Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и зстраница3/4
Дата21.07.2016
Размер0.53 Mb.
1   2   3   4

2.2.6. Състояние на престъпността

По данни на социологическо изследване на латентната престъпност от м. септември


2013 г. около 1 млн. е броят на пълнолетните българи, които вероятно са ставали обект на престъпление без да уведомят полицията. Съотнесено към общо регистрираната престъпност това означава, че е вероятно около 30% от престъпленията да не се съобщават на полицията, т.е. следва да се работи за повишаване на доверието в МВР, а и в правораздавателната система като цяло. Съществуването на виждания, че полицията „не може” или „не иска” да помогне показват, че е необходимо повишаване изискванията към интегритета на служителите.

В драстичен разрез с очакванията на гражданите е битовата престъпност в малките населени места и особено в районите с концентрация на компактни маргинализирани групи. В някои региони на Северозападна България битува усещането, че престъпността е отвоювала собствени територии, в които те са недосегаеми за закона. Въпреки, че статистически погледнато престъпността в страната на 100 000 души е близо 3 пъти под общата за ЕС* (България е на 23-то място сред 25 държави – членки, за които са налице измерими статистически данни) обществените усещания за сигурност не са положителни.


Нивата на престъпност в страната остават относително устойчиви, отчита се спад от около процент спрямо общо регистрираните престъпления за 2012 г. Коефициентът на престъпност (брой регистрирани престъпления на 100 хил. души) за страната е 1567.5, спрямо от 1645.3 през 2012 г.

*Данните са от Евростат, като за България са за 2013 г., а за останалите страни от ЕС – за 2010 г.Брой на регистрираните престъпления на 100 хил. души (коефициент на престъпност),
разпределени по областиКоефициент на престъпност за страната – 1567.5През периода януари – декември 2013 г. на територията на страната са регистрирани общо 120 127 престъпления** (108 081 криминални и 12 046 икономически престъпления), спрямо 120 558 регистрирани престъпления през 2012 г.

Брой регистрирани престъпления на територията на страната

** По предварителни данни към 21.01.2014 г.Дялово разпределение на видовете регистрирани престъпления на територията
на страната, в %


*В „Други криминални престъпления“ са вкл. престъпления от НК – телесни повреди; други престъпления против личността; склоняване към самоубийство; изнудване; други престъпления против собствеността и МПС; престъпления по транспорта; против правата на гражданите; против държавни и обществени органи; компютърни престъпления; хулиганство; образуване и участие в ОПГ и др. Запазва се тенденцията най-много престъпления да се регистрират на територията на столицата и областите Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора, а с най-малък брой регистрирани престъпления са областите Разград, Силистра, Кърджали и Смолян.Разпределение на регистрираните престъпления по областни дирекции


От регистрираните през годината криминални престъпления най-висок дял заемат кражбите (почти половината от регистрираните престъпления), следват посегателствата спрямо МПС, престъпленията с наркотици и грабежите. С най-нисък дял са престъпленията отвличане и противозаконно лишаване от свобода и трафик на хора


През 2013 г. с 22.8% са намалели умишлените убийства спрямо регистрираните през
2012 г. Кражбите бележат минимално увеличение от 0.3%, като домовите кражби намаляват с 6%, а джебчийските се увеличават с близо 7%. Грабежите запазват нивата си от 2012 г., като намаление с около 20% се отчита при въоръжените грабежи. Намалението при икономическите престъпления е с 5.4%.

Регистрирани кражби по областни дирекции

Престъпленията, свързани с наркотици са се увеличили с 2.1%, което означава и че работата по тази линия се активизира.

Тревожна е тенденцията за увеличаване на посегателствата спрямо МПС. За
2013 г. се отчита ръст с около 13.5%, спрямо нивата от 2012 г. Нарастват застрахователните и лизингови измами с луксозни МПС и такива, които се трафикират за страни от Близкия Изток, както и увеличение на кражбите на МПС от среден клас с цел разкомплектоване и продажба на части. Намаляват кражбите на автомобили и връщането им срещу откуп.
Регистрирани посегателства спрямо МПС по областни дирекции

Основните престъпления от т.нар. „битова престъпност“ – кражби, посегателства спрямо МПС, престъпления с наркотици, грабежи и умишлени убийства, остават доминиращи, като през 2013 г. заемат дял почти от 60% (71 085) спрямо общо регистрираните престъпления на територията на страната.


Дялово разпределение на доминиращите престъпления от т.нар. „битова престъпност“, спрямо общо регистрираните престъпления на територията на страната, в %

Общо увеличение с 20.1% се наблюдава при измамите, като телефонните измами са се увеличили със 17%. Това може да се дължи на извеждането им от сферата на латентната престъпност вследствие на засилената информационна кампания сред обществото.

През 2013 г. са регистрирани 271 злоумишлени анонимни телефонни съобщения (ЗАТС) – над два пъти повече от 2012 г., когато са регистрирани 128. Преобладават ЗАТС за учебни заведения и сгради на законодателната и изпълнителната власт.

На територията на страната няма регистрирани случаи на откриване на безразборна стрелба на публични места и училища, но има отделни инциденти на внасяне на оръжие и заплаха за използване на оръжие в близост до училища. Поради увеличаването на такива случаи в световен мащаб, може да се предположи, че на определен етап подобен опит може да се появи и у нас. Предвид спецификата на евакуационните действия при подобни случаи, различна от тази при други кризисни ситуации се предприемат превантивни мерки за подготовка на структурите на МВР и обучение на учителите в учебните заведения.

През 2013 г. са иззети 56 648 002 къса цигари без бандерол, спрямо 109 146 701 къса през 2012 г. Иззетият нарязан тютюн е 136 240 кг, спрямо 43 248 кг през 2012 г. Наблюдаваният ръст на разпространението на произведен в страната тютюн е следствие на повишеното му търсене в две направления – за обработка и привеждане в състояние за пушене и производство на цигари без бандерол на територията на страната.

Иззети са 76 836 литра алкохол и спиртни напитки, спрямо 98 439 литра през 2012 г.


Само през втората половина на 2013 г. от МВР са постигнати следните по-значими резултати:

  • Проведени са над 200 големи полицейски операции.

- Разкрити са 3 организирани престъпни групи за извършване на поръчкови убийства на територията на страната (София, Перник, Костинброд), във връзка с което са задържани
26 лица.

- Разкрити са 3 лаборатории за производство на синтетични наркотици (2 в Сливен и 1 във Варна).

- Разкрити са 2 оранжерии за канабис (Пловдив и Пазарджик).

- Разкрити са 2 бази за производство на цигари (Елин Пелин и с. Дълго поле, обл. Пловдив) и 2 бази за производство на тютюн (и двете в София).

- Пресечен е канал за трафик на оръжие от България към Западна Европа (депото, където е съхранявано оръжието, е в с. Калояновец, обл. Стара Загора). От задържаните по случая шведски и български граждани са намерени и иззети значителни количества незаконно притежавани оръжия и боеприпаси.

- Иззети са повече от 4 тона марихуана и над 29 тона канабис, като за първи път е използван хеликоптер за откриване на незаконните насаждения.2.2.6. Съответствие на резултатите от дейността на областните дирекции на МВР.

В изпълнение краткосрочната програма на МВР през 2013 г. и във връзка с мониторинга на резултатността в дейността на СДВР и ОДМВР, отчитането на дейността на структурите беше извършено за три периода (м.януари–м.юни 2013 г., м.юли–м.август 2013 г. и м.септември–м.ноември 2013 г.) по утвърдените критерии и показатели за оценка на резултатността от тяхната работа:


Критерий І – „Резултатност на разследването“:

- 1 показател: „Дял на бързите и незабавните производства от общия брой новообразувани за периода досъдебни производства” в %.

За периода м.юли – м.август 2013 г. делът на БП и НП към новообразуваните ДП е бил 5.2%, а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 8.6%, като е отчетена положителна тенденция на увеличение от 3.3%.- 2 показател: „Дял на върнати ДП (от съд и прокуратура) поради допуснати на фазата на разследването съществени процесуални нарушения, от общия брой приключени ДП за периода“ в %.

За периода м.юли – м.август 2013 г. делът на върнатите ДП от съда и прокуратурата спрямо общия брой приключени ДП е бил 5.2%, а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 2.6%, като е отчетена положителна тенденция на намаление от 2.6%.- 3 показател: „Дял на ДП извън законов срок от общия брой разследвани досъдебни производства“ (в %).

За периода м.юли – м.август 2013 г. делът на ДП извън законов срок спрямо общия брой разследвани ДП е бил 0.9%, а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 2.5%, като увеличението е 1.6%. Данните са отчетени статистически и не са взети предвид удължените срокове на разследване по смисъла на НПК.- 4 показател: „Дял на ДП с привлечени обвиняеми лица от общия брой разследвани досъдебни производства“ в %.

За периода м.юли – м.август 2013 г. делът на ДП с привлечени обвиняеми лица спрямо общия брой разследвани ДП е бил 16.4%. Стойността от 16.4% се запазва и за периода м.септември – м.ноември 2013 г.- 5 показател: „Брой на привлечените обвиняеми лица спрямо утвърдените щатни бройки за разследващи полицаи”.

За периода м.юли – м.август 2013 г. броят на привлечените обвиняеми лица спрямо утвърдените щатни бройки за РП е бил 2,1 бр., а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 8,9 бр., като е отчетена положителна тенденция на увеличението с 6,8 бр.


Критерий ІІ – „Резултатност на оперативно–издирвателната дейност“:

- 1 показател: „Брой на ДП, възложени за работа на ОР, спрямо утвърдените щатни бройки за ОР”.

За периода м.юли – м.август 2013 г. броят на възложените за работа на ОР досъдебни производства спрямо утвърдените щатни бройки за ОР е бил 11,1 бр., а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 13,1 бр., като се отбелязва увеличение от 2 бр.- 2 показател: „Брой на преписките от общия регистър с данни за престъпление от общ характер, възложени за работа на ОР, спрямо утвърдените щатни бройки за ОР”.

За периода м.юли – м.август 2013 г. броят на възложените за работа на ОР преписки от общия регистър с данни за престъпление от общ характер спрямо утвърдените щатни бройки за ОР е бил 2,5 бр., а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 7,2 бр., като увеличението е с 4,7 бр.- 3 показател: „Брой на преписките от регистъра за ЗМ, възложени за работа на ОР, спрямо утвърдените щатни бройки на ОР”.

За периода м.юли – м.август 2013 г. броят на възложените за работа на ОР заявителски материали спрямо утвърдените щатни бройки за ОР е бил 2,2 бр., а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 6,2 бр., като увеличението е с 4 бр.- 4 показател: „Брой на издирените на територията лица спрямо утвърдените щатни бройки за ОР“.

За периода м.юли – м.август 2013 г. броят на издирените лица спрямо утвърдените щатни бройки за ОР е бил 2,7 бр., а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 2,1 бр., като се отчита намаление от 0,5 бр.- 5 показател: „Брой на издирените на територията МПС спрямо утвърдените щатни бройки за ОР“.

За периода м.юли – м.август 2013 г. броят на издирените МПС спрямо утвърдените щатни бройки за ОР е бил 0,5 бр. Стойността от 0,5 бр. се запазва и за периода м.септември – м.ноември 2013 г.- 6 показател: „Брой на разкритите престъпления по линия „Престъпления срещу собствеността“, вкл. от предходни периоди, спрямо утвърдените щатни бройки за ОР“.

За периода м.юли – м.август 2013 г. броят на разкритите ППС спрямо утвърдените щатни бройки за ОР е бил 1,1 бр., а за периода м.септември – м.ноември 2013 г.


2,7 бр., като увеличението е с 1,6 бр.
Критерий ІІІ – „Резултатност на превантивната и охранителната дейност“:

- 1 показател: „Брой на регистрираните престъпления на 1000 души население”.

За периода м.юли – м.август 2013 г. броят на регистрираните престъпления на 1000 души население е бил 1,4 бр., а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 3,1 бр., като увеличението е с 1,7 бр., предвид факта, че се сравняват статистически данни от двумесечен и тримесечен периоди.- 2 показател: „Дял на разкритите престъпления от регистрираните през периода на територията“ в %.

За периода м.юли – м.август 2013 г. делът на разкритите престъпления от регистрираните такива на територия е бил 18%, а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 24.4%, като се отчита увеличение от 6.4%.- 3 показател: „Брой на ПТП с ранени и убити спрямо утвърдените щатни бройки за държавни служители по линия на „пътен контрол“.

За периода м.юли – м.август 2013 г. броят на ПТП с ранени и убити спрямо утвърдените бройки за държавни служители от пътен контрол е бил 0,3 бр., а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 0,8 бр., като увеличението е с 0,5 бр.- 4 показател: „Дял на проведените СПО с участие на охранителния състав, при които са образувани ДП, спрямо общия брой проведени СПО с участието на охранителния състав“ в %.

За периода м.юли – м.август 2013 г. делът на проведените СПО с участието на охранителния състав спрямо общия брой СПО е бил 22.8%, а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 38.2%, като се отчита увеличение от 15.4%.- 5 показател: „Брой на разследванията, започнати от охранителния състав при условията на неотложност (чл. 212, ал. 2 от НПК), спрямо утвърдените щатни бройки за ТП и ППД ”.

За периода м.юли – м.август 2013 г. броят на разследванията, започнати от охранителния състав в условията на неотложност, спрямо утвърдените бройки за държавни служители от ТП и ППД е бил 0,5 бр., а за периода м.септември – м.ноември 2013 г. 0,6 бр., като увеличението е с 0,1 бр.- 6 показател: „Брой на преписките от общия регистър с данни за престъпление от общ характер, възложени за работа на териториална полиция, спрямо утвърдените щатни бройки за ТП”.

Този показател се отчита за първи път през втория отчетен период м.септември – м.ноември 2013 г., като по него е отчетена средна стойност от 6,2 бр.

За отчетните периоди м.януари–м.юни 2013 г. и м.юли–м.август 2013 г. оценяването на дирекциите беше спрямо средната получена стойност по всеки показател, а за периода м.септември–м.ноември 2013 г. – спрямо най-високата/ниската отчетена стойност. Въпреки приложения нов подход на оценяване през последния отчетен период, се наблюдава тенденция към подобряване на резултатността или запазване на добрите и приемливи резултати в работата на структурите:

14 дирекции отчитат подобряване или запазване на резултатите към


добро и приемливо;

5 дирекции отчитат намаляване на резултатите, но попадат в рамките на приемливия резултат;

6 дирекции отчитат намаляване на резултатите към неприемливо;

3 дирекции запазват неприемливите резултати от предишния период.

През отчетния период м.септември – м.ноември 2013 г. за крайното оценяване на областните дирекции са приети следните параметри по скалата на оценяване:


Разпределение на СДВР и ОДМВР по получените резултати към съответната оценка
за периода 01.09. – 30.11.2013 г.


По приложените критерии и показатели за оценка на резултатността от работата се отчита подобрение на срочността, натовареността и резултатността от работата на областните дирекции.Сътрудници на МВР

Следствие от предприетите реформи в областта на оперативно-издирвателната дейност –към 31.12.2013 г. на един служител на МВР се падат 2,6 сътрудника, което е ръст над 6% спрямо първите шест месеца на 2013 г. През 2012 г. на един служител са се падали по


1,4 сътрудника.

Дела на оперативен отчет

През 2012 г. са водени средно по 4,9 дела на оперативен отчет, а през 2013 г. един служител е водил средно по 5,2 дела.

Анализът на водените в МВР дела на оперативен отчет (ДОО) и тяхната съотносимост към регистрираните престъпления на територията на страната, очертава дисбаланс по линия на някои видове престъпления. Относителният дял на ДОО по линия на кражби е много малък, докато по линия на наркотици, измами и икономически престъпления делът е прекомерно висок.

Отчита се необходимост от гъвкаво преразпределение на ресурси с оглед средата за сигурност по места – повече служители и активност в най-натоварените линии – кражби и престъпления, свързани с МПС.

2.3. Управление на ресурсите

2.3.1. Финансови и материално-технически

Проблеми, констатирани от Сметната палата при извършен одит на МВР през
2013 г.:

- Груби нарушения и занижен контрол при организацията и провеждането на обществени поръчки: нарушения при откриването на процедурите, пропуски в документацията за участие, неправилно определяне на размерите за гаранция, разходи за телефонни и мобилни услуги, които не са предшествани от избор на изпълнител по ЗОП (Закона за обществените поръчки).

- Груби нарушения и занижен контрол при управлението на собствеността: предоставени за ползване помещения без правно основание, без проведена тръжна процедура и без представени доказателства, че МВР има права за управление на посочените имоти.

Други финансово-материални проблеми:

На практика до втората половина на 2013 г. МВР не разполага със система за ефективно управление на финансите. Установената с годините практика на бюджетни дотации в случай на нужда и на дарения от частни дарители за покриване на текущ дефицит, е позволявала и неефективно управление или направо неуправление на финансовите ресурси.

Цялостното предварително планиране не е обвързвано нито с финансирането, нито с очаквани измерими показатели за изпълнение на задачите, което води до непълно изпълнение на функционалности и до затруднено експлоатиране и поддържане на системите.

Системата за заплащане труда на служителите не стимулира развиването на способности в конкретни специфични направления, изискващи висококвалифицирани знания и опит, като анализатори, софтуерни специалисти, финансисти, юристи и т.н. В допълнение системата за заплащане следва да следи пазара на труда и да осигурява адекватност на заплащането.


Предприети мерки:

- Изготвена нова Система за финансово управление и контрол на МВР (СФУК) на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор с предварителен контрол за целесъобразност на разходите и система за двоен подпис;

- Изготвени са указания за правилно отчитане на разходи за текуща издръжка, както и за извършване на ежемесечен анализ на просрочените вземания и предприемане на съответните мерки за тяхното своевременно събиране;

- Създадена е организация и е въведен контрол по изпълнение на договорите по ЗОП;

- Създадена е организация по изготвяне на вътрешни правила за обществени поръчки на първостепенния разпоредител с бюджета и на Типови правила на второстепенните разпоредители с бюджет.

- МВР се е освободило от 31 имота с отпаднала необходимост, които са предадени на други ведомства, съкратени са 423 автомобила, използвани нецелесъобразно.

- Със заповед на министъра даренията на МВР са забранени.


2.3.2. Информационни

Информацията и знанието са единствения ресурс на МВР, който може да се развива и да способства ефективността от дейността на министерството. В условията на ограничен бюджет, човешките ресурси, финансовите и материално – технически средства винаги ще са недостатъчни. Качеството на информационната дейност е в непосредствена зависимост от наличието на добре подготвени служители по линия на информация и анализ и изградени информационни системи.

Независимо от предприетите структурни реформи в министерството и по места, не са докрай изградени способностите за анализ на широкия кръг от различни, неструктурирани информационни потоци в МВР. Създаден е специализиран курс за анализатори в МВР, чийто пилотен проект стартира в края на месец февруари 2014 година с 15 служители на МВР от различни аналитични звена. Информационните потоци в МВР приоритетно се движат отдолу нагоре, т.е. териториалните структури подават информация на по-висшестоящите нива, която поради големия си обем и неструктурираност предполага и не дотам високо качество. Осигуряването на информация особено аналитична, свързана със средата за сигурност, модели за извършване на определена престъпна дейност, профили на извършител и на пострадал от престъпления, познаването на опита на други държави и добрите практики, подпомагащи дейността на териториалните структури се предоставя само по изключение.

Информационните системи в МВР в една значителна част се осигуряват с остаряло оборудване, част от което е на повече от 35 години, като липсва целево финансиране за изграждане и поддържане на системите. Липсва интегритет в системите поради недостатъчна координация и взаимодействие при проектиране, изграждане и внедряване на нови комуникационни и информационни системи. Централизацията на системите и услугите в определени технологични направления липсва.

Недостигът на средства не позволява последователна и системна подмяна на компютърната и офис техника в МВР, което в близко бъдеще ще доведе до затруднения при ефективното използване на част от информационните системи в министерството.

Недостатъчно е финансирането за закупуване на консумативи, материали и резервни части, както и за изграждане на инфраструктурата (резервиращи електрозахранващи системи, климатизация, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъпа, периметрова охрана и др.), осигуряваща непрекъснатата експлоатация на комуникационните и информационни системи.

Изоставащи темпове на цифровизация за телефонно и радио оборудване в МВР.

Непрекъснатото нарастване на международни и национални ангажименти по отношение използването на комуникационните и информационните системи не е съпроводено със съответната кадрова осигуреност.

Недостатъчен е честотният ресурс за експлоатираните системи на ведомството за територията на страната.

Липсва системно и периодично обучение на крайните потребители на комуникационни и информационни системи, което се отразява на ефективността от тяхното използване в ежедневната дейност.


Огромен брой информационни потоци и автоматизирани информационни системи, които не са интегрирани организационно и резултатно, преди всичко защото се администрират от различни структури на ведомството.
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
rdonlyres -> Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница