Научни публикации до получаване на онс „доктор”Дата06.05.2017
Размер118.13 Kb.
Резюмета

на научните публикациина гл. ас. д-р инж. Мила Илиева-Обретенова

  1. Научни публикации до получаване на ОНС „доктор”:

I.1. Илиева, М., В.Илиева, “Върху една информационна система в агроекологията”, Научни трудове на ВСИ Пловдив, т.XLII, кн.2, 1997, стр. 207-214

Резюме. Съвременните системи за обработване на информация извършват преобразуване на големи масиви от данни. Както показва опитът по разработване и експлоатация на информационни системи, начините за съхранение и обработка на информация оказват влияние върху показателите на функциониране на системата и нейната практическа ефективност. Известно е, че съществуват три основни подхода при организиране на структурата на базата данни: йерархичен подход – използват се записи, свързани с дървовидна структура; мрежов подход – описва се с изходни и породени елементи от данни; релационен подход – данните се представят като двумерни таблици, свързани помежду си с общи полета.

I.2. Илиева, М., В. Илиева, “Система за експертна оценка при генериране на сеитбообращения в Добруджа”, сп. Селскостопанска техника, №5, 1998, стр. 13-16

Резюме. Управлението на сеитбообращението се базира на екологосъобразна стратегия за контрол на технологията, която води до развитие на методите за наблюдение, прогноза и формиране на решения. Реализацията й в голяма степен се предопределя от методите на експертния анализ на агроекосистемата. Освен това управлението на сеитбообращението, като научнообоснована система, изградено според изискванията на обективно действащите закони на модерното земеделие, е обективен критерий и регулатор за организиране на производство въз основа на задължителна оптимизация на факторите при използване на агроекологичния и комплексен подход. Това именно създава определени агробиологични, а оттук и технологични критерии за възможните равнища на вложените ресурси по пътя на интензификацията през отделните етапи на производството. Етапите и тяхната продължителност се определят от биологичните и физиологични качества на сортовете и хибридите на отделните култури в сеитбообращението.

I.3. Илиева, М., “Споразумение на ниво услуга”, Сборник доклади, Телеком 2000г., Варна, стр.452-458

Резюме. Споразумение на ниво услуга е неформален договор между доставчик и клиент (фирма), който дефинира отговорностите на доставчика към клиента и типа и степента на промяна на условията, ако тези отговорности не са изпълнени. Предмет на изследването е възможен договор на ниво услуга. Актуалният повод за това изследване е предстоящата либерализация на телекомуникационния пазар и неговото управление. Изследователската стратегия включва проучване на концепцията за договор, факторите за сключване на успешен договор и компонентите на договора, дискутиране обхвата на компонентите и управлението на услугите. За пример се прилагат елементи от договори за доставка на frame relay, защото тенденцията е предоставяне на все покачествени и надеждно работещи услуги. Тези договори могат да се прилагат и за доставка на други услуги, при които е необходимо управление на услугата по целия път към местоположението на клиента.

I.4. Илиева, М., “Основни проблеми в процеса „Развързване” на абонатния шлейф”, Сборник доклади, Телеком 2001г., стр. 278-283

Резюме. Процесът „развързване” на абонатния шлейф е свързан с либерализацията на телекомуникационния пазар – основен момент в политиката на Европейския съюз. „Развързването” представлява разрешаване на алтернативни оператори да използват медните усукани двойки, инсталирани и притежавани от националния монополен телефонен оператор. Предмет на проучването са начините, по които може да се извърши „развързването” и възможните регулаторни действия. В доклада се разглеждат следните начини за „развързване” на абонатния шлейф:

  • Чрез достъп до цифровия поток („развързване” на услугите),

  • Чрез достъп до определена честотна лента от спектъра на усуканата медна двойка,

  • Чрез директен достъп до усуканите медни двойки.

Представят се и проблеми, свързани с предоставянето на ресурси на доставчиците:

  • Обхват и потискане на мощност,

  • Клиентски сегмент и отношение на асиметрия,

  • Дуплекс с разделяне по честота или дуплекс с разделяне по време.

I.5. Илиева, М., “Проблеми пред конвергенцията на телекомуникации и информационни технологии и преодоляването им чрез регулиране”, Сборник доклади, Телеком 1998г., стр. 121-126

Резюме. Терминът „конвергенция” не позволява прецизна дефиниция, но най-общо може да се изрази като възможност различни мрежови платформи да пренасят по същество подобни видове услуги. Предмет на изследването са съществуващите и възможните бариери пред конвергенцията. Актуалният повод за това изследване е създаването на климат за иновации и инвестиции. Изследователската стратегия включва проучване на бариерите пред конвергенцията, дискутиране на принципите за регулиране и предлагане на адаптиране на съществуващите регулаторни подходи.

  1. Научни публикации след получаване на ОНС „доктор”:

II.A. Монография “Управление на нанотехнологии в електрониката”, Издателска къща „Св. Иван Рилски”, МГУ, 2013г.
Резюме. Книгата е предназначена да ориентира инженерите-изследователи по електроника в насоките на развитие на съвременните технологии. Авторката съзнава, че пълното описание на функционалните възможности на нововъзникващите концепции е необхватна задача за такъв материал. Потребителят би могъл да се запознае с детайлите от специализираната литература за съответната област. Тук целта е да се покажат възможностите за включване на нови знания и нови методи в учебния процес, за който авторката е придобила опит. Нанотехнологиите и уеб-базираната лаборатория са инструментите на бъдещето. Книгата ще бъде полезна по време на подготовка на учебни планове и програми. Авторката е участвала в разработването на такива програми и материалът отразява общите и специфичните изисквания за този вид дейности.

II.A.1. Илиева, М., «Изисквания към управлението на нанотехнологии в електрониката», Международна научна сесия, минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски», 18.10.2012г., стр.62-64

Резюме.В тази статия се синтезират изискванията на участниците в управлението на нанотехнологии в електрониката в рамките на един университет. За целта се прилага теорията на множествата. Изискванията към управлението се класифицират от гледна точка на: студент (дипломант), асистент (докторант), доцент (професор) и администратор на базата данни. Съществуващите модели дефинират специфични функции по функционални области, а тук се моделират функции за управление от високо ниво. Функциите са представени като случаи на използване на информационната система.

II.A.2. Илиева, М., „ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАНОТЕХНОЛОГИИ В ЕЛЕКТРОНИКАТА”, Юбилеен Международен Конгрес “40 Години България – космическа държава”, 12-14.09.2012, Дом на учените на БАН – Варна, с. 375-380

Abstarct. In this paper is represented the developed model for nanotechnology management in electronics in an university. Through described high level management functions is made functional decomposition of management responsibilities of each actor: student, assistant, professor and data base administrator. The modeling is based on generalization of existing management functions and synthesis of new functions, covering the requirements in all management areas. Object oriented method is used. Described are managed objects classes, mapping managed units. Followed are Managed Objects Definitions Guidelines according to information systems management standards. The models are described with Unified Modeling Language.

II.A.3. Илиева, М., „Молекулярни електронни ключове - молекулярен светодиод”, Международна научна сессия, минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски», 18.10.2012г., стр. 65-66

Резюме. Статията представя един вид молекулярен електронен ключ – молекулярен светодиод. Описва се методология, при която p-n преходът се заменя с органична молекула. Показва се структурата на молекулата, представят се графично етапите на производство и волт-амперните характеристики при различни условия. Дискутират се предизвикателствата пред технологиите за производство и предимствата на молекулярните светодиоди. Представя се следващата стъпка – гъвкави молекулярни светодиоди.

II.A.4. Ilieva, M., “APPROACHING LIMITS OF CONVENTIONAL PHOTOLITHOGRAPHY”, 44th International October Conference on Mining and Metallurgy, 1st –3rd October 2012, Bor, Serbia, pp 289-292

Abstract: This paper considers the approaching limits of conventional photolithography, determined by the nano scaling of electron devices. The influenced parameters are listed. The criteria for technology elaboration are described. Presented is photolithography with biopolymer, acting as photo pattern and etching agent. Analyzed are the strengths and weaknesses of the technology. Envisaged are the expected short-term and long-term trends.

Key words: Manufacturing technologies, Design and construction, Manufacturing design, Semiconductors, Nanotechnology

II.A.5. Илиева, М., „Информационен модел за управление на нанотехнологии”, Ninth Scientific Conference, SES, with international Participation, 20-22 nov. 2013, Sofia

Abstract. In this paper are investigated realization aspects of management information model for nanotechnologies in electronics in a university. Designed is a relational data base with management information for nanotechnologies. The basic aim of relational data base design is optimization by elimination of data dependency. This dependency would be overcome by transformation of relational schemas, representing managed object classes, in normal form. Transformation is completed over methods, depending of the number of managed objects and the number of actors.

II.B. Други научни трудове след получаване на ОНС „доктор”
II.B.1. Илиева, М., “Nanocube.org – сайт за нанотехнологии и наноелектроника”, Годишник на минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” – София, свитък ІІІ: Механизация, Електрификация и Автоматизация на мините, 2009, стр. 151-153
Резюме.Електрониката е част от програмата на техническите учебни заведения. Преподава се различно: като част от физиката, като общообразователен предмет и като технология. Последна тенденция е преподаването да се влияе от разработки в широката област Дизайн и технология. Както други физически науки така и електрониката страда от недостиг на преподаватели и от схващането, че е трудно. Затова е необходимо да се разработи стратегия за преподаване на електроника, чиято тактика включва: Създаване на обширен уебсайт за подпомагане на преподаватели и обучавани. Сайтът nanocube.org предоставя специализирана услуга за онлайн симулации.. Поддържаната информация е достъпна безплатно. Съдържанието се доставя от организацията, която хоства nanocube.org и от увеличаващия се брой потребители.
II.B.2. Христова, Т., Илиева, М., “Изисквания към управлението на информационна система за контрол на катодна защита”, Годишник на минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” – София, 2010г., стр. 133-136
Резюме.С цел повишаване ефективността на управление на процесите по защита от корозия е нужно да се създаде база данни, включваща методите за защита и субектите, управляващи защитата.Поради многофакторността на задачата са дефинирани изисквания към информационната система от гледна точка на действащите лица.
II.B.3. Ilieva, M., Hristova, T., “Functions of management of cathode protection”, Electrical engineering and energetics system control, applied informatics and compter engineering, 14-15 octombrie 2010, Editura Universitas, Petrosani, рр. 138-141
ABSTRACT: The purpose of the report is to give recommendations about setting up of information systems as well as of data base for protection management of gas pipelines with several owners. Similar recommendations can be given for other economic activities, for instance protection of cable nets, water pipelines, railroads, and so on. In the suggested information system participate the following subjects: Manager of Information System; Manager of Cathode Protection; Employee of Cathode Protection. We present in details functions of Manager of Cathode Protection and Employee of Cathode Protection. On the base of the requirements about the management of cathode protection are modeled high level management functions, that embraces all the functional areas of management, including: installing of cathode protection; providing of cathode protection; configuration of cathode protection; maintenance of cathode protection; security of cathode protection; performance of cathode protection; and access of employee to the management of cathode protection. In this article are given examples about the functions for Maintenance management of cathode protection, functions for Performance management of cathode protection and functions for access of employee to the system of control.

II.B.4. Близнаков, А., М. Илиева, “Екологичен проблем при насипищата от открит въгледобив”, сп. Почвознание, агрохимия и екология, кн.№1, 2011г., стр.47-52
Abstract. The soils are vulnerable to common disintegration by contamination, extraction or destruction that is often meted in opencast mining. Some soils are more vulnerable to specific impacts that can change their characteristics (losing of structure and draining modification); changes of water levels impacting of chemical and biological processes; changes of soil and geological formations which often increased underground water infiltration; possibilities of erosion and soil subside.

II.B.5. Илиева, М., Христова, Т., “Проектиране на информационен модел за управление на катодна защита”, Юбилейна научна конференция с международно участие “Човекът и вселената”, Смолян 2011, стр. 788-792
Abstract: This article presents the developed management models for cathode protection. The cathode protection models are necessary, because the parameters of the effective technical management must be defined. It is qualified by external and internal economical factors. The article aims the creation of input data model from standpoint of corrosion risk and equipment maintenance price by given process speed. A problem by modeling and prognosis in represented model is the availability of much input, disturbing and internal factors. This problem is solved by defining of objects for the actors and resources in the system and functions for all these objects. The information models are illustrated with managed objects classes for functional areas Maintenance, Performance and Employee access to the management and control system. The next step of modeling is defining of attributes and operations for all classes managed objects.

Key words: Information model, cathode protection, management, model design, object orientation

II.B.6. Илиева, М., Христова, Т., “Проектиране на база данни за система за управление на катодна защита”, Годишник на минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” – София, 2011г., стр. 63-68
Резюме.Въз основа на вече определени обекти и функции на обектите от системата за катодна защита са определени атрибутите, необходими за изграждането на база данни за управление на процесите по защита от корозия.

II.B.7. Илиева, М., “Молекулярна електроника – състояние и перспективи”, Юбилейна научна конференция с международно участие “Човекът и вселената”, Смолян 2011, стр. 781-787
Резюме. Молекулярната електроника претърпя бурно развитие през последните пет години. Основните въпроси, които се разглеждат, са: технологии за производство, моделиране на физическите процеси, надеждност на елементите, памети и приложения. Технологиите за производство засягат темите: съвместимост на новите технологии със съществуващите, методи за нанасяне на мононива и електроди и изследвания на транспорта на електрони. Моделирането на физическите процеси включва: моделиране на транспорта на електрони, моделиране на елемент и сценарии за кодиране на информация и трансфер в молекулярни вериги, нови молекулярни влакна и невронни мрежи. Надеждността обхваща въпросите: праг на надеждност, разширяване на алгоритъма за обработка на информация, надеждност на взаимодействието влакна-нанотръби. Изследванията в областта на паметите се насочват към създаване на нови видове памети и моделиране на логически архитектури: алтернатива на DRAM и хибридни памети. Приложенията на молекулярната електроника включват: нанопроцесори и др.

II.B.8. А. Близнаков, М. Илиева, „Информационен модел за управление и унищожение на пестициди в Ловешка област”, Екология и бъдеще, год.XI, №2, 2012, София, стр. 43-48
Abstract. Pesticides are organic substances and are used for plant protection. The usage of most toxic – chlorine organic – is especially popular in 60`s of the last century. There are dead stocks in storehouses of Bulgaria from 14 083 pesticides. The f/ject of this paper is project development for realization of stocks in region Lovech by export and burning. The next step is cleaning the premises by detoxication methods.
II.B.9. Илиева-Обретенова, М., «Помагало за лабораторни упражнения и полупроводникови елементи и основи на електрониката в минната промишленост», Издателство и печат – Технически университет-София, 2013г.

Резюме. Помагалото съдържа лабораторни упражнения за запознаване с електроизмервателните уреди, изследване на полупроводникови елементи, токоизправители, преобразователни устройства, интегрални схеми и електронни усилватели. Дадени са указания и формули за проектиране на електронни схеми. Помагалото е предназначено за студентите на минно-геоложкия университет, обучаващи се по специалностите „Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Автоматика, информационна и управляваща техника” и „Компютърни технологии в инженерната дейност”.

II.B.10. Илиева-Обретенова, М., „Нанотехнологиите в промишлената екология”, Юбилеен Международен Конгрес “40 Години България – космическа държава”, 12-14.09.2012, Дом на учените на БАН - Варна, с. 337-344

ABSTRACT. Now we are talking about nanotechnology revolution which will transform all technologies. Considered are the advantages of nanotechnology since nanomaterials are created and the first nanoproducts appeared. Methodology for risk assessment of negative influences of nanoproducts is represented.

KEY WORDS: nanotechnology, nanoproducts, risk, industrial ecology

II.B.11. Илиева, М., „Ключови технологии на 21-ви век – мястото на нанонауките в теоретичните изследвания”, сп. Екология и бъдеще, кн. 2, 2013, стр. 11-15

ABSTRACT. The unanimous opinion of the experts defines the Nanotechnologies of the 21st century. Nanoproducts are produced, already, by all branches of industry. A new scientific category – “Nanoscience” appeared. Except that explain the fundamental experiments, the Nanosciences are used in revealing of lot of processes, as well in the newest theoretical studies. Nanostructures and Nanoelements with unique ohysical and chemical properties are developed.

Key words: Nanotechnologies, Nanosciences, Theoretical Research, Nanostructures, Nanosensors

II.B.12. Илиева, М., „Нанотехнологиите в образованието”, Втори национален конгрес по физически науки, София, 25-29.09.2013г., под печат

Abstract. През последните години една нова научна дисциплина доведе до революционни промени в науката и производството. Това е наноелектрониката. Тя, обаче, не би имала реализация и бъдещо развитие, ако не се вземат адекватни мерки за своевременно и компетентно подготвяне на висококвалифицирани млади специалисти и научни работници в областта на наноелектрониката и нанонауките. В доклада е показана възможността в университет с техническа насоченост да се разработят учебни планове и програми за обучение в магистърска степен по наноелектроника и докторанти в областта на нанонауките.

II.B.13. Илиева-Обретенова, М., „Транзистор с един електрон: приложения и проблеми”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Годишник, Свитък III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, том 56, 2013, с. 100-103

Резюме. Целта на този доклад е да представи накратко физичните процеси в наноелектронния елемент транзистор с един електрон (SET) и проблемите при неговото прилагане. Функционирането на SET се основава на контролирания трансфер на отделни електрони между малки проводящи „острови”. Свойствата на елемента са доминирани от квантовата механика и предоставят нови характеристики като кулонова осцилация, кулонова блокада, които са полезни за някои приложения. SET е способен да отстрани силициевите транзистори в близко бъдеще и да увеличи плътността на елементите. Настоящите изследвания предоставят нови идеи, които ще революционизират RAM-паметите и цифровите технологии за съхранение на данни.

II.B.14. Илиева-Обретенова, М., „Аналитична дискусия върху транзистор с един електрон”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Годишник, Свитък III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, том 56, 2013, с. 104-108

Резюме. Транзисторът с един електрон е ключов елемент в съвременната изследователска област наноелектроника, който може да предложи ниска консумация и висока скорост. Този транзистор е нов ключов елемент, който запазва своите свойства на атомно ниво и дори отвъд него; той може да контролира движението на един електрон. Консумацията на елемента е приблизително пропорционална на броя електрони, предавани от източника на напрежение към земята при различни логrчески операции. Следователно този елемент се използва като схема с много голяма интеграция за намаляване на консумацията. Контролираният тунелинг на един електрон осигурява неговата висока скорост. В статията се прави сравнение между транзистор с един електрон и полеви транзистор, посочват се предимствата и недостатъците на първия и се дискутират причините за неговата популярност в областта на наноелектрониката.

II.B.15. Илиева-Обретенова, М., „Квантов сензор на магнитно поле”, Ninth Scientific Conference, SES, with international Participation, 20-22 nov. 2013, Sofia

В космическите технологии напоследък широко се внедряват нанотехнологиите. В доклада се разглежда концепцията за магнитометър с магнитен резонанс (ММР). Той комбинира предимствата на електронните устройства с тънък органичен филм и традиционните ММР. По-специално се изследва разпадането на двойки от поларони в органични диоди, основани на П-конюгиран органичен полупроводник MEH-PPV. Тъй като това спин-зависимо преминаване на електрони управлява проводимостта на материала, магнитен резонанс с електрони или дупки може да се открие чрез измерване на тока. По същество диодът се състои от тънък слой MEH-PPV, разположен между две нива, инжектиращи електрони или дупки. Тази структура е идентична на тези, използвани в конвенционалните органични светодиоди. Изследвани са свойствата на този органичен ММР по отношение на неговата гъвкавост, чувствителност и граница на магнитното поле, както и неговият отговор на температурни флуктуации и стареене. Експериментите са извършени при стайна температура.

Ключови думи: нанотехнологии, космически изследвания, физически науки, приложна физика, материалознание
Каталог: docs -> N Juri
N Juri -> Конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
N Juri -> Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
N Juri -> Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница