О б щ и н а з л а т и ц а 2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония №1Дата20.07.2018
Размер291.74 Kb.
О Б Щ И Н А З Л А Т И Ц А

2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,

тел: 0728/60201, факс: 0728/60202, e-mail: ob_zlatica@mail.bg;

www.zlatitsa.bgУТВЪРЖАДВАМ:……………………

/Инж. Магдалена Иванова/

Кмет на Община Златица/

ДОКУМЕНТАЦИЯ


за участие

в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – публично състезание с предмет:

Доставка на един брой употребяван булдозер за нуждите на община Златица“


Съдържание:


 1. Общи условия

 2. Предмет на поръчката. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка.

 3. Критерии за оценка на офертите. на участниците. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата. Показатели за тяхната относителна тежест в комплексната оценка.

 4. Указания за подготовка на офертата.

 5. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.

 6. Приключване на процедурата.

 7. Сключване на договор.

 8. Образци на документи.


Общи условия1. Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка.

2. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи във връзка с участието им в процедурата, както при класиране, така и при некласиране.

Община Златица предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка, която може да бъде намерена в електронната преписка на поръчката на интернет адреса на възложителя: http://www.zlatitsa.bg/, рубрика „Профил на купувача/Обществени поръчки”, от датата на публикуване на обявлението за поръчка в РОП.

Всички взаимоотношения между страните, свързани с организирането и провеждането на процедурата се регламентират от ЗОП, ППЗОП и документацията по настоящата процедура, одобрена с решението на възложителя за откриване на процедурата.3. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществена поръчка, не по-късно от деня и часа, определени като краен срок за получаване на оферти.

4. Всеки участник има право да представи само една оферта.

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Не се допуска представяне на варианти на офертата.


Предмет на поръчката. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е : „Доставка на един брой употребяван булдозер за нуждите на община Златица“.

Срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка - не повече от 8 /осем/ работни дни.

Място на доставка: гр. Златица, ДТБО – местност Бакаджик.
ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ


 1. Предмет на поръчката е „Доставка на един брой употребяван булдозер за нуждите на Община Златица“, който трябва да отговаря на следните технически изисквания:ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Работно тегло

над 20 тона (с гребло)

Мощност

Мин. 160 к.с.

Наличие на гребло за пробутване


Терафирано гребло, изместващо се на положението на дъската в позиционно гребло.

Наличие на 3-та високовдигната звездочка
Остатъчен ресурс на ходова част:


 • Звездочки –над 60%

 • Предни ленивци ≥50%

 • Ленивци ≥50%

 • Ходови плочи ≥50%
Екстри

климатик, гаранция

Двигател

дизелов 1. Срок на изпълнение на обществената поръчка –не повече от 8 календарни дни , считано от сключване на договора.


 1. Място на изпълнение на поръчката: гр. Златица, ДТБО – местност Бакаджик.


Критерии за подбор
Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Участникът следва да разполага с необходимата техника за доставка на булдозера.Доказване: Списък с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката и възможност за транспортиране.

Критерии за оценка на офертите на участниците. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата. Показатели за тяхната относителна тежест в комплексната оценка.

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане „най-ниска цена“, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т.1 от ЗОП.

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя подлежат на оценка по показател на „най- ниска цена“.

Класирането на участниците се извършва по възходящ ред на предложената цена за доставка, като на първо място се класира участникът, който е предложил най- ниска цена.


Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал.2 от ППЗОП.

Указания за подготовка на офертата

 1. Общи условия.

Не се допуска представяне на варианти на офертите.

Разходите за изработване на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.
 1. Максимална стойност на поръчката.

Максималната стойност на поръчката е 125000,00лв. без ДДС.

Всеки участник трябва да се съобрази с така посочените цени. Участник, предложил по- висока цена от максимално посочената ще бъде отстранен.

Ценовите предложения се проверяват от комисията, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС и с ДДС (Данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в ценовото предложение. – съгласно образец.

В предложената стойност се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Данните в ценовото предложение се подписват от представляващия участника или от лице/лица надлежно упълномощено/и за това от името на участника.Общи изисквания към участниците.

Съгласно чл. 101, ал. 8-11 ЗОП, всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществената поръчка.

В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

В случай на участници обединения, възложителят не изисква същите да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.Изисквания към участници обединения

Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.
Лично състояние на участниците

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато:1.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1, 2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Точка 3. не се прилага, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП, възложителят отстранява участник, за когото са налице посочените по-горе основания по чл. 54, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Цитираната разпоредба се прилага и когато участник е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или трети лица, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по предходния абзац.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

Представя се отделен ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван в предходна обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

Участниците следва да имат предвид, че на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на обществената поръчка.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Други основания за отстраняване от участие

Съгласно чл. 107 ЗОП,освен на основанията по чл. 54, възложителят отстранява от обществената поръчка:

1. участник, който не изпълни някое условие, посочено в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;

4. участници, които са свързани лица.Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни част III., буква „Г“ от ЕЕДОП.

Оферта

 • При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа към обявените от Възложителя условия.

 • Офертата не може да се предлага във варианти.

 • Отговорността за правилното разбиране на условията в обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците.

 • Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

 • Представянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация.

 • До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

 • Всеки участник може да представи само една оферта.

 • Лицето, което участва или е дало съгласие да бъде подизпълнител в офертата на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

 • Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

 • Офертата се подписва от лицето, представляващи Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

 • Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, когато са налице обстоятелствата по чл.54, ал. 1 от ЗОП, освен в случаите на доказване на липса на основания за отстраняване, посочени в чл.58 от ЗОП.

 • Офертата се представя на български език.

 • При подаване на офертата, участникът може да посочи чрез изрично деклариране, коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
  1. Срок за валидност на офертата.

Срокът за валидност на офертата е 5 /пет/ календарни месеца, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението за поръчката.
  1. Съдържание на офертата


4.2.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощено от него лице – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Златица, пл. Македония №1, п.к:2080, всеки работен ден, най- късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществена поръчка. Върху опаковката участникът посочва:

 • наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

 • адрес за кореспонденция, телефонен номер и по възможност – факс и електронен адрес;

 • наименование на поръчката;

 • Опаковката включва документите по чл. 39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП.

4.2.2. Съдържание на опаковката – документи и образци:

 1. Опис на представените документи - по чл. 47, ал. 3 ППЗОП - образец №1;

 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо-ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - образец №2;

 3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

 4. При участник- обединение - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. Правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, а когато в документа за създаване на обединението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

 5. Техническо предложение (образец №3), съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - представя се нотариално заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- образец №4;

г) декларация за срока на валидност на офертата- образец №5;

д) декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник - образец №6;
з) друга информация и/или документи, изискани от възложителя;


 1. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа Ценовото предложение на участника (образец №7).


Указание за подготовка на ЕЕДОП:


При подаване на офертата, участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен са длъжни да предоставят тази информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела на поръчката, които ще изпълняват и за тях, да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Трети лица трябва да отговарят на критериите за подбор, съобразно ресурса, който ще предоставят и за тях да не са налице основания за отстраняване на процедурата.

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван в предходна процедура за обществена поръчка, при условия, че потвърдят, че съдържащата се в него информация е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се предоставя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т.5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т. 1,2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите по ал. 1, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Съгласно чл.59, ал. 5 от ЗОП, Възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

Възложителите могат да допуснат възможността информацията за съответствие с критериите за подбор да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV "Критерии за подбор", раздел "Общо указание за всички критерии за подбор".

Възможността по ал. 1 се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 ЗОП - в поканата за участие в преговори.

В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
Кандидатите или участниците - при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

Кандидатите и участниците могат да използват въможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.


а). Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се представят следните документи:

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.


Кандидатите и участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

В случаите по ал. 1 възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени от възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата:

 • за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост

 • за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на кандидата или участника.

 • за обстоятелството по чл.54,ал.1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Когато в удостоверението по т.2 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл.54, ал. 1, т.6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнението на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т.1, т.2 и т.3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на Възложителя по служебен път.

Участниците в обществената поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани с юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Участникът удостоверява липсата на това специфично основание за отстраняване като попълни Част III Основания за изключване, раздел Г Други основания за изключване, които могат да бъдат предвидени от националното законодателство на възлагащия орган или на възложителя на държава членка от ЕЕДОП.

Забележка:

При участие на обединение, участниците следва да имат предвид, че съгласно чл. 67 от ЗОП, а именно:

ЕЕДОП се представя от обединението – участник, както и отделни ЕЕДОП от всеки участващите в обединението.

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

Документите по чл.37, ал.4 от ППЗОП, когато е приложимо.

Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, в която участниците трябва да декларират физическите лица, които са действителните собственици на капитала /по приложения образец/.
б) Техническо предложение, съдържащо следните документи:


 • Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника.

 • Предложение за изпълнение на поръчката /по образец/

 • Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/

 • Декларация за срока на валидност на офертата /по образец/

 • Описание и/или фотографски снимки на техниката, която ще се доставя, чиято автентичност трябва да бъде доказана.


в) Запечатан плик „ Предлагани ценови параметри“
Относно документите, които се поставят в плика „Предлагани ценови параметри“
На плика се изписва „Предлагани ценови параметри“ и се поставя Ценово предложение /по приложения образец/.

С настоящия образец участникът отправя до Възложителя своето ценово предложение за изпълнението на договора. Общата стойност на ценовото предложение не трябва да надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Ценовото предложение да бъде подписано и подпечатано от законния представител на лицето, което подава предложението или от упълномощено от него лице. В случай, че ценовото предложение е подписано от друго лице, то за същото трябва да бъде представени изрично нотариално заверено пълномощно, от което да е видно, че упълномощеното лице има право да подписва и подпечатва ценови предложения.

-Цената за изпълнение на доставката/ите по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева без включен ДДС и с включен ДДС.

- Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

- Участниците, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или част от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.


По отношение на подготовката на техническото/ите и ценовото/ите предложения:
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката се представят поотделно комплектувани документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка от позициите, с посочване на позицията, за която се отнасят.
Всички изискуеми от Възложителя документи и Плика се предлаганите ценови параметри се поставят в запечатана, непрозрачна опаковка, която се надписва по следния начин:

ДО

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОФЕРТА

за участие в публично състезание №………………

за възлагане на обществена поръчка с предмет:


„Доставка на един брой употребяван булдозер за нуждите на Община Златица“
………………………………………………………………………………………

(Име на участника)
………………………………………………………………………………………

(адрес за кореспонденция- град, улица, код, номер)
……………………………………………………………………………………

(лице за контакт, телефон, факс, електронен адрес)
Опаковката трябва да бъде запечатана така, че да не може да бъде отворена без да се наруши целостта й.

цднйдцндйнцйд

Подаване на оферти

Желаещите да участват в обществената поръчка, подават офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата, или с куриер на адрес:

Република България, обл. Софийска, Община Златица, гр. Златица, пл. Македония №1, п.к 2080.


Краен срок за подаване на офертите
Крайният срок за подаване на офертите е посочен в обявлението за възлагане на обществената поръчка.

Всеки участник следва да осигури своевременно получаване на офертата от Възложителя.


Промени, оттегляне на оферти
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
Приемане на оферти и връщане на оферти
За получените оферти при Възложителя се води регистър, в който се отбелязват:
1. Подател на офертата за участие

2. Номер, дата и час на получаване


При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са подадени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра за обществени поръчки в администрацията на общината.

Когато кум момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участия или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по чл.48, ал.1 от ППЗОП.
Разяснения по документите
Лицата могат да пискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка до 10 /десет/ дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Възложителят предоставя разяснения в 4 /четири/ дневен срок от получаване на искането, но не по-късно то 6 /шест/ дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти.

Възложителят не предоставя разяснения,ако искането е постъпило след срока по ал.1.

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.Разглеждане и класиране на офертитеМясто и дата на отваряне на офертите
Постъпилите оферти се отварят на датата и часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка.

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или на офертите, кандидатите или участниците се уведомяват чрез профила на купувача най- малко 48ч. преди новоопределения час.

Получените оферти се отварят на публично заседания, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо- проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис ‚Предлагани ценови параметри“.

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След извършване на действията, посочени по-горе, приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност, фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в изготвения протокол, след което го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Допълнително предоставената информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на Възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

След изтичането на срока за представяне на допълнителните документи и/или информация, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

На всеки етап от процедурата, комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложение, комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложение и ги оповестява.

Освен на основанията на чл.54 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от участие публичното състезание участник:

1. Който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.

2. Който е представил оферта, която не отговаря на:


 1. предварително обявените условия на поръчката

 2. правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП.

3.Който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал.3-5 от ЗОП.

4. Участниците, които са свързани лица


Приключване работата на комисията

Комисията изготвя доклад с резултат от работата си, който съдържа:
 • състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

 • номер и дата на заповедта за назначаване на комисията;

 • кратко описание на работния процес;

 • кандидатите и участниците е процедурата;

 • действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка една от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;

 • класиране на участниците

 • предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложимо;

 • мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;

 • предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;

Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работата на комисията.

Докладът се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

Копие от доклада се предоставя на наблюдателите, когато такива са участвали в работата на комисията.Обявяване на резултатите

В 10 /десет/ дневен срок от получаването на доклада, възложителят го утвърждава и го връща на комисията с писмени указания, когато е приложимо.

В 10 /десет/ дневен срок от утвърждаването на доклада, Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Възложителят изпраща решенията по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП в тридневен срок от издаването им.

Решенията се изпращат:

-на електронната поща, като съобщението, с което се изпращат се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

- по факс

Избраният от Възложителя начин трябва да позволява удостоверяване датата на получаване на решението.

Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, посочени по-горе, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.
Сключване на договор за изпълнение

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:
 • представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2;

 • изпълни задължението по чл.67, ал.6;

 • извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя в условията на обществената поръчка.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:


 • откаже да сключи договор;

 • не изпълни някое от условията по ал.1, или

 • не докаже,че не са налице основания за отстраняване на процедурата.

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложение от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14/четиринадесет/ дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Срок за валидност на офертата

Срокът за валидност на офертите е минимум 5 /пет/ месеца, считано от крайната дата за подаване на офертите, съгласно обявлението за настоящата поръчка.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница