Република българия с м е т н а п а л а т аДата23.07.2016
Размер79.33 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А

Д О К Л А Дза резултатите от извършения финансов

одит в Община Трън

В доклада са отразени резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото на Община Трън за периода от 01.01.2003 г. до 31.12.2003 г.

Одитът е извършен от одитори от Териториалното поделение на Сметната палата – София, съгласно програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2003 г.

Основни резултати и изводи от изпълнението на одитната задача

Изпълнени са целите на одита, като са направени анализ и оценка на изграждането и функционирането на системата за финансово управление и контрол и взетите управленски решения, свързани с организацията, планирането, управлението и отчитането на бюджетните и извънбюджетните средства.

Кметът на общината със заповед № 11 от 2002 г. е утвърдил Правилата за финансово управление и контрол в общината, които са основа за изграждане на конкретни системи за финансово управление и контрол в бюджетните звена на общината. Във връзка с изграждането на системата за финансово управление и контрол със Заповед № 47 от 2002 г. кметът е определил звено за вътрешен финансов контрол със задача да планира, организира и провежда контролната дейност за спазване на бюджетната и финансовата дисциплина. През одитирания период звеното за вътрешен финансов контрол не е изготвило план-график за проверки и не е извършило проверки. Осъществяваните контролни дейности в структурните звена на общината са сведени до прилагане на системата на двойния подпис при поемане на задължения от общината и попълване на контролни листове за извършване на предварителен контрол при осъществяване на разходи за над десет хиляди лева. Не във всички структурни звена на общината са създадени необходимите политики и процедури за осъществяване на системен, надежден и ефективен вътрешен контрол.

Общината съставя, изпълнява и отчита самостоятелен бюджет в съответствие с чл. 3 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ). Приходната част на бюджета за 2003 г. се формира от собствени приходи, субсидии и трансфери от републиканския бюджет. Общинският съвет е утвърдил дефицит по бюджета на общината, в рамките на размера по чл. 10, ал. 1 от ЗОБ. През одитирания период в общината не са набирани и разходвни средства по извънбюджетни сметки и фондове.

Бюджетът на общината за 2003 г. е съставен на основание на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2003 г. и Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 16 от 2003 г. Териториалната данъчна дирекция – Перник, не е предоставила на общината прогноза за данъчните приходи през 2003 г. Бюджетът на общината за 2003 г. е приет от общинския съвет с Решение № 6 от 2003 г. - в срока, определен с параграф 29, ал. 1 от ЗДБРБ за 2003 г.

Приходната част на първоначалния бюджет е в размер на 1 447 230 лв., от които собствените са 601 895 лв. В приходите с държавен характер 26 % са преотстъпен данък по Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ), общата допълваща субсидия е 68 % и 6 % – целева субсидия за капиталови разходи. От собствените приходи делът на данъчните е 26 %. При съставянето и приемането на бюджета на общината за 2003 г. са спазени изискванията на нормативната уредба. Извършваните промени във взаимоотношенията на общината с централния бюджет през годината са отразени служебно в бюджета на общината, в съответствие с изискванията на параграф 7, ал. 1, 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2003 г.

Кметът на общината не е внесъл в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2003 година, в нарушение на чл. 25 от ЗОБ.

Актуализираният бюджет на общината е увеличен с 54 % спрямо първоначално приетия бюджет, като от тях собствените приходи са 268 662 лв., в това число неданъчни - 212 103 лв., субсидии от републиканския бюджет - 1 166 887 лв. и преостъпени данъци по ЗОДФЛ - 324 498 лв. Към 31.12.2003 г. по бюджета на общината са постъпили 99,83 % от годишния размер на планираните приходи. Изпълнението на неданъчните приходи е с два пъти в повече от отчетените през 2002 г. Най-голям е делът на увеличение на приходите от концесии.

При изпълнението на бюджета за 2003 г. кметът на общината е спазвал изискванията на Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2003 г. и указанията на Министерството на финансите. Взетите управленски решения при формирането на бюджета за 2003 г. са свели до минимум риска от неточното планиране, което е дало възможност за нормално осъществяване на общинските дейности.

Отчетените разходи по отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки на общината към 31.12.2003 г. са в размер на 2 151 832 лева, в това число 1 184 228 лв. в държавни дейности и 967 604 лв. в общински дейности. От разходите за държавни дейности 60 % са за работна заплата и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения и свързаните с тях социално-осигурителни плащания. В общинските дейности най-висок е относителният дял на разходите за издръжка – 47 %, и капиталови разходи – 38 %. По функции разходите с най–голям дял са за “Общи държавни служби” – 18 %, “Образование” – 17 %, “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 14 %, и “Жилищно строителство и БКС” – 22 %. При разходване на бюджетните средства в общината са спазвани приоритетите и реда, посочени в чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 2003 г. Поради превишаване на разходите над размера на постъпилите приходи в нарушение на чл. 22 от ЗОБ, ръководството на общината приключва 2003 г. с неразплатените разходи в размер на 44 843 лв., от които 2 754 лв. - в държавни дейности, и 42 089 лв. - в общински дейности.

В общината се води главен регистър за общинската собственост, който е прономерован, прошнурован, подписан и подпечатан с печата на общината. През 2003 г. са актувани 89 обекти общинска собственост на стойност 376 942 лв. и деактувани 14 имота на стойност 21 263 лв. Актовете за общинска собственост са съставени по образец утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството в три екземпляра, съгласно изискванията на чл. 58 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Актовете се съхраняват в картотека, надлежно оформени с подписи и печат на общината. Актуваните и деактуваните през 2003 г. обекти - общинска собственост, са осчетоводени. Счетоводното отразяване на промените в общинската собственост не е извършвано своевременно при нейното актуване и деактуване, причина за което е недобрата координация и взаимодействие между отдел “Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси” и отдел “Управление на общинска собственост и пазарни отношения”.

През 2003 г. в общината не са извършвани приватизационни сделки по Закона за приватизацията и следприватизационен контрол. Реализираните приходи от продажба на общинско имущество през одитирания период са в размер на 37 602 лв. Сделките с недвижимите имоти и дълготрайни материални активи са извършени след проведен търг, съгласно общинската наредба по чл. 8, ал. 2 от ЗОС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Кметът на общината при продажбата на общинско имущество е спазвал изискванията на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, като продажбите са извършени след проведен търг, по ред, определен с общинската наредба по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

С решение № 22 от 2001 г. Общинският съвет на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС е приел Наредба за базисни наемни цени на общински имоти. През одитирания период в общината са действали 35 договора за отдадени под наем обекти - общинска собственост, в това число 12 договора за отдадени помещения и 23 договора - за терени. В отдел “Управление на общинската собственост и пазарни отношения” е създадена организация за водене на отчет на отдадените под наем обекти. Създадени са досиета на всеки обект, които се съхраняват от определени длъжностни лица. Кметът на общината със заповед е назначавал комисии за провеждане на търгове за отдаване под наем на терени и помещения - общинска собственост. Дължимите наеми от наематели за отдадени обекти - общинска собственост, към 31.12.2003 г. са 12 570 лв. През 2003 г. кметът на общината е сключил шест договора за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, за срок от една година. Сумата от наемите по договорите е внесена в бюджета на общината.

Кметът на общината е предприел мерки за събиране на дължимите суми за наеми на обекти – общинска собственост, като е сключил споразумения с наематели - длъжници за разсрочено плащане. В общината има действащ един концесионен договор, подписан на 23.08.2002 г., за предоставяне на концесия за минерална вода от минерален извор “Трънска Банкя”, със срок от 15 години. При отдаването на концесия на публичната общинска собственост, Общински съвет Трън и кметът на общината са спазили изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и правилника за прилагането му. За одитирания период концесионерът е внесъл дължимото годишно концесионно възнаграждение за предоставеното право за ползване на минералната вода в размер на 80 000 лв. През 2003 г. концесионерът не е извършвал производствена дейност поради неприключила процедура за утвърждаване на проект на санитарно-охранителна зона от Министерството на околната среда и водите съгласно Наредба № 3. Поради тази причина не са направени предвидените в договора инвестиции от 600 000 лв. и не са разкрити работни места. Дейността на концесионера се е свела само до изграждането на водопровод за отвеждането на минералната вода до мястото за бутилиране.

Общинският съвет не е определил имотите и вещите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. Кметът на общината в нарушение на чл. 9, ал. 1 от ЗОС не е застраховал обектите - публична общинска собственост.

През 2003 г. в общината са проведени три процедури за възлагане на обществени поръчки от които две чрез пряко договаряне по реда на чл. 16 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и една по Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП. При одита на предоставената документация за проведените три процедури за възлагане на обществени поръчки и сключените въз основа на тях договори, не бяха установени съществени пропуски и нарушения. Кметът на общината не е изпращал информация до Регистъра за обществени поръчки за сключените договори, съгласно чл. 30, ал. 2 от Наредбата по чл. 7, ал. 1 от ЗОП. Не са изпращани покани до изпълнителите и до Агенцията за малки и средни предприятия, съгласно чл. 38, ал. 1 и 2 от Наредбата.

Финансово-счетоводната дейност и организацията на счетоводството на общината се осъществява от главния счетоводител. Счетоводният процес се осъществява ръчно. Формата на счетоводство е двустранно счетоводно записване и прилагане на два вида счетоводни регистри - за хронологично отчитане и за систематично отчитане. Във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се прилагат комбинирани регистри. Въз основа на Сметкоплана на бюджетните предприятия, главния счетоводител е разработил индивидуален сметкоплан, който е сведен до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Съставен е план за документооборота на счетоводните документи от момента на тяхното съставяне до момента на предаването им в постоянния счетоводен архив. С направеното разпределение на работата на специалистите в отдела е обхванат целия бюджетен процес в общината.

Прилаганата в общината счетоводна система е съобразена със Закона за счетоводството и осигурява необходимата степен на надеждност на информацията за годишния отчет. Организацията на счетоводната отчетност позволява упражняването на контрол върху приходите и разходите по бюджета на общината, което намалява риска от неточно, непълно и невярно представяне на отчетната информация.
В доклад на Сметната палата до кмета на Община Трън са предложени мерки, които следва да се предприемат за отстраняване на причините и условията, довели до констатираните нарушения.
Валентин ГЪЛЪБОВ,

директор на


Териториалното поделение

на Сметната палата - София


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница