Програма "Регионално развитие" 2007-2013страница1/5
Дата27.10.2017
Размер0.85 Mb.
  1   2   3   4   5


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи като комплекс от мерки за осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич
О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

5400, гр. Севлиево, пл. „Свобода” №1, тел.: 0675/39 61 14, факс: 0675/3 27 73

www.sevlievo.bg, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ КАТО КОМПЛЕКС ОТ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД И КРЕПОСТ „ХОТАЛИЧ
по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Възстановяване, консервация, опазване и реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности”

Обособена позиция №2:Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в района на туристическата атракция, изпълнение на туристическа маркировка”


Открита с Решение № .........................2012 г.

на Кмета на Община Севлиево
О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В ОС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:
РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
А) Възложител

Б) Правно основание за провеждане на процедурата

В) Предмет на обществената поръчка. Място на изпълнение на дейностите от обхвата на интервенциите.

Г) Цел на обществената поръчка

Д) Мотиви на избора за възлагане на процедуратаРАЗДЕЛ II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Кратка информация за проекта

1.1. Общи положения.

1.2. Обща и специфични цели на проекта.
2. Пълно описание на предмета на поръчката
РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
А) Изисквания към участниците

1.Общи изисквания.

2. Условия за допустимост на участниците.

3. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности.

4. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.
Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

1. Условия за валидност.

2. Съдържание.

3. Специфични изисквания.
В) Място, срок и цена за получаване на документацията за участие в процедурата. Разяснения по документацията за участие. Условия за извършване оглед на обектите на интервенция.

1. Място, срок и цена за получаване на документацията за участие в процедурата

2. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

3. Условия и ред за еднократна промяна в обявлението и/или документацията за участие в процедурата

4. Условия за извършване оглед на обектите на интервенция.
Г) Комуникация между Възложителя и Участниците
Д) Гаранция за участие, гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.
РАЗДЕЛ IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

А) Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Б) Касиране и определяне на изпълнител. Прекратяване на процедурата


РАЗДЕЛ V. Сключване на договор за възлагане на поръчкатаРАЗДЕЛ . ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

А) Общи изисквания

Б) Етични клаузи
О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В ОРАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
А) Възложител

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, с административен адрес: гр. Севлиево, пл. ”Свобода” №1, тел.: 0675/39 61 14, факс: 0675/3 27 73.Интернет адрес: www.sevlievo.bg, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

Б) Правно основание за възлагане на процедурата

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с чл.14, ал.1 и глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на съответната отделна обособена позиция от обхвата на поръчката. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите указания и комплекса от документи, съставляващи документацията за участие в процедурата.
В) Предмет на обществената поръчка. Място на изпълнение на дейностите от обхвата на интервенциитеПредмет на обществената поръчка е „Извършване на консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи като комплекс от мерки за осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич, пълното описание на който е подробно разписано в настоящите Указания и документацията по обществената поръчка, както и условията и изискванията за изпълнението на строително-монтажните работи, включени в обхвата му.

В предметния обхват на настоящата обществена поръчка са включени следните две обособени позиции:


Обособена позиция №1: Възстановяване, консервация, опазване и реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности”.
Обособена позиция №2:Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в района на туристическата атракция, изпълнение на туристическа маркировка”.
Мястото за изпълнение на поръчката е местности „Калето“, „Джевизли бунар“ и „Рушевското“, в землището на с. Кормянско, общ. Севлиево.
Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1.-03/2010/041 от 20.02.2012 г.


Г) Цел на обществената поръчка

Целта на настоящата обществена поръчка, в частта й на обособена позиция №1 е да бъде избран независим Изпълнител, притежаващ професионална квалификация, практически опит и експертиза в областта на реставрацията, консервацията и ревитализацията на недвижими културни ценности – паметници на културата с национално или световно значение, на когото Община Севлиево да възложи изпълнението на консервационно-реставрационните дейности, предмет на тази обособена позиция, целеният краен резултат от изпълнението на която е възстановяването, консервацията, опазването и реставрацията на археологическия паметник на културата – Антична и средновековна крепост „Хоталич“.

Целта на втората, предметно обособена позиция от обхвата на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, притежаващ на самостоятелно основание и/или в допълнение към експертизата за изпълнение на дейностите по предходната позиция, практически опит в областта на изграждането и/или реконструкцията и/или рехабилитацията на обекти и съоръжения за обществено ползване, както и експертиза в строителството на прилежащи и довеждащи мрежи и обекти на техническата инфраструктура.

Д) Мотиви за избора за възлагане на процедурата

Съобразно изготвеният от Община Севлиево и одобрен от Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, бюджет по проект BG161РО001-3.1.03-0004 Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка е 3 009 909,88 лв. (три милиона девет хиляди деветстотин и девет лева и осемдесет и осем стотинки), без включен ДДС или 3 611 891,86 лв. (три милиона шестстотин и единадесет хиляди осемстотин деветдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки), с вкл. ДДС.


Максималният финансов ресурс за реализиране на консервационно- реставрационните дейности по обособена позиция №1 „Възстановяване, консервация, опазване и реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности” е в размер на 1 780 229,15 лв. (един милион седемстотин и осемдесет хиляди двеста двадесет и девет лева и петнадесет стотинки), без включен ДДС или 2 136 274,98 лв. (два милиона сто тридесет и шест хиляди двеста седемдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки), с вкл. ДДС.

Максималния финансов ресурс за изпълнение на дейностите по обособена позиция №2 „Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в района на туристическата атракция, изпълнение на туристическа маркировка” е в размер на 1 229 680,73 лв. (един милион двеста двадесет и девет хиляди шестстотин и осемдесет лева и седемдесет и три стотинки), без включен ДДС или 1 475 616, 88 лв. (един милион четиристотин седемдесет и пет хиляди шестстотин и шестнадесет лева и осемдесет и осем стотинки), с вкл. ДДС.

Съобразно изложеното и при съблюдаване нормата на чл. 15, ал. 4 от ЗОП, стойността на настоящата обществена поръчка, следва да бъде определена като сбор от прогнозно определените стойности на всички обособени позиции, включени в обществената поръчка, всяка от които е предмет на договор. В конкретния случай, видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1, съобразно която, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност по-висока от 264 000 лв. (двеста шестдесет и четири хиляди лева), без вкл. ДДС, Възложителят задължително провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури.

От друга страна, мотивът за избор на вида процедура се обосновава от факта, че естеството на сроителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации (обстоятелство, изключващо прилагането на ограничена по своя характер процедура) и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за открита по характера си процедура.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Севлиево, в качеството й на Възложител на обществената поръчка и едновременно - Бенефициент по проект “Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”.
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница