Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използванестраница4/5
Дата27.04.2017
Размер0.62 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Сем. Синигерови (Paridae)

- Боров синигер (Parus ater) включен в Приложение 3 на ЗРБ

- Голям синигер (Parus major) включен в Приложение 3 на ЗРБ

- Качулат синигер (Parus cristatus) включен в Приложение 3 на ЗРБСем. Зидаркови (Sittidae)

- Горска зидарка (Sitta europaea) включена в Приложение 3 на ЗРБСем. Авлигови (Orolidae)

- Авлига (Oriolus oriolus) включена в Приложение 3 на ЗРБСем.Сврачкови (Lanidae)

- Червеногърба сврачка (Lanius collurio) включена в Приложение 3 на ЗРБ

- Черночела сврачка (Lanius minor) включена в Приложение 3 на ЗРБ

Сем. Вранови (Corvidae)

- Сойка (Garrulus glandarius)

- Сврака (Pica pica)

- Сокерица (Nycifraga caryocatactes) включена в Приложение 3 на ЗРБСем. Врабчови (Ploceidae)

- Домашно врабче (Рasser domesticus)Сем. Чинкови (Fringillidae)

- Чинка (Fringilla coelebs), включена в Приложение 3 на ЗРБ;

- Елшова скатия (Carduelis spinus) включена в Приложение 3 на ЗРБ

- Червенушка (Pyrrhula pyrrhula) включена в Приложение 3 на ЗРБСем. Овесаркови (Emberizidae)

- Жълта овесарка (Emberiza citronella) включена в Приложение 3 на ЗРБОчаквани въздействия.

Реализацията на проекта за изграждане на МВЕЦ не предполага промяна в хабитатите обитавани от птиците като намаляване на тяхната площ, както и въздействие върху чувствителни видове, привързани към съответните хабитати. При строителството не се предвижда значително унищожаване на храстова и дървесна растителност, която служи за обитаване на много видове птици.

Основното въздействие върху орнитофауната ще бъде в процеса на строителството и ще е свързано само с фактора шум, изразяващ се в безпокойство на пребиваващите в близост птици.
Клас Бозайници (Mammalia) характерни за района са:

Сем. Таралежи (Erinaceidae)

- Белогърд таралеж (Erinaceus concolor)

Сем. Катерицови (Sciuridae)

- катерица (Sciurus vulgaris)

Сем. Полевки (Arvicolidae)

- горска полевка (Clethrionomys glareolus)

- подземна полевка (Microtus subterraneus)

- сива полевка (Microtus arvalis)

Сем. Мишевидни (Muridae)

- Обикновена горска мишка ( Sylvaemus sylvaticus)

- Полска мишка (Apodemus agrarius)

За горските територии по прилежащите планински склонове най-често срещани са сърната (Capreolus capreolus), благородния елен (Cervus elaphus), дивата свиня (Sus scropha).

Очаквани въздействия

С изграждането на отделните подобекти на инвестиционното предложение е възможно да бъдат засягнати местообитания на някои видове бозайници. При изграждането на утаителя към водовземното съоръжение и сградата на ВЕЦ е възможно да бъдат засегнати местообитания на видове от сем. Muridae. При изграждането на закритият напорен тръбопровод са възможни нарушения на местообитания и на представители от сем. Arvicolidae и сем. Erinaceidae. Въздействията ще са преки, незначителни и с временен характер.

За едрите бозайници, въздействията ще бъдат свързани с повишените шумови характеристики и човешкото присъствие и ще се изразяват в временно отдалечаване от обитаваните от тях територии.
Защитени територии

Районът на инвестиционното предложение не засяга съществуващи защитени територии съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133/98 изм. и доп........ДВ бр.28/2005 г.).


Елементи на Националната екологична мрежа

Районът на инвестиционното предложение не засяга защитени зони за опазване на хабитатите по Директива 92/409/ЕЕС на Съвета на ЕИО за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и съхраняването на дивите птици по Директива 79/409/ЕЕС. В близост до района на инвестиционното предложение се намират две защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна ВG 0000366 Кресна- Илинденци и ВG 0001022 Огражденски пролом – Лешко.


Очаквани въздействия

При строителството на съоръженията не се предвижда да бъдат засягнати дървесни видове. Засягат се крайречни издънкови храсталачни съобшества на въба и елша.


Предмет на опазване са:
Херпетофауна

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)


В района на инвестиционното предложение – р. Градевска, предпоставки за наличие на местообитани има само на жълтокоремна бумка (Bombina variegata). В откритите територии, през които е предвидено да премине напорния тръбопровод са възможни местообитания на Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).
Бозайници

Южен подковонос (Rhinolophus euryale)

Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)

Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros)

Дългоух нощник (Myotis bechsteini)

Голям нощник (Myotis myotis)

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)

Видра (Lutra lutra)

В непосредствения район на инвестиционното предложение няма предпоставки за наличие на местообитания на посочените видове.
  1. Отпадъци

Очаквани отпадъци по време на експлоатация на ВЕЦ

Инвестиционните предпроектни проучвания предвиждат използване на хидроагрегати снабдени с електронен дигитален регулатор, позволяващ управление от място и дистанционно. Турбините ще се са капсуловани. Силовите трансформатори ще бъдат трифазни, двунамотъчни, с маслена изолация. Не се очаква генериране на хидравлични, моторни и изолационни/топлопредаващи масла.

Смесени метални отпадъци от ремонт или демонтиране на съоръжения

Смесени метални отпадъци ще отпадат от ремонт на технологично оборудване, подмяна на възли или извеждане от експлоатация на оборудване и съоръжения. Генерираните смесени метални отпадъци ще се събират и временно съхраняват на определена за целта площадка до предаване на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по чл. 37 на ЗУО.Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак

Негодните за употреба живачни и луминесцентни лампи ще се събират и временно съхраняват в метален контейнер на място на образуване и съхраняват в склад на закрито с достъп само на определено материално отговорно лице. Контейнерът ще е надписан в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, (обн. ДВ. бр.36 от 02.05.2006 г.).Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

По време на експлоатация на обектите ще се отделят негодни за употреба осветителни тела, потребителски уреди, електрически и електронни инструменти, електронни платки, датчици и др. Отпадащото оборудване ще се събира за временно съхраняване в склад на закрито до предаване на юридически лица притежаващи разрешение за последващо третиране в съответствие с Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, (обн. ДВ. бр.36 от 02.05.2006 г.);Образуване на строителни отпадъци

По време на експлоатация на обекта и поддръжката на сградния фонд ще се образуват строителни отпадъци. Образуваните строителни отпадъци при ремонтни дейности ще се извозват от юридическите лица извършващи строителните работи по маршрут за транспортиране на строителни отпадъци, определен от общината, в съответствие на чл. 18 от ЗУО.


Образуване на твърди битови отпадъци

В периода на експлоатация на обекта ще се генерира минимално количество битови отпадъци от обслужващия МВЕЦ персонал.Ще се събират в контейнер и извозват до депо за твърди битови отпадъци на общината.


7. Физични фактори
Реализацията на инвестиционното предложение ще е свързано с промени в акустичната среда. През периода на строителството източници на шум и вибрации ще бъдат строителните и транспортни машини. Очакваните нива на шум ще бъдат от 70 – 75 dB A до около 90 dB A. Като цяло строителството е предвидено да бъде завършено за около две години и ще се работи в светлата част на денонощието. Очакваните параметри на работната среда са в рамките на нормативите за зоната на съответната категория труд. Очакваните нива на вибрации касаят работната среда и са в границите на СНХ.

Нивата на шум за околната среда ще бъдат значими в непосредственият район на строителната площадка, но без въздействие върху обекти, подлежащи на здравна защита.

Завишени шумови нива ще има в участъка на пътното трасе, преминаващо през с.Бистрица и отделни вилни имоти.

Физичните фактори – шум и вибрации ще имат основно въздействие върху работниците заети в строителните работи и обслужващи съответната сроителна и транспортна механизация..

Изискванията към оборудването и шумозащитната конструкция на сградата на МВЕЦ изключва натоварване от шум извън сградата над нормативно приетото. Шумовото въздействие се свежда до минимум чрез използване на съвременни ефективни шумоизолационни материали при строителството на МВЕЦ, така че влиянието на този фактор по време на ескплоатацията да бъде в допустимите за човешкото здраве граници.
8.Ландшафт
Ландшафтната характеристика на района на инвестиционния обект е от смесен вид – природно-антропогенна. Антропогенните компоненти на ландшафта се изразяват в разположените в близост населени места и вилни имоти, инфраструктурни обекти, стопанска и горскостопанска дейност. Ландшафтът е претърпял изменения както по отношение на растителната покривка, така и по отношение повърхностната му денивилация.
Очаквани въздействия

В резултат на предвидената дейност ще е налице нарушение на визуалния му облик – присъствие на нови техногенни елемети – сграда ВЕЦ, бент и довеждащ и отвеждащи канал.

Въздействията се определят като физически, локални и дълготрайни за периода на експлоатация на съоръженията.
9.Здравно-хигиенни аспекти
Въздействието на дейността върху санитарно-хигиенните условия на околните населени места - летовище и вилни имоти от замърсяване на въздуха с прахови фракции, замърсяване с вредни газови емисии и шумово натоварване ще бъдат незначителни. Рискови фактори за увреждане здравето на хората от околната среда липсват.

В рамките на работната среда при строителните и монтажни дейности се очакват следните рискови фактори, имащи отношение към здравето на работещите:

- шум, вследствие експлоатацията на строителната, монтажна и транспортна техника;

- токсични газове от ауспухови газове от движението на транспортните машини;

- локални и общи вибрации на работните места в транспортната техника;

- производствен травматизъм.За осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност за МВЕЦ ще се доставят необходимите защитни средства съгласно изискванията на ПБРЕУ и ПСТН.

V. Значимост на въздействията – вид, обхват, продължителност, честота, обратимост, кумулативни въздействия и др.
Значимостта на очакваните въдействия от реализацията на инвестиционното прдложение са определени на база критериите по чл.14, ал.1, т. 4 на Наредба за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда.


  1. Вид на въздействието


Атмосферен въздух

Характеристика на въздействието

По време на строителството

По време на експлоатацията

Преки

да

не

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткосрочни

да

не

Средносрочни

не

не

Дългосрочни

не

не

Постоянни

не

не

Временни

да

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

не


Води

Характеристика на въздействието

По време на строителството

По време на експлоатацията

Преки

да

да

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткосрочни

да

не

Средносрочни

не

не

Дългосрочни

не

да

Постоянни

не

да

Временни

да

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

даГеоложки условия

Характеристика на въздействието

По време на строителството

По време на експлоатацията

Преки

да

да

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткосрочни

да

не

Средносрочни

не

не

Дългосрочни

не

да

Постоянни

не

да

Временни

да

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

да


Почви

Характеристика на въздействието

По време на строителството

По време на експлоатацията

Преки

да

не

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткосрочни

да

не

Средносрочни

не

не

Дългосрочни

не

да

Постоянни

не

да

Временни

да

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

даРастителен свят

Характеристика на въздействието

По време на строителството

По време на експлоатацията

Преки

да

не

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткосрочни

не

не

Средносрочни

не

не

Дългосрочни

да

не

Постоянни

да

не

Временни

не

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

не

Животински свят

Характеристика на въздействието

По време на строителството

По време на експлоатацията

Преки

да

не

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткосрочни

да

не

Средносрочни

не

не

Дългосрочни

не

не

Постоянни

не

не

Временни

да

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

не

Физични фактори

Характеристика на въздействието

По време на строителството

По време на експлоатацията

Преки

да

да

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткосрочни

да

не

Средносрочни

не

не

Дългосрочни

не

да

Постоянни

не

да

Временни

да

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

даОтпадъци

Характеристика на въздействието

По време на строителството

По време на експлоатацията

Преки

да

не

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткосрочни

да

не

Средносрочни

не

не

Дългосрочни

не

не

Постоянни

не

не

Временни

да

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

неКаталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница