Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използванестраница1/5
Дата27.04.2017
Размер0.62 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5


ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ БГ” ООД

Гр. Благоевград, ул. „Полковник Дрангов” №50
И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА
ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС


МВЕЦ „ГРАДЕВО”на р. Градевска на кота дъно река 440,00 м в землището на с. Градево, община Симитли


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Увод
І. Информация за контакт с инвеститора

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

2. Пълен пощенски адрес

3. Телефон, факс и е-mail

4. Лице за контакти
ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

4. Подробна информация за разглеждани алтернативи

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

6 Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

8 Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

9. Предлагани методи на строителство

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

16. Риск от инциденти
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа.

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
ІV. Характеристика на потенциалното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение
1. Атмосферен въздух

2. Води


3. Геоложки условия

4. Земи и почви

5. Растителен и животински свят. Защитени територии

6. Отпадъци

7. Физични фактори

8. Ландшафт

9. Здравно-хигиенни аспекти
V. Значимост на въздействията – вид, обхват, продължителност, честота, обратимост, кумулативни въздействия и др.
1.Вид на въздействието

2. Значимост и обхват на въздействията


VІ. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
VII. Уведомяване на компетентните органи и засегнати юридически лица за предприетото инвестиционното предложение

Информация за преценяване необходимостта

от ОВОС

Увод
Настоящото инвестиционно предложение е изготвено на основание чл.93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., изм. и доп. бр.98/2002г., бр.86/2003г., бр.70/2004г., бр.74/2005г., бр.77/2005г.), Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм.и доп. бр.3/2006г.) и писмо Изх. № 1920-3/17.05.2012 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Благоевград за изготвяне на информация по чл.6, ал. 1 на Наредба за преценяване необходимостта от ОВОС. Информацията е съобразена с изискванията на Приложение 2 към чл. 6 на наредбата.

І. Информация за контакт с инвеститора
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице
„Енерджи инвест БГ” ООД

Булстат: 201529955Управител: Иван Бориславов Биров
2. Пълен пощенски адрес

ул. „Полковник Дрангов” № 50, гр. Благоевград


3. Телефон, факс и е-mail: 0887258326
4. Адрес за кореспонденция.

ул. „Полковник Дрангов” № 50, гр. Благоевград


Лице за контакти: Борислав Биров

Тел. 0887258326
ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение


 1. Резюме на предложението

Фирма „Енерджи инвест БГ” ООД е с предмет на дейност проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на комплексни обекти в областта на производството на енергия и хидротехническото строителство.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на малка водоелектрическа централа (МВЕЦ) на р. Градевска. МВЕЦ е деривационна на течащи води и ще оползотворява хидроенергийния потенциал на участък от реката при кота 440,00 м ( водохващане на МВЕЦ) и кота 395,0 м.( сграда на МВЕЦ).

Определеното застроено водно количество е - Qзастр. = 1,50 м3/сек. За това водно количество и брутния напор Нбр = 45,00 м са определени всички параметри на централата. Централата ще бъде оборудвана с два хидроагрегата, комплектовани с турбини тип „Францис” с обща мощност Pз = 550 kW и трифазни синхронни генератори. Предвижда се МВЕЦ да се присъедини към електропреносната мрежа с подземен кабел с дължина 50 м до стоманен решетъчен стълб разположен в близост до сградата на МВЕЦ.


Инвестиционното намерение предвижда следното конструктивно решение:
МВЕЦ ще бъде изградена по класическа схема за ВЕЦ на течащи води и предвижда изграждането на следните основни съоръжения: Водохващане на кота дъно река 440 м, напорен тръбопровод с диаметър Ф 1000 мм и дължина 2200 м вкопан в траншея с трасе по левия и десния бряг на реката, сграда на МВЕЦ на левия бряг на реката на кота 395 м и присъединяване към електропреносната мрежа 20 кВт, която минава в близост до сградата на МВЕЦ. Предвижданата МВЕЦ ще бъде със застроено водно количество Qзастр.= 1,500 м3/сек, мощност 550 кВт и годишно производство на електроенергия 3,00 млн. кВтч/год. При изграждането на основните съоръжения на ВЕЦ ще се засегнат земеделски земи частна и общинска собственост;
Основни експлоатационни данни на машинно електротехническото оборудване:


Параметър

Описание

Брой турбини

2 броя

Тип турбини

Францис

Номинален разход на една турбина

0,75 м3/сек

Нетен напор

40,00 м

Мощност

550 kW

- присъединяване към електропреносната мрежа 20 Кvподземен кабел до електропровод 20 кV с дължина 50 м, който минава в близост до площадката на сградата на МВЕЦ „Градево”.

Обект на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение е участъкът на реката от водохващането до сградата на МВЕЦ. Преработените води в централата ще се изпускат в реката след сградата на МВЕЦ.

При реализацията на предлаганото инвестиционно предложение в националната енергийна система ще се включи нова енергомощност, ползваща екологично чист енергиен източник, с годишно производство на приблизително 3 000 000 kWh електроенергия.

При определяне местоположението на отделните съоръжения, изборът е съобразен с инфраструктурата на района и природните дадености. Створа на водохващането на етапа на проучването е определено чрез топографско заснемане на терена. Не е допусната възможност да се засегнат съществуващи съоръжения, комуникации, ценни обработваеми земи и растителни съобщества в речната тераса.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
МВЕЦ не представлява значим енергиен източник както по мощност, така и по производство на електроенергия. Инвестиционното предложение е алтернативен енергоизточник или т.нар. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Водните електрически централи са екологично чисти енергийни източници. Предимството е в това, че при използването им не се изхвърлят никакви отпадъци и са практически неизчерпаеми. При използването на ВЕИ като енергиен ресурс се предотвратява изхвърляне в атмосферата на големи количества вредни вещества, характерни за конвенционалните горива - въглероден диоксид, серен диоксид и формиращата се от него сярна киселина, пепел и др. в околната среда.

Не се замърсяват водните ресурси, не се ангажират значителни територии земи и други негативни екологични ефекти, които трудно се коригират за столетия. По този начин ВЕИ намаляват нуждата от очистване на околната среда, както и разходите за възстановяване на нанесени щети.

Основното негативно въздействие върху околната среда при ВЕЦ изграждани на течащи води е свързано с режимните нарушения на оттока след водохващанията.

Проектът е съобразен с изискванията на Директивите на Европейския съюз и Протокола от Киото за прилагането на проекти за намаляване на парниковите газове, като се използват чисти и възобновяеми енергоизточници.Законодателният подход, стимулиращ използването на ВЕИ в страната, е обособен в Закона за енергетиката. В него се предвиждат мерки за поощряване и устойчиво използване на тези алтернативни енергоизточници. Към Закона е издадена и “Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от ВЕИ и по комбиниран начин, за издаване на „зелени сертификати и търговия с тях”. Тя е в сила от 1 януари 2005 г. Факт е и благоприятната и устойчива финансова среда. Изкупуването на произведената от ВЕИ електрическа енергия задължително е на преференционални цени. Преносното и разпределително предприятия са длъжни приоритетно да присъединяват централи, произвеждащи енергия от ВЕИ.

Инвеститорът на МВЕЦ, изхождайки от своите намерения и възможности, отчитайки резултатите получени от техникоикономическите изчисления и инженерните решения на определените съоръжения, приема инвестиционното предложение като най-приемлив за него вариант. Застроената мощност предполага годишно производство на приблизително 3 000 000 kWh.

Изграждането на МВЕЦ „Градево” е икономически ефективно. Дейността е с висока рентабилност – ниски единични разходи за електропроизводство, които са основно амортизационни отчисления и преференциални цени на изкупуване. Особеност на разходите на малките ВЕЦ е доминирането на инвестиционните разходи над експлоатационните, поради характера на производството – ниско потребление на материали, ниски разходи на труд, относително ниски разходи за такса за разрешено водовземане.
 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

За територията, предназначена за реализация на инвестиционното предложение няма разработен устройствен план.

За земите частна собственост и по чл.19 от ЗСПЗЗ, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение ще се приложи процедурата по ЗУТ. На този етап от процедурата представяме писмено принципно съгласие. За земите по чл.19 от ЗСПЗЗ ще се учреди право на преминаване или ще бъдат закупени от община Симитли.


 1. Подробна информация за разглеждани алтернативи

За МВЕЦ са разглеждани различни алтернативи по отношение на: • местоположение на съоръженията;

 • застроено водно количество;

 • използваем нетен пад;

 • тип на напорния тръбопровод;

 • оптимален диаметър на напорния тръбопровод;

- основни данни по отношение избраното оборудване – нетен напор, КПД на машинно-електрическата част, мощност на машините и възможности за работа в различни диапазони на наличните водни количества.

Всички алтернативи са оценявани по отношение на енергийно-икономически показатели и изискванията за опазване на околната среда.


Местоположение. Местоположението на съоръженията е избрано с оглед оползотворяване на максимално възможен пад, съобразяване с топографските условия и земеползването.
Оптимално застрояване на съоръженията. Направено е след инженерно-хидроложко проучване на района и определяне на:

- средномесечните и средногодишни водни количества – редица на притока;

- водно количество за оводняване;

- трайностните криви на притока;

- плаващи и дънни наносни количества;

- максималните водни количества с годишна вероятност на превишаване 0.5, 1 и 5 %.

Използвани са регистрираните средномесечни водни количества при ХМС №51490 и ХМС №51500 на р. Градевска. Използвани са данни от климатичните справочници на България над 40 годишен период от време, както и компютърни програми за прецизно изчисляване на редица показатели.

Определено е водното количество за оводняване на речното корито на база „Временни критерии за оводняване на речните течения” и Заповед РД-1383/18.11.2003 г. на Министъра на околната среда и водите.

Предложен е вариант за изграждане на водовземното съоръжение на кота дъно река 440,00 м. и разполагане на сградата за ВЕЦ на кота 395,00 м.
Съгласно изходните данни и направените анализи, няма друг вариант за местоположение на инвестиционното предложение, които да удовлетворяват изискванията на инвеститора.

Предварителните оценки по отношение очакваните въздействия върху компонентите на околната среда на този етап на проучването са незначителни и не предполагат прилагането на “нулева алтернатива”.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Територията определена за реализация на инвестиционното предложение се намира в землищата на с. Градево, община Симитли.

Мястото предвидено за изграждането на МВЕЦ „Градево” е извън регулационните граници на населеното място. Разстоянието от сградата на МВЕЦ „Градево” до с. Градево е 2,5 км.
Дейностите по изграждането на обекта не изискват ползването на площи за временни дейности.


 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

Проектът за ВЕЦ „Градево” обхваща:
 • Водохващане което се състои от:

 • масивен преливаем яз с височина 2,50 м, водовземен отвор, утайник оборудван с решетки и саваци, рибен проход и промивни отвори;

 • Напорен тръбопровод вкопан в траншея и засипан с дължина 2200 м;

 • Сграда на МВЕЦ;

 • Долна вада;

 • Присъединяване към електропреносната мрежа 20 Kv;
 • Водохващане. Ще бъде изградено на река Градевска на кота дъно река 440,00m за водно количество - Qзастр.= 1,50 м3/s и височина на масивния яз Н = 2,50 м. До преливаемият бетонов яз се предвижда да се изгради промивен отвор оборудван със савак с механично задвижване.

Рибен проход - За определяне на необходимите водни количества за екологични нужди е използувано изискването на Заповед РД – 1383/18.11.2003 г. за осигуряване в реката на водни количества в размер на 10% от многогодишно. Бетоновият яз на МВЕЦ „Градево” се явява като изкуствена преграда за нормалната миграция на рибите. С цел свеждане до минимум на това въздействие се предвижда изграждането на рибен проход, представляващ каскада от водни басейни. През рибния проход е обезпечено целогодишно пропускане на водно количество от 0,150 м3/сек. В конструктивно отношение рибния проход ще се изпълни в съответствие с последните изисквания за подобни съоръжения съобразено с характерните особености на речната екосистема. Рибния проход прави възможна миграцията на рибните видове в двете посоки през преградното съоръжение.

 • От проведените инженерно-хидроложки проучвания е определено водно количество за оводняване на реката Q ов = 10 % Q ср.мнт = 0,10 х 1,50 = 0,150 м3/сек;

 • Напорен тръбопровод. Ще свързва водохващането и турбините в сградата на МВЕЦ. Ще се изгради от стоманени или стъклопластови тръби с диаметър Ф 1000 мм. След полагането на тръбите и направата на необходимите изпитвания, същия ще бъде засипан. Засипката ще се изпълни от насип , уплътнен на пластове от 15 – 20 сm , на не по-малко от 80 сm над ключа на тръбата. Предварително иззетият и съхранен хумусен слой, ще бъде положен най-отгоре като техническа рекултивация на засегнатите по време на строителството терени.

 • Сграда на централата

Площадката на която ще бъде изградена ВЕЦ се намира на левият бряг на р.Градевска. На площадката ще се разположи една сграда на две нива.

Високото ниво на кота е предназначено за машинна зала. В нея се предвижда да бъдат монтирани електрическите съоръжения, командна зала, КРУ (комплексна разпределителна уредба) и сервизно помещение за персонала на ВЕЦ.

В ниското ниво ниво са разположени самите турбини и охлаждащи и смазочни агрегати на турбините.

На площадката ще се изгради и ОРУ (Открита разпределителна уредба), в която ще бъдат монтирани трансформаторите за включване в мрежа 20 kV и за собствени нужди.

Съгласно действащите в страната наредби, правилници и други нормативни документи в МВЕЦ ще се монтират всички необходими електрически инсталации (силова, осветителна, заземителна, мълниезащитна, оповестителна, охранителна), както и всички необходими електрически и хидромеханически защити и измервания.

Управлението на агрегатите, както и на централата като цяло, ще се изпълнява от програмируема логическа контролерна информационно-управляваща система с необходимата хардуерна и софтуерна конфигурация, осигуряваща автоматично и ръчно управление на съоръженията с необходимите блокировки, визуализация и регистрация на основните параметри и данни за работата на МВЕЦ.

В централата ще бъдат доставени всички необходими средства по техника на безопасност и противопожарна охрана, съгласно изискванията на правилниците – ПСТН и ПТЕ.

Възприетата степен на автоматизация дава възможност централата да се обслужва от дежурен персонал, чиито основни действия ще се свеждат до супервайзорно наблюдение върху работата на автоматизираните ел. съоръжения и системата като цяло, както и редовен обход на хидротехническите съоръжения. • Присъединяване към електропровод 20 Кv

За да се пренесе произведената електроенергия до потребителите е необходимо МВЕЦ „Граево” да се присъедини към електропреносната мрежа. При избора на площадка за МВЕЦ един от критериите, с които е съобразяван избора е именно наличието и разположението на електропреносната мрежа. В конкретния случай съществуващ електропровод 20 Kv минава в непосредствена близост до площадката на МВЕЦ и присъединяването ще стане с подземен кабел до най-близко разположения стоманен решетъчен стълб. Електропровода за присъединяване ще се изпълни като подземен с дължина 50 м. Подземното кабелно трасе ще премине през земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, за което от община Симитли ще се учреди право на преминаване.


 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Достъпът до съоръженията на МВЕЦ ще се осъществява по съществуващи пътища, отклонения от основния път с направление Симитли – Разлог.

Допълнителни временни пътни връзки с минимални дължини, ще се изградят само за достъп до съответната строителна площадка.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване
Предвидено е едноетапно изграждане на обектите в срок от около две календарни години след получаване разрешение за строеж, разпределени по отделните подобекти както следва:


 • Водохващане с енергогасител – 4 месеца;

 • Напорен тръбопровод - 6 месеца;

 • Утайник – 2 месеца;

 • Сграда на МВЕЦ с долна вада – 6 месеца;

 • Външно електрозахранване – 2 месеца.

Подробният график за строително-монтажните работи е предмет на следващ етап на проектиране.

Сравнително малките обеми на строетелни материали ще изисква ползването на малки площи за временно съхраняване на необходимите строителни материали, като ще се ползват терените определени за реализация на инвестиционното предложение. По-голяма част от доставяните материали ще се влагат веднага в строителните обекти.

Основните съоръжения имат дълъг експлоатационен период при съответно ниво на подръжка и експлоатация. Икономическият живот на малките ВЕЦ е над 50 години. В случая е приет 35 годишен икономически живот, което съответства на трайността на лимитиращите средства – машинно-електрическата част.
 1. Предлагани методи на строителство

Сроителството на водноелектрическата централа ще се осъществява по традиционни строителни техники и технологии, гарантиращи високо качество на строително-монтажните работи и сигурност при експлоатация на съоръженията.

Сградоцентралата като конструкция е предвидена да се изгради на две нива по монолитен способ с колони, греди и стоманобетонова плоча. Фундирането ще се осъществява в земна основа. Бетон ще се доставя от най-близкия бетонов възел от гр. Симитли с миксери и ще се полага с бетон-помпа.

За всички помещения е осигурена вентилация и осветление. Предвидена е алуминиева дограма, варови мазилки по стените и подове от теракот.

За захранване на санитарния възел ще се използва вода от р. Градевска от системата за техническо водоснабдяване. Вътрешната водопроводна инсталация ще се изпълни от РVC тръби с висока плътност. Битово-фекалните отпадъчни води ще се събират в изгребна септична яма с периодично почистване и извозване за пречистване в ПСОВ Благоевград.

Фасадните плоскости ще бъдат оформени от бяла гладка мазилка, витрините с алуминиева дограма.

Монтирането на машинно-електрическото оборудване ще се извършва с телфер.

В района на централата ще се изгради и инсталация за противопожарна защита.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията
Природният ресурс предвиден за използване по време на експлоатацията на МВЕЦ са водите на р. Градевска, които са възобновяем природен ресурс.

Проведеното за целите на инвестиционното предложение инженерно-хидроложко проучване определя възможния воден ресурс за производство на ел.енергия от Q = 1,50 м3/сек., както и необходия отток на реката - Qов = 0,150 м3/сек.


Предварителният разчет на използваният природен ресурс – водите на р. Градевска (използване на свободния напор за производство на ел. енергия) е даден в таблицата по-долу:


Водохващане, сграда ВЕЦ, котиПроектни данни

Годишен отток

млн. м3/годПреработени водни маси

млн. м3/годQзастр. м3

Qср3

МВЕЦ „Градево”- 395,0 м

1,50

1,515

47,78

34,90Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница