Република българия министерство на околната среда и водитестраница3/3
Дата22.07.2016
Размер492.58 Kb.
1   2   3

Координационна група за биологично разнообразие


Координационната група за биологично разнообразие (КГБР) се формира със заповед на министъра на околната среда и водите, предварително съгласувана с ръкводителите на другите заинтересовани институции, имащи представители в КГБР. В състава на КГБР се включват представители на министерства, научни и учебни институции, неправителствени организации и други заинтересовани. За председател на КГБР се определя заместник-министър на околната среда и водите. В КГБР участват още Координатора на Националния план за опазване на биологичното разнообразие и секретар. Членовете на Координационната група се събират най-малко един път годишно.

КГБР:


 • Разглежда предложения за актуализиране на Националния план и ги представя на Министъра на околната среда и водите;

 • Прави предложения до министъра на околната среда и водите, във връзка с разработването на стратегии и програми за опазване и поддържане на биологичното разнообразие, при възлагане на дейности на международни и вътрешни изпълнители и др.

 • Приема годишния отчет за предходната година по НПОБР в срок до края на месец февруари на текущата годинаКоординатор на Националния план за опазване на биологичното разнообразие


Координатор на Националния план за опазване на биологичното разнообразие е директорът на Дирекция “Национална служба за защита на природата”, МОСВ.

При съставянето на нов национален план или акуализацията му Координаторът на Националния план: • Разпространява проекта на Плана в електронната мрежа на МОСВ и отразява целесъобразните бележки, направени по Плана от заинтересовани физически и юридически лица;

 • Внася плана за разглеждане и приемане в Колегиум на Министерството на околната среда и водите и отразява приетите бележки, направени от участниците в Колегиума;

 • Представя плана за междуведомствено съгласуване;

 • Отразява приетите бележки от междуведомствено съгласуване, подготвя документацията по внасянето на плана в Министерски съвет

При годишното отчитане на изпълнението на дейностите по НПОБР Координаторът на Националния план:

 • Оперативно координира изпълнението на дейностите по опазване на биологичното разнообразие в МОСВ;

 • Координира дейността на ведомствените отговорници при изготвяне а ведомствените отчети, представяйки формата на ведомствените отчети, сроковете за изготяването им и други ;

 • Обобщава годишните отчети на ведомствените планове и ги представя на Координационната група по биологично разнообразие за приемане на обобщения отчет;

 • Представя обобщения отчет на директора на Дирекция „Стратегия, европейска интеграция и международно сътрудничество”, МОСВ


Директор на Дирекция „Стратегия, европейска интеграция и международно сътрудничество”, МОСВ
Директорът на Дирекция „ „Стратегия, европейска интеграция и международно сътрудничество”, МОСВ

 • Включва приетият от Координационната група за биологично разнообразие годишен отчет по НПОБР в Отчета за изпълнението на Плана за действие 2005-2009 г. към Националната стратегия по околна среда и го придвижва по процедурите за внасяне в Министерски съвет като част от Отчета за изпълнението на Плана за действие 2005-2009 г. към Националната стратегия по околна среда

Ведомствени отговорници:

 • Оперативно координират изпълнението на дейностите по опазване на биологичното разнообразие в техните ведомства;

 • Изготвят годишните отчети на ведомствените планове и ги представят на съответните ръководители на отговорни институции за приемане;

 • Представят приетите годишни отчети на Координатора на Националния план за обобщаване.


VIII. МОНИТОРИНГ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА

За ефективността от изпълнението на предвидените дейности в Националния план се съди по състоянието на биологичното разнообразие в страната. За установяване на това състояние, както и за определяне на вида и степента на въздействията върху биологичните видове и екосистемите, се предвижда мониторинг в рамките на понастоящем разработваната Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие и защитени територии.

До установяването и използването на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и защитени територии, за оценка на ефекта от изпълнението на НПОБР се използват данните, свързани с годишното отчитане на изпълнението на програмния бюджет на МОСВ по Програма “Съхраняване, опазване и възстановяване на диви растителни и животински видове и генетичните им ресурси, местообитания и забележителни обекти на неживата природа” (ПРОГРАМА).

За ползата (ефекта) но изпълнението на ПРОГРАМАТА като цяло се съди по стойностите на показателите, както следва: • Увеличаване на площта на защитените територии спрямо общата площ на страната;

 • Съхраняване и опазване на типове местообитания, представителни за България и Европа;

 • Съхраняване и опазване на застрашени растителни видове;

 • Съхраняване и опазване на застрашени животински видове;

 • Увеличаване на броя обектите на неживата природа, включени в защитени територии и защитени зони;

 • Увеличаване на броя на защитените територии с разработени планове за управление.

Отделните продукти (услуги), които Министерството на околната среда и водите предоставя в рамките на ПРОГРАМАТА, както и показателите, които се съди за количественото и качествено изпълнение на тези продукти, са:

Разработване на политиката по опазване на биологичното разнообразие:

 • Разработване на нови и изменение и допълнение на съществуващи екологични закони, брой;

 • Разработване на подзаконови нормативни документи, брой;

 • Разработване на планове за управление на защитени територии, брой.


Създаване, поддържане и управление на национална екологична мрежа от защитени територии и защитени зони:


 • Площ на охраняемите защитени територия, изключителна държавна собственост и влажни зона, ха;

 • Площ на поддържащи санитарното състояние на гората дейности, вкл отгледни и санитарни сечи, ха;

 • Количество на съпътстващ добив на дървесина при дейности поддържащи санитарното състояние на гората, вкл. събиране на суха и паднала маса, куб.метри;

 • Превантивни действия и гасене на горски пожари, лв;

 • Количество на съпътстващ добив на дървесина при дейности поддържащи санитарното състояние на гората, вкл. събиране на суха и паднала маса, куб.метри;

 • Строителство и ремонт на инфаструктурата, вкл. техн. укрепване срещу ерозия, лв;

 • Мониторинг на състоянието на избрани екосистеми (горски), брой екосистеми;

 • Мониторинг на състоянието на растителни видове,брой;

 • Мониторинг на състоянието на животински видове,брой;

 • Брой на научните изследвания (публикации);

 • Картиране и инвентаризиране на потенциални защитени зони, брой места;

 • Водене на регистри на защитените територии, брой;

 • Изготвяне на специализирана карта на защитените територии,брой.


Устойчиво ползване на биологичните ресурси чрез ограничителни, разрешителни и регулационни режими, лицензи и концесии:

 • Брой издадени разрешителни за паша;

 • Брой издадени разрешителни за добив на сено;

 • Брой издадени разрешителни за събиране на гъби;

 • Брой издадени разрешителни за събиране на билки;

 • Брой заверени удостоверения за внос и реекспорт на диворастящи растения и части от тях (билки, лишеи, мъхове), вкл и култивирани;

 • Брой заверени удостоверения за износ на диви животни и части от тях (миди, охлюви, жаби) вкл. и култивирани, както и за внос на чужди видове аквариумни рибки;

 • Брой заверени удостоверения за внос на животни, чужди на фауната на Република България;

 • Брой заверени удостоверения за внос на видове по Конвенцията CITES;

 • Брой издадени разрешения по CITES за износ/внос и реекспорт за животни и растения;

 • Брой издадени разрешения за посещение на резервати и поддържани резервати;

 • Брой издадени съгласувателни становища за търсене и проучване на подземни богатства, съгл. чл. 26 от ЗПБ;

 • Брой издадени съгласувателни становища за отдаване на концесии, съгл. чл. 2 и чл.7 от ЗК;

 • Брой на сключените концесионни договори;

 • Брой издадени разрешителни за работа с генетично модифицирани организми;

 • Брой издадени разрешителни за освобождаване на генетично модифицирани организми в природата;

 • Брой издадени разрешителни за стопански риболов.


Контрол:

 • Брой на проверките върху дейността на регионалните органи по защитени територии и опазване на биологичното разнообразие;

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици, ползватели, физически и юридически лица, осъществявани в гори, земи и водни площи в защитени територии;

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици, ползватели, физически и юридически лица, осъществявани в буферни зони;

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици, ползватели, физически и юридически лица, свързани със защитени растения;

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици, ползватели, физически и юридически лица, свързани със защитени животни;

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици, ползватели, физически и юридически лица, свързани с билки под специален режим на опазване и ползване;

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици, ползватели, физически и юридически лица, свързани с животински видове (без риби) под специален режим на опазване и ползване;

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици, ползватели, физически и юридически лица, свързани с видовете риби или осъществявани в рибовъдни стопанства;

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици и ползватели на зоопаркове и зоомагазини;

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици и ползватели на лаборатории за препариране;

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици и ползватели в билкозаготвителните пунктове;

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици, ползватели, физически и юридически лица, свързани с опазването на защитени дървета

 • Брой на проверките върху дейностите на собственици, ползватели, физически и юридически лица, свързани с видове по Конвенцията CITES

 • Брой на проверките върху дейностите посетителите и ползвателите в пещерите.

Годишните стойности на показателите, характеризиращи ПРОГРАМАТА като цяло, така и годишните стойности на показателите по отделните продукти (услуги) , които МОСВ предоставя в нейната рамка, се съхраняват в Министерството, така, че по конкретните им стойности и изменението на тези стойности в периода на НПОБР 2005-2010, ще се съди за състоянието на биологичното разнообразие в страната, за напредъка в изпълнението на НПОБР.
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница