Програма или проектстраница5/5
Дата28.04.2017
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5

Физични фактори на околната среда
Отпадъци

Община Главиница е разработила и приела Програма за управление на отпадъците (ПУО) през май 2008 г. с период на действие до април 2013г. Данните от ПУО показват, че цялата територия на Община Главиница е обхваната от системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на БО, при спазване на определените със заповед на Кмета на общината графици и честота на извозване.

Отпадъци, които се приемат на депата за смет – 23 на брой, на територията на община Главиница са смесени битови отпадъци с код на отпадъка – 20 03 01 и смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия с код на отпадъка – 17 01 06. Не се приемат болнични отпадъци, лесно запалими или запалими, излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 mm и др. опасни отпадъци.

Битови отпадъци

Според Закона за управление на отпадъците (ЗУО), „Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

На територията на Общината се образуват различни видове отпадъци. Мотивиращи фактори се явяват разположението на населените места, броят на населението в тях, както и дейността на населението като функция при образуване на ТБО. Количествената и качествената характеристика на ТБО зависи от мястото на генериране, от стандарта на живот на населението, неговата култура, степен на благоустрояване, начин на отопление на сградите и жилищата и така нататък.

Количеството на битовите отпадъци представлява относително най-голяма част от всички отпадъци, генерирани на територията на общината. Преобладаващата част са органични хранителни отпадъци, пластмасови опаковки, метални опаковки от бира и безалкохолни напитки, изхвърлени стъклени бутилки, хартиени опаковки и хартия. Съществува проблем с набавянето на достоверна информация относно морфологичния състав на отпадъците и точното количество, поради отсъствието на везни за претегля на постъпващите в депото отпадъци, отчитането на количеството им се оценява на базата на обема на сметосъбиращите камиони, честотата на товарене на камионите и броя маршрути за всеки камион.

Нормите на натрупване се изчисляват от примерни норми за натрупване на битови отпадъци в м3/жител за 1 ден и за 1 година, от Ръководство за определяне на броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци (на МОСВ – гр. София). През 2006 година общото количество на депонираните смесени битови отпадъци на общинското депо за смет – гр. Главиница е 733 тона. От тях 462 тона се събират и транспортират организирано с контейнери, останалите 271 тона се депонират от физически лица със собствен транспорт. Ефективността на системата за организирано събиране на отпадъци в гр. Главиница за 2006 година е 63,03 %.

Съгласно направените разработки от „Баугрунд–институт” гр. София, за интегриране на отпадъците в община Главиница, средната норма на натрупване може да се определи на 108 – 115 kg на жител годишно. Съставът на отпадъците е както следва: кухненски – 30 – 40 %, хартия – 8 %, пластмаси – 6 – 7 %, стъкло – 7 – 8 %, строителни отпадъци – 2 – 5 % и градински отпадъци – 1 – 7 %.

Битовите отпадъци на община Главиница се депонират на Регионално депо-Силистра, разположено в местността „Осми пост” на гр. Силистра и обслужва още общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово и Алфатар. Депото е в експлоатация от септември 2006 г. с капацитет 1 011 416 тона и приема битови, строителни и производствени отпадъци.

Строителни отпадъци

Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейности, свързани с реконструкция и ремонт на сгради и пътища. В района на община Главиница няма налично депо за строителни отпадъци и те се събират, чрез установените системи за сметосъбиране от страна на общината като се депонират заедно с битовите отпадъци на Регионално депо-Силистра.Производствени и опасни отпадъци

Съгласно ЗУО, производствените отпадъци представляват количества вещества (продукти, остатъци, суровини и материали), несъдържащи вредни замърсители, създаващи риск за здравето на хората и околната среда, които не могат да се използват в производството (поради липса на технологии или пазар), не могат да бъдат продадени и от които притежателят желае или е длъжен да се освободи.

“Опасни отпадъци” от своя страна са дефинирани като отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Опасни отпадъци се генерират както от производствената, така и от комунално-битовата дейност на човека.

Замърсяването на територията на община Главиница с производствени и опасни отпадъци се контролира от РИОСВ-Русе. До този момент компетентният орган е констатирал, че не са възниквали проблеми с третирането на производствените отпадъци.

Към настоящият момент промишлените отпадъци се събират и третират заедно с ТБО.

По-големи по количество опасни производствени отпадъци от предприятията генератори на територията на Община Главиница остават отработените смазочни масла, луминесцентните лампи и акумулаторите. Отработените масла временно се съхраняват във варели или цистерни на територията на съответния пункт, след което се предават на фирми за обезвреждане (регенерация).

Изискванията към пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и задълженията за събирането, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, повторно използване, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) са нормативно регламентирани с Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.). Най-разпространеният метод за разделно събиране на ИУЕЕО от бита е чрез събирателни пунктове, в които потребителите предават излезлите от употреба уреди. Тъй като събирането е централизирано и на едно място се натрупват големи количества ИУЕЕО от различни източници този метод е икономически най-ефективен.

Дял сред опасните отпадъци имат и излезлите от употреба батерии и акумулатори, които съдържат тежки метали (олово, цинк, никел, кадмий, манган). Те са обект на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.). Батериите и акумулаторите се съхраняват временно на територията на предприятията или се предават на фирми въз основа на сключен договор за преработване.

Опасни отпадъци – пестициди, на територията на община Главиница се съхраняват предимно в складове на земеделски кооперации в пет населени места около 9000 тона пестициди с изтекъл срок на годност. Твърдите пестициди са опаковани в чували, а течните пестициди във варели под постоянно наблюдение.

Съществуващи практики за събиране и третиране на отпадъците

На територията на община Главиница има изградена организирана система за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО. Извозването на събраните ТБО се извършва със специализирана техника с различна честота – от ежедневно до един път на две седмици. Битовите отпадъци на община Главиница се депонират на Регионално депо-Силистра, разположено в местността „Осми пост” на гр. Силистра. В селата има нерегламентирани замърсявания, които подлежат на постепенно ликвидиране. На територията на общината има пунктове за изкупуване на вторични суровини.


Шум

Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ-Русе контролира промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на граничните стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в най- близките места за въздействие. Измерванията на шум се извършват от Регионална лаборатория-Русе към ИАОС по заявка на РИОСВ-Русе. Измерените нива на шума трябва да отговарят на граничните стойности, посочени в Наредба № 6/26.06.2006 г. на Министерство на здравеопазването и на МОСВ. Задължение за провеждане на собствен мониторинг на шум в околната среда и представяне на резултатите от тях, имат единствено предприятията с издадени комплексни разрешителни по смисъла на Закона за опазване на околната среда. На територията на община Главиница няма обекти с издадени комплексни разрешителни, както и промишлени източници с дейности, създаващи риск от наднормени нива на шум в околната среда. В допълнение, в общината не се наблюдават източници на шумово замърсяване и като цяло обстановката е спокойна.


Радиационни обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения

За територията на община Главиница няма данни за наднормени стойности на радиационния фон и за наличието на йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения. Радиационният контрол се извършва, чрез ежегодно измерване от дежурните по „Общински съвет по сигурност” в общината. Измерваната стойност е 0,02, което е в границите на нормите.


г) Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта:
Главната цел на общия устройствен план на община Главиница е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Главиница природни, културно-исторически, икономически, туристически и други ресурси.

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните цели:Цели на социално-икономическото развитие:

 • Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура.

 • Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности.

 • Създаване на условия за развитието на социалната и техническата инфраструктури.

 • Стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи социално-икономическото развитие.

 • Осигуряване реализацията на външни инвестиционни инициативи, значими за социално-икономическото развитие на общината.


Цели на устройственото развитие:

 • Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърнят целостта и стабилността на природната среда.

 • Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по ЗРР – регионален план за развитие на Северен централен район за планиране областната стратегия и общинския план за развитие 2007-2013, както и на общински, регионални и национални инфраструктурни проекти. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ОПР.

 • Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при търсене на максимален ефект при инвестирането и запазване на характерни качества и уникалност на териториите, както на община Главиница, така и на съседните общини.

 • Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и културното наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички системи.


д) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата:
Перспективният срок, за който се разработват ОУП е заложен в Закона за устройство на територията и в подзаконовите нормативни документи (Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове). Там е указано, че ОУП се създават за период от 15-20 години.

С плановото задание се предлага прогнозният хоризонт на ОУП на община Главиница да бъде 2030г., а урбанистичната хипотеза да се разработи с планов хоризонт 2050г.


3. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата или проекта:
Общинският съвет взема решение за изработване и одобряване на Общ Устройствен план на община Главиница по предложение на Кмета на общината. Кметът носи отговорност за цялостната организация и действията по изготвянето на ОУП на община Главиница. Създадена е работна група за управление, наблюдение и контрол на ОУП на община Главиница. В последствие тази работна група прераства в управленска структура по реализацията на ОУП на общината.

ОУП на община Главиница се одобряват и от Управляващия орган на ОПРР, при съблюдаване критериите за оценка на ОУП-ве,. Предварително условие за допустимост е протоколно решение за приемане на съответната фаза на ОУП от общинския съвет.


4. Друга информация по преценка на възложителя:
Приложение:

 1. Документ за платена такса, съгласно допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС №136/13.05.2011г., Обн. ДВ., бр. 39/20.05.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.94/2012 г.). 1. Информация и документация, съгласно приложение № 2, част А от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, посл. Изм. ДВ, бр. 94/2012г.), предоставена и на електронен носител, включваща:

2.1. Характеристика на плана, програмата и проекта относно:

а) инвестиционните предложения по Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията.

2.2. Задание за изготвяне на плана, програмата и проекта.

2.3.. План – извлечения за ползване на гори.

2.4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и др. - по преценка на възложителя, в едно с приложения към тях.
 1. Уведомление на електронен носител

Дата:......................... Уведомител:.....................................

/подпис, печат/1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница