Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчкастраница9/10
Дата19.07.2018
Размер1.48 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ВСИЧКО

 

 ОВК ВХОДНО ФОАЙЕ

№ по ред

Описание на строително-монтажни работи

Ед.мярка

Количество

Единична цена
(лева)

Обща цена
(лева)

1

2

3

4

5

6

1

Монтаж на въздушна завеса - 33 КW

бр

12

Монтаж на покривен вентилатор модел TН- 500 / 150 с дебит 400 м3/ч

бр.

23

Монтаж на вентилационна стенна решетка с регулираща секция РСХ 600 / 200

бр.

24

Монтаж на тръба PPR - AL ф 32 х 4.5

мл.

805

Монтаж на тръбна изолация ф 34 / 9

мл.

856

Монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина

м2

87

Монтаж на фитинги за тръба ф 32 - комплект

бр

108

Метална конструкция

кг.

509

Ел. обвръзка

бр.

310

Монтажно скеле

м3

10011

Хидравлични проби

мл.

8512

Единични проби

бр

313

Механична наладка

бр

214

Доставка на въздушна завеса модел мощност от 27.5 до 33.1 kw

бр.

115

Доставка на покривен вентилатор модел ТН - 500 / 150 ,Q = 400м3/ч . Н = 100 Ра

бр.

216

Доставка на вентилационна стенна решетка с регулираща секция РСХ 600/200,850 м3/ч. 2.25 м/сек

бр.

217

Доставка на тръба PPR - AL ф 32 х 4.5

мл.

8018

Доставка на тръбна изолация ф 34/ 9

мл.

8519

Доставка на въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил

м2

820

Доставка на фитинги за тръба ф 32 - комплекти

бр.

1021

Ел. кабел и пускатели за машините

бр.

3 

ВСИЧКО

 

 
ОВК-Камерна зала

№ по ред

Описание на строително-монтажни работи

Ед.мярка

Количество

Единична цена
(лева)

Обща цена
(лева)

1

2

3

4

5

6

1

Монтаж на енерговъзтановяващ блок модел EVB AL-20 - H

бр

12

Монтаж на канална климатична машина МНА - 60 HRN2

бр.

13

Монтаж на отоплителна секция 10 kw

бр.

14

Монтаж на вентилационна таванна решетка с регулираща секция и кутия ТРА - К 600

бр

35

Монтаж на вентилационна таванна решетка с регулираща секция и кутия ТРА - К 500

бр

26

Монтаж на вентилационна таванна решетка ТРА 600

бр

27

Монтаж на гъвкав въздуховод / флексибъл / изолирн ф 300 мм

мл.

458

Монтаж на PPR - AL - тръби ф 32

мл.

1409

Монтаж въздуховод от поцинкована ламарина на европрофил

м2

1110

Монтаж на тръбна изолация ф 34

мл.

14511

Ел. обвръзки на машини

бр

212

Монтажно скеле

м3

25013

Хидравлични проби

мл.

4014

Единични проби

бр

215

Механична наладка

бр

216

Доставка на енерговъзстановяващ блок ЕVВ AL - 20 - H с размер 1500 /1060 / 480,Q = 1500м3/ч

бр.

117

Доставка на канална климатична машина MHA - 60 HRN 2 , Охл. = 17.58kw . Отопл. = 19.93kw .Nконс. = 6.30kw

бр.

118

Доставка на отоплителна секция 10 kw

бр.

119

Доставка на PPR - AL тръба ф 32 х 4.5

мл

14020

Доставка на тръбна изолация ф 34 / 9

мл.

14521

Доставка на вентилационна таванна решетка с регулираща секция и кутия ТРА - К 600,850 м3 / ч .2.25м/ сек

бр.

322

Доставка на вентилационна таванна решетка с регулираща секция и кутия ТРА - К 500 ,800м3/ч. 1.05 м/сек

бр.

223

Доставка на вентилационна таванна решетка ТРА 600

бр.

224

Доставка на гъвкав въздуховод /флексибъл/ изолиран ф 300 мм

мл

4525

Доставка на фитинги за тръба ф 32- комплект

бр.

1226

Доставка на въздуховод от поцинкована ламарина

м2

1127

Ел.кабел и пускател

бр.

2 

ВСИЧКО

 

 
ОВК Главно фоайе - първо и второ ниво

№ по ред

Описание на строително-монтажни работи

Ед.мярка

Количество

Единична цена
(лева)

Обща цена
(лева)1

2

3

4

5

6
1

Монтаж на вентилационен конвектор FCH62 с тръбна мрежа

бр

6


2

Монтаж на канална климатична машина МНА - 60 HRN2

бр.

1


3

Монтаж на енерговъзстановяващ блок ЕVВ АL - 20 - H

бр.

1


4

Монтаж на отоплителна секция 10 kw

бр

1


5

Монтаж на вентилационна таванна решетка с регулираща секция и кутия ТРА - К 600

бр

3


6

Монтаж на вентилационна таванна решетка с регулираща секция и кутия ТРА - К 500

бр

2


7

Монтаж на вентилационна таванна решетка ТРА 600

бр.

2


8

Монтаж на гъвкав въздуховод / флексибъл / изолирн ф 300 мм

мл.

45


9

Монтаж въздуховод от поцинкована ламарина на европрофил

м2

25


10

Напрва и монтаж на метална кoнструкция

кг.

250


11

Монтажно скеле

м3

500


12

Ел. обвръэки на машини

бр.

7


13

Единични проби

бр.

7


14

Механична наладка

бр

7


15

Доставка на вентилаторен конвектор FCX 102 / кабинетен / охл4.86kw,отопл.12,92kw/

бр.

1


16

Доставка на канална климатична машина MHA - 60 HRN 2 Охл. = 17.58kw .Отопл. = 19.93kw . Nконс. = 6.30kw

бр.

1


17

Доставка на енерговъзтановяващ блок модел ЕVB AL - 20 - H с размери 1500 / 1060 / 480 Q = 1500 м3 / ч

бр.

1


18

Доставка на топлообменен апарат " вода - въздух " СОТ N = 10 kw

бр.

1


19

Доставка на вентилационна таванна решетка с регулираща секция и кутия ТРА - К 600,850 м3 / ч . 2.25м / сек

бр.

3


20

Доставка на вентилационна таванна решетка с регулираща секция и кутия ТРА - К 500,800 м3 / ч . 1.05 м/ сек

бр.

2


21

Доставка на вентилационна таванна решетка ТРА 600

бр.

2


22

Доставка на гъвкав въздуховод / флексибъл / изолиран ф 300 мм

мл

45


23

Доставка на въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил

м2

25


24

Доставка Абонатна станция пара/вода комплект с помпа, РС и предпазна арматура

бр.

1


25

Доставка на ел. кабели и пускатели за машини

бр.

7


 

ВСИЧКО

 

 

Общата цена за изпълнение на поръчката е както следва:


Дейност

Обща цена /лева, без ДДС/

1

2

3

1

Архитектурни строителни работи - основна зала
2

Архитектурни строителни работи - фоайе партер
3

Архитектурни строителни работи - фоайе втори етаж
4

Архитектурни строителни работи - камерна зала
5

Архитектурни строителни работи - фасади
6

Архитектурни строителни работи - покриви
7

Архитектурни строителни работи - допълнителна КСС, част Енергийна ефективност

  

8

Водопровод
9

Канализация
10

Ел. инсталация и осветителни тела
11

Пожароизвестителна инсталация
12

ОВК инсталации
 

ВСИЧКО /цена без ДДС/


20 % ДДС:

ОБЩА СТОЙНОСТ:
Посочената обща стойност е получена съгласно приложената количествено -стойностна сметка.
3. Посочените в т. 2 цени включват всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката. Разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове са за сметка на изпълнителя.


Указания за попълване на ценовата оферта:
Участниците следва да попълват своите предожения /единични и общи цени/ на хартиен и електронен носител/СД/ .

Електорнният носител се поставя вътре в плика с предлаганата цена.

Участникът попълва Приложение № 6, като предлага както единична цена, така и обща цена за съответното количество.

При констатирани разлики в стойности, посочени в числа и изписани словом, комисията ще приема за вярна посочената с думи информация.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидни ще бъдат предложените единични цени от предложението и общата цена ще бъде коригирана.
Забележка: Цените се посочват без ДДС.


Дата …………..2010 г. Име, подпис и печат:

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:


  • часова ставка - …лева/час;

  • допълнителни разходи за труд - ...%;

  • допълнителни разходи за механизация - ...%;

  • доставно-складови разходи - ...%;

  • печалба върху всичките СМР - ...%;

  • [други по преценка на Възложителя/Участника]


Посочените ценови показатели ще се ползват за формиране на единичните цени за непредвидени СМР, за които няма цени съгласно ценовата оферта.
Единичните цени на отделите видове строително-монтажни работи сме съставяли на база ..................................... [УСН/78 г., “Building manager, “Гауди”, др.]

Забележка: Цените се посочват без ДДС.
Дата …………..2010 г. Име, подпис и печат:

Приложение № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП
Подписаният...............................................................................................................................,

ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… от………………………, с адрес: ...............................................................................................


В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)
на........................................................................................ ЕИК ....................................

(посочва се името на фирмата)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

*може да участва лице, което е реабилитирано.

2. Участникът, който представлявам, не е обявен в несъстоятелност;

3. Участникът, който представлявам, не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


……………………..2010 г. ДЕКЛАРАТОР............................

гр. ………………………. / подпис, печат/

* Декларацията се представя от:

1. при събирателно дружество- от всеки един от съдружниците или съдружникът или лицето, на което е възложено управлението на дружеството, съгласно дружествения договор.

2. при командитно дружество- от всеки един от неограничено отговорните съдружници, съгласно дружествения договор.

3. при дружество с ограничена отговорност и еднолично дружество с ограничена отговорност - от всеки един от управителите на дружеството

4. при акционерно дружество – от всяко едно от лицата, овластени от съвета на директорите, съответно управителния съвет да представляват дружеството. При липса на овластяване декларации се подават от всеки един от членовете на съвета на директорите, респективно управителния съвет.

5. при командитно дружество с акции – от всеки един от членовете на съвета на директорите или от онези негови изпълнителни членове, на които е възложено управлението на дружеството;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП
Подписаният...............................................................................................................................,

ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… от………………………, с адрес: ...............................................................................................


В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)

на........................................................................................ ЕИК ....................................(посочва се името на фирмата)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам, не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Участникът, който представлявам, няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………..2010 г. ДЕКЛАРАТОР..................................гр. ………………………. / подпис, печат/
* Декларацията се представя от:

1. при събирателно дружество- от всеки един от съдружниците или съдружникът или лицето, на което е възложено управлението на дружеството, съгласно дружествения договор.

2. при командитно дружество- от всеки един от неограничено отговорните съдружници, съгласно дружествения договор.

3. при дружество с ограничена отговорност и еднолично дружество с ограничена отговорност - от всеки един от управителите на дружеството

4. при акционерно дружество – от всяко едно от лицата, овластени от съвета на директорите, съответно управителния съвет да представляват дружеството. При липса на овластяване декларации се подават от всеки един от членовете на съвета на директорите, респективно управителния съвет.

5. при командитно дружество с акции – от всеки един от членовете на съвета на директорите или от онези негови изпълнителни членове, на които е възложено управлението на дружеството;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
Подписаният...............................................................................................................................,

ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… от………………………, с адрес: ...............................................................................................


В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)
на........................................................................................ ЕИК ....................................

(посочва се името на фирмата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. В цитираното по-горе качество не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


……………………..2010 г. ДЕКЛАРАТОР.....................................

гр. ………………………. / подпис, печат/

Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
за подизпълнители, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие

Подписаният...............................................................................................................................,

ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… от………………………, с адрес: ...............................................................................................
В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)
на........................................................................................ ЕИК ....................................

(посочва се името на фирмата)

ДЕКЛАРИРАМ, че при изпълнение на поръчката ще ползвам / няма да ползвам подизпълнители.

/ненужното се зачертава/
Идентификация на подизпълнителите

/ наименование, адрес и управителен орган/Вид на извършваната работа и дял на участие от поръчката за подизпълнителя


/Попълва се, когато участникът ще ползва подизпълнители/

1

Дата………….2010г. ДЕКЛАРАТОР ……………………

гр. ………………………. /подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

(когато е приложимо)
Подписаният..............................................................................................................................,

ЕГН ................................. л.карта №…………..…...…., издадена на ................…….....…… от………………………, с адрес: …...........................................................................................


В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)

на.......................................................................................................................(посочва се името на фирмата)
Във връзка с обявената поръчка за .............................................................................................

(посочва се наименованието на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


Сме съгласни да участваме като подизпълнител на ..................................................... при изпълнение на поръчката.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: ......................................

.......................................................................................................................................................

(посочват се конкретните дейности и техния обем от обекта на поръчката)
Запознати сме, че заявявайки желанието си да участваме като подизпълнител, намаме право да подадем самостоятелна оферта в горепосочената процедура.

Дата………….2010г. ДЕКЛАРАТОР ……………………

гр. ………………………. /подпис и печат/


Приложение № 12
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният...............................................................................................................................,

ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… от………………………, с адрес: ...............................................................................................
В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)
на........................................................................................ ЕИК ....................................

(посочва се името на фирмата)


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е


  1. През последните три години общият оборот на дружеството е:
Година


Оборот за годината /в лева/

2007 г.
2008 г.
2009 г.
Общ оборот:


  1. През последните три години оборота от строителство е:Година


Оборот от строителство

/в лева/

2007 г.
2008 г.
2009г.
Общо:


Дата………….2010 г. ДЕКЛАРАТОР……………….………

Гр……………………. /подпис и печат/


Приложение № 13
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.51, ал. 1 от ЗОП

Подписаният...............................................................................................................................,

ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… от………………………, с адрес: ...............................................................................................


В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)
на........................................................................................ ЕИК ....................................

(посочва се името на фирмата)
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е
1. През последните три години основните договори на дружеството за строителство са:


№ по ред

Дата на сключване и година на изпълнение

Предмет на договора

Стойност на договора без ДДС

Място на строителството

Категория на обекта съгл. Наредба №1 на МРРБ

Възложител1.2.3.….
Приложения: Копия (извадки) от договори, препоръки за добро изпълнение, констативни/ приемо-предавателни протоколи и/или други документи, доказващ изпълнението и приемането на възложените СМР.
Дата: ………… 2010 г. ДЕКЛАРАТОР:……………………..

гр. София /подпис и печат/

Приложение № 14Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница