Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използванестраница5/5
Дата27.04.2017
Размер0.62 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Ландшафт

Характеристика на въздействието

По време на строителството

По време на експлоатацията

Преки

да

да

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткосрочни

да

не

Средносрочни

не

не

Дългосрочни

не

да

Постоянни

не

да

Временни

да

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

даЗдравен риск

Характеристика на въздействието

По време на строителството

По време на експлоатацията

Преки

да

не

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткосрочни

да

не

Средносрочни

не

не

Дългосрочни

не

не

Постоянни

не

не

Временни

да

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

не2. Значимост и обхват на въздействието
Въз основа на извършеният обобщен анализ на сътоянието и компонентите на околната среда, на база залегналите технологични решения за реализацията на предлаганото инвестиционно предложение и очакваните въздействия може да се заключи:
Атмосферен въздух. Спецификата на технологията за добив на електроенергия, не предвижда наличието на източници на замърсяване на атмосферния въздух. В периода на строителството и свързаните с тях транспортирти дейности за превоз на суровини, материали и оборудване ще са източници на прахови и вредни емисии в атмосферния въздух. Същите се оценяват като незначителни и с локален обхват на въздействие.
Води. Местоположението на инвестиционният обект – р. Градевска и характера на дейността, предполага ограничено въздействие върху качеството на речните води по време на строителството, изразяващо се с повишаване на показателя „мътност”. Въздействието ще е значително, но в ограничен – локален мащаб, с възможност за бързо възстановяване на физическия показател на водата. Реализацията на инвестиционното предложение изисква ползване на речни води за производство на електроенергия. Необходимото водно количество е до 1,50 м3/сек. Това не води до нарушаване на режима на оттока в засегнатия участък от реката, защото централата е руслова. Въздействието ще е значително, но с локален обхват на въздействие.
Земи и почви. За сроителството на подобектите на инвестиционното предложение (бетонов бент и сграда ВЕЦ) ще бъдат трайно нарушени около 400 м2 земи. Временни нарушения на почвите ще има при изграждането на довеждащият и отвеждащ канал по левия бряг на реката. Нарушенията ще са значителни, но с локален и временен характер. Движението на транспортната техника обслужваща строителството ще се ограничава само по съществуващи пътни подходи, поради което не се очакват нарушения и въздействия върху компонента извън него. Въздействието се оценява като незначително и локално.
Растителен свят. Въздействията върху растителната компонента ще са незначителни и локални и няма да се отразят съществено върху общото състояние на биотата. Изграждането на бетоновия бент и съоръженията на МВЕЦ ще е свъзано със незначително унищожаване на налична широколистна дървесна растителност в резултат, на което няма да се получи фрагментиране на горската екосистема.
Животински свят. Вероятността за пряко увреждане на местообитания на животински видове в зоната на инвестиционното предложение ще бъде незначителна, в локален мащаб и без вероятност за унищожаване на самите видове.
Физични фактори. Нивата на шум за околната среда ще бъдат значими в непосредственият район на строителната площадка, но без въздействие върху обекти, подлежащи на здравна защита. Завишени шумови нива ще има в участъка на пътното трасе, преминаващо покрай отделни вилни имоти от транспортната техника, обслужваща сроителството на обекта. Същите ще са незначителни и локални.

Физичните фактори – шум и вибрации ще имат значим характер само за работниците заети в строителните работи и обслужващи съответната сроителна и транспортна механизация..


Ландшафт. Промените в ландшафта ще бъдат незначитени, локални и с дълготраен характер.
Санитарно-хигиенни условия. Рисковите фактори ще имат отношение към здравето на работниците.
VІ. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
Мерките, които следва де се имат предвид с оглед намаляване на отрицателните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда при реализацията на предлаганото инвестиционно предложение са:

* Техниката да работи в изправно състояние за да се предотвратяват всякакви течове на гориво-смазочни материали, с възможни отрицателтни въздействия върху качеството на почвите и подземните води.

* Движението на транспортната техника да става само по определения подход до площадката на обекта.

* Омокряне на пътните подходи при сухо време с оглед намаляване на праховите емисии.

* Недопускане за работа на неизправна добивна и транспортна техника, неотговаряща на изискванията за концентрация на замърсителите в отработените газове. Да се избягва работа на двигателите на празен ход.

* Недопускане извършването на каквито и да било ремонтни дейности както в района на инвестиционния обекти, така и на територии извън тях.

* При възникване на инциденти и аварии, евентуалните разливи да се убират по подходящ начин и извозват в базата на строителя за по-нататъшно третиране съгласно изискванията на ЗУО.

*Да не се допуска излишно унищожаване на растителност в процеса на строителните дейности.

*Да не се допуска умишлено преследване и унищожаване на животински видове.

* Осигуряване на необходимите лични предпазни средства и контрол за ползването им.

* Маркиране на всички възможни места, застрашаващи човешкия живот.

* След приключване на дейността да се извърши частична рекултивация (изравняване на коловози) на използвания пътен подход и на временните площадки за съхранаване на строителни материали в границите на отредения терен.VII. Уведомяване на компетентните органи и засегнати юридически лица за предприетото инвестиционното предложение
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС е извършена процедурата по чл. 4 от наредбата за ОВОС. Уведомени са кметовете на община Симитли и кметство с. Градево, както и засегнатото население със съответни обяви.

Относно реализацията на инвестиционното предложение не са постъпили възражения.


Управител:Иван БировКаталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница