Настоящият отчетен доклад е изготвен в изпълнение задълженията по чл. 86, ал. 1, т. 3, бстраница1/3
Дата04.07.2017
Размер396.26 Kb.
  1   2   3
Настоящият отчетен доклад е изготвен в изпълнение задълженията по чл.86, ал.1, т.3, б.”а” от ЗСВ и Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и на апелативните съдилища и е съобразен с изискванията, утвърдени с Решение №2/12.01.2009год. на Комисията по правни въпроси към ВСС относно обхвата и структурата на доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата.

За Районен съд Бяла Слатина, както и за цялата съдебна система в Република България, изминалата 2013 год. беше година на продължаващата реформа.

И през тази година, с основание в центъра на обществените очаквания у нас е състоянието на съдебната система като способност и ефективност да осъществява същинската си функция за защита на основните права и свободи на гражданите и юридическите лица, като фактор в борбата с престъпността и особено с организираната престъпност и корупцията, като основа на правовата държава.

Това са аспектите, в които съдебната власт е преценявана и от Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка, създаден при присъединяването на България към Европейския съюз, чиято цел е да се създаде безпристрастна, независима и ефективна съдебна и административна система.

С подобрената си правораздавателна дейност магистратите и съдебните служители от Районен съд Бяла Слатина се надяваме да спомогнем за повишаване на общественото доверие и за промяна в положителна насока на оценките за съдебната система.

Настоящият доклад има за цел да представи дейността на Районен съд гр.Бяла Слатина. Правораздавателната дейност в съда беше подчинена на разбирането ни, че независимата съдебна власт изпълнява особено важна обществена роля. Независимостта не е самоцел, нито средство за гарантиране на професионалното положение на съдиите заради тях самите, а предпоставка за създаването на справедливо и проспериращо общество. Именно затова, наред с усилията за постигането на независимост на съдебната система, е необходимо непрекъснато да се спазват условията, които гарантират, че съдиите и представителите на съдебната власт като цяло се придържат към демократичните принципи, възприети от обществото и защитават неговите интереси. Макар и независими, съдиите трябва да бъдат отговорни пред обществото. И затова според нас е важно съдиите не само да решават делата, но и обществеността да разбира това и да го оценява позитивно, защото общество, което не вярва в честността и неутралността на съдиите, няма да ги подкрепи, когато тяхната независимост бъде застрашена.

Водени от това разбиране, съдиите от Районен съд Бяла Слатина и през 2013 год. осъществяваха дейността си при спазване на принципите за върховенството на закона, точното и обективно прилагане на правните норми, в съответствие с цялостната конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба, наказателната политика и ангажиментите на Република България като член на Европейския съюз, международните актове и Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. Правораздавателната ни дейност беше изцяло насочена към подобряване ефективността и прозрачността й.

Оценката, свързана с организацията и работата на съдилищата в процеса на съдебна реформа, е съпроводена с редица предизвикателства, като следва да бъдат отчетени както обективните, така и субективните фактори и показатели, които допринасят за изграждането на една независима, самостоятелно функционираща и ефективна съдебна власт. Един от основните проблеми, които стоят пред всички нас е свързан с критично ниското доверие на обществото по отношение на съдебната система и създаването на усещане за липса на справедливост, които е остро необходимо да преборим, както и с опазване на независимостта на системата като цяло. Това несъмнено зависи от професионализма и отговорността на всички работещи в системата.

Дейността на Районен съд гр.Бяла Слатина през изминалата година бе насочена към утвърждаване на създадените добри практики, към подобряване на цялостната дейност на съда, укрепване не неговата независимост и прозрачност .

Докладът обхваща дейността на съда в цялост за отчетната календарна година, която я отразява в аналитичен вид, със съответните статистически данни, изводи, констатации и проблеми и предложения за подобряване работата на съда, чрез съпоставяне с данните от предходните три отчетни години.

Ръководен от действащото българско и европейско законодателство, гореизброените принципи и указанията на ВСС, РС-Б.Слатина отчита следните резултати от дейността си през изтеклата 2013 година:


І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2013г. не са настъпили промени в щатното разписание на Районен съд град Бяла Слатина, като към момента щатното разписание включва пет щата за съдии, един щат за Държавен съдебен изпълнител, един щат за Съдия по вписванията и 17 съдебни служители.
1.Брой на работещите съдии, съдия-изпълнителя и съдия по вписванията:


 • Магистрати – 5

 1. Силвия Андреева Житарска-Административен ръководител - Председател

 2. Катя Николова Гердова – Районен съдия.

 3. Даниела Ценова Грамовска – Районен съдия

 4. Ивайло Параскевов Шабански – Районен съдия

 5. Тихомир Иванов Вельовски – Районен съдия
 • Държавен съдебен изпълнител - 1

Меглена Иванова Бешовишка.


 • Съдия по вписванията - 1

Илона Василева Маркова-Златанова.
Работата на съдиите през изминалата година бе организирана в две колегии – гражданска и наказателна. Постъпващите дела са своевременно образувани от Председателя на съда, като при негово отсъствие тази дейност се извършваше от заместващия го съдия. Разпределението на делата по състави е на принципа на случайния подбор и се извършва чрез програмния продукт „Lawchoice” от Председателя на съда, като при негово отсъствие тази дейност се извършваше от заместващия го съдия. Дежурствата на съдиите през седмицата е организирано по предварително изготвени графици без разделение по колегии.
2. Съдебна администрация:
Съгласно одобреното щатно разписание за 2013 г. броя на съдебната

администрация е 17 бр. съдебни служители, която включва:
 • Ръководни длъжности – 2

а/ административен секретар

б/ главен счетоводител
 • Специализирана съдебна администрация – 12 :

а/ съдебни секретари – 5 бр. от които:

   • съдебен секретар - съдебно изпълнителна служба – 1 бр.

   • съдебен секретар – протоколист, домакин – 1 бр.

   • съдебен секретар – протоколист, касиер – 1 бр.

   • съдебен секретар – протоколист – 2 бр.

в/ съдебни деловодители – 6 бр. от които:

   • съдебен деловодител - наказателно деловодство - 1 бр.

   • съдебен деловодител - гражданско деловодство – 2 бр.

   • съдебен деловодител - „Бюро съдимост” и архив – 1 бр.

   • съдебен деловодител - съдебно изпълнителна служба - 1 бр.

   • съдебен деловодител - „регистратура”.

г/ призовкар – 1


 • Обща администрация – 3

а/ Експертни длъжности – 1 системен администратор.

б/технически длъжности – работник поддръжка сгради - той и огняр, той и чистач – 1

в/ чистач - 1

Работата на служителите в Районен съд гр.Бяла Слатина е организирана, съгласно ПАРОАВАС.

През отчетната 2013г. продължи дейността по обучение и повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители, работещи в Районен съд гр.Бяла Слатина.

През изминалата година всички съдии са подали заявления за участие в текущи обучения, организирани от НИП, като не всички бяха одобрени.

Съдия Катя Гердова е участвала в семинар на тема „Производства по обжалване на индивидуални административни актове по ЗСПЗЗ. Проблеми по допустимостта и основателността на жалбите”, както и в обучение на съдии по проект „Правосъдие – приятел на детето”.

Съдия Ивайло Шабански е участвал в семинари на тема „Бежанско право в ЕС” и „Престъпления свързани със здравеопазването”.

Съдия Силвия Житарска е участвала в семинар на тема „Защита на класифицираната информация в съдебната система”, „Защита на достойнството и живота на човека от гледна точка на човешките права”, „Съдебни експертизи”.

В регионален семинар организиран от Окръжен съд гр.Враца на тема „Финансови и корупционни престъпления – състави на престъпленията” са участвали съдия Житарска, съдия Шабански и съдия Вельовски.

В регионален семинар организиран от Окръжен съд гр.Враца на тема „Съдебно сътрудничество по гражданските дела” са участвали съдия Грамовска и съдия Гердова.

За повечето съдебните служители при Районен съд гр.Бяла Слатина, бяха подадени заявления за участие в различни обучения, организирани от НИП, а именно:

В семинари на тема „Съдебно сътрудничество по наказателни дела” и „Съдебно сътрудничество по граждански дела” взеха участие трима съдебни секретари и адм.секретар.

В семинар на тема „Съдебни секретари. Граматика и протоколиране” участва един съдебен секретар.

Адм.секретар участва в дистанционно обучение на тема „Достъп и защита на информацията”, както и в специализирано обучение на съдебни служители по ОПАК на тема „Ефективно управление на човешките ресурси. Оценка на изпълнението, обучение и развитие”.

В обучение за работа с деловодната програма JES участваха съдебен секретар СИС и съдебен деловодител СИС.

През 2013г. на двама съдии бяха проведени периодични атестации, като и двамата получиха комплексна оценка от атестирането „много добра”.

През годината двама съдебни служители бяха повишени от ІV /четвърти/ в ІІІ /трети/ ранг и един съдебен служител премина от ІІ /втори/ ранг в І /първи/ранг.


3. Становище за промени в щата

По отношение броя на магистратските длъжности, предвид изложените по – долу данни за натовареността на съдиите през 2013г. намирам, че не се налага промяна на броя им.

През изминалата година съотношението съдебни служители/ магистрати е 3.4, а съотношението съдебни служители/съдии, съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител е 2.4, като броя на специализираната съдебна администрация е 12 броя и съотношението с броя на магистратите е 2,4.

По отношение броя на съдебните служители, обаче, намирам, че следва да се увеличи щатната численост с една бройка за длъжността призовкар – чистач.

През изминалите години сме отправяли многократни искания до ВСС за промяна на щатната численост, като същите бяха отхвърляни, с мотива за липса на финансови средства и указания за оптимизираме организацията на работата в съда.

Всяка година се изтъква този проблем, ще го спомена и в настоящият доклад :

В Районен съд гр.Бяла Слатина работи само един призовкар, който освен че връчва съобщенията и призовките на съда, и чужди такива, връчва и разлепва призовки, съобщения и други книжа на съдебно изпълнителната служба, където работата съвсем не е малко. За 2013г. имаме общо разнесени призовки, съобщения и други книжа по дела - 6229 бр., като в сравнение с предходната година, когато сме имали общо 8755 бр., се наблюдава намаляване на броя на постъпващите призовки и съобщения, най – вече от гражданско, наказателно и съдебно изпълнително деловодство към нашия съд /4861броя/. Броя на постъпващите призовки и съобщения от чужди съдилища /1368 броя/ се е запазил в сравнение с предходната година.

Независимо от намаляване на броя на постъпващите призовки и съобщения, той е прекалено голям, тъй като се обработват и разнасят само от един служител, което води до затрудняване на работата.
Сградата на Районен съд гр.Бяла Слатина е на три етажа, като в мазето са разположени архивите, пара котелното и килиите за арестанти. Всеки етаж включително и мазето е с площ 330 кв.м или обща площ 1320 кв.м. По щат имаме само един чистач, за когото поддържането на хигиената в сградата е крайно натоварващо, а понякога и физически невъзможно.

На всеки един служител, с изключение на тези при които натоварването е по – голямо /деловодител гражданско, наказателно деловодство/ в Районен съд гр.Бяла Слатина, със заповед са им възложени допълнителни функции /касиер, домакин, архива и т.н./, поради което няма как да се възложат допълнително и функциите на чистач или призовкар.

Трудности са налице и при излизане на служителите в редовен отпуск, поради което намирам, че е крайно необходима една допълнителна щатна бройка за призовкар - чистач.

През отчетната година със заповеди на Адм.ръководител - Председател е обърнато внимание на един съдебен служител за неизпълнение на възложена работа.
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


 1. Брой на постъпилите дела за разглеждане през 2013г.

Средно месечно постъпление на съдия
Движението на гражданските и наказателни дела в Районен съд гр.Бяла Слатина през 2013г. е посочено в приложените таблици.

Образуването и движението на делата в съда се извършва, съгласно изискванията на ЗСВ и ПАРОАВАС.

През 2013г. са разглеждани общо 1885 бр. граждански и наказателни дела.

От тях:


 • 1720 бр. постъпили за разглеждане /новообразувани през 2013г./

 • 165 бр. несвършени от предходен период

От общия 1885 брой разгледани дела през 2013г. несвършените от 2012г. съставляват 8,75%, докато този процент през 2012г. е бил 8,27 %. - (Приложение 1).

При този общ обем от 1720 броя новообразувани дела, средно месечното постъпление за един съдия в Районен съд гр.Бяла Слатина е 28.66 броя а на базата на общо разгледаните дела е 31.42 броя. В сравнение с 2012г /1958 бр. общо за разглеждане дела, от които 1796 бр. новообразувани дела/, процентите са съответно 29.94 броя и 32.63 броя, което показва леко намаляване натовареността на съдиите в Районен съд гр.Бяла Слатина, като отчетната натовареност продължава да е в рамките на нормалната.


а/ Наказателни дела:

През отчетния период са постъпили за разглеждане общо 541 броя наказателни дела, от които:

От общ характер – 210 броя, наказателен частен характер дела – 8 броя, дела по чл.78а НК – 38 броя, ЧН дела – 135 броя, разпити пред съдия – 59 броя и НАХ дела – 91 броя.

Към 01.01.2013г. в Районен съд Бяла Слатина са останали за разглеждане от предходната 2012г. общо 69 наказателни дела, от които: от общ характер дела – 18 броя, наказателен частен характер дела – 4 броя, дела по чл.78а НК – 2броя, ЧН дела – 3 броя и НАХ дела – 42 броя.

В сравнение с 2012г. се отчита намаляване броя на постъпилите наказателни дела, но в сравнение с 2011г. имаме увеличаване на постъпващите наказателни дела.

Общия брой за 2013г. е 541 броя, за 2012г. е 562 броя, а за 2011г. е 510 броя.

Или спрямо 2012г. постъпилите наказателни дела са с 21 броя по-малко /3.88 %/, а спрямо 2011г. са с 31 броя /5.73%/ повече.

През 2013г. са образувани общо 376 дела /при 354 дела за 2012г./, въз основа на актове внесени от прокуратурата, от които: по обвинителни актове – 31 броя, /при 66 броя за 2012г./, по споразумения по чл.382 НПК - 179 броя, /при 153 броя за 2012г./, по чл.78аНК – 38 броя /при 29 броя за 2012г./, по чл.25 НК – 28 броя /при 20 броя за 2012г./, по ЗЗдравето – 2 брой /при 1 бр. за 2012г./, други ЧНД – 98 броя /при 85 бр. за 2012г./

От Приложение № 2 е видно, че най-голям е броя на образуваните дела от ОХ за общоопасните престъпления – 89 броя /при 88 броя за 2012г. и 77 броя за 2011г./ и престъпленията против собствеността – 57 броя / при 79 броя за 2012г. и 77 броя за 2011г./, следвани от престъпленията против стопанството – 38 броя / при 19 броя за 2012г. и 23 брой за 2011г/ като се наблюдава отново увеличаване в броя в сравнение с предходните години по отношение на общоопасните престъпления и престъпленията против собствеността.

За отчетния период постъпилите дела против личността са 12 броя, докато през 2012г. те са 17 броя, а през 2011г. те са били 9 броя.

Като извод може да се направи, че делата за общоопасните престъпления в Районен съд гр.Бяла Слатина запазват тенденция на превес спрямо останалите, като по-голямата част от тях са за престъпления по транспорта. При престъпленията против личността се наблюдава леко намаление.

За отчетния период в Районен съд Бяла Слатина няма образувани наказателни дела от общ характер със значим обществен интерес.

През 2013г. не се наблюдава увеличение на постъпващите НЧХ дела - 8 броя, като през 2012г. са постъпили по 15 броя дела, а през 2011г. са постъпили 5 броя дела от частен характер.

По отношение на постъпилите през годината частни наказателни дела е налице увеличение спрямо предходните две години.

За 2013г. те са общо – 135 броя, докато през 2012г. са постъпили 123 броя или това е с 7 броя дела или 6 % по-малко от 2013г. През 2011г. са постъпили 95 броя или това е с 40 броя дела или 42 % по - малко от 2013г.

За тази година броя на проведените разпити пред съдия по реда на чл.221 и чл.222 НПК, е много малък в сравнение с този през 2011г., но в сравнение с 2012г. е увеличен, като за 2013г. са 59 броя, за 2012г. - 47 броя, за 2011г. – 106 броя.

Общия брой дела от административно наказателен характер постъпили за разглеждане през 2013г. са 129 броя /2012г. – 158 броя, 2011г. – 104 броя/, от тях:


   • по чл.78а НК – 38 броя /2012г. – 29 броя, 2011г. – 39 броя/

   • срещу Наказателни постановления – 91 броя /2012г. – 129 броя, 2011г. – 65 броя/

Съпоставка между трите години показва, че при делата по чл.78а НК се наблюдава намаление през предходната година, докато през настоящата и 2011г. има тенденция на устойчивост.

Постъпленията при административно наказателните дела срещу наказателни постановления бележи значителното намаление в сравнение с предходната година. От постъпилите през 2012г. най – голям е броят на делата, образувани по жалби срещу наказателни постановления издадени от Началника на РУП гр.Бяла Слатина – общо 41 бр./при 48 за 2012г. и 29 за 2011г./

През 2013г. съдиите разглеждали наказателни дела са трима – съдия Силвия Житарска, съдия Ивайло Шабански и съдия Тихомир Вельовски.

Приложение № 4 към отчетния доклад показва показатели за постъпленията на делата на отделните наказателни състави. От него е видно, че и гражданските състави са разглеждали наказателни дела, предимно по отводи, направени от наказателните състави или по дежурство.

Реалното изчисляване на средномесечната натовареност на съдиите от наказателната колегия следва да се изчислява при 2,5 бр. съдии, като при отчетеното постъпление възлиза на 18.03 броя а на базата на общо разглежданите дела е 19.17 броя.
б/Граждански дела:

Останали несвършени дела в началото на отчетния период са били 96 броя, от които 82 броя по общия исков ред, 6 броя бързи производства, 2 броя частно граждански дела, 4 броя дела от и срещу търговци и 2 броя други дела.

През отчетният период са постъпили за разглеждане 1179 бр. граждански дела, /при 1234 броя за 2012г. и 1254 броя за 2011г./, в т.ч. бързи производства и частно граждански дела, от които новообразувани- 1136 броя, получени по подсъдност – 41 броя и върнати за ново разглеждане – 2 броя.

Всичко дела за разглеждане през 2013г. са били 1275 броя дела.

При съпоставка с предходните 2012г. и 2011г. се забелязва намаление съответно с 55 и 75 броя на постъпили дела през отчетната година.

Постъпилите през годината граждански дела по общия исков ред са били 237 броя /при 286 броя за 2012г и 345 броя за 2011г./, а като бързи производства по чл.310 от ГПК са постъпили за разглеждане 18 броя дела /при 23 броя за 2012г. и 17 броя за 2011г./.

През изминалата 2013г. са постъпили за разглеждане общо 721 броя дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, за 2012г. – 828 броя, за 2011г. – 818 броя.

Останалите частни граждански дела постъпили през 2013г. са 66 броя /при 56 броя през 2012г и 56 броя през 2011г./.

През 2013г. са постъпили 11 броя дела от и срещу търговец, докато през 2012г. са постъпили 14 броя дела, а през 2011г. са постъпили 6 броя дела.

Постъпилите през 2013г. други дела са 121 броя /при 17 броя през 2012г. и 10 броя през 2011г/.

(Приложение № 3)

От анализа на тези показатели може да се направи извода, че е налице намаление на постъпилите за разглеждане през отчетния период дела спрямо предходните години, което намаление идва от намаляването на постъпилите за разглеждане дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК.


Разпределението на постъпилите граждански дела е следното:
При посочените показатели може да се направи извода, че най-голям е броя на постъпилите за разглеждане дела по реда на чл.410 и 417 ГПК.

При постъпилите дела по общия исков ред най-голям е броя на облигационните искови производства – 124 броя /при 115 броя за 2012г. и 119 броя за 2011г./, следвани от делата по закона за закрила на детето – 99 броя /при 48 броя през 2012г и 68 броя през 2011г./ и исковете по СК – 76 броя /при 70 броя през 2012г. и 82 броя през 2011г./

През 2013г. съдиите разглеждали граждански дела са двама – съдия Даниела Грамовска и съдия Катя Гердова. Съгласно Заповед № 35/08.06.2011г. на Председателя на Районен съд гр.Бяла Слатина, всички постъпващи дела по чл.410 и чл.417 ГПК се разпределят между всички съдии по равно с натовареност 100 %, което е отразено в програмния продукт.

Приложение № 5 към отчетния доклад показва показатели за постъпленията на делата на отделните граждански състави. От него е видно, че наказателни състави са разглеждали и граждански дела – делата разпределени по дежурства и дела по реда на чл.410 и чл.417 ГПК.

Средномесечната натовареност на съдиите от гражданската колегия се изчислява също при 2,5 бр. съдии и при отчетеното постъпление възлиза на 39.30 броя, а на база общо дела за разглеждане е 42.50 броя.

2.Брой свършени дела.

През отчетния период са свършени общо 1730 броя /при 1793 броя за 2012г. и 175 броя за 2011г./, от които граждански 1155 броя /1253 броя за 2012г и 1225 броя за 2011г/ и наказателни 575 броя /при 540 броя за 2012г. и 526 броя за 2011г./2.1.Дела решени по същество

През 2013г. са решени по същество общо 1389 дела или 80.29 % спрямо общия брой от приключени дела, /при 82.43 % за 2012г. и 83.67 % за 2011г./, от които 1028 граждански или 89.00 % спрямо всички 1155 броя приключили граждански дела, /при 91.54% за 2012г. и 92.14 % за 2011г./ и 361 наказателни или 62.78 % спрямо всички 575 броя приключили наказателни дела, /при 61.30 % за 2012г. и 65.39% за 2011г./2.2.Прекратени дела

През 2013г. производството е прекратено по 341 дела /при 315 дела за 2012г и 286 дела за 2011г./,

от които 214 наказателни дела, /при 209 дела за 2012г. и 182 дела за 2011г./, както следва

И четирите дела са върнати на Районната прокуратура Бяла Слатина поради това, че в досъдебната фаза са допуснати съществени отстраними процесуални нарушения, които са довели до ограничаване правото на защита на обвиняемия.

и 127 граждански дела, /при 106 дела за 2012г. и 104 дела за 2011г./, както следва:

По-често срещани причини за прекратяване на гражданските дела са: • Неспазване на процедурата по чл.127 и сл. от ГПК за подаване на редовна искова молба, което става причина за оставяне на делото без движение, за отстраняване на нередности по нея. Най-често срещаните нередовности на исковите молби /в т.ч. и молбите по охранителните производства/ са:

- не внесена държавна такса за образуване на делото, което се забелязва при искове за собственост, облигационните искове, когато ищеца не прилага данъчна оценка на имота с оглед определяне на таксата. Това налага определяне на по-дълъг от сочения в чл.129 от ГПК срок за изпълнение на указанията, съгласно нормата на чл.63,ал.1 от ГПК по искане на ищцовата страна, тъй като едноседмичния срок не винаги е достатъчен за гражданите да се снабдят с данъчна оценка на имота, техническа характеристика на имота, скица на имота и др. поради мудността на съответната администрация,


- не представяне на писмените доказателства, посочени в исковата молба/молбата в охранителното производство/, което налага съдът да ги изиска допълнително от страната, с цел същата да не обвинява съда в загубването им и въпреки това не се представят, което налага прекратяване на делото.
- не представяне на исковата молба и данъчна оценка в оригинал необходими при вписване на исковата молба от Съдията по вписванията, което налага да се дават допълнителни указания на ищеца за отстраняването на тази нередовност, което също забавя производството.
Изброените случаи, когато указаните от съда нередовности се отстраняват от ищеца след неколкократно оставяне на и.м. без движение или след приложението на чл.63 от ГПК, водят до по-продължителен период от време от постъпването на исковата молба в съда до насрочването й в открито съдебно заседание.


 • Прекратяване на делата на процесуално основание, спазвайки изискванията на ГПК – оттегляне исковата молба, отказ от искова молба, спиране на производството по делото и след изтичане на срока – прекратяване и др.
 • Изпращане на делата по подсъдност на други съдилища
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница