{peti}Комисия по петицииДата21.01.2018
Размер148.64 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{20/09/2013}20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0024/2012, внесена от Daniele Spera и Roberto Giurastante, с италианско гражданство, от името на „Comitato Legamjonici“ и „Associazione Greenaction Transnational“, относно изграждането на газопровод в Пулия

1. Резюме на петицията

На 01 март 2010 г. общината на Таранто е разрешила изграждането на 4,780 км тръбопровод за метан в рамките на създаването на инсталация за хидрокрекиране.

Проектът е бил разделен, за да се намали изкуствено неговото общо въздействие върху околната среда, като е избегнато начисляването на ДДС за цели части от проекта.

Според вносителя на петицията, работите нарушават Директива 85/337/ЕИО, Директива 96/82/ЕО и Директива 2001/42/ЕО относно оценката на въздействието върху околната среда, както и Директива 75/442/ЕИО, Директива 91/156/ЕИО, Директива 91/689/ЕИО и Директива 99/31/ЕО относно съвместимостта с околната среда.2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Директива 2011/92/ЕС1 (известна като Директива за оценка на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС)
Информацията, подадена от вносителя на петицията показва, че са издадени два отделни постановления на директорите ((Determinazione del Dirigente) от провинция Таранто – на 24.2.2009 г. и на 25.2.2009 г., съответно разглеждащи внимателно газопроводите от 0.58 км и 4.870 км от процедурите на ОВОС.
Комисията отбелязва, че Министерството на околната среда е провело отделни процедури на ОВОС относно разполагането на инсталация за хидрокрекиране и топлоелектрическа централа в рамките на съществуващата рафинерия със съвместни министерски постановления съответно от 19.11.2007 г. и от 26.4.2010 г. Освен това Министерството на околната среда проведе процедура на ОВОС относно проект за опазване и възстановяване на местността exYard Belleli в рамките на Обекта от национален интерес (Sito di Interesse Nazionale), произтичаща от решението на генералния директор да разгледа внимателно проекта от процедури на ОВОС на 30.5.2011 г. Газопроводите свързват инсталацията за хидрокрекиране и топлоелектрическата централа и преминават през Обекта от национален интерес.
Комисията ще продължи да разследва предполагаемите нарушения заедно с италианските органи
Директива 2001/42/ЕС1 (известна като Директива за стратегическата оценка на въздействието върху околната среда или Директива за СООС)
Вносителите на петицията твърдят, че газопроводите представляват автоматични изменения на местния план за регулация на Таранто (Piano Regolatore Comunale) и че подобен план следва да бъде предмет на процедура на СООС.
Компетентните органи на Италия са тези, които трябва да решат кога да актуализират плановете за регулация и следователно да приложат процедурите на СООС. По този начин всяка законова промяна следва да бъде извършена в националните съдебни органи.
Директива 96/82/ЕО2 (Директивата „Seveso“)
Следва на първо място да се отбележи, че превозването на опасни вещества в тръбопроводите не е обхванато от Директивата „Seveso ІІ“ 96/82/ЕО относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества3.
Вносителят на петицията повдига обаче въпроса за нарушения на Директивата „Seveso”, свързани с рафинерията Eni R&M, където се намират съоръженията, за които се строят тръбопроводите (свързващи ги с газопроводната мрежа).
Вносителят на петицията повдига въпроса за отсъствието на външен план за реагиране при аварии за това предприятие. Това би могло да представлява нарушение на член 11, параграф 1, буква в) от Директива 96/82/ЕО, съгласно който посочените за тази цел органи от страна на държавата членка трябва да изготвят външен план за аварийно реагиране за мерките, които трябва да бъдат предприети извън предприятието в случай на голяма авария. Следва да се проведе допитване до обществеността при изготвянето и тя редовно да бъде информирана за съдържанието на тези планове. Разпоредбата се прилага единствено във връзка с т.нар. предприятия „с висок рисков потенциал”, което означава, че там са налице опасни вещества над определен по-висок праг. За всяко вещества/категория вещество, които са обхванати, директивата предлага два прага – един, който е по-нисък и за който се прилагат изискванията на директивата, и един по-висок, над който се прилагат някои допълнителни изисквания: предприятията, при които са налице вещества над този по-висок праг, се наричат предприятия „с висок рисков потенциал”.
Освен това вносителят на петицията твърди, че съществува нарушение на (лен 13, параграф 1, съгласно който държавите членки трябва да гарантират, че информацията относно мерките за безопасност и за очакваното поведение по време на инцидент, се предоставя редовно и в най-подходящия вид на всички лица и предприятия, обслужващи обществеността (като училища или болници), които има опасност да бъдат засегнати от възникването на голяма авария в дадено предприятие („с висок рисков потенциал”) , обхванато от член 9, без да се налага те да я изискват. Тази информация следва да включва препратка към външния план за аварийно реагиране.
Най-накрая вносителят на петицията повдига въпроса за нарушение на член 8, параграфи 1 и 2, доколкото до този момент компетентният орган не е установил потенциалния „ефект на доминото" между въпросното предприятие, рафинерия Eni R&M, и другите две съоръжения в провинция Таранто, които могат да бъдат застрашени от съответни инциденти. В резултат на това, съответната публика няма да е получил съответната информация.
Комисията ще продължи да разследва предполагаемите нарушения заедно с италианските органи
Директиви 75/442/ЕИО, 91/156/ЕИО, 91/689/ЕИО И 1999/31/ЕО на Съвета,
Трите директиви, посочени от вносителите на петицията, (75/442/EИО, 91/156/EИО, 91/689/EИО) са отменени и са заменени от Рамковата директива за отпадъците (2008/98/EО1).
Член 2.1. c) разяснява, че „незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан” се изключва от приложното поле на настоящата директива. Следователно ако изкопаната почва е заразена или не се използва на място в нейното естествено състояние тя се разглежда като обект на Рамковата директива за отпадъците, в това число и нейните разпоредби относно изискванията за управление на отпадъците, разрешенията и т.н.
Независимо от това, тъй като проектът е още в своята фаза на планиране, не може да се установи нарушение на Рамковата директива за отпадъците на този етап.
Ако изкопаната почва подлежи на депониране, то мястото на депонирането отговаря на изискванията на Директивата за депонирането на отпадъци (1999/31/EО1). Независимо от това, на този етап не може да бъде установено никакво нарушение на Директивата за депонирането на отпадъци. Освен това член 14 от Директивата за депонирането на отпадъци, цитирана от вносителя на петицията, се отнася за приспособяването на съществуващи депа и следователно не се отнася за този случай.
Заключение
Комисията ще започне разследване с италианските органи, за да установи дали има нарушение на Директивата за ОВОС и на Директивата „Seveso”.
4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 27 февруари 2013 г.

В своето съобщение от 30 август 2012 г. Комисията съобщи, че ще разследва допълнително предполагаемите нарушения на Директиви 2011/92/ЕС и 96/82/ЕО 2.Директива 2011/92/ЕС3 (известна като Директива за оценка на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС)
Италианските органи предоставиха информация относно това как кумулативното въздействие е разгледано за пет процедури за оценка на въздействието върху околната среда. За всяка една от процедурите за ОВОС италианските органи са информирали Комисията за следното:
(i) разполагането на инсталация за хидрокрекиране в рамките на съществуващата единица за хидроконвертиране на остатъчните вещества
Екологичната съвместимост на проекта за изграждане на инсталацията, предложено от ENI SpA - Отдел за рафиниране и маркетинг в рафинерията в Таранто, беше потвърдена с Указ № DSA-DEC-2007-0000894 от 19.11.2007 г. относно инсталацията за хидрокрекиране в рамките на съществуващата единица за хидроконвертиране на остатъчните вещества, заедно с необходимото допълнително оборудване (инсталации за извличане на сяра – единица Caus и единица за обработка на остатъчни газове, инсталация за водород, две пещи и факел), както и газопровод с дължина 4 8701 км. за връзка с мрежата SNAM, както и пускането в действие на съоръженията. Указът за ОВОС отчита условията в околните местности и съответно всяко кумулативно въздействие на промишлените дейности в местността. Освен това, указът поставя екологичната съвместимост на проекта зависима от спазването на някои предписания, при които се вземат предвид съоръженията в цялата местност, както и газопровода за захранването на новата единица.
(ii) проект за изграждане на 240 MW комбинирана централа за производство на електрическа и топлинна енергия
Екологичната съвместимост на проекта за изграждане на нова комбинирана централа за производство на електрическа и топлинна енергия, която ще замени съществуващата централа Eni, осигуряваща електричество и технологична пара на рафинерията Eni R&M в Таранто, беше потвърдена чрез Указ № DVA-DEC-2010-0000209 от 26.4.2010 г. Регионът Апулия изрази отрицателно становище относно проекта за 240 MW комбинирана централа за производство на електрическа и топлинна енергия чрез Указ №1540 от 7.8.2009 г. Регионът Апулия (на 30.6.2010 г.) и община Таранто (на 2.7.2010 г.) обжалваха гореспоменатия Указ №DVA-DEC-2010-0000209 от 26.4.2010 г. пред Административния съд в Лацио, като поискаха то да бъде отменено. Съдебното производство е все още в ход.
Във връзка с обжалването и независимо от положителното становище за екологична съвместимост на проекта, издадено с писмо № 32/2012 от 8.5.2012 г., дружеството заявител реши да се откаже от проекта за 240 MW електроцентрала и да изготви нов проект за надграждане на комбинираната централа за производство на електрическа и топлинна енергия. С писмо от 28.6.2012 г. Enipower S.p.A внесе заявление за ОВОС заедно със заявление за комплексно екологично разрешително (изискуемо по Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)) за проекта за надграждане на комбинираната 410 MW централа за производство на електрическа и топлинна енергия в Таранто. Техническата комисия за проверка на въздействието върху околната среда (ОВОС-СООС) следователно извършва в момента техническа проверка на новия проект за осъвременяване на централата за производство на електрическа и топлинна енергия .
Предвид това, че Директивата за ОВОС определя, че трябва да бъде установено кумулативното въздействие с другите проекти в хода на съответните ОВОС, за да се гарантира, че може да бъде оценено цялостното въздействие на съответните проекти, всяко потенциално кумулативно въздействие на инсталацията и на съществуващата инсталация ще бъде проучено по време на процедурата, свързана с осъвременяването.
(iii) тръбопровод за метан с дължина 0,58 км.
С Решение №35 на провинция Таранто от 24.2.2009 г. тръбопроводът за метан с дължина 0.58 км. не беше включен в процедурата за ОВОС и беше поставен в зависимост от резултата на процедурата за ОВОС за комбинираната 410 MW централа за производство на електрическа и топлинна енергия (посочена в точка ii)), тъй като това е свързан проект, който е необходим за функционирането на централата за производство на електрическа и топлинна енергия. Следва да се подчертае, че не е започната работа нито по този проект, нито по проекта за централа за производство на електрическа и топлинна енергия.
(iv) тръбопровод за метан с дължина 4.870 км.
С решение №36 на провинция Таранто от 25.2.2009 г. тръбопроводът за метан с дължина 4.870 км. беше изключен от процедурата за ОВОС, тъй като проектът е свързан с изграждането на инсталацията за хидрокрекиране в рамките на съществуващото отделение за хидроконвертиране на остатъчните вещества в рафинерията Eni и следователно подлежи на предварителна оценка, обхваната от Указа за ОВОС № DSA-DEC-2007-0000894 от 19.11.2007 г. (вж. точка i)).
(v) проект за възстановяване на околната среда на местността в рамките на обекта от национален интерес в Таранто. Проект за опазване и възстановяване на водоносния слой в местността “ex Yard Belleli”.
С административно решение № DVA-2011-12955 от30.5.2011 г. проектът за възстановяване на околната среда на местностите в рамките на обекта от национален интерес в Таранто (одобрено от Декрет на Министерството на околната среда от 10.1.2000 г.) и проектът за опазване и възстановяване на водоносния слой в местността “ex-Yard Belleli”, внесени от пристанищните органи в Таранто, бяха изключени от процедурата за ОВОС. Обектът, изключен от процедурата, е изцяло в рамките на обекта от национален интерес в Таранто, е разположен върху площ от 36 хектара и се нуждае от дейности за възстановяване на околната среда, така че обществените пространства да могат да бъдат повторно използвани за промишлени/търговски цели. По време на техническия преглед, бяха проверени оценката на въздействието върху околната среда на тези проекти и условията в околните местности. Становището не установява наличието на никакво отрицателно въздействие, което може да действа съвместно с въздействието на другите дейности, извършвани или предстоящи да бъдат извършени в местността. Напротив, ясно е, че въздействието на проектите върху околната среда (регенериране на околната среда чрез възстановяване и опазване на водоносния слой в част от обекта от национален интерес в Таранто) ще бъде положително.
Рафинерията в Таранто получи първоначална ОВОС за съществуващата инсталация чрез Декрет №DVA-DEC-2010-273 от 24.5.2010 г. и след това чрез съвместния декрет ОВОС/Интегрирано разрешение за околната среда № DVA-DEC-2011-573 от 27 октомври 2011 г., като екологичната съвместимост на проекта за осъвременяване на рафинерията в Таранто за целите на съхраняването и преноса на суров петрол от полето „Tempa Rossa" беше потвърдена и беше издадено разрешение за експлоатацията на инсталациите.

Въз основа на подробната информация, предоставена от италианските органи не може да бъде установено никакво нарушение на Директивата за ОВОС или Директивата за КПКЗ.


Директива 96/82/ЕО1 (Директивата „Seveso“)
Италианските органи посочиха, че оценката от предварителния доклад за безопасността (и свързаното с това предварително разрешение за изпълнимостта) за проекта „Tempa Rossa”, внесен от стопанския субект на 27 март 2012 г., е била преустановена за периода, необходим за провеждането на публичните консултации и извеждането на заключения от тях, така че да се даде възможност на компетентния орган да вземе решение по отношение на разположението на новите дейности/разработки. С писмо от 13 август 2012 г. община Таранто поиска от стопанския субект да публикува нова информация за целите на провеждане на допитване до обществеността и завършване на процедурата за оценяване на предварителния доклад за безопасността.
В резултат на преустановяването на процедурата за оценяване на доклада за безопасността съответните компетентни органи все още няма да са в състояние на изготвят нов външен план за аварийно реагиране и да се допитат до обществеността във връзка с този план, нито пък да спазят изискванията, свързани с установяването на ефекта на доминото и на съответния обмен на информация, произтичащи от член 8 от Директива 96/82/ЕО. Независимо от това италианските органи се позовават на съществуващ (временен) външен план за аварийно реагиране от 30 юни 2008 г., актуализиран на 9 ноември 2011 г., за който се твърди, че е изготвен в съответствие с насоките за изготвяне на външен план за аварийно реагиране съгласно член 20, параграф 4 от Законодателен указ №334/от 17 август 1999 г., във вида, в който е изменено. Освен това, италианските органи посочиха, че ще бъде изготвен нов проект на план за аварийно реагиране, че ще бъдат проведени съответните допитвания до обществеността и ще бъде оценен потенциалният ефект на доминото след приключването на предварителния доклад за безопасността за получаването на предварителното разрешение за изпълнимостта.
Независимо от това, че е вярно, че информацията, включена в доклада за безопасността, е важна както за изготвянето на външен план за аварийно реагиране, така и за установяване на потенциалния ефект на доминото, изглежда, че компетентните органи разполагат ако не с цялата, то поне с част от съответната информация в тази връзка. Единствената липсваща информация би могла да бъде тази, свързана с резултата от допитването до обществеността. В тази връзка възниква също така въпросът дали допитването до обществеността е било достатъчно задълбочено в рамките на процедурата за ОВОС, свързана със същия проект, съгласно член 23, параграф 2 от Законодателен указ № 334/99.
Заключение
Тъй като Комисията е установила потенциално нарушение на Директива 96/82/ЕО, тя ще продължи да разследва случая с италианските органи.

5. Отговор на Комисията (REV ІІ), получен на 20 септември 2013 г.

В своето съобщение от 27 февруари 2013 г. Комисията съобщи, че ще разследва допълнително твърденията за нарушение на Директива 96/82/ЕО 1 (Seveso) в рамките на пилотния инструмент на ЕС за разследване 2.


В допълнителната информация, предоставена на Комисията на 27 февруари 2013 г., вносителят на петицията освен това твърди, че не е проведено допитване до обществеността и че има недостатъчна степен на планиране на безопасността в оценката на въздействието върху околната среда. Вносителят на петицията поставя също така под въпрос освобождаването, което рафинерията Eni е получила във връзка с извършването на оценката на въздествието върху околната среда за първоначалната фаза проучване на въглеводороди в Йонийско море, както и факта, че съответните италиански органи биха се въздържали от разглеждането на кумулативния ефект, предизвикан от всяко отделно разрешително, издавано на петролни дружества за проучване и сондажни дейности в Йонийско море.
*Директива 2011/92/ЕС 1 (известна като Директива за оценка на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС)
По отношение на обявената липса на консултация относно решенията за скрининг на ОВОС, член 4 от директивата за ОВОС не изисква провеждането на допитване до обществеността относно скрининга на ОВОС. Директивата за ОВОС изисква единствено решението да е обществено достъпно. Тъй като италианското законодателство относно ОВОС2 изисква провеждането на консултации с обществеността относно скрининги на ОВОС и следователно надхвърля минималните стандарти, установени от директивата за ОВОС, всяко искане за правна защита следва да бъде подадено съгласно националното законодателство.
Във връзка с недостатъчното планиране на безопасността, оценката, проведена по Директивата за ОВОС, е по правило независима от доклада за безопасността по Директива 96/82/ЕО (Seveso). В тази връзка следва да се отбележи, че оценка за безопасността не фигурира в списъка на приложение ІV от Директива 2011/92/ЕС, в което се изброява информацията, която ОВОС трябва да обхване.
Предишното съобщение на Комисията обърна внимание на въпроса за разглеждането на кумулативния ефект между всяка от процедурите за ОВОС.
По въпроса за обявеното освобождаване, предоставено от ОВОС на Eni S.p.A. в рамките на сондажните дейности в Йонийско море, на уебсайт на Министерството на околната среда е публикувано съобщение, в което се заявява, че това не е вярно.3.
* Решение на Съвета 4 за присъединяване към Протокола за защита на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговия подпочвен слой („the Offshore Protocol“) към Конвенцията от Барселона 5
По отношение на лицензите за проучвания и експлоатация на въглеводороди в Йонийско море следва да се отбележи, че ДФЕС (член 194) предоставя на държавите членки правото да управляват своите собствени ресурси (в това число издаването на лиценз) при спазване на приложимото законодателство. Протокола за защита на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговия подпочвен слой към Конвенцията от Барселона, към който неотдавна се присъедини ЕС и който следователно е част от законодателството на ЕС, не забранява лицензирането, но го прави зависимо от конкретните разпоредби. Освен това неотдавна беше постигнато споразумение относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО, което засилва защитата на здравето и околната среда във връзка със сондажните дейности в открито море.
*Директива 96/82/ЕО (Директивата „Seveso“)
Както беше посочено в предишното съобщение до вносителя на петицията, оценката на доклада за безопасността за проекта „Tempa Rossa” е преустановена с Решение от 25 октомври 2012 г. за периода, който е необходим за провеждането на допитване до обществеността и извличане на заключения от него. Службите на Комисията са поискали от италианските органи информация относно актуалното състояние на процеса на допитване и сроковете за извършване на разследването.
Дейността по актуализирането на външния план за аварийно реагиране и оценката на потенциалния ефект на доминото ще започне щом компетентният орган (CTR т.е. Техническата регионална комисия на Пулия към Министерството на вътрешните работи) одобри доклада за безопасността.
Заключение

Въз основа на подробната информация, внесена от италианските органи, и в очакване на приключването на оценката на доклада за безопасността, който ще доведе до разработването на външен план за аварийно реагиране и оценка на потенциалния ефект на доминото, не е установено никакво нарушение на Директивата „Seveso” 96/82/ЕО. Комисията ще отправи искане до италианските органи да бъде държана в течение на бъдещото развитие на проекта.1 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.

1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.

2 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.

3 ОВ L 10, 14.01.1997 г., стр. 13.

1 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

1 ОВ L 182, 16.07.99, стр. 1.

2 Досието е отворено на 25 юни 2012 г.

3 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.

1 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.

1 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.

2 Досието е отворено на 25 юни 2012 г.

1 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.

2 Article 20 of Legislative Decree 152 of 03.04.2006 as modified.

3 http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0587.html&lang=it.

4 ОВ L 4, 9.1.2013 г., стр. 13.

5 Програмата на ООН за опазването на околната среда - Конвенция за опазване на Средиземно море от замърсяване от 1976 г. и протоколите към нея.

CM\1006094BG.doc


PE494.752v03-00

BG Единство в многообразието BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница