Отчет към 31. 12. 2016г. Текущ период периодът, започващ на 01. 10. 2016 г и завършващ на 31. 12. 2016 гДата09.04.2018
Размер265.51 Kb.


ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ” ЕАД


ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


към 31.12.2016г.

Текущ период – периодът, започващ на 01.10.2016 г. и завършващ на 31.12.2016 г.

Предходен период –периодът започващ на 01.07.2016г. и завършваща на 30.09.2016г.

Финансовият отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Междинният финансов отчет е самостоятелния отчет на “ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН” ЕАД.

Адрес на управление

Гр. ПЛЕВЕН ПК 5800

Ул.”ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА”№ 128

Междинният финансов отчет е подписан от името на “ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН”ЕАД ОТ:

Изпълнителен директор:

Инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

Дата на изготвяне: 28.01.2017 г.
СПРАВКА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

І. Обща информация
Наименование на предприятието:”ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН” ЕАД
Държава на регистрация на предприятието:Република България
Седалище и адрес на регистрация:гПЛЕВЕН, ул. ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗАНА № 128
Място на офис или извършване на стопанска дейност :гр. ПЛЕВЕН,ул.ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128

Брой служители - 207
Клонове регистрирани по ТЗ - НЯМА.

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти действуващи през 2016 година.
Междинният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев.

От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.


Собственост и управление

Акционер

/Съдружник /

Брой акции/дялове

Стойност

Платени

Относителен дял

КАТАЛАНД ЛТД

19841689

1,00 BGN

19841689

100%
ОБЩО:

19841689

1,00 BGN

19841689

100%

Управителните органи на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН “ЕАД са:

Общо събрание на акционерите .

Съвет на директорите в състав :


 1. инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

 2. инж. КРЕМЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 3. инж. ПЛАМЕН ИВАНОВ ГРИГОРОВ

Изпълнителен директор на дружеството е:

Инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Дружеството се представлява от инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.


ІІ. База за изготвяне на финансовите отчети

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финасовите си отчети в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

През текущия отчетен период не са извършвани промени в счетоводната политика и принципи на отчитане на активите и пасивите,приходите и разходите.

Приложенията с конкретните данни за периода 01.10.2016г.-31.12.2016г. с номера от 1 до 23 са неразделна част от настоящия финансов отчет.ІІІ.Приложени счетоводни политики и допълнителни оповестявания
1.Дълготрайни материални активи:

Като дълготрайни материални активи се отчитат активи които отговарят на критериите на М СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 400 лв..Активите които имат стойност по ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика.Всеки дълготраен материален актив се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на МСС 16 –Имоти, машини и съоръжения.

Последващото оценяване се извършва въз основа на алтернативния подход, т.е. след първоначалното признаване за всеки актив се отчита по преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката без всички последвали натрупани амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценка .Преценките се правят достатъчно редовно , така че балансовата стойност да не се отличава съществено от тази, която би била определена при използуването на справедливата стойност към датата на счетоводния баланс. На основание избраният “алтернативен подход” по МСФО 16 и честотата на преоценките, приета в счетоводната политика на дружеството се извърши преглед на балансовата стойност на значимите дълготрайни активи с цел извършване на преоценка и обезценка. Комисията от компетентни лица установи, че извършване на такава към датата на баланса не се налага.

Дълготрайните активи са били преоценявани с проценти, обявени от НСИ на България въз основа на действащото законодателство до края на 2001 г., при което е формиран преоценъчен резерв за 1998 и 1999 г. в размер на 944. х.лв.

Във връзка с промените на счетоводното законодателство е извършен преглед на балансовата стойност на значимите дълготрайни активи с цел проверка на условията за извършване на преоценка и обезценка, в резултат на което такава е извършена към 01.01.2003 година при което е сформиран преоценъчен резерв в размер на 407 хил. лв.

На основание избраният “алтернативен подход” по МСФО 16 и честотата на преоценките, приета в счетоводната политика на дружеството към 31.12.2012 год. се извърши преглед на балансовата стойност на значимите дълготрайни активи с цел извършване на преоценка и обезценка. Комисията от компетентни лица установи, към датата на баланса се налага да бъде извършена такава за ДМА на дружеството по с/ка 201 – Земи, с/ка 203 – Сгради и с/ка 204 – Машини, съоръжения и оборудване. С решение на СД бяха привлечени лицензирани оценители, които заедно с компетентните технически лица от дружеството извършиха преглед на значимите активи на предприятието. Определени са новите справедливи стойности на всички активи от посочените групи и оставащият им полезен живот при което е сформиран преоценъчен резерв в размер на 11 883хил. лв.

Последващи разходи свързани с отделен дълготраен материален актив се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да придобие икономически изгоди над първоначално оценената стандартна ефективност. Във всички останали счучаи последващите разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

Дълготрайните материални активи се амортизират по годишен линеен метод за периода на очаквания полезен живот – счетоводно начислените амортизации не съвпадат с данъчно признатите норми.

Към 31.12.2015 год.се установи, че към датата на баланса не се налага да бъде извършена преоценка на ДМА на дружеството.

Последващи разходи свързани с отделен дълготраен материален актив се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да придобие икономически изгоди над първоначално оценената стандартна ефективност. Във всички останали счучаи последващите разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

Дълготрайните материални активи се амортизират по годишен линеен метод за периода на очаквания полезен живот – счетоводно начислените амортизации не съвпадат с данъчно признатите норми.

Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи, е както следва:
2.Нематериални активи


Като нематериалните активи се отчитат активи, които отговарят на определението за нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи формулирани в МСС 38.

При придобиването им нематериалните активи се оценяват: • външно създадените нематериални активи при придобиването им се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.

 • създаден в предприятието нематериален актив се оценява по сборът от разходите, извършени от момента, в който нематериалният актив за пръв път е постигнал критериите за признаване.Първоначалната оценка се определя по начин, идентичен на възприетия за определяне на себестойността на произведената продукция в предприятието, т.е. не се включват: вътрешната печалба, необичайните количества бракувани ресурси (материали, труд и други), административните и други общи разходи (несвързани пряко с процеса по придобиването на нематериалния актив) и т.н.

Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.

Амортизация на дълготрайни нематериални активи съгласно МСС 38:

Дълготрайните нематериални активи се амортизират по линейния метод за срока на определения полезен живот.

Средният полезен живот в години за основните групи нематериални активи, е както следва:
3. Инвестиционни имоти

Инвестиционен имот - имот (земя или сграда, или част от сграда, или и двете), по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване на стойността на капитала,

Инвестиционни имоти - отчитат се като дългосрочни финансови активи, с изключение на:


 • изгражданите имоти, които се отчитат по начин, идентичен на начина за ползваните в дейността имоти, независимо от това, че предполагаемото им предназначение може да бъде като инвестиционни имоти;

 • разработваните имоти (без разработваните инвестиционни имоти), които се отчитат по начин, идентичен на начина за ползваните в дейността имоти, независимо от това, че разработването може да е с цел да станат инвестиционни имоти.

Първоначалното оценяване на инвестиционен имот се извършва по
неговата цена на придобиване определена съгласно СС40. Разходите по сделката се включват в първоначалната оценка.

Последващи разходи, свързани с инвестиционен имот, които могат


надеждно да бъдат измерени и съотнесени към инвестиционния имот, се отразяват като увеличение на балансовата му стойност, когато водят до увеличаване на очакваните икономически изгоди спрямо първоначално предвидените.

Такива са разходите, които водят до: • увеличаване на полезния срок на годност на инвестиционния имот;

 • увеличаване използваемостта на инвестиционния имот;

 • подобряване качеството на инвестиционния имот;

 • разширяване на възможностите за ползване на инвестиционния имот;

 • съкращаване на разходите, свързани с инвестиционния имот.

Всички други последващи разходи се признават като текущи разходи за периода, през който са понесени.

Предприятието е избрало модела на цената на придобиване като своя счетоводна политика, която се прилага към всеки от инвестиционните имоти при последващото оценяване на инвестиционните имоти.


4. Финансови активи

Финансов актив е всеки актив, който представлява: • парична сума;

 • договорно право за:

  • получаване на парични суми или друг финансов актив от друго предприятие;

  • размяна на финансов инструмент с друго предприятие при потенциално благоприятни условия;

 • инструмент на собствения капитал на друго предприятие.

Класификация на финансовите активи в съответствие с МСС32: • Финансови активи, държани за търгуване;

 • Финансови активи, държани до настъпване на падеж;

 • Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието;

 • Обявени за продажба;


4.1 Дългосрочни финансови активи

Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат и представят по себестойност в съответствие с избраната счетоводна политика и МСС27.

Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат и представят по себестойност в съответствие с избраната счетоводна политика и МСС28.

Инвестициите които представляват малцинствени дялове се отчитат по справедлива стойност класифицирани като обявени за продажба финансови активи, съгласно изискванията на МСС324.2Краткосрочни финансови активи

Краткосрочните финансови активи се класифицират и оценяват съобразно изискванията на МСС32.


5.Стоково-материални запаси

Стоково-материални запаси са краткотрайни материални активи под формата на: • материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги, или са обект на преки продажби, когато това се прецени от предприятието;

 • продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба;

 • стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба;

 • незавършено производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция;

 • инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване;

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната стойност или нетната реализуема сойност.

Доставната стойност включва сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното състояние и местоположение.

Разходите за преработка включват преки разходи и систематично начислявани постоянни и променливи общопроизводствени разходи.

Преките разходи са: разходи за материали по технологични норми, разходи за работна заплата на работниците заети в основното производство, преки разходи за външни услуги от подизпълнители .

Променливите общопроизводствени разходи са: разходи за ел.енергия, вода и други консумативи, които зависят пряко от обема на производството, но немогат да се отнесат конкретно по определен договор или поръчка

Разпределението на променливите разходи в себестойността на продукцията се извършва на база работната заплата на заетите в основното производство.

Постоянни общопроизводствени разходи са тези, които остават сравнително постоянни независимо от обема на производството Постоянните общопроизводствени разходи са: разходи за амортизации, разходи за работни заплати и осигуровки . Същите се разпределят в себестойността на база изпълнение на производсвения капацитет – месечно, годишно .

Разходи които не се включват в себестойността на произведената продукция и се отчитат като текущи за периода са:


 • количества материали, труд и други производствени разходи извън нормалните граници.

 • разходи за съхранение в склад.

 • административни разходи.

 • разходи по продажбите.

Потреблението на материални запаси се оценява по средно претеглена стойност.
Извършени обезценки на МЗ до нетната им реализируема стойност – няма.

6. Вземания

Като кредити и вземания възникнали първоначално в предприятието се класифицират вземания възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори.

Първоначално тези вземания и кредити се оценяват по себестойност.

След първоначалното признаване кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

Кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.Ефективният лихвен процент е оригиналният процент пределен с договора.

Към 31.12.2015 година е извършен преглед за определяне обезценката на вземанията от несъбираемост и в съответствие със счетоводната политика на дружеството е извършена обезценка в размер на 133хил. лв.

Определянето на обезценката се извършва на база на възрастовият анализ на всяко едно вземане като е прието вземания с изтекъл срок от падежа:

От 01.07.2014 год. до 30.06.2015 година – 5% от стойността на битовите абонати.

Обезценката на вземанията е отчетена в съответствие с МСС 32 ”Финансови инструменти” като разлика между балансовата стойност на вземането от клиента и неговата възстановима стойност към 31 декември 2015г.

Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането.

Другите вземания се представят по себестойност.
Като краткосрочни се класифицират вземания които са:


 • без фиксиран падеж

 • със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

Като дългосрочни се класифицират вземания които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на годишния финансов отчет7. Разходи за бъдещи периоди

Разходите за бъдещи периоди се отчитат като разчети.


8. Парични средства

Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки, съответно в лева и във валута.

Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им:


 • вземания от подотчетни лица;

Паричните средства във валута са представени по заключителния курс на БНБ към 31.12.2016г.

9.Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството се състои от:

Основен капитал –представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за регистрация

Общи резерви – формирани от заделени 10% от печалбата от предходни години.

Законови /специализирани /резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския закон на РБългария и устава на дружеството.

Допълнителни резерви – образувани по решение на общото събрание на дружеството от : • разпределение на финансов резултат

Резерв от последващи оценки на активи формиран от извършвани преоценки на активи до 01.01.2002г по действащото законодателство и еднократна оценка на активи към 01.01.2003г. и преоценъчният резерв формиран от следващи преоценки до 31.12.2012 год.
Дружеството е приело счетоводна политика да отразява корекции от промяна на счетоводна политика и фундаментални грешки чрез коригиране на салдото на неразпределената печалба/загуба в началото на отчетния период съгласно МСС8.
Промени в счетоводна политика и корекция на грешки извършени през третото тримесечие на 2016 г - няма
10.Финансови пасиви

Финансов пасив е всеки пасив, който представлява договорно задължение за: • предоставяне на парични суми или финансов актив на друго предприятие;

 • размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия;

Класификация на финансовите пасиви според СС 32:

 • Държани за търгуване.

 • Държани до настъпване на падеж.

 • Възникнали първоначално в предприятието финансови пасиви.


11. Задължения

Класифициране на задълженията: • Като финансови пасиви възникнали първоначално в предприятието се класифицират задължения възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от кредитори.

Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност.

След първоначалното признаване финансовите пасиви към клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

Финансовите пасиви които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.Ефективният лихвен процент е оригиналният процент определен с договора.


 • Задължения към персонал и осигурителни органицации се класифицират задължения на предприятието по повод на минал труд положен от наетия персонал и съответните осигурителни вноски които се изискват от законодателството.Съгласно изискванията на СС се включват и начислените краткосрочни доходи на персонала с произход неползвани отпуски на персонала и начислените на база на действащите ставки за осигуряване, осигурителни вноски върху тези доходи.

Дружеството няма приета политика да начислява дългосрочни доходи на персонала.

 • Текущи данъчни задължения са задължения на предприятието във връзка с прилагането на данъчното законодателство.Представени са по стойности в съответствие с правилата на съответния данъчен закон за определяне на стойността на всеки вид данък.За просрочените задължения по данъци са начислени дължимите лихви за забава за ДДС към датата на финансовия отчет, не са начислявани лихви на данък облагане доходите на физически лица . / данъчните задължения са текущи /

Провизии се начисляват по най добрата приблизителна оценка на ръководството на предприятието по повод на конструктивни и правни задължения възникнали в резултат на минали събития.

Като краткосрочни се класифицират задължения които са: • без фиксиран падеж

 • със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

Като дългосрочни се класифицират задължения които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на финансовия отчет


12. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на тези парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. Паричните позиции в чуждестранна валута към 31.12. 2016 година са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ. Текущо през годината съгласно счетоводната политика се прави преоценка на валутните позиции месечно.


13. Данъчно облагане

Текущите данъчни активи и пасиви са тези задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия и предходни периоди и които не са платени/възстановени към датата на баланса.

Разходът за данък представлява сумата от текущия данък от печалбата, измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци и преизчисленията, признати през текущия период на текущи данъци от печалбата за предходни периоди.

Текущият данък от печалбата представлява сумата на данъците от печалбата, които са определени като дължими/възстановими / по отношение на данъчната печалба/загуба/ за периода.

Текущият данък се определя на базата на данъчната ставка в сила към датата на баланса .

Данъчната печалба/загуба/ е печалбата/загубата за периода, определена съгласно установените от действащото данъчно законодателство правила, на основата на която се определя размерът на дължимите /възстановимите/ данъци. Данъчната печалба/ загуба се определя и декларира с годишната данъчна декларация за съответния период.

Пасиви по отсрочени данъци се признават по отношение на всички облагаеми временни разлики.

Активи по отсрочени данъци се призанават за намаляемите временни разлики, данъчната загуба или данъчни кредити.

Активи по отсрочени данъци се признават до степента, до която е вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу която да могат да се използват намаляемите временни разлики,данъчната загуба или данъчния кредит.

Отсрочените данъци се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди . Данъкът върху печалбата за 2015г. е 10% .Отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в нетната печалба или загуба за периода, освен в случаите, когато данъците произтичат от операции или събития, признати директно в капитала

Промяна в активите или пасивите по отсрочени данъци възниква на основание на промяна в данъчните ставки, данъчното законодателство или очаквания начин на възстановяване на актива или уреждане на пасива.Промяната се отразява като увеличение/намаление на нетната печалба/загуба за периода, освен ако промяната касае отсрочени данъчни активи или пасиви отчетени директно в собствения капитал.

Активи и пасиви по отсрочени данъци се компенсират и се представят във финансовият отчет като дългосрочни активи или пасиви отделно от другите активи и пасиви.14.Лизинг

Класификация на лизинговите договори

Класификацията на лизинговите договори се осъществява в началото на лизинга на базата на критерии. При промяна на условията на лизинговия договор, които водят до промяна на критериите, се извършва нова класификация на лизинговите договори.

Разграничаването между финансов лизинг и експлоатационен лизинг при тяхното текущо отразяване и периодично представяне във финансовите отчети се извършва в съответствие с принципа "предимство на съдържанието пред формата"

Лизингов договор се класифицира като финансов, когато: • прехвърля в значителна степен всички рискове и изгоди от собствеността върху актива на наемателя към края на срока на лизинговия договор;

 • наемателят притежава опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде значително по-ниска от справедливата стойност към датата, на която опцията става изпълнима, като в началото на лизинговия договор в голяма степен е сигурно, че опцията ще бъде упражнена;

 • срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия живот на актива, дори ако правото на собственост не е прехвърлено;

 • в началото на лизинговия договор сегашната стойност на минималните лизингови плащания се равнява на справедливата стойност на наетия актив,

 • наетите активи имат специфичен характер, като само наемателят може да ги експлоатира без извършването на съществени модификации.

Следните ситуации, индивидуално или в комбинация, също биха могли да доведат до класифицирането на лизингов договор като финансов лизинг:

ако наемателят може да анулира лизинговия договор, свързаните с това загуби, които се понасят от наемодателя, се покриват от наемателя; • колебанията в справедливата стойност на остатъчната стойност на актива, които водят до реализирането на печалби или загуби, остават за сметка на наемателя;

 • наемателят има възможност да продължи лизинговия договор за нов срок за наем, който е значително по-нисък от пазарния наем.

Когато предприятието е наемател по финансов лизингов договор: • отчита като дългосрочно задължение определената в договора обща сума на наемните плащания;

 • записва наетия актив по справедлива стойност или със стойността на минималните лизингови плащания, ако те са по-ниски;

 • отчита като финансов разход за бъдещи периоди разликата между определената стойност на наетия актив и общата сума на договорените наемни плащания;

 • признава като текущ финансов разход за периода част от финансовия разход за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на дължимите минимални лизингови плащания по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания;

 • начислява амортизация на амортизируемите наети активи - в съответствие с възприетата амортизационна политика за подобни амортизируеми собствени активи;

 • намалява дългосрочното си задължение с изплатените през срока на договора суми.

Когато предприятието е наемодател по финансови лизингови договори:

 • отчита като дългосрочно вземане определените в договора наемни плащания; в сумата им се включват: справедливата (продажната) цена на отдадения актив; разликата между общата сума на договорените наемни плащания и справедливата цена на отдадения актив, която се отразява като финансови приходи за бъдещи периоди;

 • отписва отдадения актив по неговата балансова стойност;

 • отчита в текущия период финансовите приходи за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на подлежащите на получаване суми по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания;

 • отчита в намаление на вземането по договора получените през срока на договора плащания.

Когато предприятието е наемодател по експлоатационен лизингов договор: • отчита предоставените активи в своя счетоводен баланс и им начислява амортизация (когато те са амортизируеми);

 • отразява начислените в негова полза наемни вноски като постъпления от продажби в текущия период;

 • начислените разходи за амортизации се отразяват за сметка на постъпленията от наема по съответния експлоатационен лизингов договор.

Когато предприятието е наемател по експлоатационен лизингов договор отчита:

 • като разходи за външни услуги начислените наемни вноски;

 • чрез задбалансови сметки наетите активи по справедливата им цена.


15.Доходи на персонала

Полагащите се суми за компенсируеми отпуски на персонала се отчитат като задължение и като разход, свързан с краткосрочните доходи на персонала.

За ненатрупващите се компенсируеми отпуски предприятието не признава задължение и разход до момента на отпуска, тъй като трудовият стаж на персонала не увеличава размера на обезщетението.

Предприятието няма политика за начисляване на дългосрочни доходи на персонала.

Доходите при напускане, предоставяни на персонала, включват глобална сума, определена законодателно или чрез договорно или друго споразумение

Доходите при напускане не осигуряват на предприятието бъдещи икономически изгоди, поради което се признават за разход в момента на възникването им. Когато доходите при напускане станат изискуеми за повече от 12 месеца след датата на счетоводния баланс, се отчитат дисконтирани чрез коефициент. 

Извършва се ежегодно актюерски анализ за определяне задължението на работодателя във връзка с прилагането на МСС19 във връзка с изплащането на обезщетения при пенсионирането на наетите от “Топлофикация Плевен” ЕАД лица – касаещи изискването на чл.22 ал.2 и ал.3 от Кодекса на труда. Оценката е извършена от лицензиран актюер към 31.12.2015г.
16. Обезценки на активи

Обеценки на активи се извършват съгласно изискванията на МСС36 регламентиращи отчитането на обезценка на различните видове активи.


17.Свързани лица

Дружеството оповестява свързани лица :

“Каталанд”ЛТД – притежател на 100% от акциите на “Топлофикация – Плевен” ЕАД.

За периода 01.10.2016-31.12.2016г. година няма разплащания от фирмата майка и от дъщерята една към друга.

“Топлофикация-Русе” ЕАД е дъщерно предприятие на “Топлофикация-Плевен” ЕАД., която придоби 100% от капитала на “Топлофикация-Русе” ЕАД през 2013 год.


18.Договори за строителство / Отчитане на дългосрочни договори за услуги /

Договорите за строителство, сключени от дружеството са основно договори на „база на твърда цена” .

Няма група от договори, които се третират като един договор за строителна дейност.
Приходите по договори за строителство включват:

-първоначалната сума на прихода, определена в договора;

- сумата за допълнителните работи, извършени вследствие на допълнителни изменения в обема на договорените работи, изплащането на искове и материални стимули дотолкова, доколкото е вероятно те да доведат до реализиране на приходи и те могат да бъдат надеждно измерени.

В отчетените приходи са включени гаранционните суми за поети ангажименти за качество, които се задържат от възложителя до изтичане на гаранционния срок .


Разходите по договорите за строителство включват:

- разходи, които са свързани пряко с конкретния договор: разходи за труд на обекта, включително обектов надзор; разходи за материали, използвани при строителството; амортизация на машините, оборудването и съоръженията, използвани по договора; разходи за придвижването на машините, оборудването, съоръженията и материалите до и от площадката на изпълнение на договора; разходи за наемане на машини, оборудване и съоръжения; разходи за проектиране и техническа помощ, които са пряко свързани с договора; приблизителни разходи за работи по извършването на корекции и работи по гаранционната поддръжка, включително очакваните гаранционни разходи; искове от трети страни;

По преценка на ръководството за гаранциите по качество са начислявани провизии по смисъла на МСС 37- Провизии,условни задължения и условни пасиви, Същите са начислени на база най – добрата приблизителна оценка и минал опит за очакваните разходи и изходящи парични потоци по тези договори .


 • разходи, които се отнасят към договорната дейност изобщо и могат да бъдат отнесени към конкретен договор: застраховки; разходи за проектиране и техническа помощ, които не са пряко свързани с конкретен договор; общи разходи по строителството;

 • други разходи, които могат да бъдат конкретно начислени на клиента съгласно условията на договора: общи административни разходи; разходи за развойна дейност, за които в условията на договора е предвидено заплащане.

Разходи, които не се отнесят към договорите за строителство са: • общи административни разходи, изплащането на които не е предвидено в договора;

 • разходи, свързани с продажби;

 • разходи за изследователска и развойна дейност, изплащането на които не е предвидено в договора;

 • амортизация на машини, съоръжения и оборудване, които не са били използвани по даден договор, и др.

Разходите по договора включват разходи, които се отнасят към даден договор за времето от датата на възлагането на договора до окончателното му изпълнение. Разходите, понесени по сключването на договора, се включват като част от разходите по договора. Те не се включват като част от разходите по договора, когато са осъществени през текущия период, а договорът е сключен пред следващ период. В този случай те се отчитат като текущи разходи за дейността, а не по изпълнението на договора.


Признаване на приходите и разходите по договора

Когато резултатът от един договор за строителство може да бъде надеждно предвиден, приходите и разходите, свързани с него, се признават за приходи и разходи чрез съпоставяне на етапа на изпълнение на договорната дейност спрямо датата на съставяне на финансовия отчет.

Приходите по договора съответстват на разходите по договора, направени на етапа на завършването, което води до отразяване на приходи, разходи и печалба, които могат да се отнесат към частта от завършената работа.

Съгласно приетата счетоводна политика признаването на приходите и разходите става чрез отнасяне към етап на завършване на договора по метода "дял на завършеното строителство".

Етапът на изпълнение на договор се определя по метода:


 • количествени разчети за извършената работа;

/Изберете метода който сте приели в счетовдната си политика/

Когато резултатите от даден договор за строителство не могат да бъдат надеждно предвидени: • приходите се признават само дотолкова, доколкото е вероятно направените разходи по договора да бъдат възстановени;

 • разходите по договора се признават за разход за периода, през който са направени;

Признаване на очакваните загуби

Когато има вероятност общата сума на разходите по договора да превишава общата сума на приходите по договора, очакваните загуби незабавно се признават като други разходи за дейността.Загубите по строителните договори се признават в годината на възникване .


Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет няма незавършени договори за строителство.

19.Печалба, загуба за отчетния период. Извънредни статии

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако счетоводен стандарт изисква или позволява друго.


Печалбата или загубата за отчетния период включва:

 • печалбата или загубата от обичайната дейност,

 • печалбата или загубата от извънредните статии.

В отчета за приходите и разходите се отчита общата сума на всички извънредни статии. Естеството и размерът на всяка извънредна статия се оповестява допълнително.

Извънредните статии текущо се отчитат като извънредни приходи и извънредни разходи.

Като извънредни статии се представят: • балансовата стойност на принудително отчуждените активи;

 • балансовата стойност на отписаните активи и пасиви вследствие на

природни и други бедствия;

 • сумата на получените застрахователни обезщетения.

Печалба или загуба от обичайната дейност:

Когато естеството на приходните или разходните статии при определянето на печалбата или загубата от обичайната дейност е важно за обясняване на резултатите от дейността, естеството и размерът на такива статии се отразява отделно.


20. Разходи

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това същите се отнасят по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности.Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите им приходи.

Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи които дружеството отчита и са свързани с обичайната дейност.

Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни разходи само такива разходи които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради което не се очаква да се повтарят често.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на платеното или предстоящо за плащане.


21.Приходи

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове.

Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове приходи:

Приходи от продажба на стоки, продукция и други активи – при прехвърляне собствеността и предаване на съответните активи на купувачите.

При извършване на краткосрочни услуги – при завършване на съответната услуга и приемане на работата от клиента.

При дългосрочни услуги на базата на етап на завършен договор .

Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора.

Към приходите от обичайна дейност за дружеството се отнасят и финансовите приходи.

Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни приходи само такива приходи които са ясно отграничими от обичайната дейност и поради тава не следва да се повтарят често.

Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване.Оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване.


Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако друг стандарт изисква или позволява друго.

22.Отчет за паричния поток

Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод.

Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:


 • Оперативна дейност

 • Инвестиционна дейност

 • Финансова дейност


23. Отчет за промените в собствения капитал

Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на :

Нетна печалба и загуба за периода

Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода

Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на действащите СС се признават директно в собствения капитал.

Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в съответствие с СС 8

Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците

Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения капитал.


Валутен риск
Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута, поради което то е изложено на риск, свързан с възможните промени на валутния курс на щатския долар. Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риска, тъй като употребата на подобни финансови инструменти не е обичайна практика в Република България.
Кредитен риск
Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация
ІV.Други оповестявания

1.Събития след датата на баланса

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно иискванията на МСС 10.


2.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на Международните счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

 1. Условни активи и пасиви

Дружеството има предоставени гаранции за обезпечения на трети лица във връзка с изтеглени банкови кредити: особен залог на машини и съоръжения и вземания от клиенти.


Дата: 28.01.2017 год.


СЪСТАВИТЕЛ: БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница