От 12. 12. 2006г. Методика за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общносттастраница1/3
Дата10.04.2018
Размер328.27 Kb.
  1   2   3
9100-293 от 12.12.2006г.
МЕТОДИКА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА

ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ”

І. СЪЩНОСТ:

"Център за социална рехабилитация и интеграция" е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. • Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори.

 • Предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата.

 • Създаване на оптимални условия за корекционно-компесаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите;

 • Оказване на подкрепа на лицата и техните семейства;

 • Оценка на нуждите на лицето.

 • Изготвяне на програма за грижи.

 • Запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране.

 • Планиране на интервенции според установените проблеми.

 • Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост от наличните ресурси.

 • Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на лицето и специализираните интервенции, които ще извършват.


ИЗГОТВЯНЕ НА:

Психологическо изследване.

Психологичен статус, а при необходимост и психиатричен статус.

Социална оценка.


ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА В ЦСРИ:


 1. Първоначална оценка

 2. Провеждане на среща за планиране на грижите

 3. Разпределяне на задачите

 4. Индивидуални планове за работа

 5. Етап на активно обгрижване

 6. Текуща оценка след 6 месеца

 7. Текуща оценка след 12 месеца

 8. Заключителна оценка

 9. Приключване на контакта


ДЕЙНОСТИ:
Социална интеграция:

Планиране на дейностите по социалната интеграция;

Организиране и стартиране на дейностите по социалната интеграция;

Компютърно обучение;

Изучаване на чужд език.

Работа с роднини:

Запознаване на родителите / роднините с индивидуалните програми на техните близки. Срок: До 1 месец след постъпване в ЦСРИ.

Запознаване на роднините с текущите оценки на лицето ползващо услугите на ЦСРИ и нанесените корекции в индивидуалната му програма. Срок: Всеки месец.

Организиране на срещи с роднини на ползвателите за обсъждане на актуални проблеми в ЦСРИ. Срок: Един път на 3 месеца.

Сформиране на група за взаимопомощ на роднините на ползвателите. Изработване на статут на групата и планиране на дейността й.

Провеждане на индивидуални консултации от специалистите на ЦСРИ в дните определени за тази цел. Срок: Всеки месец.

Провеждане на правни, социални, медицински и други консултации по заявка на роднините. Срок: Веднъж на 2 месеца.

Обучение на роднините по програмата за домашни упражнения с участието на специалисти от ЦСРИ.Връзки с обществеността:

Подготвяне на материали популяризиращи дейността на центъра в средствата за информация, съвместно с представители на медиите. Запознаване на обществеността с проблемите на хората със специфични нужди и техните семейства.

Организиране на медийна кампания за отбелязване на годишнини на центъра.

Провеждане на работни срещи и дискусии.

Обучение на доброволци и изготвяне на график по програма за включването им в изявите на центъра.

Създаване и разширяване на контактите на центъра с академичната среда (университети, факултети, институти).

Осъществяване на международни контакти с други центрове.

Посещения в различни предприятия, учреждения и институции.

Изработване на коледни картички, мартеници и други с благотворителна цел.

Изработване на поздравителни картички, сувенири и други за дарителите на ЦСРИ.Свободно време, отдих и развлечение:

Отбелязване на национални и религиозни празници.

Честване на рождени дни и именни дни.

Излети сред природата.

Посещения на културни мероприятия: кино, музеи, галерии и други.

Организиране на пикници и екскурзии.Други.
II. РЕХАБИЛИТАЦИЯ:

Двигателна рехабилитация: измерване обема на движение на ставите; тестване на възможностите за самообслужване; двигателни умения и масаж; пасивно раздвижване и активни упражнения; упражнения с и на уреди. Двигателната рехабилитация се води от рехабилитатор. Лечебно-физкултурния комплекс се води от възпитател.

Логопедична рехабилитация: изследване на езиковата и звуковата страна при различни дефицити; терапия за корекция на плавността на речта: масаж (лицев); хранителна стимулация; хранителна терапия; развитие на обща и фина моторика. Сензорна стимулация; корекция на четене и писане. Води се от логопед.

Психологична рехабилитация: изследване на психологичните процеси и структура на личността. Развитие на познавателните процеси. В зависимост от психологичната оценка се работи по възстановяване на страдащите процеси и моделиране на поведението. Специфична методика – тестове, беседи, индивидуална работа, коректурни проби, тренинги и др. Осъществява се от психолог.

Социална рехабилитация: работи се по индивидуални социални програми с оглед нивото на увреждания, умения и потребности на всяко лице. Работа със семейството – консултации и изработване на домашни програми за продължаване на постигнатото в ЦСРИ. Отговорен е социалният работник.

ТЕРАПИИ:

 • Музикална терапия;

 • Изобразително изкуство;

 • Приложно изкуство;

 • Кукло и приказкотерапия;

 • Фотография.

ТРУДОТЕРАПИЯ:

 • Готварство;

 • Шивачество;

 • Пране и гладене;

 • Цветарство и градинарство;

 • Зоотерапия;

 • Битови умения.

Отговорен е трудотерапевта.
ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

 • Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” се извършва от държавата, от общините, от физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица.

 • Физическите лица, регистрирани по Търговския закон и юридическите лица следва да бъдат регистрирани в Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социалната услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция”, когато са предвидени и услуги за деца с увреждания, след издаване на лиценз от Държавната агенция за закрила на детето.

 • Социалната услуга може да се предоставя при съвместно участие въз основа на договор между държавата, общините, физическите лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица.


IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Целева група – деца и възрастни с увреждания.

Необходими документи:

А). ВЪЗРАСТНИ:

  • Молба от лицето до директора на дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес;

  • Копие от документ за самоличност;

  • Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв ;

  • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

  • Социална оценка по чл. 12 от ЗИХУ /ако има такава/;

  • Снимка.


При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

 • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение;

 • Директорът на дирекцията „Социално подпомагане” издава заповед за ползване на социалната услуга въз основа на мотивирания доклад - предложение;

 • Запознаване на лицето с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;

 • Приемане на лицето след подписване на договор за ползване на социалните услуги;

 • Изготвяне на индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията на потребителя;

Прекратяване на договора: Изписване - при подаване на молба от лицето, при нарушаване на Правилника за вътрешния ред, при неспазване на договорните отношения.

Б). ДЕЦА:

  • Молба от родителя (настойника, попечителя) до директора на дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето.

  • Дирекция “Социално подпомагане” дава направление до доставчика на социалната услуга.

ІV. ОТКРИВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО:

Откриване, когато е държавна дейност:

 • Решение на общински съвет, в което се посочват капацитетът, числеността на персонала, средствата за работна заплата, веществената издръжка и датата на откриване на социалната услуга;

 • Директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане прави предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, след предоставяне решението на общинския съвет и копие от документа за собственост на сградата;

 • Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане със заповед разрешава откриването на “Център за социална рехабилитация и интеграция” в 14-дневен срок.


Възлагане управлението на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на частни доставчици, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:

 • На основа определените от Министерски съвет стандарти се сключва договор за възлагане управлението на дневния център между общината и кандидатът, класиран на първо място;

 • В договора се уреждат: вид и обем на предлаганите социални услуги и определените финансови средства за издръжка и фонд работна заплата; гаранциите за използването на предоставените бюджетни средства, правата и задълженията на страните, срокът на договора, санкции при неизпълнение.

 • Министерство на финансите осигурява целево финансовите средства на общината, която ги предоставя на доставчика.


VІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ:

Центърът за социална рехабилитация и интеграция се ръководи от директор. Екипът, предоставящ социалните услуги, включва различни специалисти. Цел на работата им е комплексно въздействие, водещо до възстановяване и развитие на увреденото лице, дете или юноша и се извършва чрез мултидисциплинарен подход и екип.

Директорът утвърждава Правилник за вътрешния ред. Извършва ежедневен контрол върху всички дейности, осъществявани в Центъра за социална рехабилитация и интеграция и периодични проверки на документацията, отразяваща работата в Центъра.

След приемането на лицето, ползващо социална услуга, се оформя лично досие, като се спазва конфиденциалността на информацията. За всяко лице след наблюдение, обследване и диагностика, екипът попълва входяща оценка, разработва индивидуален план според възрастта, степента и спецификата на дефицита, характера и темперамента.

Специалистите са длъжни да разработват обучителни, рехабилитационни и терапевтични индивидуални и групови планове. Те се задължават да водят индивидуалната документация на всяко лице, да участват в екипни срещи, да отчитат своята дейност пред близките на ползвателите, както и да ги информират за инциденти или друго случило се по време на заниманията с ползвателите на социалната услуга.

Управителят на Центъра отговаря и следи за спазването на критериите и стандартите по предоставянето на социалната услуга. Разпределя и контролира поставените задачи.

Той отговаря за психологичния климат на настанените лица и на екипа. При необходимост, психологът, провежда наблюдение и психопрофилактика на екипа, с цел напрежението на професионалистите да не се отрази на потребителите, както и да се избегне евентуално “изгаряне” (срив заради натоварването и напрежението) на някой от членовете на екипа.
Мултидисциплинарният екип включва следните специалисти:
ПЕРСОНАЛ:

Психолог;

Трудотерапевт;

Кинезитерапевт;

Логопед;

Педагог;


Рехабилитатор;

Други при необходимост.


В Центъра за социална рехабилитация и интеграция се предоставят краткосрочни и дългосрочни социални услуги.

В случаите, когато се предоставят дългосрочни социални услуги, дейностите трябва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 40г. от ППЗСП, съгласно който доставчиците на дългосрочно предоставяни социални услуги в общността изготвят индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.ОЦЕНКА НА ЛИЦЕТО ПРЕДИ ПЛАНИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ГРИЖИ:


 1. Комуникативни умения.

 2. Социални умения – взаимодействие с околните.

 3. Умения и способности за самообслужване.

 4. Хранене – навици и изградени умения.

 5. Дейности с горните и долните крайници.

 6. Дейности, свързани с функционирането на опорно-двигателния апарат.

 7. Социални умения.

ПСИХОЛОГИЧЕН СТАТУС:

Дата: ...................................

Психолог: .................................................................................................................

На: ............................................................................................................................

ЕГН: ...........................Адрес: ........................................Тел. ..................................
Психологични процеси:

I. Възприятия и представи (за време, за цветове, за форма, числа, ориентиране в пространството):

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................II. Внимание (устойчивост, концентрация, превключваемост):

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................III. Памет:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................IV. Мислене и реч:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................V. Въображение:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................Особености на личността:

I. Темперамент:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................II. Характер, поведение, чувства и емоции:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................II. Интелектуално развитие:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................IV. Консултации и работа със семейството:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................ПРОТОКОЛ НА ПРОВЕДЕНО ОЦЕНЯВАНЕ
(Обща оценка след проведено интервю)

Оценка на здравословното състояние (описание на здравословните процеси, които биха оказали влияние на рехабилитационния процес).

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ Оценка на психичните процеси и на равнището на интелектуалното развитие.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ Оценка на характеровите, поведенческите прояви и самооценката.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................Оценка на езиково-говорно развитие и на комуникативните възможности.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................Оценка на знанията, уменията и компетенциите.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................Оценка на ресурсите и дефицитите.

........................................................................................................................................
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница