Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и зстраница4/4
Дата21.07.2016
Размер0.53 Mb.
1   2   3   4

2.4. Изводи

 1. Средата за сигурност през 2014 г. няма да промени значително параметрите си, което не изключва, а по-скоро предполага възникването на извънредни ситуации, изискващи предприемане на действия за овладяване на отделни усложнени процеси.

 2. Миграционният натиск по външните граници на страната ще продължи, което ще наложи продължително изпълнение на допълнителните мерки по сдържане на процесите и смекчаване на последствията от кризата.

 3. Засиленият миграционен натиск е предизвикателство пред националната сигурност, тъй като страната не разполага в достатъчна степен с необходимите ресурси, административен и технически капацитет за управлението на процеси, свързани с постоянно нарастващ брой нелегални имигранти.

 4. Финансовата помощ от ЕС за справяне с бежанската криза няма да е достатъчна и за прилагане на допълнителните мерки за овладяване на кризата ще са необходими значителни средства от националния бюджет, както и коносолидация на усилията на различни ведомства и институции.

 5. В случай, че институциите приемат бежанския поток като временно предизвикателство и не адаптират работата си към него дългосрочно, няма да се постигне устойчив резултат и защита на обществения интерес. Освен материални негативи за държавния бюджет, това ще се отрази върху удовлетвореността на обществото от институциите, което е предпоставка за ксенофобски настроения.

 6. Икономическото съживяване и все още ограничените национални и чуждестранни инвестиции в страната няма да окажат значително влияние върху криминогенната обстановка като цяло. Тя ще остане и през 2014г. усложнена по отношение на битовата престъпност и престъпленията срещу данъчната и кредитната система с акцент върху измамите с ДДС и контрабанда на акцизни стоки.

 7. Отварянето на пазара на труда в ЕС и процесите в Близкия Изток ще доведат до активизиране на трансграничната престъпност по линиите трафик на хора, наркотрафик, трафик на оръжие, пране на пари и контрабанда.

 8. Наличието в страната на повече от 10 000 чужди граждани, навлезли като бежанци или незаконни имигранти на територията на страната и намиращи се в различен етап от придобиване на хуманитарен или бежански статут, ще усложнява обстановката по линия на техния контрол и по охрана на границите със Сърбия, Македония и Румъния.

 9. Обществено-политическата нестабилност вероятно ще изостри процесите на социално противопоставяне с навлизане в предизборна кампания за Европарламент през м. май 2014 г. В това отношение допълнителен импулс за протестни действия може да бъде развитието на ситуацията в Украйна.

 10. Честите масови протести, както и мероприятията с постоянна натовареност и динамичност могат да доведат до изтощаване на състава на МВР или до понижаване на мотивацията му.

 11. За да се отговори на значителните обществени очаквания за овладяване на престъпността МВР ще предприеме мерки за увеличаване на ефективността на полицейската дейност в условия на ограничен бюджет, както следва:

  • Оптимизиране структурата и организацията на териториалните структури на МВР с цел намаляване нивата на управление и съотносимостта на управляемост в ОДМВР и РУП;

  • Разработване на концепция за нова структура и организация на работата на охранителна полиция;

  • Разработване на стратегия за модернизиране на българската полиция с цел развиване на разследващи способности във всички служители на охранителна полиция;

  • Утвърждаване на водещата роля на анализа и прогнозата при управлението на дейността по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността;

  • Разработване на модели за работа на МВР с общините, охранителните и застрахователните компании.

  • Ефективно въвеждане на института на извънщатния сътрудник на МВР.

 12. В условията на намаляващи обществени ресурси от висококвалифицирани специалисти следва да се разработи нова система за кариерно развитие и адекватно на средата заплащане на труда на служителите.

 13. Преодоляването на недоверието към полицията изисква нов подход и комуникация с гражданите, органите на местно самоуправление и кметовете на общини в търсене на широка обществена подкрепа и съвременни подходи за взаимодействие, доброволчество и партньорство извън сектора за сигурност за атакуване на причините за извършване на престъпления, а не само за реактивна реакция по констатирането и разследването им.

 1. При необучение и неадаптиране на планирането към европейския политически цикъл за борба с тежката и организирана престъпност, може да се допусне фрагментарност на действията и недобра координация между правоохранителните институции в страната и в рамките на ЕС.

 2. Изпълнението на задълженията в условията на финансови ограничения и икономии изисква високо мотивирана и гъвкава реорганизация с оглед постигане на оптималност между разходи и ефект.

 3. Свързването на системите за идентифициране на рисковете и заплахите във връзка с реорганизацията на работните процеси в МВР е ключов момент за успех на дейностите и гаранция за работа в условия на прогнозиран риск.

 4. Развитието на информационните системи и технологичните възможности за обработка на данни е от съществено значение за осигуряване на реалните нужди на структурите от информация с необходимото качество.

 5. Основните проблеми по линия на техниката са свързани с липсата на достатъчно финансови средства за текущи разходи – материали, консумативи, резервни части и услуги за поддържане и осигуряване работата на техническите средства.

 6. Осигуряване на целево финансиране, в т.ч. по международни програми, за изграждане, интегриране, развитие и поддържане на комуникационни и информационни системи. Определяне на правила за координация и взаимодействие при проектиране, изграждане и внедряване на нови КИС в структурите на МВР.

 7. Промяна в управление на човешките ресурси чрез изграждане на система за персонална оценка на служителите (квалификация, принос към постигане на целите и интегритет), обвързване на оценката с кариерното развитие и заплащането. Нови регламенти за кариерно развитие и стимулиране на непрекъснатото повишаване на квалификацията на служителите.

 8. Необходимо е гъвкаво преразпределение на ресурсите по места и по определени линии на работа, за да се отговори на динамиката на средата за сигурност.


2.5. Основни приоритети в дейността на МВР за 2014 г.

 1. Намаляване на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите, или т.нар. „битова престъпност”.

 2. Ефективно противодействие на организираната престъпност по линия на контрабандата с акцент върху престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система на страната, водещи до пряко ощетяване на бюджета.

 3. Интегрирано противодействие на незаконната миграция на територията на Република България.

 4. Развиване на съществуващите ведомствени и междуинституционални механизми и оперативно съвместими комуникационни и информационни системи за реагиране при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

 5. Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата и внедряване на технически системи за наблюдение и контрол с цел намаляване броя на убитите и ранените при ПТП.

 6. Ефективно сътрудничество с гражданското общество и органите на местната власт. Внедряване на института на „извънщатния сътрудник на МВР“.

 7. Разработване и прилагане на модел за сътрудничество на органите на МВР с частните субекти в областта на охранителната и застрахователната дейност.

 8. Систематизиране на информационно-аналитичната дейност и повишаване качеството на работата по жалби, предложения и сигнали в МВР.

 9. Интегрирано развитие на автоматизираните информационни и комуникационни системи за осигуряване на основните и управленски дейности в рамките на министерството и при взаимодействие с други държавни и международни организации.

 10. Разработване и изпълнение на програма за превенция на престъпността, включваща: анализ на факторите, обуславящи криминогенните и виктимизационните рискове; определяне и мониторинг на рисковите групи; мерки за намаляване на рисковете при малолетни и непълнолетни лица.

 11. Повишаване на административния капацитет чрез програма за интегритет с акцент върху укрепването на лоялността на служителите, повишаването на мотивацията и засилването на съпричастността към заложените цели и постигнатите резултати на институцията.


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница