Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване


Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиранестраница2/5
Дата27.04.2017
Размер0.62 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране

.

Отпадъци по време на строителството на ВЕЦПрез периода на строителството на централата ще се генерират малък брой и в ограничено количество отпадъци.

Земни и скални маси. Хумус. В процеса на строителство на подобектите включени в инвестиционното предложение, ще се образуват излишни земни (нехумусни) и скални маси в неголеми количества, които ще се уточнят с работното проектиране. Част от изкопаните земни маси ще се използват за обратна засипка, а излишните земни маси могат да се използват за рекултивация на негативни форми в района или ще се извозват на депо определено от общината.

Очаквано количество – 5000 м3

Хумусен слой от почва и пръст ще се събира и временно съхранява в рамките на отредения терен и оползотвори изцяло при вертикалната планировка и оформянето на зелени пространства.

Дървесна маса. Завиряването и изграждането на съоръженията на МВЕЦ „Градево” ще засегнат земеделски земи частна собственост и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. В процеса на изграждане на съоръженията и завиряването ще бъде изсечена незначително количество дървесна маса, защото в терасата на р. Градевска преобладават храсти и келяв габър.

Смесени отпадъци от строителство. Остатъци от бетон, пясък и чакъл ще се събират на определени за целта площадки в границите на обектите. Ще се транспортират от притежателя на отпадъците (строителната организация), съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗУО и депонират на място определено от общината на чиято територия са образувани строителните отпадъците, съгласно чл. 16, ал. 3, т. 4 и чл. 19 от ЗУО.

Очаквано количество – около 10 м3Метални отпадъц. Арматурно желязо, арматурна тел, строително желязо, негодни кофражни платна и др. ще се събират и временно съхраняват на определени за целта площадки до предаване на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по чл. 12 и чл.37 на ЗУО.

Очаквано количество – около 0,200 тон.Твърди битови отпадъци. В периода на изграждането на МВЕЦ ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на извършващите строително – монтажни работи. В качеството на твърди битови отпадъци ще се образуват: хартиени и картонени опаковки, стъклени опаковки, пластмасови опаковки.

Отчитайки коефициента на неравномерност (средно на ден ще работят около 20 човека - по 0,5 кг/човек), очакваното дневно количество на битови отпадъци ще бъде около 10 кг. Твърдите битови отпадъци ще се събират в метален контейнер и извозват до депо за твърди битови отпадъци на общината на чиято територия се изпълнява изграждането на обекта, съгласно чл. 16, ал. 1 и чл. 19 от ЗУО.


Забележка: Отпадъци генерирани при евентуални аварийни ситуации от строителната или монтажна техника (хидравлични масла, моторни масла, амортизирани акумулатори, гуми и др.) ще се събират в метални варели и метални контейнери и ще се извозват в основната база на съответната фирма изграждаща обекта.
Емисии във въздуха

По време на строителството ще се формират емисии на прах и отделят изгорели газове от строителна и транспортна техника.

Незначителни емисии от прах се очаква да се появят по време на отнемане на хумусния слой и изкопните дейности при усвояване на площадката за изграждане на фундаментите на сградите за ВЕЦ и бента.

Емисии на вредни вещества от ДВГ на строителна техника: SOх, NОх, ЛОС, CH4, CO, CO2, N2O, NH3.

Емисии на вредни вещества от ДВГ на транспортна техника: NOх, ЛОС, CH4, CO, CO2, N2O.

Количеството на отпадъчни газове и емисиите на вредни вeщества от двигателите с вътрешно горене ще бъде неравномерно и ограничено през строителния период.


Отпадъчни води

Отпадъчни производствени води при строителните дейности няма да се формират.

Битово-фекални отпадъчни води ще се образуват от заетите в процеса на СМР хора. Ще се използват химически тоалетни.
Шум в околната среда

На територията на бъдещия обект източници на шум ще бъдат строително – монтажна техника и обслужващият товарен транспорт.

По време на изграждането на обекта акустичната характеристика на приемната среда се променя. По време на строителството, използваната строителна техника може да създава еквивалентни нива на шум на площадката над 85 dBA, като въздействието ще се ограничава само в периода на строителството за дневен период.

Незначителна промяна в шумовия режим и то периодично, се очаква около пътното трасе при преминаване на обслужващата строителството механизация и транспорт. Значителна промяна в съществуващия трафик не се очаква.

Отделните обекти на инвестиционното предложение са извън границите на населени места, поради което промяна в шумовите характеристики в зоните на СХЗ не се очакват.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда
По време на строителството
Атмосферен въздух

- да не се допуска да работят строителни машини и МПС с неизправни двигатели с вътрешно горене;

- да не се допуска извънгабаритно товарене на транспортни средства с насипни материали;

- омокряне на пътните подходи към подобектите при сухо и ветровито време в периода на строителните дейности.


Шум

- строителните и монтажни дейности да се извършват само през дневния период;

- да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход.

Отпадъци

Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки в границите на разрешените строителни площадки до:

- извозване на неоползотворените за обратна засипка земно-скални маси на депо, или използването им за засипване на негативни форми в района, съгласувано с общината.

- извозване на строителните отпадъци на депо, определено от общината;

- събиране на твърдите битови отпадъци в метален контейнер и извозването им на организирано депо за ТБО;

- образуваните опасни отпадъци (при евентуални аварийни ситуации на транспортна техника) да се извозват своевременно до базата на строителя и предават на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по чл.12 и чл.37 на ЗУО.


Почви

Съхраняване на отнетия хумусен слой и оползотворяването му при техническата рекултивация.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение
Проектът за изграждане на МВЕЦ не предвижда други дейности, имащи пряко отношение към инвестиционното предложение.

МВЕЦ ще произвежда електроенергия, която се подава към намиращ се наблизо електропровод.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение
За изграждане на съоръженията на МВЕЦ е необходимо получаване на Разрешително за водовземане и ползване на воден обект от Басейнова дирекция Благоевград, одобряването на ПУП – ПЗ и ПУП – ПП от община Симитли и издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ от община Симитли.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда
Строителните дейности по изграждането на водохващането и съоръженията към него ще са свързани с размътване на речната вода. Предвид обстоятелството, че коритото на реката е чакълесто-песъчливо, размътването ще е сравнително слабо, ограничено и с бърза възтановителна способност.

При изкопните работи извън реката ще се формират незначителни прахови емисии в околната среда. Такива ще се образуват при движението на транспортната техника при сухо и ветровито време по пътните подходи към строителните площадки. За предотвратяването им следва да се извършва омокрянето им. Емисиите ще имат временен и локален характер и няма да променят съществено състоянието на атмосферния въздух в обхвата на инвестиционната територия.

Емисии на вредни вещества ще има от изгорелите ауспехови газове, основно от обслужващата дейността транспортна техника. Същите ще имат също локален, периодичен и временен характер.

Дискомфорт в околната среда ще се създава от завишените шумови характеристики от строителната, монтажна и транспортна техника. Дискомфорт за населението няма да има, тъй кото предвижданата дейност е достатъчно отдалечена от населените места.

Промяната на акустичната среда ще има отрицателно въздействие върху евентуални местообитания на представители от фауната, изразяващо се в безпокойство, най-вече в периода на гнездене за птиците.

Замърсявания на почвите са възможни само при аварийни ситуации на транспортна техника.16. Риск от инциденти
Рискът от инциденти е свързан с:

  • аварирала техника;

  • неспазване на изискванията на техниката за безопасност от обслужващия персонал.ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа.

Съобразно новата схема на физикогеографска регионализация на България, районът на предлаганото инвестиционно предложение попада в Рило-Пиринската област, Рилска подобласт. Обектите на инвестиционното предложение ще се изграждат на надморска височина:
  • кота 440,00 м. - за водовземното съоръжение на р. Градевска;

  • кота 440,00 – 395,00 м. - за напорния тръбопровод;

  • кота 395,00 м. - за сграда ВЕЦ

обхващащ пояса на широколисните дъбъви, габърови и букови гори.


В обхвата на инвестиционното предложение по северозападните склонове по долината на р. Градевска доминираща е широколисната растителност, докато по югозападният склон насажденията са иглолисни. За долината на реката и речните тераси са характерни съобществата на черна елша, тополи и върби. В незаливни участъци на речната тераса част от земите се обработват.

Като цяло районът на инвестиционното предложение е в значителна степен повлиян от човешката дейност - близост на населени мяста, асфалтов път Симитли - Разлог, отделни вилни имоти по протежение на пътя, селскостопанска дейност, други инфраструктурни обекти


2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи
Площадката на която е предвидено изграждането на съоръженията на МВЕЦ попада в землището на с. Градево по левия бряг на р. Градевска. Юридическото лице, имащо отношение към проекта и неговата реализация е Община Симитли.

Водохващането ще засегне земи Публична държавна собственост (речното корито) и част от имот № 11 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. За земята по чл.19 ще се подаде искане до община Симитли за закупуване с цел промяна предназначението за изграждане на водохващане и път за достъп.

Напорния тръбопровод ще се изгради в част от имот № 11 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, част от имот № 1 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, част от имот № 3 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, част от имот №5 собственост на наследници на Павел Новоселски, част от имот № 21 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, част от имот № 26 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, част от имот №27 собственост на Марин Андонов, част от имот № 37 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, част от имот № 41 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, част от имот № 42 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, част от имот №51 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, част от имот № 12 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, част от имот № 13 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. За правото на преминаване през земите частна собственост има декларирано съгласие от собствениците на имотите. За правото на преминаване през земите по чл.19 от ЗСПЗЗ ще се учреди право на преминаване от община Симитли.

Сграда на МВЕЦ на левия бряг на реката на кота 395 м в част от имот № 13 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Градево, община Симитли и присъединяване към електропреносната мрежа 20 кВт, която минава в близост до сградата на МВЕЦ през същия имот. Земята за площадката за изграждане на сградата на МВЕЦ ще се закупи от община Симитли. За правото на преминаване на подземната кабелна линия през част от имот №13 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ ще се учреди право на преминаване от община Симитли.


3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове
В землищата извън границите на населените места и селищните образувания устройството и застрояването на отделни поземлени имоти се определя с Общ устройствен план (ОУП) по чл.105 на ЗУТ, когато има такъв.

При липса на ОУП се разработва Подробен устройствен план (ПУП) по чл.109 или чл.111 на ЗУТ. Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на поземления имот, обхванат от плана.

За територията определена за изграждане на обекта на инвестиционното предложение е в процес на проучване и разработване на предварителни проекти за ПУП.
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

Районът на инвестиционното предложение не засяга съществуващи защитени територии съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133/98 изм. и доп........ДВ бр.28/2005 г.) територии и защитени зони за опазване на хабитатите по Директива 92/409/ЕЕС на Съвета на ЕИО за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и съхраняването на дивите птици по Директива 79/409/ЕЕС. Инвестиционното предложение не засяга и в близост до него не се намират санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води.


4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси
Природният ресурс – вода от течащ повърхностен водоизточник, предвидена за използване с оглед получаване на ел.енергия е с регенеративна способност в средносрочен аспект от време, в резултат на естествения приток, който е значителен.

Предлаганият режим на оводняване на реката ще запази необходимото екологично оводняване на реката, гарантиращо биологичната пълноценност на речната екосистема както и на крайбрежните местообитания.

Дейността по изграждането на водовземното съоръжение ще е свързано с минимално унищожаване на налична дървесна растителност.

Усвояването на площадката предвидена за изграждане на МВЕЦ няма да бъде свързано с унищожаване на налична растителност. Земите, които ще се засегнат са с минимална площ представляващи поляна частично обрасла с храсти.


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
Съгласно изходните данни и направените анализи от инженерно-хидроложко проучване на района е направен изборът за местоположението на водовземното съоръжение и МВЕЦ. Няма друг вариант в обхвата на водоизточника за местоположение на инвестиционното предложение, които да удоволетворяват технологичните изисквания за строителство на този вид обекти.


ІV. Характеристика на потенциалното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение


  1. Атмосферен въздух

Съобразно климатичното райониране на България, районът на инвестиционното предложение се отнася към Преходно-континенталната област. За областта е характерна по-меката зима в сравнение с тази в умерено-континенталната климатична област. Годишната амплитуда на въздуха е по-малка, вътрешногодишния ход на валежите е с два максимума – юли и ноември и два минимума – август и февруари.

Основните климатични характеристики по данни на метеорологична станция Благоевград, която е представителна за района на МВЕЦ са представени в таблиците по-долу.

Средна месчна температура (Со)I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

0,5

3,0

6,7

12,3

16,8

20,3

23

22,8

19

13,3

7,7

2,9

12,4

Относителна влажност на въздуха (%)I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

79

74

67

63

65

64

58

56

60

70

76

80

68

Месечн и годишни валежни суми (мм)I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

42

37

36

50

58

67

42

31

35

50

63

49

560

Роза на ветроветеПосока

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Скорост м/с

3.92

3.90

4.68

4.14

3.33

5.28

6.41

5.86

Честота %

26.0

15.7

11.9

7.8

19.1

5.0

7.0

7.5

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница