Община балчикстраница5/9
Дата05.12.2017
Размер1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

(2) Построяване на нов резервоар на ниско ниво с обем 1 200 м³ и най-високо водно ниво от 110 м.н.м.р. (т.е. 27м по-високо от съществуващия резервоар)

Съществуващия резервоар на ниско ниво е неподходящ, поради следните причини:

 • Той има обем от само 400м³, което представлява само 6 часов запас по време на лятното пиково потребление.

 • Върховото водно ниво от 83 м.н.м.р. ограничава използването на резервоара само към пристанището и прилежащите области.

 • Застрояването е обхванало цялата област около мястото, така че за сега достъпът до там е възможен само през частна собственост.

 • Структурно резервоара е в много лошо състояние с ронящ се бетон отвътре и открита арматура.

Няма друга практическа възможност, освен да се замени резервоара с нов, с по-голям обем и разположен на ново, по-високо място. Имайки предвид трудния достъп до мястото в момента Pöyry Environment препоръчва новия резервоар ниско ниво да се разположи на друго място.

Хидравличния модел е използван за да се оценят двете възможности в условията на издигане и установяване на зони на управление, в резултат на което да се постигне оптимални ниво от 110 м.н.м.р. и зона на водоснабдяване, даваща средна дневна лятна консумация от 2,400м³. Ако приемем, че минималния запас е 12 часа, тогава ще ни е нужен резервоар с обем 1 200 м³.

Предложеното място за новия резервоар на ниско ниво е показано на чертеж 6.6.2.1.


  (3) Прекратяване действието на ПС 2

Като част от бъдеща Фаза 2 се предполага че действието на съществуващата ПС 2 да бъде прекратено и нови помпи и помощни съоръжения да бъдат инсталирани в ПС1, която ще обслужва и двата резервоара – този при Царичино и резервоара на ниско ниво.

Забележка: Съществуващите помпи в ПС 2.

Съществуващото помпено оборудване в ПС 2 по състояние и степен на амортизация е подобно на това в ПС 1. Предвид предложението в дългосрочен план за преместване на резервоара на ниско ниво в бъдеща Фаза 2, което ще промени работните условия на помпите за ниско ниво, се счита за неподходящо замяната на помпите и помощните съоръжения в ПС 2 по време на Фаза 1 от Проекта.


  (4) Инсталиране на тласкателен водопровод с вътрешен диаметър 200 мм и с приблизителна дължина 1 км, от ПС 1 към новия резервоар на ниско ниво (виж точка (2) по-горе).

Когато се прекрати действието на ПС 2, ще стане необходимо построяването на нов тласкателен водопровод 200 мм и дължина от около 1 км, от ПС 1 към новия резервоар, обслужващ ниско ниво (виж точка (2) по-горе).

  (5) Изграждане на нов изходен гравитачен водопровод с диаметър 300 мм. И един разпределителен водопровод с диаметър 150 мм надолу от резервоар на ниско ниво, с приблизителна дължина 0.5 км.

Построяването на нов обслужващ резервоар ниско ниво на ново място ще изисква полагането на нов изходен гравитачен главен водопровод с диаметър 300 мм от новия резервоар за ниско ниво, както и замяната на съществуващия разпределителен водопровод с нов с диаметър 150 мм и двата с приблизителна дължина 500 м. Този разпределителен водопровод ще се свързва директно със съществуващата мрежа, която ще бъде под-разделена на две зони на налягане посредством нови редуцир-вентили.

  (6) Презониране на съществуващите зони на налягане след изграждане на новия резервоар на ниско ниво

Приемайки, че резервоарът на ниско ниво може да бъде преместен на по-високо място, с най-високо водно ниво от около 110 м.н.м.р., тогава Pöyry Environment установяване на зоните на налягане, като три водозахранвани от резервоар Царичино и две от обслужващ резервоар ниско ниво.

 • Резервоар Царичино би могъл да подава вода към кв. „Левски” и горната/средна част на града, която понастоящем се водоснабдява посредством една прекъсвателна камера на височина 159 м.н.м.р.

 • Резервоарът на ниско ниво, когато бъде поставен на височина 110 м.н.м.р., би могъл да водоснабдява долната част на града и пристанищната област, чрез нов редуцир вентил, който ще бъде монтиран на приблизителна височина от 41 м.н.м.р. с налягане на изхода от 2.5 бара.

  (7) Възстановяване на тръбопроводите в областта на изворите Акбунар, които водоснабдяват ПС 1

Има нужда от рехабилитация на събирателните тръбопроводи в областа на изворите, особено по отношение на Акбунар, Рачеви и Чатал чешма, които водоподават към ПС 1, тъй като съществуващите връзки между множеството водопроводи, изглежда ненужно усложнено и в някои случаи несигурно.

Когато това се прави би било най – подходящо спирането от експлоатация на помпена станция 2 (виж също (3) по-горе).  (8) Осигуряване на защита на съществуващите надземни тръбни системи на сондажа

Има нужда от осигуряване на защита на съществуващите надземни тръбни съоръжения и на двата сондажа (сондаж 61 близо до ПС 1 и сондажа при обслужващ резервоар Царичино) чрез построяване на заграждения върху сондажите.

  (9) Възстановяване на допълнителни 3 км от разпределителните водопроводи в кв. „Изток”

Възстановяването на разпределителната мрежа от настоящия проект (Фаза 1), включва замяната на съществуващия АЦ главен водопровод, който захранва кв. „Изток”.

Препоръчва се замяната на още 3 км разпределителни водопроводи в тази област, предвид тяхното състояние.


1.19.3Обобщение

Всички изброени по-горе планове се считат за важни за подобряването на мрежата и трябва да се разглеждат като задачи, които да се изпълнят колкото е възможно по-скоро след приключване на възстановителните работи по Фаза 1. Като такива тези точки са включени в раздел 9 и са оценени, за да се позволи изнасянето им в текущия проект, ако са налични средства.ПОДРОБЕН ПРОЕКТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА И НЕЙНОТО УДЪЛЖЕНИЕТО

1.20ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ПЕРЕСПЕКТИВИ

Програмните цели за удължаване и възстановяване на съществуващата канализационна мрежа, са две.

Първо, да се развият и съгласуват решенията определени в Идейния доклад до ниво на окончателен проект, включително изготвянето на подробни чертежи и Проектосметки за удължаването и възстановяването на съществуващата мрежа, за да се гарантира 100% свързаност към канализационната мрежа на населението от всички части на града. (Фаза 1).

Второ, да се извърши оценка на съществуващата мрежа в долната част на града и да се дефинират възможностите за развитие на мрежата в бъдеще (Фаза 2).

Подробен проект за двете фази на работа, който да бъде подкрепен от изграждането на хидравличен модел.
1.21ПРОГРАМНА БАЗА

1.21.1Прогноза за ръста на населението

Подробно описание на предвижданията за ръста на населението в периода между 2005 (базисна година) и 2022 (проектен хоризонт) е представено в т. 2.2.1 на този План.

Както бе вече обяснено, крайната цифра обхваща два различни компонента, а именно;


 • Постоянно население и,

 • туристи.

Използваните цифри се основават на информация получена от и съгласувана с Община Балчик.

1.21.2Предвидена емисия на отпадни води

Подробен преглед на водната консумация за годините между 2005 (базисна година) и 2022 (проектен хоризонт) е представен в раздел 6. Емисията на отпадни води, бе изчислена в съотвествие с цифрите за водопотребление.

Проектирания поток за 2022г бе използван за основа на проекта на новата мрежа и новата ПСОВ, както подробно е представено в Таблица 6 по-долу. Проверка бе направена за предвидената емисия на отпадни води за 2009г, която представя първата година от изпълнението на Проекта.

Обобщение на емисиите и за двете години 2009 и 2022 е направено в Таблица 6 а подробно описание за това как са изчислени потоците за проектния период е направено в Анекс E.Таблица 6: Емисия за проектни цели за канализационната мрежа и новата ПСОВ
2009

2022
население

Екв. PCC

Поток

Население

Екв. PCC

Поток
-

m3/c/d

m3/d

-

m3/c/d

m3/d

Местно
Постоянно

14,000

0.160

2,240

14,000

0.140

1,960

Туристи

10,000

0.300

3,000

16,000

0.160

3,520

Общо/ Средно

24,000

0.218

5,240

30,000

0.183

5,480

Проект
0.2200.180
Помощни
Промишлен
0.052

1,258
0.050

1,502

Друг поток*
0.108

2,592
0.072

2,160

Общо
0.1600.122
Проект
0.1500.110
Среден поток DWFОбщо за проекта
0.3700.290
Средно (м3/ден)
8,8808,700

Средно (м3/ч)
370363

Върхово потребление и върхов фактор 3.64 (л/сек)
374.1366.5

Пълен поток за работа (м3/ден)
32,32331,668

*Забележка: “Друг поток” включва дъждовна вода, инфилтрация и незаконни свързвания.*
1.21.3Инженерни параметри

Според Българските стандарти за проектиране „Норми за проектиране на канализационни системи”, публикувана на 01 Януари 1990г., би следвало да се приложат следните инженерни стандарти:- • Минималния диаметър на тръбата трябва да е 300 мм.

 • Всички тръби доколкото това е възможно трябва да бъдат положени в средата на пътя.

 • Минималната дълбочина за полагане на тръбите в пътя е 2 м.

 • Максимално разстояние от 60 м между шахтите, в зависимост от диаметъра на тръбата.

В допълнение на горното, обичайна инженерна практика е проверката на минималната и максималната скорост и стойности от 3 м/сек и 0.75 м/сек съответно са често прилагани.

Критериите за минимален поток са важни, за да осигурят „самопочистваща скорост”. При проектиране на разделни системи и по-специално за отпадни води, това често е трудно да се постигне. Като се има предвид, че според Българските стандарти минималния диаметър на тръбата трябва да е 300 мм (виж проектни рискове т. 7.4.6 (f) по-долу за подробности) “самопочистването” ще бъде невъзможно да се постигне в по-голям брой от случаите, особено в горните клонове на мрежата, които могат да обслужват само няколко имота.


1.21.4Проектен хоризонт

Проектния хоризонт за бъдещо развитие на системата е 2022г. Проектния поток на канлизационната мрежа е изчислен въз основа на проектирания ръст на населението и промените в консумацията на глава от населението в съответствие с проекциите за водоснабдителната мрежа. Бяха взети под внимание и промишлените водни количества.1.22Модел на канализационна мрежа

1.22.1Въведение

Съществуващата канализационна мрежа е главно разделна система и е концентрирана предимно в долната част на гарда. Известно е, обаче, че повърхностни води се вливат в части от мрежата и се заустват през смесени канализационни преливници (CSOs) в „Източното дере”. Също така има оттичане на дъждовна вода направо в „Източното дере” и към пристанището. Понастоящем горната част на града е само частично обхваната от канализация.

В подкрепа на проектната работа бе направен хидравличен модел на съществуващата мрежа. Модела бе използван за оценка на изпълнението на съществуващата мрежа, вземайки единствено количеството на отпадните води и разширен в развитието на новия проект за горната област. Бяха проведени само хидравлични симулации на потока от отпадни води. Не бяха включени дъждовните води. По – подробен доклад за построяването на модела е направен в отделен доклад, който ще бъде представен когато Модела бъде предаден на Община Балчик и ВиК Балчик при завършването на ТА Договора.

Съгласно Ръководството за планиране на отпадна вода и „Кодекса за извършване на хидравлично моделиране на канализационните системи”, както и задължителното вземане под внимание на съществуващата система и целите на проектиране, се предлага да се построи тип 1 – Схематичен Планов Модел, със следните специфични цели:- • Да се направят симулации на потоците и условията в главните колектори (особено Главни Колектори I, V, VI и VIа)

 • Постигане на сравнително точно представяне на съществуващата мрежа за да се даде възможност за по-подробен проект за внедряване на новата мрежа в границите.

 • Да се направи цялостна оценка на целия водосбор за проектни цели за да се определят всички хидравлични липси и изисквания за възстановяването.

Autocad файла предоставен от ВиК Балчик през първия месец на проекта, включва също и данни за канализационната мрежа въпреки че някои области на града не бяха завършени. Общия брой на съществуващите шахти бе изчислен на 700. За да завършят задачата и да определят линията и нивото на главните колектори, специалистите на Консултанта, проведоха подробни проучвания на място и изследване на кота капак и дълбочини, по дължина на главните колектори и някои клонове. Програмата бе проведена между Ноември 2005 и Март 2006. Бяха проучени общо 400 шахти. Общата дължина на изследваните тръбопроводи бе 14.69 км от общо 27.38 км, което представлява 54% от мрежата. Данните от файловете Autocad своевременно се обновяваха, при наличието на нови данни.

Данните за мрежата, получени и потвърдени, както по-горе, осигуриха основата за изграждането на мрежовия модел. Плана на мрежата бе трансформиран от Autocad в InfoWorks пакет. Размерите на тръбопроводите и местоположението на шахтите бяха въведени заедно с нивелетите и покривните нива. Проводимостта на всеки участък от тръбата, беше определена и добавени цифри за средната консумация на глава от населението (Таблица 6 по-горе). Разпределението на населението в града, бе на база получени от данни от Общината за преброяване на населението. Цифри за бъдещия ръст на населението бяха проектирани в съответствие с Таблица 3 и Анекс Е. Бе прието, че повечето от туристите през лятото са концентрирани в долната част на града и по-точно в зоната на пристанището и вилната зона.


1.22.2Действие на съществуващата мрежа

Обширните проучвания на място, изследвания в процеса по построяване на модела изясниха множество проблеми в съществуващата мрежа. С развитието на схемите за новата мрежа, тези недостатъци в съществуващата мрежа ще бъдат проучени и ще бъдат направени предложения за подобрения, доколкото това е изпълнимо. Изпъкнаха следните проблеми:- • Съществуващата мрежа в горната част на града, се ограничава главно до областта на блоковете и се смесва с потоци от дъждовни води в тръба с малък диаметър (300мм), която се зауства в ул.” Черно море”. Канала продължава със същия диаметър до ръба на долната част на града, където от преливника се оттича в Източното дере.

 • Има втора точка на оттичане малко по-надолу по течението, която просто изхвърля смесения поток от втори (по-малък) водосбор в дерето.

 • Трета водосборна област, покриваща повече или по-малко централната част на долната зона на Балчик се заустват в тръбопровод с диаметър 200мм в ул. „Черно море” до преливна точка до сградата на съда. Поредица от повърхносни водни колектори са свързани към тази точка и потока се зауства в „Източното дере” посредством смесени канализационни преливници. На практика повечето от отпадните води преливат много малко при преминаването си надолу.

 • Четвъртата водосборна област може да се определи, като лежаща между площада на града и пристанището. Горната част на водосбора, изглежда се зауства в напорния тръбопровод от каналната помпена станция, посредством дюкер. Така или иначе точното действие на тази под система не е ясно. Долната част на водосбора включва главни колектори VI и VIа, които се включват в помпената станция. Проблемите свързани с главен колектор VIa са представени отделно

1.22.3Основни работни елементи на мрежовия модел

Основните работни елементи могат да бъдат обобщени, както следва:- • Оценка на функционалността на съществуващата мрежа в „реално време”, за определяне на нуждите от подобрения на системата, с особено внимания към нуждата от разделна система за отпадни и дъждовни води.

 • Проект на новия разделен мрежов колектор (само за отпадни води) за горната част на града.

 • Проекта на главния колектор между горната мрежа и отчасти завършения колектор при входа на новата ПСОВ.
  Стъпки за подобряване на действието на съществуващата мрежа

Както бе подчертано в раздел 7.3.2 горе, има множество ключови области, които трябва да се вземат предвид, за усъвършенстване функционалността на мрежата и със специално ударение върху целите за отклоняване на изхвърлянето на отпадни води в „Източното дере”. Основните елементи за това са:-

 • Проекта на новата мрежа в горната част на града, който предвижда събирането на всички отпадни води и отвеждането им чрез нов главен колектор към новата ПСОВ.

 • Във връзка с горното преглед на двата съществуващи преливника от ул. „Черно море” в „Източното дере” и осигуряване на необходими подобрения или възстановителни работи.

 • Водосборната зона, покриваща централната област на долната част на града, понастоящем зауства в „Източното дере” близо до сградата на съда и потока е смесен – отпадни и дъждовни води. Предвижда се отклоняване на потока от отпадъчни води към новия главен колектор и проучване разделянето на дъждовните води.

 • Бе преразгледана функционалността на съществуващия дюкер и бе предвиден нов обходен маршрут.

 • Бяха предвидени средства за възстановяването на съществуващата канализационна помпена станция.

 • Замяната на определени участъци на същестуващите канализационни тръбопроводи в долната част на града, поради малкия капацитет.

 • Преглед на състоянието и изпълнението на главен колектор VIа, също бе направен, като части от него бяха включени в рамките на този проект и бяха направени препоръки за бъдещи подобрения в рамките на отделен Проект.  Проект на новата мрежа в горната част на града

Мрежовия модел бе използван за подставка на проекта за новата мрежа за горната част на града. Системата е проектирана разделна и потоците бяха получени въз основа на проектните цифри за ръста на населението, изложени в Анекс Е.

InfoWorks пакета позволява определянето на водосборните зони свързани с дължината на всяка тръба и генерира дебит, въз основа на данните за броя на населението и нормата за консумация на глава от населението. Бе взет предвид „битов поток” от индустриалните области на запад от града, като еквивалент на население. Бе приет пиков фактор 4 за поток при сухо време (DWF).

Надлъжните профили са автоматично изчислени в InfoWorks от нивелетите и покривните нива а данните могат да се изведат на Mapinfo или като файлове Excel.

Проекта на мрежата на второстепенните колектори е първоначално базирана на задоволителния минимум „самопочистваща” скорост в тръбопроводите.

Проекта взема предвид също изискванията на Българската наредба 4, която посочва, като минимален диаметър за второстепенен колектор 300мм. Това не е обичайна практика в Западна Европа, особенно за разделни канализационни системи .


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница