Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община трявнастраница1/9
Дата04.08.2018
Размер1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Приложение 2
Проект

ОБЩИНА ТРЯВНА
ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Период на действие на програмата 2011г. - 2015 г.
Съдържание

1. Въведение 3

2. Обхват на програмата 3

3. Цели на програмата 3

3.1. Подцели: 34. Обща характеристика на общината 4

4.1. Географска характеристика на територията на общината 4

4.2. Релеф 6

4.3. Климат 6

4.4. Полезни изкопаеми 7

4.5. Хидрография 75. Социално-демографска характеристика 7

5.1. Възрастова структура на населението 86. Икономическо развитие на общината. Стопанска дейност. 10

7. Туризъм 12

8. Съществуващо състояние и практики по управление на отпадъците 13

8.1. Генерирани отпадъци 13

8.2. Събиране и транспортиране на отпадъци 14

9. Улично почистване 21

10. Система за разделно събиране 21

11. Депониране 23

11.1. Депо за твърди битови отпадъци на Община Трявна 23

11.2. Регионално депо за ТБО 25

11.3. Действия на Общините Габрово и Трявна във връзка с преминаването на двете общини към регионален принцип на депониране. 2612. Администриране на дейностите по управление на отпадъците 27

13. Финансиране на дейностите по управление на отпадъците 27

14. Проблеми, свързани с дейностите по управление на отпадъците 30

15. Участие на обществеността 31

16. Управление на специфични потоци отпадъци 31

16.1. Излезли от употреба батерии и акумулатори 31

16.2. Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 32

16.3. Излезли от употреба моторни превозни средства 33

16.4. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 33

16.5. Биоразградими отпадъци 3317. План за действие 2011г. – 2015г. 35

18. Отчетност 41

19. Приложения: 41

19.1. Програма за управление на утайките от пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна 41
1. Въведение

Програмата за управление на отпадъците се отнася за периода 2011г. – 2015 г. и е разработена в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗУО. Програмата включва конкретни мероприятия, срокове и изпълнители във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците. При разработването на Програмата по управление на отпадъците са взети под внимание основните приоритети на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009г.-2013г. като намаляване образуването на отпадъци, рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване.
2. Обхват на програмата

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците на територията на Община Трявна:

3. Цели на програмата

- Устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината;

- Използване на природните дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал и по-специално за развитие на туризма.

3.1. Подцели:

- Идентифициране и анализиране на проблемите в областта на околната среда на територията на общината, за установяване на причините и предлагане на решения и действия за тяхното преодоляване;

- Открояване на приоритетите при решаването на екологичните проблеми;

- Обединяване на усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите;

- Използване оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като те се съсредоточат за решаване на най-приоритетните проблеми;

- Чиста и здравословна околна среда – чрез преустановяване на практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци на произволни, неорганизирани за целта места, извършване на безопасно депониране, почистване на замърсени и възстановяване на увредени места;

- Пълна отговорност на замърсителите - тясно взаимодействие между принципите на “споделената отговорност” и “замърсителят плаща”. Този принцип предполага и заплащането на глоби при неизпълнението на задължения, регламентирани с нормативни актове;

- Участие на обществеността при решаването на проблемите свързани с опазване на околната среда;

- Участието на населението в прилагането на програми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците е важно условие за успешното прилагане на всяка програма за интегрирано управление на отпадъците.

- Промяна в начина на мислене, както и начинът на живот на хората.

- При вземането на решения да се търси партньорство и консенсус, да се обединят усилията за опазване на околната среда и да се осъзнава отговорността пред бъдещите поколения.

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница