Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я четиридесет и трето народно събраниестраница1/5
Дата11.01.2018
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
Д О К Л А Д
Относно: общ законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 553-08-47, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 502-01-39, внесен от Министерския съвет на 26.05.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-40, внесен от Радан Миленов Кънев и група народни представители на 26.02.2015 г.
Общ проект!

Второ гласуване
З А К О Н

за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г., изм. и доп., бр. 64 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14 и 22 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) създава се нова т. 3:

„3. фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;”

б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.

2. В ал. 3 след думата „Пенсии” се поставя запетая и се добавя „Пенсии за лицата по чл. 69” и думите „и „Безработица” се заменят с „Безработица” и Учителски пенсионен фонд”.

3. Създава се ал. 6:

„(6) Учителите се осигуряват за старост и в Учителския пенсионен фонд с отделна осигурителна вноска.“Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

§ 1 да отпадне.
Предложение от народните представители Христо Гаджев, Владимир Тошев, Пламен Манушев, Валентин Радев, Мариана Тодорова, Светлана Ангелова

Създава се нов § 2 със следното съдържание:

§ 2. В чл. 4, ал. 1, т. 4 след думите „Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“ се поставя запетая и се добавя „резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България".


§ 2. В чл. 4а, ал. 3 се създават т. 6 и 7:

„6. за морските лица, направили избор по чл. 4б, ал. 1, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии“ е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1;

7. за морските лица, направили избор по чл. 4в, ал. 1, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии“ е със съответния размер на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2.“
Предложение от народните представители Димитър Байрактаров, Христиан Митев, Валери Симеонов и Борис Ячев

Параграф 2 да отпадне.
Предложение от народните представители Георги Ковачев, Кънчо Филипов, Румен Йончев, Явор Хайтов и Светлин Танчев

Параграф 2 да се измени така:

,,§ 2. В чл. 4а, ал. 3 се създава т. 6:

,,6. за морските лица, направили избор по чл. 4в, ал. 1 увеличената осигурителна вноска във фонд "Пенсии" е със съответния размер на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2."

Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

§ 2 да отпадне.
§ 3. Член 4б се изменя така:

„Избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ и във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”

Чл. 4б. (1) Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

(2) Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на избор след изтичане на 1 година от избора по чл. 124а.

(3) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.

(4) Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“


Предложение от народните представители Димитър Байрактаров, Христиан Митев, Валери Симеонов и Борис Ячев

Параграф 3 се изменя така:

§ 3. Член 4б се отменя. ".
Предложение от народните представители Георги Ковачев, Кънчо Филипов, Румен Йончев, Явор Хайтов и Светлин Танчев

Параграф 3 да се измени така:

,,§ 3. Член 4б се отменя.".
Предложение от народните представители Радан Кънев, Димитър Танев, Димитър Делчев, Настимир Ананиев, Димитър Шишков, Валентин Павлов, доц. Борислав Великов, Найден Зеленогорски

В § 3 се правят следните изменения:

В чл. 4б, ал. 1 след думите: "пенсионен фонд лица" се поставя запетайка и се добавя „родени в периода между 01.01.1960 г. и 31.12.1969 г." и думите ,,5 години" се заменя с ,,1 година".

Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

§ 3 да отпадне.
§ 4. Създава се чл. 4в:

„Избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“

Чл. 4в. (1) Осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

(2) Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“


Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

§ 4 да отпадне.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „за фонд „Пенсии”” се заменят със „за фонд „Пенсии”, съответно за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”;

б) в т. 2 думите „за фонд „Пенсии”” се заменят със „за фонд „Пенсии”, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”;

в) точка 4 се изменя така:

„4. Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава, както следва:

а) от 1 януари 2017 г. – с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице;

б) от 1 януари 2018 г. – с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.“

2. В ал. 3 се създават т. 10 и 11:

„10. за лицата по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1. Вноската се разпределя между осигурителя и осигуреното лице в размерите по чл. 157, ал. 3;

11. за лицата по чл. 4в, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии“ е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2.“

3. Създава се нова ал. 7:

„(7) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя.

4. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.

6. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11.

7. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея след думите фонд „Пенсии" се поставя запетая и се добавя „съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

8. Досегашните ал. 12 и 13 стават съответно ал. 13 и 14.

9. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.

10. Досегашната ал. 15 става ал. 16.


Предложение от народните представители Димитър Байрактаров, Христиан Митев, Валери Симеонов и Борис Ячев

В § 5 се правят следните изменения:

1. В т. 1 буква „в“ се изменя така:

в) точка 4 се отменя.“2. Точка 2 се изменя така:

2. В ал. 3 се създава т. 10:10. за лицата по чл. 4в, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии" увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии" е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2"."
Предложение от народните представители Георги Ковачев, Кънчо Филипов, Румен Йончев, Явор Хайтов и Светлин Танчев

В § 5, т. 2 да се измени така:

,,2. В ал. 3 се създава т.10:

10. за лицата по чл. 4в, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" увеличената осигурителна вноска във фонд "Пенсии" е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2".
Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

Параграф 5 става § 1 и се изменя така:

§1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:1. В ал. 1 се правят следните изменения:

а) т. 1 се изменя така:

т. 1. за фонд „Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:аа) 19,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а - 22,8 на сто;

бб) 42,8 на сто за лицата по чл. 69;“
б) т. 2 се изменя така:

т. 2. за фонд „Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:аа) 14,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а - 17,8 на сто;

бб) 37,8 на сто за лицата по чл. 69;“
в) т. 3 се изменя така:

т. 3. за лицата по чл. 127, ал. 5 осигурителната вноска за фонд „Пенсии" по т. 2 се увеличава с 5 процентни пункта;“


г) т. 4 се изменя така:

т. 4. за фонд „Пенсии" за лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б:a) 19,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а – 22,8 на сто;

б) 42,8 на сто за лицата по чл. 69;”
д) в т. 6 думите „едно на сто” се заменят с „две на сто”.
2. Ал. 2 се изменя така:

(2) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените, и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:1. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица, определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице;

2. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.“
3. Създава се нова ал. 3:

(3) Максималният месечен размер на осигурителния доход за съответната календарна година е равен на десетократния размер на минималната месечна работна заплата, определена от Министерския съвет за същата година.”


4. Ал. 3 става ал. 4, като в нея се правят следните изменения:

а) т. 8 се изменя така:

т. 8. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., както и за лицата по чл. 127, ал. 5, работещи по трудови правоотношения, се разпределя, както следва:аа) 8,7 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице - 19,8 на сто;

бб) 11,1 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на I и II категория труд и за лицата по чл. 69а – 14,1 на сто;
б) т. 9 се изменя така:

т. 9. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г., се разпределя, както следва:аа) 6,5 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице - 14,8 на сто;

бб) 8,3 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на I и II категория труд и за лицата по чл. 69а – 11,3 на сто.”
5. Алинеи 4 – 15 стават съответно алинеи 5 – 16.”
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 след думите фонд „Пенсии" се поставя запетая и се добавя „съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

2. Алинеи 8, 9 и 10 се отменят.
Предложение от народните представители Милена Дамянова, Светлана Ангелова, Галя Захариева

В § 6 относно чл. 9, ал. 6 се изменя така:

( 6) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, от техните съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на инвалида. Осигурителен стаж се зачита при условие, че за това време лицата не са били осигурени или не са получавали пенсия. При пенсиониране за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.".


Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

§ 6 да отпадне.
§ 7. В чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

„2. фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”;”.

2. Досегашните т. 2-5 стават съответно т. 3-6.


Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

§ 7 да отпадне.
§ 8. Създава се чл. 20а:

„Учителски пенсионен фонд

Чл. 20а. (1) Годишният бюджет на Учителския пенсионен фонд се приема със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година като приложение към него и не се включва в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване.

(2) В случай че Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, приходите на Учителския пенсионен фонд се събират и разходите се извършват съобразно действащата нормативна уредба.

(3) Набраните средства в Учителския пенсионен фонд се разходват за изплащане на пенсиите и добавките по чл. 69в.

(4) Временно свободните средства на Учителския пенсионен фонд могат да се влагат при условията и по реда на чл. 28.

(5) Първостепенен разпоредител със средствата на Учителския пенсионен фонд е управителят на Националния осигурителен институт, а второстепенни разпоредители са ръководителите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт.”
Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

§ 8 да отпадне.
Предложение от народните представители Менда Стоянова, Светлана Ангелова, Галя Захариева, Клавдия Ганчева, Димитър Гечев, Ралица Тодорова

Създава се § 8а:

§ 8а. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. Точка 4 се изменя така:

4. трансфери от държавния бюджет, предвидени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;"2. Точка 5 се отменя.
§ 9. Член 22а се изменя така:

„Приходи по фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”

Чл. 22а. Средствата по фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” се набират от:

1. осигурителни вноски за лицата по чл. 69;

2. трансфер от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на лицата по чл. 69 за календарната година;

3. трансфери, предвидени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;

4. лихви и дивиденти.”
Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

§ 9 да отпадне.
§ 10. Член 22б се изменя така:

„Разходи по фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”

Чл. 22б. Средствата по фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” се разходват за:


  1. изплащане на пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност

поради общо заболяване и добавките към тях на лицата по чл. 69;

  1. осъвременяване на пенсиите по т. 1.”


Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

§ 10 да отпадне.
§ 11. Създава се чл. 22в:

„Приходи по фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност"

Чл. 22в. Средствата по фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност" се набират от:

1. трансфери от държавния бюджет за:

а) изплащане на пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски, и за индексациите, компенсациите и добавките към тях;

б) добавки към пенсиите на ветераните от войните;

в) добавки по чл. 84, определени от пенсиите по буква „а";

г) добавки към пенсиите, определени със Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;

2. такси, определени с тарифа на Министерския съвет;

3. лихви и дивиденти;

4. дарения и завещания.”
Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

§ 11 да отпадне.
§ 12. Създава се чл. 22г:

„Разходи по фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност"

Чл. 22г. (1) Средствата по фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност" се разходват за изплащане на:

1. пенсии за военна инвалидност;

2. пенсии за гражданска инвалидност;

3. социални пенсии за старост;

4. социални пенсии за инвалидност;

5. пенсии за особени заслуги;

6. персонални пенсии;

7. добавки към пенсиите на ветераните от войните;

8. добавки към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;

9. добавки по чл. 84, определени от пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски;

10. индексации и компенсации към пенсиите и добавките по т. 1-9;

11. помощи за профилактика и рехабилитация.

(2) Средствата по фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност" се разходват и за изплащане на пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски, по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях.“
Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Янаки Стоилов, Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Михаил Миков, Ангел Найденов, Красимир Янков, Георги Божинов, Георги Кадиев, Кирил Добрев, Светла Бъчварова, Мая Манолова, Васил Антонов, Филип Попов, Стефан Данаилов, Чавдар Георгиев, Кристиан Вигенин, Дора Янкова, Таско Ерменков, Георги Атанасов

§ 12 да отпадне.
Предложение от народните представители Менда Стоянова, Светлана Ангелова, Галя Захариева, Клавдия Ганчева, Димитър Гечев, Ралица Тодорова

Създава се § 12а:

§ 12а. В чл.33, ал.2 думите "за срок 6 години" се заличават.

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница