Програма за дисциплината лозарство I част включена като задължителна в учебния план наДата30.07.2017
Размер95 Kb.


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО

УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:

(доц. Д Д. Греков)


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ДИСЦИПЛИНАТА ЛОЗАРСТВО - I част

ВКЛЮЧЕНА КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА

СПЕЦИАЛНОСТТА “АГРОНОМСТВО ЛОЗАРОГРАДИНАРСТВО”

ОБЛАСТ 6.0 – “АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТeРИНАРНА МЕДИЦИНА”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 6.1 – “РАСТЕНИЕВЪДСТВО”

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

КАТЕДРА ЛОЗАРСТВО

Утвърдена на заседание на КС на катедра ЛОЗАРСТВО Протокол № 2 / 31. 01. 2008
П Л О В Д И В, 2008 г.


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

І. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Код


Водещ препода-вател


Основна

форма на контрол

хорариумКредити

Аудиторни

Извън аудиторни


Всичко


Лекции

Упраж-нения, семинари

Учебни

практи-ки

Други форми

03.05.05

Доц. д-р В. Ройчев

писмен изпит

30

30

12

53

125

5ІІ. АНОТАЦИЯ

Обучението по дисциплината Лозарство формира една от основните професионални характеристики на студентите от Лозаро-градинарския факултет. От Лозарство – I част, те ще натрупат познания за състоянието и тенденциите в развитието на лозарството в България, Европа и света, за произхода, разпространението и значението на лозовото растение. Подробно ще изучат морфологичните, анатомични и физиологични особености на вегетативните и генеративни органи на лозата, формиращи добива от грозде. В два от разделите са представени еволюционно обособилите се биологични цикли в развитието на лозата и нейните екологични изисквания, свързани с влиянието върху плододаването на климата, почвените условия и физиологичните болести. Преподаваният материал в посочения обем е съобразен с достиженията на съвременната лозарска наука и с необходимостта да се изградят специалисти в тази област с определени теоретични познания и практически умения.ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ІІІ.1. ЛЕКЦИИ – 30 часа

Тема І. Състояние и тенденции в развитието на лозарството в света. Лозарството в по-важните лозарски страни на света. Състояние и тенденции в развитието на лозарството и винарството в България. –2 часа

Тема IІ. Произход и разпространение на лозата. Характеристика на семейство Лозови (Vitaceae L.). –2 часа

Тема ІІ. Морфология, АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ЛОЗОВОТО РАСТЕНИЕ

Корен. Зародишни корени. Адвентивни корени. Морфологични особености на корена. Анатомичен строеж на корена. Физиология на корена. Коренообразуване. Растеж на корените. Полярност. Геотропизъм. Поглъщане на вода и хранителни вещества. Корелация между надземните части на лозата и кореновата система. Студоустойчивост на корените. Химичен състав на корените.

Стъбло. Леторасли. Морфология на лозовия леторасъл. Анатомично устройство на лозовия леторасъл. Физиологични особености на леторасъла. Растеж. Биологични фактори. Екологични фактори. Корелации на растежа и саморегулиране при лозата. Транспирация и фотосинтеза на леторасъла. Узряване на леторасъла. Надебеляване на пръчките, кордоните и стъблата на лозите. Химичен състав на летораслите и стъблените части.

Лист. Морфология на листа. Анатомичен строеж на листа. Физиологични особености на листа. Растеж на листата. Фотосинтеза. Дишане. Транспирация. Химичен състав на листа и неговото изменение.

Пъпки. Генезис на пъпките. Видове пъпки при лозата. Покой на пъпките.

Съцветие и цвят. Генезис на съцветието. Морфология на съцветието. Органография на цвета. Произход и типове цветове при лозата. Цитоембриологични особености на цвета. Физиологични особености на съцветието и цвета. Цъфтеж и оплождане.

Морфология и анатомия на грозда, зърната и семената. Грозд. Зърно. Семена. Безсеменност при лозата. Физиологични особености на гроздовете, зърната и семената. – 10 часа

Тема ІІІ. Биологични цикли в развитието на лозата

Малък(годишен) цикъл. Вегетационен период–фенофази. Фенологични наблюдения. – 4 часа

Тема ІV. ЕКОЛОГИЯ НА ЛОЗАТА

Влияние на околната среда върху развитието и плододаването на лозата. Климат. Влияние на температурата. Влияние на влажността. Влияние на светлината. Влияние на ветровете. Фактори, обуславящи климата и тяхното отражение върху лозата. Влияние на географската ширина. Влияние на надморската височина. Влияние на близостта на водните басейни (океани, морета, езера, язовири и големи реки). Влияние на релефа и изложението. Влияние на горите. Микроклимат в лозовите насаждения и влиянието му върху лозата.


Почвени условия. Класификация на почвите по механичен състав. Влияние на почвените характеристики върху лозата. Влияние на химичния състав. Влияние на физичните свойства на почвите – температурен, воден и въздушен режим. Подходящи почви за производството на различни типове вина.

Повреди и физиологични болести по лозата причинявани от неблагоприятните условия на външната среда. Повреди от ниски температури през зимата. Повреди от късни пролетни и ранни есенни мразове. Слънчев пригор и повреди от сушата. Физиологични болести. Източване на ресите. Изресяване. Милерандаж. Физиологична хлороза. Засъхване по чепките на гроздовете (Щилеме). Потъмняване на листата (Brunissure) - недостиг на калий. – 12часа
ІІІ. 2. УПРАЖНЕНИЯ – 30 часа
1.Органография на лозата. Резитба на зряло-принципи, правила и системи. Къса система на резитба - Чашовидна формировка, Кордон Роая, Вертико. – 4 часа

2.Дълга резитба - Силвоз. Смесена система на резитба - Приземен Гюйо, Казнав, Стъблен Гюйо. – 4 часа

3.Резитба на лози за формиране и плододаване при формировките Мозер и Омбрела. – 4 часа

4.Анатомични особености на лозата: корен, стъбло, пръчка и пъпки. – 4 часа

5.Органография и анатомия на лист, съцветие, цвят, грозд, зърно и семена на лозата. –4 часа

6.Изваждане, сортиране и съхраняване на присадени, вкоренени лози. – 4часа

7.Резитба на маточник. Нарязване и сортиране на подложковия материал. Размножаване на лозата чрез отводи. – 4 часа

8.Семинар – Проверка и защита на протоколите от всяко упражнение (с оценка). –2 часа


ІІІ. 4. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РА БОТА
ІІІ. 4. 1. Учебни практики – 12 часа

1. Усъвършенстване системите на резитба при формировката Стъблен Гюйо. – 4 часа

2. Резитба на маточник. – 4 часа

3. Усъвършенстване системите на резитба при формировката Мозер – 4 часа

ІІІ. 4. 2. Подготовка и защита на протоколи за всяко упражнение – 10 часа

ІІІ. 4.3. Консултации – 13 часа

ІІІ. 4.4. Самоподготовка за текущия контрол и изпита – 30 часа
ІV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекциите се провеждат в аудитория или зала с възможност за използване на нагледни пособия - диапозитиви, плаки, табла, видиофилми и други.

Практическите упражнения и учебните практики се извеждат в лозовите насаждения на Учебно-опитната база на катедра Лозарство в с. Брестник.

Семинарните занятия се провеждат в Лабораториите по Лозарство – Аграрен Университет – Пловдив.

Текущият контрол на получените знания се извършва в началото и по време на всяко ново занятие. Проверката и защитата на протоколите се осъществява на последното упражнение.

Заверки по дисциплината се получава съгласно изискванията на Закона за висше образувание и Вътрешният правилник на Аграрен университет - Пловдив при редовно посещение на лекциите, упражненията, и учебните практики и доказано усвояване на преподадения материал.Изпитът по Лозарство – I част е писмен.

Оценяването е по шестобалната система.

V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО ЛОЗАРСТВО - I част

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ АУ – ПЛОВДИВ,

СПЕЦИАЛНОСТ “АГРОНОМСТВО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО”

ОКС “БАКАЛАВЪР”, РЕДОВНа форма на ОБУЧЕНИЕ

2007/2008 УЧЕБНА ГОДИНА

1. Състояние и тенденции в развитието на лозарството в света. Лозарството в по-важните лозарски страни на света. Състояние и тенденции в развитието на лозарството и винарството в България.

2. Произход и разпространение на лозата. Характеристика на семейство Лозови (Vitaceae L.).

3. Морфология, АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ЛОЗОВОТО РАСТЕНИЕ

Корен. Зародишни корени. Адвентивни корени. Морфологични особености на корена. Анатомичен строеж на корена. Физиология на корена. Коренообразуване. Растеж на корените. Полярност. Геотропизъм. Поглъщане на вода и хранителни вещества. Корелация между надземните части на лозата и кореновата система. Студоустойчивост на корените. Химичен състав.

4. Стъбло. Леторасли. Морфология на лозовия леторасъл. Анатомично устройство на лозовия леторасъл. Физиологични особености на леторасъла. Растеж. Биологични фактори. Екологични фактори. Корелации на растежа и саморегулиране при лозата. Транспирация и фотосинтеза на леторасъла. Узряване на леторасъла. Надебеляване на пръчките, кордоните и стъблата на лозите. Химичен състав на летораслите и стъблените части.

5. Лист. Морфология на листа. Анатомичен строеж на листа. Физиологични особености на листа. Фотосинтеза. Дишане. Транспирация. Химичен състав на листа и неговото изменение.

6. Пъпки. Генезис на пъпките. Видове пъпки при лозата. Покой на пъпките.

7. Съцветие и цвят. Генезис на съцветието. Морфология на съцветието. Органография на цвета. Произход и типове цветове при лозата. Цитоембриологични особености на цвета. Физиологични особености на съцветието и цвета. Цъфтеж и оплождане.

8. Морфология и анатомия на грозда, зърната и семената. Грозд. Зърно. Семена. Безсеменност при лозата. Физиологични особености на гроздовете, зърната и семената.


9. Биологични цикли в развитието на лозата


Малък(годишен) цикъл. Вегетационен период–фенофази. Фенологични наблюдения.

10. ЕКОЛОГИЯ НА ЛОЗАТА

Влияние на околната среда върху развитието и плододаването на лозата. Климат. Влияние на температурата. Влияние на влажността. Влияние на светлината. Влияние на ветровете. Фактори, обуславящи климата и тяхното отражение върху лозата. Влияние на географската ширина. Влияние на надморската височина. Влияние на близостта на водните басейни (океани, морета, езера, язовири и големи реки). Влияние на релефа и изложението. Влияние на горите. Микроклимат в лозовите насаждения и влиянието му върху лозата.


11. Почвени условия. Класификация на почвите по механичен състав. Влияние на почвените характеристики върху лозата. Влияние на химичния състав. Влияние на физичните свойства на почвите – температурен, воден и въздушен режим. Подходящи почви за производството на различни типове вина.

12. Повреди и физиологични болести по лозата причинявани от неблагоприятните условия на външната среда. Повреди от ниски температури през зимата. Повреди от късни пролетни и ранни есенни мразове. Слънчев пригор и повреди от сушата. Физиологични болести. Източване на ресите. Изресяване. Милерандаж. Физиологична хлороза. Засъхване по чепките на гроздовете (Щилеме). Потъмняване на листата (Brunissure) - недостиг на калий.ЛИТЕРАТУРА

А. Основна

1.Брайков Д., С.Панделиев, Л. Машева, Ц. Миевска, А. Иванов, В. Ройчев, П. Ботянски, 2005. Лозарство. Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив, 408 с.

2. Бабриков Д., Д.Брайков, С.Панделиев, 2000. Лозарство с Ампелография. София, 562 с.

3. Машева Л., Ц. Миевска, А. Иванов, В. Ройчев, П. Ботянски, П. Кировски, 2004. Ръководство за упражнения по Лозарство. Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив, 186 с.Б. Допълнителна

1. Стоев К., 1981. Физиология винограда и основы его возделывания. Издательство Болгарской Академии Наук, София, том. 1, 331 с.

2. Стоев К., 1983. Физиология винограда и основы его возделывания. Издательство Болгарской Академии Наук, София, том. 2, 382 с.

3. Стоев К., 1984. Физиология винограда и основы его возделывания. Издательство Болгарской Академии Наук, София, том. 3, 328 с.

4. Тодоров Х., 1978. Някои биологични особености на растежа и плододаването на лозата. Издателство “Христо Г. Данов”, Пловдив, 262 с.

5. Якимов Л. М., А. И. Литвак, Ю. Г. Балан, Т. В. Малтабар, 1977. Атлас по Эмбриологии винограда. Кишинев, 163 с.

6. Тодоров Х., 1988. Повреди на лозата от абиотични фактори. Земиздат. София, 95 с.

7. Пенков М. Д., 2003. Избор на място, създаване и отглеждане на лозя. София, 252 с.

8. Списание “Лозарство и винарство”.

9. Списание “Растениевъдни науки”

10. Списание “Les progress agricole et Viticole”.

11. Списание “ Vitis“.12. Списание “Виноделие и виноградарство”.
31.01.2008 СЪСТАВИЛ:

гр. Пловдив (Доц. д-р Венелин Ройчев)

Ръководител на катедра Лозарство:

(Доц. д-р Венелин Ройчев)

Декан на ЛГФ:

(Доц. д-р Ангел Иванов)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница