Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за всеобхватния доходстраница8/9
Дата07.08.2018
Размер488.34 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Данъчни задължения

31.03.2017

31.12.2016
000 лв

000 лв


Дънък върху доходите на физическите лица

-

-

Данък Добавена стойност

-

-

Данък печалба

-

-

Общо

-

-
 • Разходи за външни услуги


  Разходите за външни услуги включват:

  31.03.2017

  31.03.2016
  000 лв.

  000 лв.


  Административно-правни и консултантски услуги

  3

  1

  Счетоводни услуги

  2

  2

  Одиторски услуги

  2

  2

  Общо

  7

  5
  1. Разходи за данъци върху дохода
  31.03.2017

  31.12.2016
  000 лв.

  000 лв.


  Печалба преди данъчно облагане

  (20)

  (35)

  Печалба след данъчно облагане

  -

  (58)

  Данъчна ставка

  10%

  10%

  Данък

  -

  -  Дружеството не е признало отсрочен данъчен актив върху загубата си за пренасяне, поради спазване на принципа на предпазливост и изискванията на МСС 12 „Данъци върху печалбата” отсрочени данъчни активи, да се признават само при очакване за достатъчни данъчни печалби в бъдещето.

  Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

  Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

  Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество със съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари.

   1. Анализ на пазарния риск

    1. Валутен риск


  По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева, при доставка от Европейския съюз сделките са в евро.
    1. Лихвен риск


  Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 31 март 2017 г. Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница