Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за всеобхватния доходстраница1/9
Дата07.08.2018
Размер488.34 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Междинен Финансов отчет

За първо тримесечие на 2017г.

ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД


31 март 2017 г.

Съдържание


СтраницаОтчет за финансовото състояние

1

Отчет за всеобхватния доход

2

Отчет за промените в собствения капитал

3

Отчет за паричните потоци

4

Пояснения към финансовия отчет

5-22

Отчет за финансовото състояние
Активи

Пояснение

31.03.2017

31.12.2016000 лв.

000 лв.

Текущи активи


Пари и парични еквиваленти

5.

72

78

Краткосрочни финансови активи

4.

2 097

2 103

Търговски и други вземания

12.

2

2

Разходи за бъдещи периоди
-

-

Текущи активи
2 171

2 183

Общо активи
2 171

2 183
Собствен капитал и пасиви

Пояснение

31.03.2017

31.12.2016000 лв.

000 лв.

Собствен капитал


Акционерен капитал

6.

50

50

Целеви Резерви
151

151

Натрупана Печалба / Загуба

15.

939

959

Общо собствен капитал
1 140

1 160

Пасиви


Нетекущи и Текущи


Търговски и други задължения

8.

16

8

Задължения по облигационни заеми

8.

1 015

1 015

Задължения към персонала и осигурителни предприятия

7.2.

-

-

Данъчни задължения

9.

-

-

Нетекущи и Текущи пасиви
1 031

1 023

Общо Нетекущи и текущи пасиви
1 031

1 023

Общо собствен капитал и пасиви
2 171

2 183Изготвил: ____________________

Изп. Директор : ____________________

/Кей Ди Кей Коректив ЕООД – Кети Михайлова/


/Гергана Атанасова/Дата: 25.04.2017 г.


Отчет за всеобхватния доход
Пояснение

31.03.2017

31.03.2016000 лв.

000 лв.

Приходи от продажба на услуги

3.4.

-

-

Приходи от лихви

4.

15

1

Разходи за външни услуги

10.

(7)

(5)

Разходи за персонала

7.1.

(5)

(8)

Други разходи
(2)

(2)

Други Финансови разходи


-

-


Печалба / Загуба от оперативна дейност
1

(14)

Печалби / (Загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно
(21)


(1)

Печалба / Загуба преди данъци
(20)

(15)

Разходи за данъци върху дохода

11.

-

-

Печалба / Загуба за периода
(20)

(15)

Общо всеобхватен доход за пeриода:
(20)

(15)

Основен доход на акция

6.1.

(0.4)

(0.30)Изготвил: ____________________

Изп. Директор : ____________________


/Кей Ди Кей Коректив ЕООД – Кети Михайлова/


/Гергана Атанасова/Дата: 25.04.2017 г.


Отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са представени в ‘000 лв.

Основен капитал

Законови резерви

Натрупани печалби / загуби

Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.

50

151

959

1 160
Разпределение на печалбата

-

-

-

-

Печалба / Загуба за годината

-
(20)

(20)

Общо всеобхватен доход за годината

-
(20)

(20)
Салдо към 31 март 2017 г.

50

151

939

1 140

Изготвил: ____________________


Изп. Директор : ____________________


/Кей Ди Кей Коректив ЕООД – Кети Михайлова/


/Гергана Атанасова/


Дата: 25.04.2017 г.


Всички суми са представени в ‘000 лв.

Основен капитал

Законови резерви

Натрупани печалби / загуби

Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.

50

123

1 022

1 195
Разпределение на печалбата

-

28

(28)

-

Печалба / Загуба за годината

-
(35)

(35)

Общо всеобхватен доход за годината

-
(35)

(35)
Салдо към 31 декември 2016 г.

50

151

959

1 160
Отчет за паричните потоци
Пояснение

31.03.2017

31.12.2016000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност

Постъпления от клиенти


-

-

Плащания към доставчици
(8)

(21)

Плащания към персонал и осигурителни институции
(5)

(35)

Други парични потоци от оперативната дейност
(1)

(1)

Паричен поток от оперативна дейност
(14)

(57)

Инвестиционна дейност


Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи
8

(917)

Постъпления от заеми
-

1 015

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
8

41

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

6.

78

37

Пари и парични еквиваленти към 31 март

6.

72

78Изготвил: ____________________

Изп. Директор : ____________________


/Кей Ди Кей Коректив ЕООД – Кети Михайлова/


/Гергана Атанасова/


Дата: 25.04.2017 г.
Пояснения към финансовия отчет 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
  2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
  2017 -> Синхрон медия” оод
  2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
  2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
  2017 -> До (Бенефициент- наименование)
  2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
  2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница