Програма за дисциплината лозарство включена като задължителна в учебния план наДата28.10.2017
Размер130.32 Kb.


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО

УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:

(Доц. Д-Р Д. ГРЕКОВ)
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ДИСЦИПЛИНАТА ЛОЗАРСТВО

ВКЛЮЧЕНА КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА

СПЕЦИАЛНОСТТА “АГРОНОМСТВО ЛОЗАРОГРАДИНАРСТВО”

ОБЛАСТ 6.0 – “АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 6.1 – “РАСТЕНИЕВЪДСТВО”

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ЗАДОЧНА

КАТЕДРА ЛОЗАРСТВО

Утвърдена на заседание на КС на катедра ЛОЗАРСТВО Протокол №2 / 31 .01. 2008 г.
П Л О В Д И В, 2008 г.


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

І. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАНКод

Водещ препода-вател

Основна

форма на контрол

Часове

Кредитни точки

Аудиторни

Извън аудиторни


Всичко

Лекции

Упраж-нения, семинари

-

Други форми

04.07.01

Доц. д-р Ц. Миевска

писмен изпит

30

30

-

190

250

10ІІ. АНОТАЦИЯ

Обучението по дисциплината Лозарство формира една от основните професионални характеристики на студентите от Лозароградинарския факултет. От Лозарството те ще натрупат познания за състоянието и тенденциите в развитието на лозарството в България, Европа и света ,за произход, разпространението и значението на лозовото растение. Подробно ще изучат морфологичните, анатомични и физиологични особености на вегетативните и генеративните органи на лозата, формиращи добива от грозде. Ще се запознаят с еволюционно обособилите се биологични цикли в развитието на лозата и нейните екологични изисквания, почвените условия и физиологичните болести. В процеса на обучение те ще получат теоретични знания и ще усвоят практически умения за размножаване на лозата, производството на присадени вкоренени лози и създаването на нови лозови насаждения. Основно място е отделено на резитбата и формирането на лозата, като най-важни мероприятия влияещи върху количеството и качеството на добива на грозде. В отделни раздели са обособени прилаганите специални резитби, летни резитбени операции, поддържане на почвената повърхност, торене, воден режим и напояване на лозата, беритбата на винено и десертно грозде .

Тези знания и умения ще им позволят да работят ефективно, като специалисти агрономи в различни производствени направления на лозарството.

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ІІІ.1. ЛЕКЦИИ – 30 часа

Тема І. Състояние и тенденции в развитието на лозарството в света. Състояние и тенденции в развитието на лозарството в България. -1 час

Тема IІ. Произход и разпространение на лозата. Характеристика на семейство Лозови (Vitaceae L) ` –1 час

Тема ІІ. Морфология, АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ЛОЗОВОТО РАСТЕНИЕ

Корен. Зародишни корени. Адвентивни корени. Морфологични особености на корена. Анатомичен строеж на корена. Физиология на корена. Коренообразуване. Растеж на корените. Полярност. Геотропизъм. Поглъщане на вода и хранителни вещества. Химичен състав на корените.

Стъбло. Леторасли. Анатомично устройство на лозовия леторасъл. Физиологични особености на леторасъла. Транспирация и фотосинтеза, узряване на леторасъла Химичен състав на летораслите и стъблените части.

Лист. Морфология на листа. Анатомичен строеж на листа. Физиологични особености. Фотосинтеза, дишане и транспирация. Химичен състав.

Пъпки. Генезис на пъпките. Видове пъпки при лозата. Покой на пъпките.

Съцветие и цвят. Генезис на съцветието. Морфология на съцветието. Типове цветове при лозата, аномалии в строежа Цъфтеж и оплождане.

МОРФОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ НА ГРОЗДА, ЗЪРНАТА И СЕМЕНАТА. Грозд. Зърно. Семена. Морфология, анатомия и физиологични особености - 5 часа

Тема ІІІ. Биологични цикли в развитието на лозата

Голям, жизнен цикъл и малък(годишен) цикъл. Вегетационен период – фенофази. Фенологични наблюдения. - 2 часа

Тема ІV. ЕКОЛОГИЯ НА ЛОЗАТА

Влияние на околната среда върху развитието и плододаването на лозата. Климат. Фактори, обуславящи климата и тяхното отражение върху лозата. Влияние на географската ширина. Влияние на надморската височина. Влияние на близостта на водните басейни, влияние на релефа и изложението, влияние на горите. Микроклимат в лозовите насаждения . - 3 часа


Тема V. ИЗИСКВАНИЯ НА ЛОЗАТА КЪМ ПОЧВАТА

Влияние на почвените типове върху лозата. Влияние на химичния състав. Влияние на физичните свойства на почвите – температурен, воден и въздушен режим. Подходящи почви за производството на различни типове вина. - 1 часТема VІ. ПОВРЕДИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ БОЛЕСТИ ПО ЛОЗАТА ПРИЧИНЯВАНИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ НА ВЪНШНАТА СРЕДА.

Повреди от ниски температури през зимата. Повреди от късни пролетни и ранни есенни мразове.

Слънчев пригор и повреди от сушата. Физиологични болести. Източване на ресите Изресяване. Милерандаж. Физиологична хлороза. Засъхване на чепките на гроздовете (Щилеме). Потъмняване на листата (Brunissure) - недостиг на калий. - 3 часа

Тема VІІ. Размножаване на лозата

Размножаване със семена. Вегетативно размножаване с отводи, със зелени резници, със зрели резници. Размножаване чрез присаждане. Ускорено размножаване на лозата чрез зелени резници. Ускорено размножаване на лозата по метода на тъканните култури /in vitro/. - 1 часТема VIІІ. ПРОИЗВОДСТВО НА ПРИСАДЕНИ ВКОРЕНЕНИ ЛОЗИ

Производство на подложкови резници. Маточни лозя, производство на резници за присадници /калеми/.Физиологични основи на присаждането. Подготовка на подложките и присадниците за присаждане. Техника на присаждането, стратификация на присадени резници.Лозово вкоренилище. Технология за производство на присадени лози чрез засаждане в тирове, и лехово-лентово вкореняване. Отглеждане в оранжерия, картонажен метод. Изваждане, сортиране и съхранение на присадените вкоренени лози. - 3 часаТема ІХ. СЪЗДАВАНЕ НА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ

Избор на място. Подготовка на площта. Мелиоративни мероприятия, терасиране, риголване, форми и гъстота на засаждане. Маркиране на мястото за лозе. Време и техника на засаждане. Грижи за лозята през първата и втората. - 1 часТема Х. РЕЗИТБА И ФОРМИРАНЕ НА ЛОЗАТА .

Теоретични основи на резитбата. Борба с полярността. Регулиране на съотношението между силата на растеж, добива на грозде и неговото качество. Родовитост на пъпките. Прогнозиране на добивите от лозови насаждения. Време на резитбата. Техника за извършване на резитбата. Къси резитби, Чашовидна формировка. Формировка Кордон Роая, кордон Вертико, Дълги резитби и Мароже, кордон Силвоз.

Смесени резитби. Формировка Гюйо. Оригинален и подобрен Гюйо. Кордон Казнав. Формировка Мозер, Формировка Омбрела, Високостъблен и двураменен Гюйо, Женевска двойна завеса. Асмовидна резитба.

Специални резитби. Резитба на лозя, пострадали от зимни студове и пролетни мразове.

Резитба на лозя, пострадали от градушка.

Резитбени операции със зелени части на лозата (Зелени резитби). Филизене.- Прищипване. Кършене. Колтучене. Колцуване. Прореждане на гроздове и зърна. Прореждане на листата. Привързване на лозите. - 5 часа


Тема ХІ. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЧВЕНАТА ПОВЪРХНОСТ В ЛОЗЯТА. Обработка на почвата. Есенна оран, загребване и отгребване на лозята, пролетна оран. Вегетационни обработки, използване на хербициди в лозята, затревяване на почвата - 1 час

Тема ХІІ. ТОРЕНЕ НА ЛОЗАТА . Методи за определяне на торопотребността на лозата, Срокове, дози и начини на торене на лозята. - 1 час

Тема ХІІІ. ВОДЕН РЕЖИМ И НАПОЯВАНЕ НА ЛОЗАТА. Влияние на напояването върху лозовото растение. Определяне на сроковете за напояване. Поливни норми. Начини за напояване: по бразди, капково напояване. - 1 час

Тема ХІV. БЕРИТБА НА ВИНЕНО И ДЕСЕРТНО ГРОЗДЕ. Предварително определяне на добива. Определяне срока на гроздобера. Особености при беритбата на десертно и винено грозде. Механизиране на процесите при прибиране на гроздето. Окачествяване и стандартизация на десертно грозде предназначено за преработка. Съхраняване на десертно грозде: в хладилни камери и при домашни условия. Производство на стафиди. Беритба и подготовка на гроздето, ронкане на зърната, изсушаване на гроздето. Окачествяване на стафидите и подготовка за пазар.

- 1 часа

ІІІ. 2. УПРАЖНЕНИЯ

1.Органография на лозата. Резита на зряло. Къса резитба: Чашовидна формировка, Кордон Роая, Вертико. Дълга резитба – Силвоз. Смесена резитба – Приземен Гюйо, Казнав. - 4 часа

2. Резитба Мозер и Омбрела и Високостъблен двураменен Гюйо, Асмовидна резитба.

6 часа3. Резитба на маточник, Нарязване и сортиране на подложковия материал. Размножаване на лозата чрез отводи. - 4 часа

4. Анатомични особености на лозата: корен, пръчка, пъпки, лист, цвят, грозд, зърно и семена на лозата. - 4 часа

5. Производство на лозов посадъчен материал. Присаждане на маса. - 4 часа

6. Машинно присаждане. Стратификация. - 4 часа

7. Създаване на ново лозе, маркиране и засаждане. – 4 часа

ІІІ. 3. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РА БОТА -190 часа

ІІІ.3.1 Курсова работа – Разработване на конкретна тема от областта на лозарството,

като за целта студента трябва да направи кратък литературен обзор и използва допълнителна литература, освен учебника и ръководството за упражнения по Лозарство.

Разработената курсова работа се предава на водещия дисциплината и се оценява от него, като се вземе в предвид при окончателната оценка при полагането на изпита по лозарство. - 50 часа

ІІІ.3.2.Разработване на технологична карта за създаване на ново лозово насаждение или маточник. – 20 часа

ІІІ.3.3. –Консултациите са необходими за изясняване на въпросите, които не са ясни при самоподготовката и при разработването на курсовата работа. Те са свързани с изясняване на всички възникнали въпроси, отнасящи се до агротехниката на лозата, създаването на нови насаждения и пр. - 20 часа

ІІІ. 3.4. Подготовка за изпит.

Лозарството е приложна дисциплина и подготовката за изпит изисква системно посещение на лекциите и упражнения и много сериозна самоподготовка. -100 часа
ІV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО.

1.Лекциите се извеждат в аудитория с възможност за използване на помощни нагледни материали, табла, диапозитиви, видеофилми.

2. Практическите упражнения се извеждат в учебно-опитната база на катедра Лозарство в с. Брестник. Всеки студент е длъжен при извеждане на упражненията да има собствена лозарска ножица. След завършване на отделен цикъл от упражнения, се провежда текущ контрол за установяване степента на практическо усвояване на преподавания материал.

3.Семестъра се заверява в съответствие със Закона за висшето образование и правилника на АУ – Пловдив при условия, че студентът е посещавал редовно лекциите и упражненията и е показал добра степен на усвояване на преподавания материал.

4. Изпита по Лозарство се провежда, като студентът писмено разработва въпросите от изпитния билет и веднага след това при събеседване с преподавателя се оценяват знанията му.


ІV. ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО ЛОЗАРСТВО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ АУ – ПЛОВДИВ, СПЕЦИАЛНОСТ „ АГРОНОМСТВО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО” ОКС „БАКАЛАВЪР” ЗАДОЧНИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 2008 – 2009 ГОДИНА

1. Състояние и тенденции в развитието на лозарството в света. Състояние и тенденции в развитието на лозарството в България.

2. Произход и разпространение на лозата . Характеристика на семейство Лозови (Vitaceae L.).

3. МОРФОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ЛОЗОВОТО РАСТЕНИЕ.

Корен. Зародишни корени. Адвентивни корени. Морфологични особености, анатомичен строеж, физиология на корена. Коренообразуване. Корелация между надземните части на лозата. Химичен състав.

Стъбло. Леторасли. Морфология на лозовия леторасъл. Анатомично устройство на лозовия леторасъл. Физиологични особености.

Лист. Морфология на листа. Анатомичен строеж на листа. Физиологични особености на листа – фотосинтеза, дишане, транспирация. Химичен състав.

Пъпки. Генезис на пъпките. Видове пъпки при лозата. Покой на пъпките.

Съцветие и цвят при лозата. Органография на цвета. Цъфтеж и оплождане.

Морфология и анатомия на грозда, зърната и семената. Грозд. Зърно. Семена. Безсеменност при лозата. Физиологични особености.

4. Биологични цикли в развитието на лозата.

Малък(годишен ) цикъл. Вегетационен период – фенофази. Фенологични наблюдения.5. ЕКОЛОГИЯ НА ЛОЗАТА.

Влияние на околната среда върху развитието и плододаването на лозата. Климат. Влияние на температурата.

Обща и активна температурна сума. Влияние на влажността, Обща активна температурна сума. Влияние на влажността, влияние на светлината, влияние на ветровете. Фактори обуславящи климата, влияние на географската ширина, надморската височина, близостта на водните басейни(океани, морета, езера, язовири и големи реки), релефа и изложението, влияние на горите. Микроклимат в лозовите насаждения и влиянието му върху лозата.

Изисквания на лозата към почвата.: механичен и химичен състав. Влияние на физичните свойства на почвите – температурен, воден и въздушен режим. Подходящи почви за производство на различни типове вина и десертни сортове.

Повреди по лозата от ниски температури през зимата, повреди от късни пролетни и ранни есенни мразове.

Слънчев пригор и повреди от сушата. Физиологични болести. Източване на ресите. Изресяване. Милерандаж. Физиологична хлороза. Засъхване по чепките на гроздовете(Щилеме). Потъмняване на листата(Brunissure) – недостиг на калий.6.РАЗМНОЖАВАНЕ НА ЛОЗАТА.

Размножаване чрез семена. Вегетативно размножаване чрез отводи, чрез резници, Ускорено размножаване на лозата по метода на тъканните култури (in vitro).7.ПРОИЗВОДСТВО НА ПРИСАДЕНИ ВКОРЕНЕНИ ЛОЗИ.

Производство на подложкови резници за присаждане. Маточни лозя за производство на резници за присадници(калеми). Фактори оказващи влияние върху срастването на присадника и подложката. Срокове за извършване на присаждането, подготовка на подложките и присадниците за присаждане. Присаждане, ръчно и машинно, парафиниране, стратификация. Лозово вкоренилище, засаждане в тирове, лехово-ленточно вкореняване. Изваждане, сортиране и съхраняване на присадените вкоренени .8.Създаване на лозови насаждения.

Разработване на проект за създаване на ново лозе. Избор на място. Организация на територията за лозово насаждение. Подготовка на площта. Мелиоративни мероприятия. Терасиране. Риголване. Форми и гъстота на засаждане. Маркиране на мястото за лозе. Време на засаждане. Техника на засаждане. Грижи за младите насаждения. Подпорни конструкции.9. РЕЗИТБА И ФОРМИРАНЕ НА ЛОЗАТА

Теоретични основи на резитбата. Същност, цели и задачи на резитбата. Борба с полярността. Регулиране на съотношението между силата на растеж, добива на грозде и неговото качество. Родовитост на пъпките, потенциална и действителна родовитост на лозата.

Време за извършване на резитбата. Правила и техника за извършване на резитбата. Системи на резитба и формировки. Къси резитби: Чашовидна формировка, формировка Роая, Вертико.

Дълги резитби : Силвоз и Мароже. Смесени резитби: Формировка Гюйо, оригинален Гюйо, подобрен Гюйо. Формировка стъблен двураменен Гюйо. Формировка Казнав. Формировка Мозер и формировка Омбрела. Женевска двойна завеса, Лозница(асма). Специални резитби. Резитба на лозя, пострадали от зимни студове и пролетни мразове. Резитба на лозя, пострадали от градушка. Резитбени операции със зелени части на лозата(зелени резитби), Филизене, прищипване, кършене, колтучене, колцуване, прореждане на гроздове и зърна, прореждане на листата.10. Поддържане на почвената повърхност в лозята

Обработка на почвата, есенна оран, загребване на лозята, отгребване на лозята, вегетационни обработки. Използване на хербициди в лозята.11. Торене на лозата.

Определяне на торопотребността на лозата, система на торене на лозята, основно торене, подхранване и „зелено торене”.12. Воден режим и напояване на лозата

Потребност на лозата от вода. Достъпност на почвената влага. Влияние на напояването върху лозовото растение. Определяне на сроковете за напояване. Поливни норми. Начин за напояване. Напояване по бразди. Дъждуване. Капково напояване.13.Беритба на винено и десертно грозде.

Предварително определяне на добива. Определяне срока на гроздобера. Особености при беритбата на десертно грозде. Окачествяване на гроздето за консумация в прясно състояние, съхранение и износ, стандартизация. Стандартизация на винено грозде предназначено за преработка и беритба. Съхраняване на десертно грозде в хладилни камери и при домашни условия.ЛИТЕРАТУРА

А. Основна

1. Брайков Д., С. Панделиев, Л. Машева, Ц. Миевска, А.Иванов, В. Ройчев, П. Ботянски, Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив, 408 с

2. Бабриков Д, Д. Брайков, С. Панделиев, 2000. ЛОЗАРСТВО С АМПЕЛОГРАФИЯ, София,

562 с.


3.Машева Л., Ц. Миевска, А. Иванов, В. Ройчев, П. Ботянски, П. Кировски, 2004.РъКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛОЗАРСТВО. Академично издателство на Аграрен университет, Пловдив, 186 с.

Б. Допълнителна

1. Стоев К. , 1981. Физиология винограда и основьо его возделывания. Издательство Болгарской Академии Наук, София, том. 1, 331 с.

2. Стоев К.,1983. Физиология винограда основьо его возделывания. Издательство Болгарской Академии Наук, София, том. 2, 382 с.

3. Стоев К.,1984. Физиология винограда основы его возделывания Болгарской Академии Наук, София, том. 3, 328 с.

4.Тодоров Х. 1978. Някои биологични особености на растежа и плододаването на лозата. Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив, 262 с.

5. Тодоров Х. 1988. Повреди на лозата от абиотични фактори. Земиздат, София, 95 с.

6. Пенков М.Д., 2003. Избор на място, създаване и отглеждане на лозя. София, 252 с.

7. Списание „ Лозарство и винарство”.

8. Списание „ Виноделие и виноградарство”.

9. Списание Vitis .


Съставил :

( проф.дсн Сл. Панделиев)
Ръководител катедра:

(доц. д-р В. Ройчев)

Декан на ЛГФ:

(Доц. д-р А. Иванов)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница