Съдържание: 2 мисия и визия за дейността на министерството на външните работи


ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРАстраница2/19
Дата30.07.2018
Размер3.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

През отчетния период не са настъпили промени в организационната структура. Структурата, организацията на дейността, функциите и числеността на Министерството на външните работи са разписани в действащия Устройствен правилник на МВнР, приет с ПМС № 202 от 11.09.2013 г.Численият състав в предходните години бе няколкократно „оптимизиран”, което неминуемо дава своето отражение върху условията на работа и функционалната дееспособност на дипломатическата служба на Република България. Последното е особено важно предвид предизвикателствата, произтичащи от кризите и нестабилността на североизток, юг и югоизток, безпрецедентната мигрантска криза, борбата с тероризма и екстремизма, бъдещето развитие на ЕС и НАТО. Подготовката за Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. обуслови увеличен обем координационна дейност и взаимодействие както с останалите държави-членки, така и с основни стратегически партньори на Европейския съюз. Стремежът към резултатно председателство предполагаше системна и последователна подготовка, за която е необходим човешки и финансов ресурс. От съществено значение за осъществяването на този основен правителствен приоритет бе осигуряването на кореспондираща бюджетна рамка. Тя би следвало да отчита и факта, че в голямата си част ресурсът - материален, технически, в т.ч. и личен състав – на МВнР (Централно управление и всички дипломатически и консулски представителства) бе и е в услуга на международните контакти и се ползва при осъществяваната международна дейност на всички национални институции и ведомства като неизменна и немаловажна част от съдържанието на компетенциите на дипломатическата служба. От съществено значение продължава да е намирането на методи за мотивация и стимулиране на служителите и гарантиране на сигурност, устойчивост и предвидимост в кариерното им развитие, както и обезпечаването на адекватен кадрови и финансов ресурс.


 1. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ
 1. Политика за развитие на ефективна Дипломатическа служба

Дипломатическата служба има за своя основна задача провеждането на външната политика на страната и подпомагането на държавните органи в тяхната външнополитическа дейност. За да бъде реализирана тази основна функция е необходимо осигуряването на условия за качествено функционираща и финансово обезпечена администрация, организираност на работните процеси, поддържане на административно-информационната и техническа среда, мотивация на служителите и привличане на компетентни кадри, активно надграждане на добри практики. Политиката за развитие на ефективна Дипломатическа служба се реализира чрез две програми: „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба” и „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”.

Прегледът на политиката показва, че ограничените финансови средства и недостатъчното кадрово обезпечаване създават сериозни трудности при осъществяването на съответните дейности. За поредна година се налага МВнР да функционира с органичени финансови и човешки ресурси. Същевременно устойчиво нараства търсенето на консулски услуги от български граждани в чужбина. Предизвикателствата пред външната политика като влошаването на ситуацията по сигурността в непосредствено съседство на Европа, рискът от засилване на миграционния натиск към Европа, терористични заплахи, бъдещото разитие на ЕС и пр. изискват дипломатическата служба на Република България да бъде напълно функционално дееспособна и с капацитет да реагира своевременно и компетентно в защита на националните интереси. Нужни са последователни и целенасочени усилия и добро финансиво обезпечаване, за да се осигури нормално функциониране на администрацията, добра организация на работните процеси, привличане на компетентни специалисти, които да бъдат мотивирани да останат в структурата на МВнР. 1. Политика в областта на публичната дипломация

Динамиката на развитие на съвременните комуникационни технологии, появата на социалните медии като фактор, оказващ влияние върху формулирането и успешното реализиране на външната политика и международните отношения, фокусират вниманието върху значението на публичната дипломация като инструмент за постигане на целите на външната политика. Националният образ и репутация се превръщат във важен ресурс, от който зависи до голяма степен постигането на външнополитическите цели. Чрез програми „Публични дейности” и „Културна дипломация” се цели повишаване на степента на доверие към дипломатическата служба и изграждане на отношения на диалог между нея и гражданското общество, формиращо в значителна степен публичните нагласи към провежданата външна политика, както и генериране на добавена стойност за цялостната външнополитическа стратегия на България. Прегледът на изпълнението показва, че с реализираните дейности по двете програми в една по-нататъшна степен са допринесли за изграждане на положителен образ на страната ни в чужбина и по-добра информираност на обществеността в България.


 1. Политика за активна двустранна и многостранна дипломация

Политиката на активна двустранна и многостранна дипломация е съдържанието на дейността на Министерство на външните работи, като орган провеждащ външната политика на държавата.

Стратегическата цел на тази политика е разработването и отстояването на последователни национални позиции за защита на националните интереси чрез координирани, целенасочени и системни действия. Водещи принципи при разработването на българските позиции са надеждност и отговорност във взаимодействието с партньори и съюзници от НАТО и ЕС; последователност в усилията за укрепване на мира, стабилността, сигурността и постигане на устойчиво развитие чрез всеобхватно изпълнение на Целите за устойчиво развитие, при зачитане на ценностите на върховенството на правото, доброто управление, правата на човека и демокрацията в Европа, в региона и в света; инициативност и активност при поддържане и развитие на двустранни отношения и многостранна дипломация, осигуряване на необходимия капацитет.

Оперативните цели са разработени в седем програми: „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”, „Двустранни отношения”, „Международно сътрудничество”, „Европейска политика”, „Визова политика и управление на кризи”, „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” и „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси”.

Чрез осъществяването на Политиката на активна двустранна и многостранна дипломация се постигат външнополитическите приоритети от правителствената програма и се работи за осигуряване на благоприятна и стабилна външнополитическа среда за развитие на българското общество и подобряване качеството на живот на българите.

Ангажиментът на дипломатическите и търговско-икономическите служби за осигуряване на експортни възможности за българския бизнес и привличане на чуждестранни инвестиции е с непосредствен положителен ефект върху българските производители.

Успешната външна политика допринася за укрепване на националната сигурност, отстояване на суверенитета, развитието на икономиката, включително туризма, защита на българските общности зад граница и техните интереси, подкрепа за запазване на тяхната национална идентичност.

В рамките на тази политика е включена и програма, чрез която се отделя специално внимание и ресурси за осъществяването на дипломатическа и консулска защита, както и предоставянето на качествени консулски услуги за българските граждани.


 1. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАМИ


Програма 1 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба”

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели

Целите на програмата са свързани с осигуряване и обезпечаване на външнополитическата дейност чрез гарантиране на стабилност и компетентност на администрацията, както и наличие на необходимите материално-техническите условия и средства за функциониране на дипломатическата служба.

Конкретните дейности за реализиране на целите бяха насочени към:


 • Администриране и повишаване на квалификацията на човешките ресурси;

 • Изготвяне на финансови отчети, извършване на разплащания, контрол на разходната дейност;

 • Оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация;

 • Повишаване качеството на информационното обслужване на служителите на министерството и гражданите, ползващи архивния фонд на министерството;

 • Повишаване качеството на административното обслужване на граждани и фирми на принципа „едно гише”.


Осъществени дейности/постигнати резултати


 1. Управление на човешките ресурси

През 2017 година управлението на човешките ресурси се осъществяваше в направленията на администриране и развитие на човешките ресурси.
Администриране на човешките ресурси

През годината продължи процесът по управление на професионалното кариерно развитие на дипломатическите служители, повишаването на професионалната и езиковата квалификация на служителите в дипломатическата служба, повишаване в дипломатически ранг и ежегодната ротация в дипломатическата служба.

Разработен бе проектобюджет за средствата за заплати и възнаграждения на персонала за 2018 г. и прогноза за 2019 и 2020 г.

Съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА) и Наредба № 1 от 17.07.2008 год. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители, през периода беше приключен процесът по годишното оценяване/атестиране на служителите в дипломатическата служба за 2016 г.

Беше изготвена справка за държавните служители в МВнР, придобили право през 2016 г. на повишаване в ранг на държавен служител, след извършеното годишно атестиране.

Продължи процеса на изготвяне на длъжностни характеристики, като периодично бяха изпращани писма и грами, свързани със създаване и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите в ЦУ и в Задграничните представителства на МВнР.

Във връзка с подготовката и провеждането на избори за народни представители през месец март 2017 г. в изключително кратки срокове беше организирано окомплектоването на секционните избирателни комисии (СИК) извън страната и командироването на членовете на СИК, предложени от министъра на външните работи, съгласно чл.103 от Изборния кодекс. Осъществявана бе непрекъсната комуникация с Централната избирателна комисия и дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, относно многобройните промени в съставите на СИК извън страната, включително и в деня на изборите.

Бяха изготвени два отговора на заявления по Закона за достъп до обществена информация.

Изготвена бе справка до Министерство на финансите, относно предоставяне на данни на Световната банка във връзка с текущия преглед на публичните разходи в България.

Във връзка с назначаване и преназначаване на служители бяха изготвяни заповеди за трансформация на длъжности и заповеди за положен извънреден труд.


Развитие на човешките ресурси

През отчетния период бяха организирани и проведени 9 редовни заседания на Кариерната комисия към Министъра на външните работи – за допълнително обявени във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС длъжности в Постоянното представителство на Република България към ЕС, Брюксел и в задграничните представителства на Република България в трети страни и страни-членки на ЕС; за повишаване в следващ дипломатически ранг на дипломатически служители; за длъжности за дипломатически и административно-технически служители, подлежащи на повторна и допълнителна ротация през 2017 г.; за обратна ротация; за заемане чрез конкурентен подбор на свободни и освобождаващи се ръководни длъжности в Централно управление на МВнР.

Паралелно с това са разгледани и конкурентни подбори за заемане на 25 свободни и освобождаващи се ръководни длъжности в ЦУ на МВнР.

През годината в направление кариерно планиране и развитие са организирани и проведени общо 64 конкурса за назначаване на държавни служители с дипломатически ранг, държавни служители без дипломатически ранг и служители на длъжност „стажант-аташе“.

По Компонент I на Програма „Старт на кариерата”, организирана от Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика бяха назначени общо 13 служители. Проведени бяха общо 158 студентски стажове в Централно управление и 164 студентски стажове в задграничните представителства на МВнР.

През разглеждания период бяха проведени курсове по чужди езици с 130 служители от Министерство на външните работи.

Продължи дейността по съгласуване на предложенията на ведомствата от държавната администрация за дългосрочно командироване на техни служители в задграничните представителства на Република България. Съгласувани бяха 53 предложения. Извършени бяха дейности по координиране, посрещане, настаняване и акредитиране пред приемащата страна на командированите служители от други ведомства в задграничните представителства на МВнР.

Във връзка с дейността по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. през годината бяха съгласувани общо 59 дипломатически и 31 административно-технически служители от различни ведомства и институции, които да заемат отпуснатите с РМС № 1018/28.11.2016 г. допълнителни бройки. С цел уеднаквяване на практиката при съгласуване предложенията на ведомствата за дългосрочно командироване на техни служители на допълнителните бройки по РМС № 1018/2016 г., бяха изпратени уведомителни писма до ръководителите на секторните ведомства.

През годината бяха проведени 139 обучения , които обхванаха 304 служители на Министерството. Бяха осъществени обучения по линия на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г в три направления - Специализирани семинари на Генералния секретариат на Съвета на ЕС в София; Обучения в Института по публична администрация; Обучения в Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на МВнР. В обученията взеха участие служителите, включени в Екипа на Българското председателство с функционалности - председатели и заместник-председатели на Работни групи, национални делегати, водещи и подпомагащи експерти, както и служители на МВнР без определена функционалност в Екипа за Българското председателство, но включени в състава на различни Тематични екипи, които да подпомагат дирекциите „ОВППС”, „ПИЕС”, ООН и СР” и „ДП” в работата по Председателството. В обучения по линия на Генералния секретариат на Съвета на ЕС за функционална група 5 - председатели и заместник- председатели на работни групи участваха 25 служители. По линия на Европейския парламент в специализирано интензивно обучение участваха 5 служители.

В тясно взаимодействие с Института по публична администрация беше организирано и проведено обучение на 72 служители по въпросите на законодателния процес в ЕС и практиката на Триалога след Договора от Лисабон, стратегии и тактики за лобиране, председателстване на срещите на работните групи/органи на Съвета на ЕС и документация и документооборот на ЕС.

По линия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) беше осъществено номиниране на 107 български кандидати за участие в мисии. Към настоящия момент България има общо 36 национални представители в мисиите на ОССЕ (в специалната мониторингова мисия в Украйна-32, Косово-1, Скопие-1 и на ГКПП „Гурково“ и „Донецк“-2).

По отношение на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), бяха осъществени 5 подбора на български кандидатури за ръководни позиции от Ротация 2018, които бяха подкрепени от МВнР. Бяха изпратени и 33 кандидатури за позициите на Командировани национални експерти(КНЕ).

Продължи процесът на координация и организация по осъществяване на подбора и номинирането на кандидатури на български граждани за работа в международните организации и в структурите на ЕС. ДЧР осъществява активна дейност и по линия на подбора за Мисиите за наблюдение на избори на ЕС, както и в мисии по ОПСО. Беше осъществено номинирането на 68 дългосрочни и краткосрочни наблюдатели на избори в мисиите на ЕС, от тях селектирани 13 дългосрочни наблюдатели /LTO/ и 7 краткосрочни наблюдатели /STO/.

Регулярно бяха публикувани обявления за вакантни позиции в ЕСВД, ЕК, други европейски структури и мисии на ЕС за наблюдение на избори и вакантни позиции за принос към ОПСО мисии. 1. Управление на бюджет и финанси

Изготвени бяха месечни и тримесечни финансови отчети и анализи за изпълнението на бюджета на Министерството, като всички финансови и консолидирани отчети и оборотни ведомости на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити бяха представени в сроковете, определени от Министерството на финансите и от Сметната палата.

В срок се изготвят месечните и тримесечни финансови отчети, въпреки съкращаване броя служителите, на които е възложено изпълнението на финансово-отчетни функции в задграничните представителства. Затруднения произтичат от факта, че в 60% от общо 103 задгранични представителства финансово-отчетните функции се изпълняват от служители, командировани в други задгранични представителства (46 от случаите) или служители от ЦУ (27 от случаите).

През отчетния период са изготвени 360 бр. документи за пенсиониране на служители на МВнР в т.ч. служители от БОДК при спазване на изискванията на КСО и НП за определяне на осигурителния доход по месеци и години.

През 2016 година в Министерството на външните работи бе извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 година от Сметната палата.

В отчетния период бяха разработени и утвърдени нови вътрешно нормативни документи с указания за изготвяне на месечните финансови отчети на ЗП.

За извършване на разплащанията на Министерството са изготвени и регистрирани 15 556 касови документа в лева и валута, 9 842 банкови документа, които бяха предварително обработени в Системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА. Целевите стойности на показателите за изпълнение следват в табличен вид.

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

1.

Изготвяне на финансовата част от бюджетната прогноза

Съгласно график

Представяне в МФ

Изпратена в МФ

2.

Изготвяне на финансовата част и приложенията от програмния отчет на Министерството

брой

3

3

3.

Корекции на бюджета на Министерството

брой

При необходимост

65

4.

Проверки на всички документи и действия преди вземане на решение за поемане на задължение и/или извършване на разход, получаване на приход.

брой

12 671

12 671


5.

Изготвяне на обобщени месечни и тримесечни финансови отчети на МВнР - консулидирани

брой

12+4

12+4

6.

Анализи за изпълнението на бюджета на Министерството и СЕС

брой

12+6

12+6

7.

Изготвяне заявки за ежемесечен лимит за плащане

брой

12

12

8.

Изготвяне оборотни ведомости на МВнР

брой

12+4

12+4

9.

Изготвяне, регистриране и осчетоводяване на документи за извършените разходи в ЦУ

брой

15 556


15 556

10.

Водене на финансово-счетоводната и материална отчетност на 27 бр. ЗП – изготвени документи

брой

1 350

1 350


11.

Изготвяне на месечни и тримесечни финансови отчети на 27 бр. ЗП

брой

12+4

12+4


12.

Изготвяне оборотни ведомости на 27 бр. ЗП

брой

108

108

13.

Изготвяне на документи във връзка с пенсионирането на служители на МВнР и БОДК

брой

615

615


14.

Постоянен анализ на изпълнението на бюджета на МВнР и второстепенните изпълнители. Текущо извършване на корекции на ЗП

брой

По необходимост

337

15.

Участие в изготвянето на инвестиционната програма на МВнР и текущ контрол за изпълнението и.

брой

постоянен

5
 1. Административно и информационно обслужване

Основната част от дейностите на дирекция АО са текущи и са свързани с осигуряване на документооборота и съхранението на документите. През 2017 г. програмните дейности са извършени в съответствие с изискванията за повишаване качеството на административното обслужване.
Административно обслужванеОптимизация на документооборота и деловодната дейност в МВнР

През отчетния период бяха извършени следните дейности, свързани с процеса на осъществяване на електронен документооборот в МВнР: поддържане на контакт с фирмата-доставчик на програмния продукт с цел отстраняване на възникнали технически и софтуерни проблеми; актуализиране на базата-данни в системата (структура, служители, кореспонденти, права на достъп и т.н.); провеждане на индивидуални обучения на служителите в министерството; сканиране на цялата входяща кореспонденция.

През 2017 г. се извърши осъвременяване и разширяване на внедрената в МВнР система за управление на документооборота и работния поток Еventis R7. На служителите на Министерството бяха разяснени новите функции и подобрения, като същевременно бяха анализирани и отчетени техните препоръки.

Съхранение, реставрация и консервация на архивния фонд на МВнР

Продължиха дейностите по поддържане на реда и подреждането на архивохранилищата, преподвързване и подшиване на архивни единици с влошено физическо състояние, за които не е необходимо извършване на специализирана реставрация. Извършена бе оптимизация на пространството за съхранение на архивния фонд на МВнР в наличните архивохранилища.

Продължи научно-техническата обработка на документите от учрежденския архив и експертизата на ценността на част от документите, съхранявани в Архива на МВнР от 1994 г. като бяха изготвени описи на тези, които са с постоянен срок на съхранение и Актове за унищожаване на документите без историческо и научно-справочно значение. Продължи и електронизацията на описите за постоянно съхранение за 1989 г.

През отчетния период бяха дадени методически указания на задграничните представителства на РБ по въпроси, свързани с обработката, съхранението и експертизата на документите. Бяха утвърдени изпратените Актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, изготвени от Експертни комисии в ЗП на РБ в Мадрид, Виена, Дъблин и Солун.


Подобряване на административното обслужване на принципа “едно гише”, осъществявано от “Приемна на МВнР”

През отчетния период подобряването на административното обслужване на принципа на „едно гише”, осъществявано от Приемната на МВнР, беше основна цел в работата на Приемната, изразяващо се в обстойно и компетентно консултиране на гражданите при получаване на информация за видовете и сроковете на извършваните административни услуги от министерството. Продължи и упражняваният от Приемната вътрешен контрол по изготвянето в срок на отговорите с цел подобряване качеството на административната услуга.


Информационно обслужване

В задграничните представителства бяха извършени следните дейности:

- Преглед на новите площи и изготвяне на проект на мрежа в Брюксел-НАТО;

- Профилактика на компютърната мрежа, инсталиране на компютърни конфигурации и периферна техника в Будапеща;

- Изграждане на компютърната мрежа, инсталиране на компютърни конфигурации и периферна техника в Тараклия;

- Профилактика на компютърната мрежа, инсталиране на компютърни конфигурации и периферна техника в Белград;

- Профилактика на компютърната мрежа, инсталиране на компютърни конфигурации и периферна техника в Подгорица;

- Профилактика на компютърната мрежа, инсталиране на компютърни конфигурации и периферна техника в Скопие;

- Профилактика на компютърната мрежа, инсталиране на компютърни конфигурации и периферна техника в Ниш;

- Профилактика на компютърната мрежа и НВИС в Москва;

- Профилактика на компютърната мрежа и НВИС в Минск;

- Профилактика на компютърната мрежа и НВИС в Кувейт;

Служителите от дирекция „ИКС“ активно участваха в подготовката и по- време на Парламентарни избори 2017 г., като бяха обработени всички заявленията на българските граждани в чужбина, подготовка на необходимата техника за изпращане в изборните секции, координация и обезпечаване на необходимата информационна-комуникационна среда със секциите, извън пределите на Р България.

Във връзка с изпълнението на изискванията на ЗЗКИ и Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на АИС/М, бе извършена актуализация на нормативните актове за безпроблемното функциониране на Вътрешната Компютърна Мрежа (ВКМ) в Москва.

В Централното управление на МВнР бе осъществен постоянен текущ контрол и периодична профилактика на компютърните мрежи.

Дирекция „ИКС“ постоянно разработваше и прилагаше политиките, стандартите, правилата, както и процедурите по отношение на дейностите в областта на информационните и комуникационните технологии в МВнР, с цел изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2016 –  2020 г. 


Целеви стойности по показателите за изпълнениеПоказатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет


1.

Регистрирани документи в Централната регистратура към дирекция „АО”1

Брой

65 000

76 768

2.

Обработени архивни единици в дирекция „АО”1

Брой

10 000

7759

3.

Сканирани документи с цел оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация1

Брой

40 000

20 401

4.

Обучени служители за работа с автоматизираната деловодна система

Брой

100

70

5.

Оказана методическа помощ в деловодната дейност и формирането на архивния фонд в задграничните представителства на Република България

Брой мисии

12

15

6.

Участие в двустранни и многостранни срещи извън страната в областта на архивистиката

Брой

2

0

7.

Предоставен достъп на граждани до архивния фонд на МВнР

Брой

60

19 регистрирани читатели / 111 посещения


Забележка: В МВнР има самостоятелни деловодства в дирекции „Консулски отношения”, „Човешки ресурси”, „Бюджет и финанси”, в Инспекторат, в отдел „Секретариат на НК за ЮНЕСКО и МНКС”, както и в Дипломатическия институт и в Държавния културен институт, които също регистрират и обработват документи.
Основните причини, поради които не са достигнати някои от планираните целеви стойности на показателите за изпълнение бе естеството на работа.


 1. Учрежденско осигуряване

МВнР предприе редица дейности, целящи адекватно, навременно и комплексно обезпечаване на функционирането на Дипломатическата служба в следните направления:

 • Транспортно и материално-техническо осигуряване;

 • Осигуряване на материални средства за нуждите на структурните звена на МВнР;

 • Формиране и контрол на договорни отношения с външни фирми.
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми1100.01.01 - Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“

Закон 2017 г.

Уточнен план 31.12.2017 г.

Отчет 31.12.2017 г.

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

23 067 800

25 691 285

24 711 192

 

Персонал

13 377 500

14 378 476

13 934 041

 

Издръжка

7 000 300

6 630 620

6 250 032

 

Капиталови разходи

2 690 000

4 682 189

4 527 119

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

23 067 800

25 691 285

24 711 192

 

Персонал

13 377 500

14 378 476

13 934 041

 

Издръжка

7 000 300

6 630 620

6 250 032

 

Капиталови разходи

2 690 000

4 682 189

4 527 119

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

23 067 800

25 691 285

24 711 192

 

Численост на щатния персонал

660

660

547

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта,

основанието/характера им и източника на финансиране


** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

източника на финансиранеОрганизационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Човешки ресурси”, дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция „Административно и информационно обслужване”, дирекция „Сигурност”Целеви стойности по показателите за изпълнение *

*Индикаторите са описани в текста

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Факторите, които оказват негативно въздействие върху изпълнението на целите са свързани с възможностите за финансово обезпечаване на дейностите, произтичащи от бюджетни рестрикции и административни съкращения.

Информация за наличността и качеството на данните

Източниците на информация са:  • годишните планове на структурните звена, които участват в програмата и отчетите за дейността им;

  • годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР – по Закона за администрацията;

  • водени регистри в Министерството на външните работи относно регистриране и проследяване на движението на входящите и изходящи документи в Министерството;

  • отчет за самооценка на административното обслужване, годишни планове и отчети.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.Програма 2 „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели

Чрез дейностите по Програма 2 се осъществява планирането, организирането, осигуряването на условия за функциониране на задграничните представителства на Република България с оглед на изпълнение на целите на външната политика, както и оказване на всестранна подкрепа на българските юридически лица и на гражданите при техните дейности в чужбина в съответствие с принципите на международното право.В отчетния период в голямата си част бяха постигнати заложените цели, като основен проблем продължава да бъде недостатъчното финансиране на определени дейности.
Осъществени дейности/постигнати резултати


 1. Управление на сградния фонд извън страната

Във връзка с осигуряване на необходимите условия за функционирането на дипломатическата служба, са предприети действия за подобряване ефективността на използването на имотния портфейл и автомобилния парк, в т. ч.:

 • Предприети са действия по разработване на техническо задание за софтуеър за управление на имотите, държавна собственост, предоставени за управление на МВнР и извън страната.

 • Давани са своевременно указания във връзка с ефективното управление на сградния фонд извън страната и за наемането на имоти за нуждите на задграничните представителства.

 • Подготвени материали и внесени на заседание на МКДИИС на 03.05.2017 г. като комисията е дала съгласие за сключване на договор за наем на имот, собственост на българската държава, находящ се  Люксембург, с административен адрес: ул.”Монтерей” №47-49, с наемател дипломатическото представителство на Република Франция в Люксембург, за срок от пет години.

 • Предприети необходимите действия във връзка със съдебни процеси в чужбина за защита правата на българската държава върху имоти, управлявани от МВнР
 1. Преговори по двустранни споразумения за размяна на имоти за дипломатически цели

На 04.01.2017 г. е прието Решение на МС за одобряване текста на новата Спогодба между правителството на Република България и правителството на република Куба за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни, а Спогодбата е подписана на 19.01.2017 г. и е внесена за ратификация в Нардното събрание. Подготвени материали и внесени на заседание на МКДИИС на 03.05.2017 г. като е одобрен предложения текст на проект на нова Спогодба между правителството на Република България и правителството на Корейската народно-демократична република, като основа за водене на предварителни експертни консултации с КНДР, с оглед постигане на съгласие по окончателен  проект на нова Спогодба, който да бъде внесен за одобрение в Министерски съвет.


 1. Разпоредителни сделки

Продължават действията по изпълнение на приети решения на МКДИИС, както и подготовка за освобождаване от недвижима собственост, която е с отпаднала необходимост и/или е разположена в държави, в които Република България няма дипломатическо присъствие и не се предвижда възстановяването на такова.Финализирана е сделката по продажба на апартамент в Бейрут и е стартирана нова процедура по проучване на възможностите за продажба на имот – жилищен блок в Стокхолм, след одобрен доклад от министъра на външните работи. Във връзка с извършена проверка от Инспекторат в ДП Буенос Айрес, са дадени указания на посолството за предприемане на действия за проучване на възможностите за замяна и/или продажба на сегашната сграда на посолството и покупка на нов имот, отговарящ на съвременните изисквания за функционалност и представителност на едно дипломатическо представителство.


 1. Инвестиции в недвижими имоти, държавна собственост извън страната и ново строителство

За поддържането на държавния сграден фонд на Република България за нуждите на задграничните представителства и ЦУ е изработена инвестиционна програма за 2017 г., съобразно определените средства в бюджета на МВнР.

Дадени са указания за извършване на ремонтни дейности за поддръжката на сградния фонд в задграничните представителства на Р България в Копенхаген, Дъблин, Осло, Варшава, Тараклия-Молдова, Берлин, Истанбул, Москва, Лондон, Хелзинки, Лисабон, Рабат, Аман, Пекин, Токио, Ню Йорк, Мексико и Бразилия.Във връзка с подготовката на България за председателството на ЕС през 2018 г. и одобрените средства от Министерския съвет за 2017 г. за подобряване на състоянието на сградния фонд извън страната в размер на 1 139 200 лв. са дадени своевременни указания за извършване на необходимите ремонтни дейности в следните мисии: ПП-Виена, ДП-Виена, ПП-Ню Йорк, ДП-Братислава, ДП-Хелзинки, ДП-Стокхолм, ПП-Женева, ДП-Техеран, ДП-Сеул, ДП-Кувейт, ДП-Никозия, ДП-Пхенян, ДП-Вашингтон, ДП-Прага, ДП-Рим.

През 2017 г. са извършени ремонти на сградния фонд общо в над 30 задгранични представителства. 1. Защита на правата и интересите на българските общности и граждани в чужбина и подпомагане на изпаднали в бедствено положение в чужбина български граждани до тяхното завръщане в страната.

МВнР продължи да полага настойчиви усилия за защита на правата и интересите на българските физически и юридически лица извън пределите на нашата страна в следните насоки:

 • Защита на правата и интересите на малолетните и непълнолетните български граждани, както и на нашите сънародници от уязвимите социални групи (лица с увреждания, възрастни хора и др.) в ЕС и трети страни.

 • Оказване на консулска защита и съдействие за завръщане в родината на български граждани пострадали или изпаднали в затруднено или бедстващо положение поради различни обстоятелства.

 • Защита на правата на български граждани, станали обект на трудова експлоатация или трафик на хора във Великобритания, Италия, Испания, Полша, Гърция, Словения, Израел и др.

 • Оказване на съдействие на български граждани, чрез взаимодействие с другите компетентни български ведомства, за уреждане на трудово-правни и пенсионни въпроси в Гърция, Италия, Португалия, Израел, Босна и Херцеговина, и др.

 • Организиране на транспортирането на български граждани с влошено здравословно състояние от Италия, Великобритания, Сърбия, Гърция, Турция и др. държави до България, за продължаване на тяхното лечение в наши болнични заведения.

 • Оказване на съдействие за информиране на близките на починали в чужбина български граждани, както и за последващото транспортиране на тленните останки до страната ни или организиране на служебно погребение на територията на приемащата държава.

 • Оказване на съдействие във връзка със съдебни дела срещу български граждани в Гърция, Кипър, Испания, Кувейт, Обединените арабски емирства, Виетнам, Малайзия, Филипините, Виетнам, Турция и други страни.

 • Осъществяване на посещения от страна на консулските длъжностни лица при български граждани, извършили правонарушения и намиращи се под следствие или изтърпяващи наказания от лишаване от свобода в държавите на акредитация.

 • Оказване на съдействие, във взаимодействие с компетентните български власти, за трансфер в България за изтърпяване на останалата част от наказанията на български граждани, осъдени в Турция, Венецуела, Бразилия, Виетнам и други страни.
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми1100.01.02 - Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“

Закон 2017 г.

Уточнен план 31.12.2017 г.

Отчет 31.12.2017 г.

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

82 626 600

95 229 067

94 085 606

 

Персонал

9 625 200

9 383 894

8 628 693

 

Издръжка

69 235 400

80 453 873

80 242 873

 

Капиталови разходи

3 766 000

5 391 300

5 214 040

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

82 626 600

95 229 067

94 085 606

 

Персонал

9 625 200

9 383 894

8 628 693

 

Издръжка

69 235 400

80 453 873

80 242 873

 

Капиталови разходи

3 766 000

5 391 300

5 214 040

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

500 000

0

 

1. Изпаднали в беда български граждани в чужбина

500 000

500 000

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

500 000

500 000

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

500 000

500 000

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

83 126 600

95 729 067

94 085 606

 

Численост на щатния персонал

720

720

672

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта,

основанието/характера им и източника на финансиране


** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

източника на финансиране
Организационни структури, участващи в програмата

Главен секретар, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция „Ситуационен център”, дирекция „Консулски отношения”, Междуведомствена комисия за държавните имоти извън страната по член 99 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.Целеви стойности по показателите за изпълнение *

*Индикаторите са описани в текста

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

  • Промени във вътрешното законодателство, отнасящи се до защитата на българските интереси и граждани в чужбина;

  • Развитие на вътрешнополитически процеси в държави с негативно рефлектиране върху правата на български граждани и на българските общности;

  • Кризисни събития като природни бедствия, актове на тероризъм, бунтове и метежи и др.;

  • Неспазване на срокове и неточно изпълнение по вече сключени договори за разпоредителни сделки от страна на купувача/ наемателя на имот зад граница;

  • Промени в законодателствата на страните по местонахождение на имотите и възникналата необходимост за документално оформяне на вещните права с цел разпореждане;

  • Проблеми в правно-документалното оформяне на собствеността на някои имоти от приемащата страна /неизяснен правен статут; наличие на тежести върху имота; наличие на претенции от физически или юридически лица (български и чуждестранни) върху собствеността/;

  • Непредвидими промени в пазара на недвижимите имоти както в локален аспект по местонахождението на имотите, така и в глобалната конюнктура;

Информация за наличността и качеството на данните

Годишните планове на структурните звена, които участват в програмата и отчетите за дейността им.Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.Програма 3 „Публична дипломация”

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели

В рамките на тази програма бяха осъществени дейностите на Дипломатическия институт във връзка със задачите му в подкрепа на Дипломатическата служба за повишаване на специализираните знания и умения на представителите на Дипломатическата служба и държавната администрация, утвърждаване на авторитета на ДИ като квалификационен център в България и региона, разширяване на мрежата от контакти и партньори на ДИ и институционалното му популяризиране, подпомагане на процеса на промотиране и провеждане на външната политика на България, насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми и приобщаване на българското гражданско общество и гражданските институции към външнополитическите позиции и действия на България, подготовка на държавната администрация с оглед Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. и др.


Осъществени дейности/постигнати резултати


 1. Обучителна дейност

В периода 9 януари-7 април 2017 г. в сградата на МВнР се проведе тринадесетия курс по дипломация за стажант-аташета. Целта на обучението е да представи специфичните характеристики от работата на дипломатическата служба при формирането и реализирането на българската външна политика. Курсът има за цел да развие познанията на участниците в основни теми от сферата на дипломацията, дипломатическия протокол, консулската дипломация, международното право и др. В програмата бяха включени и редица интерактивни упражнения, целящи пълноценното въвеждане в работния процес в структурата на МВнР. Сертификатите на 26-те стажант-аташета, успешно завършили XIII-ия курс по дипломация „Проф. Иван Шишманов“, бяха връчени на церемония от служебния министър на външните работи Ради Найденов.

Проведени специализирани курсове

 • Курс по консулска дипломация, 3 април – 17 май 2017 г. В него участваха служители, чиято работа е свързана с консулската дейност на Р България в чужбина. През шестседмичния обучителен период участниците бяха запознати с основни национални и международни документи и задълбочиха познанията си по основни теми от консулската проблематика. За лектори в курса бяха поканени експерти от от Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Държавна агенция за българите в чужбина и други институции. Това обучение е задължителен елемент от подготовката на всички консулски служители преди заминаването им на задгранична работа.

 • Зимно училище по дипломация, 20-24 март 2017 г. – участваха 25 участници от 19 страни от Югоизточна Европа, региона на Черно море и Европейския съюз. Семинарът традиционно се организира от ДИ в сътрудничество с фондация Ханс Зайдел и Европейската академия-Берлин. По време на Зимното училище участниците имаха възможността да чуят посланика на Обединеното кралство по въпроса за Брекзит, да се запознаят със съвременното развитие на въпросите на сигурността и енергийната политика, да участват в симулационни игри, посветени на уменията за анализиране на външната политика и образа на дадена държава, излагане на ясна позиция и умения за успешно водене на преговори.

Обучения по проект „Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС“

След проведена обществена поръчка с предмет: „Провеждане на чуждоезикови обучения по европейска терминология на английски език”, е избран изпълнител Британски съвет-клон България, който провежда курс на обучение е с продължителност от 120 учебни часа при интензивност от 6 учебни часа седмично. Проведени са три семестъра като общо са обучени 350 държавни служители по терминологичен и комуникативен английски език.На 15.05.2017 г. стартира първото от обученията „Умения за водене на преговори” на английски език, в рамките на обществена поръчка с предмет „Провеждане на курсове за повишаване на преговорните, комуникативните и презентационните умения на служители от държавната администрация“, изпълнявана по проект на Дипломатическия институт.

На 25 септември се проведе шестия международен семинар „Енергийна дипломация”. Участниците в него за 45 представители на държавната администрация, бизнеса и неправителствения сектор, както и гости от 17 държави от Югоизточна Европа, Черноморския регион и Европейския съюз.

През 2017 г. бяха проведени курсовете "Разрешаване на конфликти и справяне с кризисни ситуации" и "Комуникационни умения и говорене пред публика".


Специализирано обучение под егидата на обучителен консорциум „Нова европейска обучителна инициатива“ (ENTRi)

След присъединяването на ДИ през юни 2016 към елитния обучителен консорциум „Нова европейска обучителна инициатива“ (ENTRi) в периода 18-22 декември 2017 г. института организира специализиран курс по „Преговорни умения и медиация при управление на граждански кризи” в гр. Тбилиси, Грузия. Домакин на събитието бе грузинското DIBS (Defence Institution Building School), а лекционната и практическа част бяха проведени от експерт на „Клингендал”. Участие взеха 23 представители на различни държавни структури за сигурност от държавите-членки на ЕС.
 1. Изследователска дейност

През 2017 г. приключи обявения трети пореден конкурс за приложна изследователска разработка от млад експерт на тема "Република Македония в съвременната балканска геополитика и мястото на българския национален интерес там”. Двама от кандидатите приключиха успешно конкурса – Войн Божинов и Йорданка Ангелова Стоянова – Тонева. Те бяха подпомагани текущо с методология, информация и експертиза. Предстои публикация на техните трудове. През отчетния период беше продължена традицията служители от отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейност” на ДИ да участват в експертни дискусии и научно-практически конференции по актуални за България външнополитически теми. В резултат на това бяха изготвени следните аналитични материали за информационните нужди на Института и МВнР:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница