Програма по фармакология за студенти по дентална медицинаДата08.05.2018
Размер124.37 Kb.
Program D2006.doc
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ

ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНАКурс на обучение: II и III

Семестри на обучение: IV и V

Изпит: V семестър

Пълен хорариум на аудиторните занятия: 105 часа
Разпределение на часовете за аудиторни занятия:Семестър
Лекции
Упражнения

IV (15 седмици)

30 часа (2 ч/седм.)

30 часа (2 ч/седм.)

V (15 седмици)

15 часа (1 ч/сед.)

30 часа (2 ч/седм.)
Общо: 105 часа

45 часа

60 часа

Съгласно Учебния план като университетска дисциплина фармакологията се преподава през IV и V семестър на пет и половина годишния курс на обучение на студентите-стоматолози, в общ обем 105 часа (45 часа лекции и 60 часа упражнения) и завършва с изпит в края на V семестър. През IV семестър лекциите и упражненията са по 2 часа седмично. През V семестър часовете за лекции са 1 седмично, а за упражнения – 2 седмично.Целта на обучението е студентите да получат съвременна теоретична и практическа подготовка по фармакология, необходима за пълноценното им изграждане като специалисти по стоматология. Планът за лекции обхваща пълният курс на обучение по фармакология, а този за практически упражнения – 95% от него.

Лекциите предшестват практическите упражнения и започват с основни въпроси на общата фармакология, отнасящи се до фармакокинетиката и фармакодинамиката на лекарствата. След общата фармакология студентите изучават специална фармакология за стоматолози, противомикробни и противотуморни химиотерапевтични средства, имуномодулиращи средства и лекарствени средства, повлияващи заболявания на вътрешните органи. В лекционният курс е предвиден модул върху фармакотерапия на най-честите спешни състояния, които могат да възникнат по време на стоматологично лечение. По този начин се създава възможност на студентите-стоматолози да свържат знанията, които получават в хода на обучението по фармакология с пряката си теоретична и учебно-практическа работа.

По време на ежеседедмичните двучасови практически упражнения студентите изучават лекарствените форми, овладяват рецептурните принципи за тяхното предписване, основните въпроси на общата фармакология и почти всички фармакологични групи лекарства. Основните елементи на практическите упражнения включват: а) тест с оценка; б) семинар с оценка; в) демонстрация на лекарствени препарати и листовки, видеофилми, диапозитиви, схеми и други нагледни материали в специално обзаведен кабинет; г) рецептурни задачи (с тяхното изписване) от конспекта за практически изпит по фармакология.

По време на обучението се провеждат писмено четири контролни теста в края на четири лекции и четири колоквиума. Последните включват: а) рецептура на лекарствените форми; б) специална фармакология за стоматолози: анестетици, аналгетици, антисептици и дезинфектанти, средства за орална хигиена и терапия ; в) противомикробни средства и имуномодулатори; г)сърдечно-съдови средства и средства, повлияващи хемопоезата и кръвосъсирването.

Изпитът по фармакология включва писмен тест, практически изпит с предписване на рецептурни задачи и устен теоретичен изпит. Крайната оценка от изпита по фармакология се формира комплексно чрез оценяване на активността на студентите по време на курса на обучение (текуща оценка, контролни тестове, колоквиуми) и изпитен резултат по време на сесията (изпитен тест, практически изпит, теоретичен изпит). Изборът на тест, изпитни билети и изпитна комисия е лотариен. Комисията за провеждане на изпита включва хабилитиран и нехабилитиран преподавател. Изпитните комисии се формират също лотарийно непосредствено преди започване на изпита.

Настоящата програма по фармакология е съобразена с програмите на водещи университети в редица западноевропейски страни. Основните учебни пособия (посочени са в настоящата програма) на български език за студенти-стоматолози включват профилиран учебник и тестове по фармакология. Те са издадени под редакцията и при активното участие на хабилитирани преподаватели от катедрата по фармакология и токсикология при Медицински факултет – София и катедрата по фармакология при Медицински факултет – Пловдив в съвместна колаборация със Стоматологичните факултети в София и Пловдив. Освен тях на студентите се препоръчва да използват допълнителна фармакологична литература от наши и западни автори, видеофилми, компютърни модулни програми.Съдържание на учебния лекционен материал:
A. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ФАРМАКОЛОГИЯТА
Модул 1. Въведение във фармакологията (2 ч.): Предмет и задачи на фармакологията като основа на фармакотерапията. Връзка с други науки. Клонове и направления на съвременната медицинска фармакология. Исторически преглед. Лекарствени средства. Видове дроги и препарати. Етапи при създаване на нови лекарства.
Модул 2. Обща фармакокинетика на лекарствата (2 ч.)

2.1. Трансмембранен транспорт и резорбция на лекарствата при ентерално и парентерално приложение.

2.2. Разпределение на лекарствата в организма. Свързване на лекарствата с плазмените протеини. Бариерни системи (кръвно-мозъчна, плацентарна, кръвно-млечна). Основни фармакокинетични параметри: бионаличност, обем на разпределение, предсистемен метаболизъм, степен на свързване с плазмените протеини, полуживот на лекарствата.

2.3. Метаболизъм на лекарствените средства. Биохимични реакции от I и II фаза. Ензимни системи и органи, участващи в метаболизма на лекарствата. Индуктури и инхибитори на лекарства-метаболизиращите ензими. Предлекарства.

2.4. Екскреция на лекарствата и техните метаболити. Излъчване на лекарствата през бъбреците, храносмилателния тракт, белия дроб, слюнчените жлези, млечните жлези и др.
Модул 3. Обща фармакодинамика (1 ч.)

3.1. Лекарствено действие и лекарствен ефект.

3.2. Специфични (рецепторни и др.) механизми на лекарственото действие. Понятие за рецептор, афинитет и вътрешна активност. Лекарства агонисти и лекарствата антагонисти. Видове рецептори. Медиатори от втори порядък (циклични нуклеотиди, фосафтидилинозитолова система – калциеви йони и диацилглицерол).

3.3. Неспецифични механизми на лекарственото действие.

3.4. Видове лекарствени ефекти.

3.5. Лекарствени ефекти в устната кухина.


Модул 4. Фактори, повлияващи кинетиката и действието на лекарствата (1 ч.)

4.1. Фактори от страна на лекарствата. Физични свойства (агрегатно състояние, кристален строеж, оситненост), физикохимични свойства (липидоразтворимост, pK-стойност, полярност), химичен строеж (връзка между химична структура и фармакологично действие при барбитурати, фенотиазини, морфиномиметици и др.). Лекарствена форма – биофармацевтично значение. Доза (видове дози, терапевтичен индекс). Натоварваща и поддържаща доза и интервала на дозиране.

4.2. Фактори от страна на средата – вода, въздух, температура, атмосферно налягане, храна, тютюнопушене, алкохол и др.

4.3. Фактори от страна на организма. Възраст (особености при дозирането на лекарствата в детската и старческата възраст). Пол (фармакотерапевтични особености у жени в репродуктивна възраст). Патологични процеси (чернодробни, бъбречни и др.), генетични отклонения (дефицит на eнзими), тип нервна система, циркадни ритми.


Модул 5. Явления при многократно прилагане на лекарствата. (1 ч.)

5.1. Тахифилаксия.

5.2. Толерантност.

5.3. Лекарствена зависимост

5.4. Резистентност.

5.5. Алергични реакции.

5.6. Кумулация.
Модул 6. Нежелани лекарствени реакции. Лекарствена токсикология. (2 ч.)

6.1. Странични ефекти, свързани с особености във фармакодинамиката на лекарствата: отслабване на вниманието и условно-рефлекторната дейност (шофиране и лекарства), нарушения на съня, ортостатична хипотония, ксеростомия, зрителни смущения, тахифилаксия, нарушения във водно-електролитния баланс, фармакогенен паркинсонизъм, бронхоспазъм, улцерогенна активност, смущения в половата функция, феномен на открадване, синдром на отнемане (феномен на рикошета) и др.

6.2. Странични ефекти, свързани с особености във фармакокинетиката на лекарствата: кумулация, изместване от серумните протеини, ензимна индукция, ензимно инхибиране, нарушена бъбречна екскреция.

6.3. Странични ефекти, свързани с променена реактивност на организма към лекарствени средства: алергия, генетични отклонения и др.

6.4. Лекарствена зависимост: видове и особености.

6.5. Фармакогенна органна токсичност: нефротоксичност, хепатотоксичност, хемато-токсичност, ототоксичност, офталмотоксичност и невротоксичност.

6.6. Увреждане на плода от лекарствени средства – ембрио- и фетотоксичност.

6.7. Мутагенеза и канцерогенеза.

6.8. Лекарствена интоксикация. Антидоти.

Модул 7. Лекарствени взаимодействия (1 ч.)

7.1. Взаимодействия на лекарствата на фармацевтично (in vitro) ниво.

7.2. Ваимодействия на лекарствата на различни фармакокинетични нива

7.3. Фармакодинамични взаимодействия: антагонизъм, синергизъм, синерго-антагонизъм.

7.4. Взаимодействия на лекарствата с наркоманогенни средства (алкохол, никотин, психозомиметици) и с клинично-лабораторните тестове.

Б. СПЕЦИАЛНА ФАРМАКОЛОГИЯI. СПЕЦИАЛНА ФАРМАКОЛОГИЯ
Модул 1. Анестетици. Антихистаминови средства. (2 ч.)

1.1. Местни анестетици: Видове локална анестезия. Фармакодинамика, фармакокинетика и нежелани лекерствени реакции на локалните анестетици. Естери. Амиди.

1.2. Общи анестетици: Инхалационни общи анестетици. Инжекционни общи анестетици.

1.3. Антихистаминови средства: Н1-блокери от първо, второ и трето поколение. Н2- рецепторни антагонисти. Мастоцитни протектори (кетотифен, кромогликат, недокромил).


Модул 2. Аналгетици. (2 ч.)

2.1. Опиоидни аналгетици: Фармакодинамика – опиоидни рецептори и техните ендогенни лиганди. Опиеви алаклоиди и техни производни. Депо-форми на метилморфина и морфина. Синтетични морфиномиметици. Клинично приложение. Нежелани лекарствени ефекти. Остро отравяне с морфин. Конкурентни антагонисти на морфина.


2.2. Неопиоидни аналгетици: препарати с аналгетичен и антипиретичен ефект. Нестероидни противовъзпалителни средства (НПВС) – производни на киселини (салицилова, пропионова, фенилоцетна, индолоцетна), пиразолона, пиразолидиндиона, анилина и др. Комбинирани препарати с аналгетичен и антипиретичен ефект. Фармакодинамика. Клинично приложение. Нежелани реакции на неопиоидните аналгетици.
Модул 3. Антисептици и дезинфектанти. Девитализиращи и противокариесни средства. Средства за лечение на пародонтит. (2 ч.)

3.1. Антисептици и дезинфектанти.

3.2. Средства за девитализация на зъбната пулпа.

3.3. Каналопълнежни средства.

3.4. Флуориди.

3.5. Средства за лечение на пародонтит.


II. ПРОТИВОМИКРОБНИ СРЕДСТВА
Модул 1. Противомикробни средства – първа част: Антибиотици (2 ч.)

1.1. Пеницилини. Карбапенеми и монобактами.

1.2. Цефалоспорини.

1.3. Инхибитори на протеиновата синтеза на микроорганизмите: аминогликозиди, макролиди, тетрациклини, амфениколи, линкозамиди.

1.4. Други антибиотици: полимиксини, ванкомицин, бацитрацин.
Модул 2. Противомикробни средства – втора част (1 ч.)

2.1. Сулфонамиди.

2.2. Хинолони. Оксихинолини.

2.3. Нитрофурани. Метронидазол.

2.4. Противотуберкулозни средства.
Модул 3. Противомикробни средства – трета част (1 ч.)

3.1. Антимикотични средства.

3.2. Противовирусни средства.
III. ПРОТИВОТУМОРНИ СРЕДСТВА. ИМУНОФАРМАКОЛОГИЯ.
Модул 1. Противотуморни средства (1 ч.)


  1. Алкилатори (хлоретиламини, метансулфонати, нитрозурейни производни и др.).

  2. Антиметаболити (на пиримидина, пурина и фолиевата киселина),

  3. Цитостатици от растителен прозход,

  4. Противотуморни антибиотици

  5. Хормонални средства, прилагани за лечение на тумори.


Модул 2. Имунофармакология (1 ч.)

2.1. Имуномодулатори – имуностимуланти и имуносупресори.

2.2. Имуномодулиращи и цитотоксични лекарствени средства, прилагани при заболявания на устната лигавица.
IV. НЕВРОТРОПНИ И ПСИХОТРОПНИ СРЕДСТВА
Модул 1. Лекарствени средства, повлияващи автономната нервна система (4 ч.).

1.1. Холинергична медиация. Морфологична и неврохимична основа на холинергичната невротрансмисия.

1.2. Холиномиметици с директно и индиректно действие.

1.3. Холинолитици. М-холинолитици.

1.4. Периферни миорелаксанти (нервно-мускулни блокери).

1.5. Адренергична медиация. Морфологична и неврохимична основа на адренергичната невротрансмисия.

1.6. Адреномиметици с пряко и непряко действие.

1.7. Адренолитици. Алфа-адренолитици. Бета-адренолитици. Адренолитици с предимно централно действие (клонидиноподобни средства).


Модул 2. Лекарствени средства, повлияващи централната нервна система (4 ч.).

2.1. Интергративни фунции на ЦНС: невротрансмитери, неврохормони, невромодулатори.

2.2. Сънотворни и седативни средства.

2.3. Анксиолитици. Бензодиазепинови и небензодизепинови анксиолитици.

2.4. Антиепилептични средства.

2.5. Невролептици.

2.6. Антидепресанти.

2.7. Психостимуланти. Ноотропни средства.

2.8. Средства за лечение на невродегенеративни заболявания: Антипаркинсонови средства. Средства за лечение на болестта на Alzheimer.
V. ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ (ОРГАННА ФАРМАКОЛОГИЯ)
Модул 1. Лекарствени средства, повлияващи сърдечно-съдовата система. (5 ч.).

1.1. Лекарствени средства за лечение на сърдечна недостатъчност: сърдечни гликозиди, инхибитори на АCE и др.

1.2. Антиаритмични средства.

1.3. Антиангинозни средства.

1.4. Антихипертензивни средства.

1.5. Периферни вазодилататори.

1.6. Антимигренозни средства.

1.7. Капиляротонични и венотонични препарати.

1.8. Антидислипидемични средства.

1.9. Диуретици.


Модул 2. Лекарствени средства, повлияващи хемопоезата. (1 ч.).

2.1. Желязосъдържащи лекарствени препарати.

2.2. Витаминни препарати: Витамин В12 и фолиева киселина.

2.3. Хемопоетични растежни фактори: еритропоетин и др.


Модул 3. Лекарствени средства, повлияващи хемостазата. (2 ч.).

3.1. Основни механизми на кръвосъсирването и фибринолизата.

3.2. Антитромбозни средства: тромбоцитни аниагреганти, антикоагуланти, фибринолитици.

3.3. Антихеморагични средства: антифибринолитици, коагуланти с локално действие, плазмени фактори на кръвосъсирването, витамин К и др.


Модул 4. Лекарствени средства, повлияващи дихателната система. (1 ч.).

4.1. Антиастматични средства.

4.2. Средства за лечение на кашлица.

4.3. Белодробни сърфактанти.

4.4. Дихателни аналептици.
Модул 5. Лекарствени средства, повлияващи храносмилателната система. (2 ч.).

5.1. Антиулкусни средства.

5.2. Апетитовъзбуждащи и апетитопотискащи средства.

5.3. Антиеметични средства.

5.4. Лаксативни средства.

5.5. Хепатопротектори.

5.6. Средства, повлияващи жлъчната секреция.

5.7. Панкреатични ензимни препарати.


VI. ХОРМОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ. УТЕРОАКТИВНИ СРЕДСТВА.
Модул 1. Хормонални препарати. (2).

1.1. Хипоталамични и хипофизни хормони и техни аналози.

1.2. Глюкокортикостероиди. Минералкортикоиди.

1.3. Тиреоактивни средства: Тиреоидни хормони. Тиреостатици.

1.4. Атидиабетни средства. Инсулини. Перорални антидиабетни средства.

1.5. Полови хормони. Анаболни препарати.


Модул 2. Утероактивни средства. (1 ч.).

2.1. Утерокинетични лекарствени средства.

2.2. Утеротонични лекарствени средства.

2.3. Токолитични средства.VII. ФАРМАКОТЕРАПИЯ НА СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В СТОМАТО-ЛОГИЯТА (1 ч.).
Модул 1. Фармакотерапия на спешни състояния, които могат да се проявят по време на стоматологично лечение: Анафилактичен шок и алергични състояния, усложнения на сърдечно-съдови болести и остри прояви на вродени и придобити нарушения в кръвосъсирването.
Модул 2. Фармакотерапия на спешни състояния в стоматологията:

2.1. Фармакотерапия на спешни инфекциозни процеси в стоматологията.2.2. Фармакотерапия на спешни възпалителни състояния в стоматологията.
ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА


 1. Бояджиева, Н. и съвт. Стоматологична фармакология (учебник). Под ред. на Н. Бояджиева. Медицинско издателство “АРСО”, София, 2005.

 2. Ламбев, Ив. и съват. Принципи на медицинската фармакология (с тестове). Под ред. на доц. Ив. Ламбев. Медицина и физкултура, София, 2006.


БЕЗПЛАТНО WEB БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЯ


 1. www.pharmsupport.data.bg

 2. wwwdrugsupport.data.bg

 3. Pharmacological support – директория на диск D на десетте компютра в компютърната зала “Джон Атанасов” (Медицински факултет, Медицински университет, София, ул “Здраве” 2)

Компютърно асоциирани мултимедийни програми по фармакология (CAL), закупени от Великобритания) и инсталирани на комютрите в учебните зали на Катедрата по фармакология (София, ул “Здраве” 2)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница