Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация


Лизинг 6.1Финансов лизингстраница7/24
Дата22.07.2016
Размер0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

6Лизинг

6.1Финансов лизинг


Дружеството участва в качеството си на лизингополучател по финансов лизинг на база на петгодишен договор за финансов лизинг с ANSEF London за покупка на 3 броя самолети – BAE от 31.03.2006 г. с краен срок април 2011 г.(Виж пояснение 5)
Нетната балансова стойност на активите, взети на лизинг, възлиза на 6 590 хил. лв. (2007: 6 916 хил. лв.). Активите са включени в пояснение “Имоти, машини, съоръжения и оборудване”. (Виж пояснение 5).
Бъдещите минимални лизингови плащания в края на текущия и предходния отчетен период са както следва:


31 декември 2008 г.

До 1 година

От 1 до 5 години

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Лизингови плащания

2 148

2 767

4 915

Дисконтиране

(348)

(774)

(1 122)

Нетна настояща стойност

1 800

1 993

3 793

31 декември 2007 г.

До 1 година

От 1 до 5 години

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Лизингови плащания

2 061

4 855

6 916

Дисконтиране

(441)

(1 110)

(1 551)

Нетна настояща стойност

1 620

3 745

5 365

Получените по този договор самолети са отдадени по неотменим договор за оперативен подлизинг на Хемус Ер ЕАД (виж пояснение 6.2).


Лизинговият договор включва фиксирани лизингови плащания и опция за закупуване в края на шестата година от срока на лизинга. Лизинговият договор е неотменяем, но не съдържа други ограничения.

6.2Оперативен лизинг


Бъдещите минимални постъпления по оперативния лизинг на Дружеството в качеството му на лизингодател са както следва:

Дължими минимални лизингови постъпления
До 1 година

От 1 до 5 години

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Към 31 декември 2008 г.

2 344

1 001

3 345

Към 31 декември 2007 г.

4 608

24 131

28 739

Дружеството е сключило четиригодишен договор от 30.04.2006 г. с Хемус Ер ЕАД за оперативен лизинг на 3 бр. самолети ВАе 146-300 с месечно плащане в размер на 128 856 щатски долара.7Инвестиционни имоти

Притежаваният от Дружеството инвестиционен имот представлява сграда, намираща се на ул. ”Батенберг” № 1, гр. София, която се отдава под наем.


Промени в балансовите стойности, отразени в Баланса, могат да бъдат представени както следва:
Инвестиционен имот000 лв.Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2008 г.

1 964

Салдо към 31 декември 2008 г.

1 964Амортизация
Салдо към 1 януари 2008 г.

(789)

Амортизация

(79)

Салдо към 31 декември 2008 г.

(868)Балансова стойност към

1 096

31 декември 2008 г.Инвестиционен имот000 лв.Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2007 г.

1 964

Салдо към 31 декември 2007 г.

1 964Амортизация
Салдо към 1 януари 2007 г.

(711)

Амортизация

(78)

Салдо към 31 декември 2007 г.

(789)Балансова стойност към

1 175

31 декември 2007 г.

Към 31.12.2008 г. справедливата стойност на инвестиционния имот възлиза на 28 674 хил. лв. (към 31.12.2007 г. - 24 300 хил. лв.) и е определена от Дружеството съгласно актуалните пазарни нива, като не е използвана оценка на независим оценител.
Към 31.12.2008 г. дружеството няма поети ангажименти за закупуване на инвестиционни имоти.
Инвестиционните имоти са представени във финансовия отчет на Дружеството, като е използван моделът на себестойността.

Доходите от инвестиционни имоти за 2008 г. възлизат на 35 871 хил. лв. (2007 г.: 6 313 хил. лв.) и са включени в Отчета за доходите на ред „Приходи от оперативна дейност”. Условни наеми не се признават. Преките оперативни разходи в размер на 69 хил. лв. са отчетени като „разходи за външни услуги – за данъци и такси” (2007 г.: 3 хил. лв.).
Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница