Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"страница5/16
Дата22.07.2016
Размер2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

| | труд, средства,| | | сръчност; |

| | време и мате- | | | координация; |

| | риали. | | | комуникатив- |

| | | | | ност; |

| | | | | работа в екип.|

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Ръководство| Нормативни до- | Организация и | Организация и | Прецизност; |

| и организация | кументи (за от-| ръководство на| разпределение | логическо мис-|

| на екип при | читане разхода | работа в екип,| на различните | лене; |

| изработване на| на труд за из- | производствен | дейности между| технически |

| детайли, сгло-| работване на | участък, малка| членовете на | усет; |

| бяване, раз- | изделие, за | фирма и други | екипа; | съобразител- |

| глобяване и | определяне тех-| производства | Управление на | ност; |

| ремонт на из- | нологичната се-| на хидро- и | малка фирма | трудова и тех-|

| делия | бестойност, | пневмотехни- | (разработване | нологична дис-|

| | стандарти, Ко- | ката; | на бизнес | циплина; |

| | декс на труда, | Техническо | план, оферти, | отговорност; |

| | Закон за здра- | нормиране; | договори, сче-| сръчност; |

| | вословни и без-| Попълване на | товодство). | координация; |

| | опасни условия | планови, сче- | | комуникатив- |

| | на труд); | товодни и оце-| | ност; |

| | Планови и оце- | нъчни доку- | | работа в екип.|

| | нъчни доку- | менти; | | |

| | менти; | Бизнес плани- | | |

| | Документи за | ране; | | |

| | разкриване и | Маркетинг и | | |

| | управление на | реклама. | | |

| | малка фирма. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Специалност 5210407 "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Чертежи на де- | Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | тайли, сглобени| ползване на: | конструкторска| логическо мис-|

| структорска и | единици и чер- | Технологична | и технологична| лене; |

| технологична | теж на общия | документация: | документация; | технически |

| документация | вид; | маршрутна кар-| Използване на | усет; |

| на изделие с | Технологична | та, операцион-| справочна ли- | съобразител- |

| неголяма слож-| документация, | на карта, тех-| тература; | ност; |

| ност | технологична | нологична | Използване на | трудова дис- |

| | карта; | карта; | стандарти. | циплина; |

| | Справочници за:| Справочници | | отговорност; |

| | материали, ма- | за изобразява-| | комуникатив- |

| | шини, инстру- | не на детайли | | ност; |

| | менти; | и сглобени | | работа в екип.|

| | Стандарти; | единици; | | |

| | Компютър с пе- | Означаване, | | |

| | риферни устрой-| свойства и | | |

| | ства; | приложение на | | |

| | Приложни про- | материалите в | | |

| | грамни продукти| машинострое- | | |

| | с възможности | нето. | | |

| | за изработване | | | |

| | на конструктор-| | | |

| | ска и техноло- | | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Участва в | Машинни детай- | Съдържание на | Използване на | Прецизност; |

| разработването| ли, чертежи на | техническа до-| справочна ли- | логическо мис-|

| на конструк- | детайли, черте-| кументация; | тература и | лене; |

| торска и тех- | жи на сглобени | Изобразяване | стандарти; | технически |

| нологична до- | единици и чер- | на детайли и | Изработване на| усет; |

| кументация на | тежи на общия | сглобени еди- | чертежи на де-| съобразител- |

| изделие с не- | вид; | ници: изгледи,| тайли и сгло- | ност; |

| голяма слож- | Маршрутна кар- | разрези, сече-| бени единици; | трудова дис- |

| ност | та, операционна| ния, оразмеря-| Изработване на| циплина; |

| | карта, техноло-| ване, каче- | технологични | отговорност; |

| | гична карта; | ство, точност | карти; | комуникатив- |

| | Справочници за:| и покрития на | Работа с при- | ност; |

| | материали, ма- | повърхнини; | ложни програм-| работа в екип.|

| | шини, инстру- | Разчитане, | ни продукти за| |

| | менти и режими | свойства и | изработване на| |

| | на рязане и за-| приложение на | чертежи на де-| |

| | варяване; | материалите в | тайли, сглобе-| |

| | Компютър с пе- | машинострое- | ни единици и | |

| | риферни устрой-| нето; | технологични | |

| | ства; | Стандарти, ме-| карти. | |

| | Приложни про- | тоди и процеси| | |

| | грамни продукти| за обработване| | |

| | с възможности | на металите, | | |

| | за изработване | режими на за- | | |

| | на конструктор-| варяване; | | |

| | ска и техноло- | Машини, ин- | | |

| | гична докумен- | струменти и | | |

| | тация. | екипировка | | |

| | | (предназначе- | | |

| | | ние и прило- | | |

| | | жение); | | |

| | | Технологични | | |

| | | карти (съдър- | | |

| | | жание и прило-| | |

| | | жение); | | |

| | | Основни изис- | | |

| | | квания на За- | | |

| | | кона за здра- | | |

| | | вословни и | | |

| | | безопасни | | |

| | | условия на | | |

| | | труд и Закона | | |

| | | за технически-| | |

| | | те изисквания | | |

| | | към продук- | | |

| | | тите. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Организира-| Заготовки; ин- | Обзавеждане на| Създаване на | Прецизност; |

| не на работно-| струменти; ма- | работното мя- | рационална ор-| технически |

| то място; | шини; приспо- | сто; правила | ганизация на | усет; |

| - подготовка | собления; | за организация| работното мяс-| съобразител- |

| на машини, ин-| Техническа до- | на трудова | то (избиране | ност; |

| струменти, | кументация; | дейност; | на инструмен- | трудова и тех-|

| приспособ- | Инструкции за | Ергономични | ти, почистване| нологична дис-|

| ления; | здравословни и | изисквания за | на работното | циплина; |

| - подготовка | безопасни усло-| организация на| място); | отговорност; |

| на заготовки; | вия на труд, | работното | Използване на | комуникатив- |

| - подготовка | лични и колек- | място; | лични и колек-| ност; |

| на специално | тивни предпазни| Правила за | тивни предпаз-| работа в екип;|

| работно | средства. | здравословни и| ни средства | координация. |

| облекло | | безопасни | (защитни пре- | |

| | | условия на | гради и екра- | |

| | | труд. | ни, аспира- | |

| | | | ционни систе- | |

| | | | ми), както и | |

| | | | на съоръжения | |

| | | | за противопо- | |

| | | | жарна защита. | |

| | | | защита. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 4. Изработване| Основни машини:| Устройство, | Разчитане на | Прецизност; |

| на машинни де-| - стругови; | принцип на ра-| техническата | логическо мис-|

| тайли (рота- | - пробивни; | бота и обслуж-| документация; | лене; |

| ционно-симет- | - фрезови; | ване на маши- | Избор на заго-| технически |

| рични и приз- | - стъргателни; | ните и съоръ- | товки; | усет; |

| матични с не- | - шлифовъчни; | женията в ме- | Избор на ин- | съобразител- |

| голяма слож- | Инструменти: | талургията; | струменти и | ност; |

| ност или полу-| - стругарски | Устройство и | приспособ- | трудова и тех-|

| чени чрез за- | ножове; | работа на за- | ления; | нологична дис-|

| варяване). | - свредла; | варъчните апа-| Работа и на- | циплина; |

| Текущ контрол | - фрези; | рати, видове | стройка на ма-| отговорност; |

| | - абразивни ин-| заваръчни ше- | шините, вкл. | сръчност; |

| | струменти; | вове, режими | заваръчни ма- | координация; |

| | Инструменти за | на заваряване;| шини; | комуникатив- |

| | контрол: | Инструменти за| Правилен избор| ност; |

| | - шублери; | работа и кон- | на добавъчни | работа в екип.|

| | - микрометри; | трол; | материали, | |

| | - калибри и | Техническа до-| прихващане и | |

| | шаблони; | кументация; | заваряване ъг-| |

| | Приспособления | Правила за | лов шев на | |

| | и принадлеж- | осигуряване на| лист към лист | |

| | ности: | здравословни и| на неотговорни| |

| | - патронници; | безопасни | съоръжения | |

| | - планшайби; | условия на | (възли, еле- | |

| | - люнети; | труд; | менти) в раз- | |

| | - конусни ли- | Основни опас- | лични про- | |

| | неали; | ности, съпът- | странствени | |

| | - дорници, | стващи дей- | положения. | |

| | центри; | ността, и мер-| Контрол на об-| |

| | - захранващи | ки за защита. | работените по-| |

| | устройства; | | върхнини; | |

| | Системи за: | | Използване на | |

| | - управление; | | лични и колек-| |

| | - смазване и | | тивни средства| |

| | охлаждане; | | за защита. | |

| | - контрол; | | | |

| | Механизми: | | | |

| | - реверсивни; | | | |

| | - за преобразу-| | | |

| | ване на движе- | | | |

| | нията; | | | |

| | - за нарязване | | | |

| | на резби; | | | |

| | Съединители, | | | |

| | спирачки; Маши-| | | |

| | ни и съоръжения| | | |

| | за заваряване, | | | |

| | основни машини | | | |

| | и съоръжения за| | | |

| | ръчно електро- | | | |

| | дъгово заваря- | | | |

| | ване (РЕДЗ, | | | |

| | МИГ/МАГ, ВИГ и | | | |

| | др.), заготов- | | | |

| | ки, електроди, | | | |

| | заваръчна тел и| | | |

| | др., помощни | | | |

| | средства (за | | | |

| | изчукване на | | | |

| | шлак и др); | | | |

| | Заготовки, из- | | | |

| | делия, техни- | | | |

| | ческа докумен- | | | |

| | тация; | | | |

| | Основни изис- | | | |

| | квания на Зако-| | | |

| | на за здраво- | | | |

| | словни и без- | | | |

| | опасни условия | | | |

| | на труд и Зако-| | | |

| | на за техничес-| | | |

| | ките изисквания| | | |

| | към продуктите.| | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 5. Техническо | Основни машини | Общо устрой- | Диагностицира-| Прецизност; |

| обслужване, | за: | ство, принцип | не, сглобява- | логическо мис-|

| ремонт и на- | - кроене (бан- | на работа и | не, разглобя- | лене; |

| стройване на | цигмашина, | техническо об-| ване и ремонт | технически |

| машините | щанцмашини, ги-| служване, на- | на детайли и | усет; |

| | лотина) | стройка на ма-| сглобени изде-| съобразител- |

| | - предварителна| шините, при- | лия; правилно | ност; |

| | обработка на | надлежностите,| избиране на | трудова и тех-|

| | скроени детайли| системите, ме-| подходящи ин- | нологична дис-|

| | (шпалтмашина, | ханизмите и | струменти за | циплина; |

| | трашмашина, | уредбите на | сглобяване и | отговорност; |

| | шагренпреса, | машините; | разглобяване; | сръчност; |

| | преса за перфо-| Основни тек- | за измерване | координация; |

| | риране) | стилни и обув-| на присъедини-| комуникатив- |

| | - номериране, | ни материали -| телни повърх- | ност; |

| | лепиломажеща | физико-меха- | нини; Правила | работа в екип.|

| | - шиене (прави | нични свойства| за осигуряване| |

| | шевни, бутилко-| и приложение; | на здравослов-| |

| | ви, зиг-заг | Технологична | ни и безопасни| |

| | оверлог, илици,| последовател- | условия на | |

| | копчета, по- | ност при из- | труд; Основни | |

| | кривни) | пълнение на | опасности, съ-| |

| | - поставяне и | дейностите; | пътстващи, | |

| | закрепване на | Предназначе- | дейността, и | |

| | обувни детайли | ние, видове | мерки за за- | |

| | с метални скре-| устройства и | щита. | |

| | пителни елемен-| принцип на ра-| | |

| | ти (кламер ма- | бота с инстру-| | |

| | шини, за капсу-| менти за сгло-| | |

| | ловане) | бяване, ре- | | |

| | - формоване на | монт, настрой-| | |

| | сая върху калъп| ка и измерва- | | |

| | (за предвари- | телна техника;| | |

| | телно формова- | Методи за де- | | |

| | не, шпицапарат,| фектация на | | |

| | ролкова машина,| детайлите; | | |

| | патавтомат, за | Технологична | | |

| | развлакняване -| последовател- | | |

| | съоръжения за | ност при из- | | |

| | влаготоплинна | пълнение на | | |

| | обработка); | дейностите; | | |

| | - леене; | Правила за | | |

| | Шевни машини и | безопасни | | |

| | полуавтомати; | условия на | | |

| | преси за гладе-| труд. | | |

| | не, парогенера-| | | |

| | тори и манекени| | | |

| | и др. | | | |

| | Инструкции за | | | |

| | здравословни и | | | |

| | безопасни усло-| | | |

| | вия на труд. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 6. Контрол на | Уреди, инстру- | Качество и | Работа с ин- | Прецизност; |

| качеството на | менти и съоръ- | точност на по-| струменти за | логическо мис-|

| произвежданото| жения за кон- | върхнини; | контрол; | лене; |

| изделие и тех-| трол: | Точност на | Работа с изме-| технически |

| ническото об- | - шублер; | размери; | рителни уреди | усет; |

| служване на | - калибри; | Точност на | и съоръжения | съобразител- |

| машините | - микрометри; | взаимно разпо-| за контрол | ност; |

| | - измервателни | ложение; | (линейни и ъг-| трудова дис- |

| | часовници; | Инструменти за| лови размери и| циплина; |

| | - уреди за из- | контрол; | качеството и | отговорност; |

| | мерване на гра-| Контролна кар-| взаимно разпо-| комуникатив- |

| | павост и др.; | та (серти- | ложение на по-| ност; |

| | Контролна карта| фикат). | върхнини и | работа в екип;|

| | (сертификат); | | оси); | сръчност; |

| | Норма за техни-| | Анализ, оценка| координация. |

| | ческа годност. | | на резултатите| |

| | | | и вземане на | |

| | | | решения за | |

| | | | годността на | |

| | | | детайлите и | |

| | | | сглобените | |

| | | | единици. | |

| | | | Визуален кон- | |

| | | | трол на зава- | |

| | | | ръчните ше- | |

| | | | вове. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Управление | Нормативни до- | Организация и | Организация на| Прецизност; |

| на малка фир- | кументи (за от-| ръководство на| труда; | логическо мис-|

| ма, ръковод- | читане разхода | работата в | Разпределение | лене; |

| ство и органи-| на труд за из- | екип в малка | на дейностите | технически |

| зация на рабо-| работване на | фирма, произ- | между членове-| усет; |

| тен екип | изделие, за | водствен учас-| те на екипа; | съобразител- |

| | определяне на | тък и др.; | Определяне на | ност; |

| | технологичната | Техническо | техническата | трудова дис- |

| | себестойност, | нормиране; | себестойност | циплина; |

| | стандарти); Ко-| Попълване на | на изделията; | отговорност; |

| | декс на труда и| планови и сче-| Управление на | комуникатив- |

| | Закон за здра- | товодни оце- | малка фирма | ност; |

| | вословни и без-| нъчни доку- | (разработване | работа в екип;|

| | опасни условия | менти; | на бизнес | сръчност; |

| | на труд; | Бизнес плани- | план, оферти, | координация. |

| | Планови и оце- | ране; | договори, сче-| |

| | нъчни доку- | Маркетинг и | товодство). | |

| | менти; | реклама. | | |

| | Документи за | | | |

| | разкриване и | | | |

| | управление на | | | |

| | малка фирма. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 8. Специалност 5210408 "Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Чертежи на де- | Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | тайли, сглобени| ползване на: | конструкторска| логическо мис-|

| структорска и | единици и чер- | технологична | и технологична| лене; |

| технологична | теж на общия | документация: | документация; | технически |

| документация | вид; | маршрутна кар-| използване на | усет; |

| на изделие с | Технологична | та, операцион-| справочна ли- | съобразител- |

| неголяма слож-| документация - | на карта, тех-| тература; | ност; |

| ност | технологична | нологична | използване на | трудова дис- |

| | карта; | карта; | стандарти. | циплина; |

| | Справочници за:| справочници | | отговорност; |

| | материали, ма- | за изобразява-| | комуникатив- |

| | шини, инстру- | не на детайли | | ност; |

| | менти; | и сглобени | | работа в екип;|

| | Стандарти; | единици; | | сръчност; |

| | Компютър с пе- | Означаване, | | координация. |

| | риферни устрой-| свойства и | | |

| | ства; | приложение на | | |

| | Приложни про- | материалите в | | |

| | грамни продукти| машинострое- | | |

| | с възможности | нето. | | |

| | за изработване | | | |

| | на конструктор-| | | |

| | ска и техноло- | | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Участва в | Машинни детай- | Съдържание на | Използване на | Прецизност; |

| разработването| ли, чертежи на | техническа до-| справочна ли- | логическо мис-|

| на конструк- | детайли, черте-| кументация; | тература и | лене; |

| торска и тех- | жи на сглобени | Изобразяване | стандарти; | технически |

| нологична до- | единици и чер- | на детайли и | Изработване на| усет; |

| кументация на | тежи на общия | сглобени еди- | чертежи на де-| съобразител- |

| изделие с не- | вид; | ници: | тайли и сгло- | ност; |

| голяма слож- | Маршрутна кар- | изгледи, раз- | бени единици; | трудова дис- |

| ност | та, операционна| рези, сечения,| Изработване на| циплина; |

| | и технологична | оразмеряване, | технологични | отговорност; |

| | карта; | качество, точ-| карти; | комуникатив- |

| | Справочници за:| ност и покри- | Работа с при- | ност; |

| | материали, ма- | тия на повърх-| ложни програм-| работа в екип.|

| | шини, инстру- | нини; | ни продукти за| |

| | менти и режими | Означаване, | изработване на| |

| | на рязане и за-| свойства и | чертежи на де-| |

| | варяване; | приложение на | тайли, сглобе-| |

| | Компютър с пе- | материалите в | ни единици и | |

| | риферни устрой-| машинострое- | технологични | |

| | ства; | нето; техноло-| карти. | |

| | Приложни про- | гични карти | | |

| | грамни продукти| (съдържание и | | |

| | с възможности | приложение); | | |

| | за изработване | Стандарти, ме-| | |

| | на конструктор-| тоди и процеси| | |

| | ска и техноло- | за обработване| | |

| | гична докумен- | на металите, | | |

| | тация. | режими на ра- | | |

| | | бота, базира- | | |

| | | не, режими на | | |

| | | заваряване; | | |

| | | Машини, ин- | | |

| | | струменти и | | |

| | | екипировка | | |

| | | (предназначе- | | |

| | | ние и прило- | | |

| | | жение); | | |

| | | Основни изис- | | |

| | | квания на За- | | |

| | | кона за здра- | | |

| | | вословни и | | |

| | | безопасни | | |

| | | условия на | | |

| | | труд и Закона | | |

| | | за технически-| | |

| | | те изисквания | | |

| | | към продук- | | |

| | | тите. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Организира-| Заготовки; ин- | Обзавеждане на| Създаване на | Прецизност; |

| не на работно-| струменти; ма- | работното мяс-| рационална ор-| технически |

| то място: | шини; приспо- | то; правила за| ганизация на | усет; |

| подготовка на | собления; тех- | организация на| работното мяс-| съобразител- |

| машини, ин- | ническа доку- | трудова дей- | то (избиране | ност; |

| струменти, | ментация; ин- | ност; ергоно- | на инструмен- | трудова и тех-|

| приспособ- | струкции за | мични изисква-| ти, почистване| нологична дис-|

| ления; | здравословни и | ния за органи-| на работното | циплина; |

| подготовка на | безопасни усло-| зация на ра- | място); | отговорност; |

| заготовки; | вия на труд, | ботното място;| използване на | комуникатив- |

| подготовка на | лични и колек- | правила за | лични и колек-| ност; |

| специално ра- | тивни предпазни| здравословни и| тивни предпаз-| работа в екип;|

| ботно облекло | средства. | безопасни | ни средства | координация. |

| | | условия на | (защитни пре- | |

| | | труд. | гради и екра- | |

| | | | ни, аспира- | |

| | | | ционни систе- | |

| | | | ми); съоръже- | |

| | | | ния за проти- | |

| | | | вопожарна за- | |

| | | | щита. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 4. Изработване| Основни машини:| Устройство, | Разчитане на | Прецизност; |

| на машинни де-| - стругови; | принцип на ра-| техническата | логическо мис-|

| тайли (рота- | - пробивни; | бота и обслуж-| документация; | лене; |

| ционно-симе- | - фрезови; | ване на маши- | Избор на заго-| технически |

| трични и приз-| - стъргателни; | ните и съоръ- | товка; | усет; |

| матични с не- | - шлифовъчни; | женията в дър-| Избор на ин- | съобразител- |

| голяма слож- | Инструменти: | вообработваща-| струменти и | ност; |

| ност или полу-| - стругарски | та промишле- | приспособ- | трудова и тех-|

| чени чрез за- | ножове; | ност; | ления; | нологична дис-|

| варяване). | - свредла; | Устройство и | работа и на- | циплина; |

| Текущ контрол | - фрези; | работа на за- | стройка на ма-| отговорност; |

| | - абразивни ин-| варъчните апа-| шините, вкл. | сръчност; |

| | струменти; | рати, видове | заваръчни ма- | координация; |

| | Инструменти за | заваръчни ше- | шини и прави- | комуникатив- |

| | контрол: | вове, режими | лен избор на | ност; |

| | - шублери; | на заваряване;| добавъчни ма- | работа в екип.|

| | - микрометри; | Инструменти за| териали; | |

| | - калибри и | работа и кон- | Прихващане и | |

| | шаблони; | трол; | заваряване ъг-| |

| | Приспособления | Техническа до-| лов шев на | |

| | и принадлеж- | кументация; | лист към лист | |

| | ности: | Правила за | на неотговорни| |

| | - патронници; | осигуряване на| съоръжения | |

| | - планшайби; | здравословни и| (възли, еле- | |

| | - люнети; | безопасни | менти) в раз- | |

| | - конусни ли- | условия на | лични про- | |


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница