Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"страница6/16
Дата22.07.2016
Размер2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

| | неали; | труд; | странствени | |

| | - дорници, | Основни опас- | положения. | |

| | центри; | ности, съпът- | Работа и на- | |

| | - захранващи | стващи дей- | стройка на аг-| |

| | устройства; | ността, и мер-| регати, пещи и| |

| | Системи за: | ки за защита. | съоръжения; | |

| | - управление; | | Текущ контрол;| |

| | - смазване и | | Използване на | |

| | охлаждане; | | защитни сред- | |

| | - контрол; | | ства. | |

| | Механизми: | | | |

| | - реверсивни; | | | |

| | - за преобразу-| | | |

| | ване на движе- | | | |

| | нията; | | | |

| | - за нарязване | | | |

| | на резби; | | | |

| | - съединители, | | | |

| | спирачки; | | | |

| | Машини и съоръ-| | | |

| | жения за зава- | | | |

| | ряване, основни| | | |

| | машини и съоръ-| | | |

| | жения за ръчно | | | |

| | електродъгово | | | |

| | заваряване | | | |

| | (РЕДЗ, МИГ/МАГ,| | | |

| | ВИГ и др.), за-| | | |

| | готовки, елек- | | | |

| | троди, заваръч-| | | |

| | на тел и др. | | | |

| | помощни сред- | | | |

| | ства (за изчук-| | | |

| | ване на шлак и | | | |

| | др.); | | | |

| | Заготовки, из- | | | |

| | делия, техни- | | | |

| | ческа докумен- | | | |

| | тация; | | | |

| | Основни изис- | | | |

| | квания на Зако-| | | |

| | на за здраво- | | | |

| | словни и без- | | | |

| | опасни условия | | | |

| | на труд и Зако-| | | |

| | на за техничес-| | | |

| | ките изисквания| | | |

| | към продуктите.| | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 5. Техническо | Дърворежещи и | Общо устрой- | Правилно и ка-| Прецизност; |

| обслужване, | дървообработва-| ство, принцип | чествено из- | логическо мис-|

| ремонт и на- | щи машини - га-| на работа, | пълнение на | лене; |

| стройване на | тери, банцизи, | техническо об-| дейностите по | технически |

| машините | циркулярни (за | служване и на-| техническо об-| усет; |

| | надлъжно и на- | стройка на ма-| служване, ре- | съобразител- |

| | пречно бичене и| шините, при- | монт и на- | ност; |

| | форматно отряз-| надлежностите,| стройване на | трудова и тех-|

| | ване на листови| системите, ме-| машините; | нологична дис-|

| | материали), | ханизмите и | Прилагане на | циплина; |

| | развивачни, за | уредбите на | методите за | отговорност; |

| | рязане на фур- | машините; | дефектация на | сръчност; |

| | нир, за раздро-| Основни дър- | детайлите; | координация; |

| | бяване на дър- | весни материа-| Ефективно из- | комуникатив- |

| | весина, фрезо- | ли, както и | ползване на | ност; |

| | ви, пробивни, | техните физи- | материалите; | работа в екип.|

| | шипорезни, дъл-| ко-механични | Безопасна ра- | |

| | бачни, шлифо- | свойства и | бота и изпол- | |

| | въчни, пресови,| приложение; | зване на лични| |

| | лаконанасящи, | Технологична | и колективни | |

| | за призмиране, | последовател- | средства за | |

| | абрихти, щрайх-| ност при из- | защита; | |

| | муси, паркет | пълнение на | Правила за | |

| | машини, за про-| дейностите; | осигуряване на| |

| | изводство на | Предназначе- | здравословни и| |

| | амбалаж, шпер- | ние, видове | безопасни | |

| | платни, бъчвар-| устройство и | условия на | |

| | ско, фурнирно, | принцип на ра-| труд; | |

| | ПДЧ и ПДВ про- | бота с инстру-| Основни опас- | |

| | изводство, | менти за сгло-| ности, съпът- | |

| | стругови машини| бяване, ре- | стващи дей- | |

| | за дървесина, | монт, настрой-| ността, и мер-| |

| | бусола, пробив-| ка и измерва- | ки за защита. | |

| | ни, верижни - | телна техника;| | |

| | дълбачни, лако-| Методи за де- | | |

| | заливни машини,| фектация на | | |

| | моторен трион, | елементите; | | |

| | шприц, пистолет| Технологична | | |

| | и др.; | последовател- | | |

| | Принадлежности | ност при из- | | |

| | към дървообра- | пълнение на | | |

| | ботващите маши-| дейностите; | | |

| | ни: патронници,| Правила за | | |

| | планшайби, ли- | безопасни | | |

| | неали, делител-| условия на | | |

| | ни апарати, | труд. | | |

| | дорници, затя- | | | |

| | гащи приспособ-| | | |

| | ления, копирни | | | |

| | устройства; | | | |

| | Системи за: | | | |

| | управление, | | | |

| | охлаждане, кон-| | | |

| | трол и др.; | | | |

| | Механизми за | | | |

| | реверсиране и | | | |

| | преобразуване | | | |

| | на движенията; | | | |

| | Съединители, | | | |

| | спирачки и др.;| | | |

| | Инструменти и | | | |

| | приспосбления | | | |

| | за сглобяване и| | | |

| | разглобяване: | | | |

| | комплект шло- | | | |

| | серски инстру- | | | |

| | менти, специал-| | | |

| | ни приспособле-| | | |

| | ния, механизи- | | | |

| | рани, ръчни ин-| | | |

| | струменти и др.| | | |

| | Инструменти за | | | |

| | измерване и | | | |

| | контрол и др. | | | |

| | Инструкции за | | | |

| | здравословни и | | | |

| | безопасни усло-| | | |

| | вия на труд. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 6. Контрол на | Уреди, инстру- | Качество и | Работа с ин- | Прецизност; |

| качеството на | менти и съоръ- | точност на по-| струменти за | логическо мис-|

| произвежданото| жения за кон- | върхнини; точ-| контрол; | лене; |

| изделие и тех-| трол: | ност на разме-| Работа с изме-| технически |

| ническото об- | - шублер; | ри; точност на| рителни уреди | усет; |

| служване на | - калибри; | взаимно разпо-| и съоръжения | съобразител- |

| машините | - микрометри; | ложение; | за контрол (на| ност; |

| | - измервателни | Инструменти за| линейни и ъг- | трудова дис- |

| | часовници; | контрол; | лови размери и| циплина; |

| | - уреди за из- | Контролна кар-| качеството и | отговорност; |

| | мерване на гра-| та (серти- | взаимно разпо-| комуникатив- |

| | павост и др.; | фикат). | ложение на по-| ност; |

| | Контролна карта| | върхнини и | работа в екип;|

| | (сертификат); | | оси); | сръчност; |

| | Норма за техни-| | Анализ, оценка| координация. |

| | ческа годност. | | на резултатите| |

| | | | и вземане на | |

| | | | решения за | |

| | | | годността на | |

| | | | детайлите и | |

| | | | сглобените | |

| | | | единици. | |

| | | | Визуален кон- | |

| | | | трол на зава- | |

| | | | ръчните ше- | |

| | | | вове. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Управление | Нормативни до- | Организация и | Организация на| Прецизност; |

| на малка фир- | кументи (за от-| ръководство на| труда; | логическо мис-|

| ма, ръковод- | читане разхода | работата в | Определяне на | лене; |

| ство и органи-| на труд за из- | екип в малка | техническата | технически |

| зация на рабо-| работване на | фирма, произ- | себестойност | усет; |

| тен екип | изделие, за | водствен учас-| на изделията; | съобразител- |

| | определяне на | тък и др.; | Разпределение | ност; |

| | технологичната | Техническо | на дейностите | трудова дис- |

| | себестойност, | нормиране; | на членовете | циплина; |

| | стандарти, Ко- | Попълване на | на екипа съ- | отговорност; |

| | декс на труда и| планови, сче- | образно квали-| комуникатив- |

| | Закон за здра- | товодни и оце-| фикацията им; | ност; |

| | вословни и без-| нъчни доку- | Управление на | работа в екип;|

| | опасни условия | менти; | малка фирма | сръчност; |

| | на труд); | Бизнес плани- | (разработване | координация. |

| | Планови и оце- | ране; | на бизнес | |

| | нъчни доку- | Маркетинг и | план, счето- | |

| | менти; | реклама. | водство). | |

| | Документи за | | | |

| | разкриване и | | | |

| | управление на | | | |

| | малка фирма. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 9. Специалност 5210109 "Машини и съоръжения в химическата промишленост" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Чертежи на де- | Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | тайли, сглобени| ползване на: | конструкторска| логическо мис-|

| структорска и | единици и чер- | технологична | и технологична| лене; |

| технологична | теж на общия | документация: | документация; | технически |

| документация | вид; | маршрутна кар-| Използване на | усет; |

| на изделие с | Технологична | та, операцион-| справочна ли- | съобразител- |

| неголяма слож-| документация - | на карта, тех-| тература; | ност; |

| ност | технологична | нологична | Използване на | трудова дис- |

| | карта; | карта; | стандарти. | циплина; |

| | Справочници за:| Справочници | | отговорност; |

| | материали, ма- | за изобразява-| | комуникатив- |

| | шини, инстру- | не на детайли | | ност; |

| | менти; | и сглобени | | работа в екип.|

| | Стандарти; | единици; | | |

| | Компютър с пе- | Означаване, | | |

| | риферни устрой-| свойства и | | |

| | ства; | приложение на | | |

| | Приложни про- | материалите в | | |

| | грамни продукти| машинострое- | | |

| | с възможности | нето. | | |

| | за изработване | | | |

| | на конструктор-| | | |

| | ска и техноло- | | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Участва в | Машинни детай- | Съдържание на | Използване на | Прецизност; |

| разработването| ли, чертежи на | техническа до-| справочна ли- | технически |

| на конструк- | детайли, черте-| кументация; | тература и | усет; |

| торска и тех- | жи на сглобени | Изобразяване | стандарти; | съобразител- |

| нологична до- | единици и чер- | на детайли и | Изработване на| ност; |

| кументация на | тежи на общия | сглобени еди- | чертежи на де-| трудова и тех-|

| изделие с не- | вид; | ници: | тайли и сгло- | нологична дис-|

| голяма слож- | Маршрутна кар- | изгледи, раз- | бени единици; | циплина; |

| ност | та, операционна| рези, сечения,| Изработване на| отговорност; |

| | карта, техноло-| оразмеряване, | технологични | комуникатив- |

| | гична карта; | качество, точ-| карти; | ност; |

| | Справочници за:| ност и покри- | Работа с при- | работа в екип;|

| | материали, ма- | тия на повърх-| ложни програм-| координация. |

| | шини, инстру- | нини; | ни продукти за| |

| | менти и режими | Означаване, | изработване на| |

| | на рязане и за-| свойства и | чертежи на де-| |

| | варяване; | приложение на | тайли и сгло- | |

| | Компютър с пе- | материалите в | бени единици и| |

| | риферни устрой-| машинострое- | технологични | |

| | ства; | нето; | карти. | |

| | Приложни про- | Стандарти, ме-| | |

| | грамни продукти| тоди и процеси| | |

| | с възможности | за обработване| | |

| | за изработване | на металите, | | |

| | на конструктор-| режими на ра- | | |

| | ска и техноло- | бота, базира- | | |

| | гична докумен- | не, режими на | | |

| | тация. | заваряване; | | |

| | | Машини, ин- | | |

| | | струменти и | | |

| | | екипировка | | |

| | | (предназначе- | | |

| | | ние и прило- | | |

| | | жение); | | |

| | | Технологични | | |

| | | карти (съдър- | | |

| | | жание и прило-| | |

| | | жение); | | |

| | | Основни изис- | | |

| | | квания на За- | | |

| | | кона за здра- | | |

| | | вословни и | | |

| | | безопасни | | |

| | | условия на | | |

| | | труд и Закона | | |

| | | за технически-| | |

| | | те изисквания | | |

| | | към продук- | | |

| | | тите. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Организира-| Заготовки; ин- | Обзавеждане на| Създаване на | Прецизност; |

| не на работно-| струменти; ма- | работното мяс-| рационална ор-| технически |

| то място: | шини; приспо- | то; Правила за| ганизация на | усет; |

| подготовка на | собления; тех- | организация на| работното мяс-| съобразител- |

| машини, ин- | ническа доку- | трудова дей- | то (избиране | ност; |

| струменти, | ментация; ин- | ност; Ергоно- | на инструменти| трудова и тех-|

| приспособ- | струкции за | мични изисква-| и почистване | нологична дис-|

| ления; | здравословни и | ния за органи-| на работното | циплина; |

| подготовка на | безопасни усло-| зация на ра- | място); | отговорност; |

| заготовки; | вия на труд, | ботното място;| Използване на | комуникатив- |

| подготовка на | лични и колек- | Правила за | лични и колек-| ност; |

| специално ра- | тивни предпазни| здравословни и| тивни предпаз-| работа в екип;|

| ботно облекло | средства. | безопасни | ни средства | координация. |

| | | условия на | (защитни пре- | |

| | | труд. | гради и екра- | |

| | | | ни, аспира- | |

| | | | ционни систе- | |

| | | | ми); | |

| | | | Съоръжения за | |

| | | | противопожарна| |

| | | | защита. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 4. Изработване| Основни машини:| Устройство, | Разчитане на | Прецизност; |

| на изделия | - стругови; | принципи на | техническа до-| технически |

| (ротационно- | - фрезови; | работа и тех- | кументация; | усет; |

| симетрични и | - шлифовъчни; | ническо об- | Избор на заго-| съобразител- |

| призматични с | - пробивни; | служване на | товка; | ност; |

| неголяма слож-| - агрегатни; | машините; | Избор на ин- | трудова и тех-|

| ност или полу-| Инструменти: | Приспособле- | струменти и | нологична дис-|

| чени чрез за- | - стругарски | ния, принад- | приспособ- | циплина; |

| варяване). | ножове; | лежности, сис-| ления, вкл. | отговорност; |

| Текущ контрол | - свредла; | теми и меха- | заваръчни ма- | комуникатив- |

| | - фрези; | низми за изра-| шини, и прави-| ност; |

| | - абразивни ин-| ботване на из-| лен избор на | работа в екип;|

| | струменти; | делия; | добавъчни ма- | координация. |

| | Инструменти за | Устройство и | териали; | |

| | контрол: | работа на за- | Прихващане и | |

| | - шублери; | варъчните апа-| заваряване ъг-| |

| | - микрометри; | рати, видове | лов шев на | |

| | - калибри и | заваръчни ше- | лист към лист | |

| | шаблони; | вове, режими | на неотговорни| |

| | Приспособления | на заваряване;| съоръжения | |

| | и принадлеж- | Правила за | (възли, еле- | |

| | ности: | осигуряване на| менти) в раз- | |

| | - патронници; | здравословни и| лични про- | |

| | - планшайби; | безопасни | странствени | |

| | - люнети; | условия на | положения; | |

| | - конусни ли- | труд; | текущ контрол;| |

| | неали; | Основни опас- | Използване на | |

| | - дорници, | ности, съпът- | лични и колек-| |

| | центри; | стващи дей- | тивни средства| |

| | - универсален | ността, и мер-| за защита. | |

| | делителен | ки за защита; | | |

| | апарат; | Инструменти за| | |

| | - захранващи | работа и кон- | | |

| | устройства; | трол; | | |

| | Системи за: | Заготовки, из-| | |

| | - управление; | делия, техни- | | |

| | - смазване и | ческа докумен-| | |

| | охлаждане; | тация. | | |

| | - контрол; | | | |

| | Механизми: | | | |

| | - за преобразу-| | | |

| | ване на движе- | | | |

| | нията; | | | |

| | - съединители, | | | |

| | спирачки; | | | |

| | Машини и съоръ-| | | |

| | жения за зава- | | | |

| | ряване, основни| | | |

| | машини и съоръ-| | | |

| | жения за ръчно | | | |

| | електродъгово | | | |

| | заваряване | | | |

| | (РЕДЗ, МИГ/МАГ,| | | |

| | ВИГ и др.), за-| | | |

| | готовки, елек- | | | |

| | троди, заваръч-| | | |

| | на тел и др. | | | |

| | помощни сред- | | | |

| | ства (за изчук-| | | |

| | ване на шлак и | | | |

| | др.); | | | |

| | Заготовки, из- | | | |

| | делия, техни- | | | |

| | ческа докумен- | | | |

| | тация; | | | |

| | Основни изис- | | | |

| | квания на Зако-| | | |

| | на за здраво- | | | |

| | словни и без- | | | |

| | опасни условия | | | |

| | на труд и Зако-| | | |

| | на за техничес-| | | |

| | ките изисквания| | | |

| | към продуктите.| | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 5. Техническо | Основни машини | Общо устрой- | Правилно изби-| Прецизност; |

| обслужване и | и съоръжения: | ство, принципи| ране на подхо-| технически |

| ремонт на ма- | - помпи и ком- | на работа и | дящи инстру- | усет; |

| шини и съоръ- | пресори; | техническо об-| менти за сгло-| съобразител- |

| жения | - смесители; | служване на | бяване и раз- | ност; |

| | - топлообмен- | машините и съ-| глобяване; | трудова и тех-|

| | ници; | оръженията, | Работа с ин- | нологична дис-|

| | - кондензатори | системите и | струменти и | циплина; |

| | и изпарители; | механизмите за| приспособления| отговорност; |

| | - ректифика- | обработка на | за сглобяване | комуникатив- |

| | ционни колони; | металите; | и разглобява- | ност; |

| | - екстрактори; | Предназначе- | не; за измер- | работа в екип;|

| | - сушилни; | ние, видове, | ване на присъ-| координация. |

| | - кристализа- | устройства и | единителни по-| |

| | тори; | принцип на ра-| върхнини; | |

| | - реактори и | бота с инстру-| Правилно и ка-| |

| | др.; | менти за сгло-| чествено из- | |

| | Инструменти и | бяване, ре- | пълнение на | |

| | приспособления | монт и измери-| дейностите по | |

| | за монтаж и де-| телна техника;| поддържане на | |

| | монтаж: ком- | Начини за из- | машините и съ-| |

| | плект шлосерски| пълнение на | оръжанията; | |

| | инструменти, | основните шло-| Правила за | |

| | специални при- | серско-монтаж-| осигуряване на| |

| | способления, | ни и ремонтни | здравословни и| |

| | механизирани, | дейности, | безопасни | |

| | ръчни инстру- | здравословни и| условия на | |

| | менти и др.; | безопасни | труд; | |

| | Измервателни | условия на | Основни опас- | |

| | инструменти; | труд. | ности, съпът- | |

| | Инструкции, ка-| | стващи дей- | |

| | талози и типови| | ността, и мер-| |

| | ведомости за | | ки за защита. | |

| | дефектите на | | | |

| | машините и съ- | | | |

| | оръженията; | | | |

| | Правилници за | | | |

| | безопасна рабо-| | | |

| | та при обслуж- | | | |

| | ване и ремонт; | | | |

| | Инструкции за | | | |

| | здравословни и | | | |

| | безопасни усло-| | | |

| | вия на труд. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 6. Контрол на | Уреди, инстру- | Качество и | Работа с ин- | Прецизност; |

| качеството на | менти и съоръ- | точност на по-| струменти за | технически |

| произвежданото| жения за кон- | върхнини; | контрол (ли- | усет; |

| изделие и на | трол: | Точност на | нейни и ъглови| съобразител- |

| техническото | - шублер; | размери; | размери); | ност; |

| обслужване на | - калибри; | Точност на | Анализ, оценка| трудова и тех-|

| машините | - микрометри; | взаимно разпо-| на резултатите| нологична дис-|

| | - измервателни | ложение; | и вземане на | циплина; |

| | часовници; | Инструменти за| решения за | отговорност; |

| | Уреди за измер-| контрол; | годността на | комуникатив- |

| | ване на грапа- | Контролна кар-| детайлите и | ност; |

| | вост и др.; | та (серти- | сглобените | работа в екип;|

| | Контролна карта| фикат). | единици; | координация. |

| | (сертификат); | | Визуален кон- | |

| | Норми за техни-| | трол на зава- | |

| | ческа годност. | | ръчните ше- | |

| | | | вове. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Управление | Нормативни до- | Организация и | Организация на| Прецизност; |

| на малка фир- | кументи (за от-| ръководство на| труда; | технически |

| ма, ръковод- | читане разхода | работа в екип | Определяне на | усет; |

| ство и органи-| на труд за из- | в малка фирма,| техническата | съобразител- |

| зация на рабо-| работване, Ко- | производствен | себестойност | ност; |

| тен екип | декс на труда и| участък и др.;| на изделията; | трудова и тех-|

| | Закон за здра- | Попълване на | Разпределение | нологична дис-|

| | вословни и без-| планови, сче- | на дейностите | циплина; |

| | опасни условия | товодни и оце-| на членовете | отговорност; |

| | на труд на из- | нъчни доку- | на екипа съ- | комуникатив- |

| | делие, за опре-| менти; | образно квали-| ност; |

| | деляне на тех- | Бизнес плани- | фикацията им; | работа в екип;|

| | нологичната се-| ране; | Управление на | координация. |

| | бестойност, | Маркетинг и | малка фирма | |

| | стандарти); | реклама. | (разработване | |

| | Планови и оце- | | на бизнес | |

| | нъчни доку- | | план, оферти, | |

| | менти; | | договори, сче-| |

| | Документи за | | товодство). | |

| | разкриване и | | | |

| | управление на | | | |

| | малка фирма. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 10. Специалност 5210410 "Машини и съоръжения в текстилната промишленост" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Чертежи на де- | Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | тайли, сглобени| ползване на: | конструкторска| технически |

| структорска и | единици и чер- | технологична | и технологична| усет; |

| технологична | теж на общия | документация: | документация; | съобразител- |

| документация | вид; | маршрутна кар-| Използване на | ност; |

| на изделие с | Технологична | та, операцион-| справочна ли- | трудова и тех-|

| неголяма слож-| документация - | на карта, тех-| тература; | нологична дис-|

| ност | технологична | нологична | Използване на | циплина; |

| | карта; | карта; | стандарти. | отговорност; |

| | Справочници за:| справочници | | комуникатив- |

| | материали, ма- | за: изобразя- | | ност; |

| | шини, инстру- | ване на детай-| | работа в екип;|


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница