Съдържание: 2 мисия и визия за дейността на министерството на външните работи


Двустранна икономическа дипломациястраница9/19
Дата30.07.2018
Размер3.37 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Двустранна икономическа дипломация

През 2017 г. дейностите на МВнР в ресора на икономическата дипломация имаха за цел разширяване на икономическото сътрудничество на Р България с редица страни, привличане на чужди инвестиции и подкрепа на българския бизнес. За ефективното осъществяване на целите на икономическата дипломация за отчетния период бяха формулирани следните задачи, по които бе реализирана активна работа: • Създаване на благоприятни условия за нарастване на българския износ, посредством координиране на организацията и провеждането на бизнес форуми, изложения, съвместни проекти и дискусии с цел популяризиране на благоприятната бизнес среда в България, както и с цел разширяване на позициите на българския бизнес на традиционни пазари и разработване на нови пазари за български стоки и технологии в тясно сътрудничество с ИАНМСП, БАИ, БТПП, КРИБ, АИКБ, ССИ, АБИ и др. институции и браншови и работодателски организации.

 • Взаимодействие и координация с Министерство на икономиката, Министерство на туризма, Министерство на енергетиката и други институции в Р България, както и с дипломатическите представителства в чужбина, във връзка с привличането на инвестиционни и финансови ресурси към България, трансфер на технологии и „know how“, диверсификация на енергийните ресурси, популяризиране на България като туристическа дестинация и реализирането на разнообразни икономически и инвестиционни възможности за Р България и българския бизнес.

 • На базата на получена информация от ДП на Р България относно проблемите и перспективите на развитие на двустранните търговско-икономически отношения със съответните държави са изготвени съответни анализи по региони и държави;

 • Изработено проучване чрез българските ДП в повечето ДЧ на ЕС във връзка с изясняване участието на тези страни с финансов принос в Инициативата на ЕИБ за Икономическа устойчивост;


Многостранна икономическа дипломация

Активизиране на усилията за приемането на Република България в ОИСР

През 2017 година бяха проведени следните по-важни действия по линия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР):


В организационен план:

- назначен бе нов специален координатор за работата с ОИСР;

- през март т.г., по инициатива на МВнР, бе проведена работна експертна среща на представители на ведомствата и агенциите, които имат отношение към разнообразната дейност на Организацията. В рамките на срещата бяха обсъдени и индикаторите и правните инструменти за присъединяване, предоставени от Работна група „Разширяване” на ОИСР;

- в изпълнение на решенията на правителството, България участва в заседанията на редица комитети и работни групи на ОИСР като „гост” и „участник”. След съгласуване със съответните български ведомства през март-април 2017 година бяха изпратени нови указания за предприемане на съответните стъпки за присъединяване на България към Декларацията на ОИСР за международни инвестиции и мултинационални компании, за присъединяването на България към Декларацията за зелен растеж, за участие в работата на Комитета по екологична политика, работната група по химикалите, пестициди и биотехнологии към него и Комитета по химикалите, за присъединяване като „гост” към инструмента на ОИСР „Препоръка на Съвета на ОИСР относно принципите за разработване на политики по отношение на интернет”;

- подготвени бяха материали за визитата на служебния министър на икономиката, г-н Седларски, за участие във форум, организиран от ОИСР на тема: „Инвестиции за по-силна конкурентоспособност на Югоизточна Европа“ през април 2017 г. в Париж. По време на посещението бе заявена и осъществена среща на министъра с представители на Секретариата на Организацията и с посланиците на държавите-членки на ОИСР;

- през май т.г. бе проведено второ заседание на експертната междуведомствена група, на което бе обсъдена подготовката на Решение на Министерския съвет за ускоряване присъединяването на България към ОИСР;

- подготвен и разпространен до ДП на РБ в ДЧ на ОИСР нонпейпър, както и бяха изпратени съответни указания за да се информират за резултатите от провеждането на стратегическия дебат по разширяването на ОИСР и позициите на страната ни;

- продължиха действията по присъединяването на страната към основните правни инструменти на ОИСР. На 7 юни 2017 година България се присъедини към Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

- изготвени бяха материали за срещата на българския президент Румен Радев на 25 октомври 2017 г. с южнокорейският министър-председател, по време на която последният изрази подкрепа за присъединяването на България към ОИСР;

- подготвена бе инструкция до ДП във Вашингтон, Токио, Анкара, Любляна, Берн и др., за провеждане на срещи и разясняване позицията на България, за информиране за нашите очаквания от заседанията на Съвета на ОИСР по разширяването и искане на подкрепа за българската кандидатура за членство.


В координационен план:

- през м.юни 2017 г. бе подготвен първият вариант на проект за Решение на Министерския съвет за създаване на постоянно действащ координационен механизъм и приемането на финансово осигурена „пътна карта” за дейността по членството за периода 2018-2020 г.;

- създадена бе мрежа за неформални информации и предложения между експертите от българските ведомства и агенции по досието „ОИСР”;

- бе извършена проучвателна работа, свързана с прецедента, че за пръв път процедурата по съгласуване и представяне на позиция на ЕС пред ОИСР по гореупоменатите икономически прегледи ще съвпадне с Председателство на държава, която не е пълноправен член на ОИСР. Взето е решение България да изпълни своите председателски функции при обсъждане и представяне позицията на ЕС по изготвените от ОИСР прегледи, без да прибягва до опцията за делегиране на тези функции на друга държава от Триото;

- през отчетия период, МВнР работи интензивно и ефективно с българското дипломатическо представителство в Париж, което отговаря и за ОИСР.
Присъединяване към работни органи на ОИСР:

- на 3 ноември 2017 г. се получи положителен отговор от дирекция „Околна среда“ на ОИСР за приемането на България със статут на „гост“ в основния Комитет по химикали и всички негови работни групи;

- на 7 ноември 2017 г. председателят на специализирания Комитет в областта на бизнеса и индустрията на ОИСР покани българската Асоциация на работодателските организации да участва като „наблюдател” в работата на Комитета от януари 2018 г.;

- с Решение № 698 на МС от 16 ноември 2017 г. бе одобрено присъединяването на България към Многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави, както и проект на едностранна Декларация относно датата на влизане в действие на обмена на информация по Многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави;


Подготовка на втората среща на върха на държавите, участващи в инициативата „Три морета“/6-7 юли 2017 г., Варшава/

През м. май МВнР започна подготовката за участието на българската делегация, ръководена от президента на Републиката във втората среща на върха на държавите участващи в Инициативата „Три морета“, която се проведе в началото на м. юли т.г. във Варшава. Инициативата е проект, имащ за цел стимулиране на икономическото сътрудничество в различни области между 12-те държави-членки- България, Австрия, Хърватска, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Тя е израз на желанието на тези страни да играят по-активна роля в региона разположен между Балтийско, Адриатическо и Черно море, като активизират търговско-икономическите връзки помежду си и привличат инвестиции, както от европейски, така и от американски и азиатски партньори. Инициативата има геостратегически и трансатлантически аспект и се базира върху наличието на общ интерес за преодоляване на изоставането спрямо Западна Европа и най-вече за изграждане на енергийна, транспортна и комуникационна инфраструктура, които са необходимо условие за икономическия ръст. Участието на България в процеса на регионално сътрудничество по линия на Инициативата „Три морета“ предоставя добри възможности за реализация на важни външнополитически и икономически приоритети на България, преди всичко за свързването на страната ни с европейските енергийни и транспортни мрежи с региона на ЦИЕ.

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми1100.03.02 - Бюджетна програма „Двустранни отношения“

Закон 2017 г.

Уточнен план 31.12.2017 г.

Отчет 31.12.2017 г.

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

331 000

181 000

93 882

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

331 000

181 000

93 882

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

331 000

181 000

93 882

 

Персонал

 

0

0

 

Издръжка

331 000

181 000

93 882

 

Капиталови разходи

 

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

331 000

181 000

93 882

 

Численост на щатния персонал

 

 

 

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта,

основанието/характера им и източника на финансиране


** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

източника на финансиране


Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението на програмата участват:

Министърът на външните работи, Политическият кабинет, Генерална дирекция „Двустранни отношения”, дирекция „Америка“, дирекция „Азия, Австралия и Океания“, дирекция „Близък изток и Африка“, дирекция „Източна Европа”, дирекция „Външноикономически отношения”
Целеви стойности по показателите за изпълнение *

*Индикаторите са описани в текста

Информация за наличността и качеството на данните


 • Информации и отчети за дейността на МВнР и ЗП;

 • Отчет на участващите в програмата организационни структури;

 • Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи”, Съвет „Общи въпроси” и работните органи на ЕС; доклади от ПП към ЕС;

 • Информации, паметни бележки от срещи/събития на двустранна и многостранна основа;

 • Постановения и Решения на МС;

 • Доклади и данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

 • Участия в международни форуми.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Вж. Програма 5Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен съгласно Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.


Програма 7 „Активна двустранна и многостранна дипломация”

Степен на изпълнение на заложените в програмата цели

Програма „Активна двустранна и многостртанна дипломация” включва дейности на Министерство на външните работи, които имат за цел да повишат видимостта и представителността на страната ни на международната сцена. Основните направления, по които се реализират дейностите в Програма 7 са: • Участие в международните усилия за гарантиране на стабилност, мир и сигурност

 • Участие в международното сътрудничество за развитие

 • Развитие на многостранна дипломация

В рамките на програмата бяха реализирани конкретни дейности, насочени към защита на националните интереси в приоритетни за Република България, ЕС и НАТО глобални аспекти на външната политика и международното сътрудничество, като: опазването на мира и сигурността, предотвратяването на конфликти, борбата с международния тероризъм, радикализацията, войнствения екстремизъм и престъпността в глобален мащаб, защитата правата на човека, устойчивото развитие , оказването на хуманитарна помощ, неразпространението на ОМУ, контрола на въоръженията и експортния контрол.

През годината в рамките на тази програма бе изпълнявана и одобрената от Министерския съвет Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 г., както и изпълнението на чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния бюджет за 2017 г.В отчетния период в голямата си част заложените цели бяха постигнати, като основен проблем продължава да бъде недостатъчното финансиране на определени дейности.
Осъществени дейности/постигнати резултати


 1. Координация на участието на Република България в ООН и специализираните организации от системата на ООН

През отчетния период продължи активната ангажираност и участие на МВнР за защита на националните интереси при участието на Република България в Организацията на обединените нации (ООН), вкл. в нейните основни органи и специализирани агенции, и организациите от нейната система.

През отчетния период бе осъществена подготовката за участието на страната в 72-та сесия на ОС на ООН, както и работа по темите от дневния й ред.

Успешно се осъществи подготовката и участието на българската делегация в Общия дебат на 72-ата сесия на ОС на ООН, в Ню Йорк, САЩ, на тема „С фокус към хората: стремеж към мир и достоен живот за всички, на устойчива планета”. Българската делегация бе ръководена от президента на Република България, като в нея участие взеха също заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева, началникът на кабинета на министър председателя, г-жа Румяна Бъчварова, както и други представители от МВнР, Постоянното представителство на България към ООН в Ню Йорк и Посолството на страната в САЩ. МВнР подготви и осигури информационни материали и позиции за участията на членовете на делегацията в редица събития на високо ниво и в съпътстващите мероприятия, проведени в рамките на седмицата на Общия дебат, посветени на проблемите с глобалното управление, реформата на ООН, предотвратяването на конфликти и насърчаването на мира, дневния ред за трансформация, обхващащ всички глобални предизвикателства, в т.ч. тероризма, ядреното разоръжаване, многобройните конфликти и кризисни ситуации, трафика на хора и засилващите се миграционни процеси, сексуалната експлоатация и насилие, климатичните промени, предизвикателствата пред постигането на целите за развитие. МВнР координира и провеждането на двустранни срещи на президента и министъра на външните работи по време на посещението в Ню Йорк с държавни глави и министри на външните работи на другите страни членки на ООН, с което се маркира бъдещото сътрудничество с партньорите – членове на световната организация.

В контекста на програмата на ООН „Младежки делегати на ООН”, МВнР участва и в провеждането на финалния кръг за избор на български младежки делегати за периода 2017 – 2018 г., които реализираха първото си участие в Трети комитет на ОС на ООН през първите две седмици на месец октомври 2017 г., за което информираха на проведения през м. декември брифинг в МВнР.

Съвместно с българските постоянни представителства към ООН в Ню Йорк, Женева и Виена систематично се работи по изготвянето на позиции по важни за страната въпроси от компетенцията на основните комитети и органи на Общото събрание на ООН.

Представители на МВнР взеха участие в редовните заседания на Работната група на Съвета на ЕС по въпросите на ООН (CONUN) – на експертно ниво и във формат „ресорни директори”. Позициите на българската страна по темите от дневния ред на ООН са част от общите усилия за утвърждаване на ЕС като активен регионален партньор на ООН, един от основните й сътрудници в дейностите по поддържане на международния мир и сигурност, защитата на ценностите на демокрацията, правата на човека и доброто управление.

Страната проследява прилагането на визията на новия Генерален секретар на ООН за въздигане на дипломацията в полза на мира, съчетаването ѝ с концепцията за постигане на устойчивост на мира (sustaining peace) и поставянето на превенцията и инструментите на превантивната дипломация, каквито са специалните политически мисии на ООН, и посредничеството на ООН, в центъра на усилията на световната организация за гарантиране на мира и сигурността. България активно подкрепя визията на ГС на ООН и съдейства за развитието на капацитета на ООН в областта на превантивната дипломация, включително по отношение на посредничеството и мирното разрешаване на конфликти. Българската страна взе участие в редовната министерска среща на Групата на приятелите на посредничеството, проведена в рамките на Общия дебат на 72-та сесия на ОС на ООН, както и в дейността на Групата на приятелите на посредничеството и в обсъждането в органи на ОС (Четвърти и Пети комитет) на актуални въпроси, свързани с превантивната дипломация на ООН.

Страната проследява и текущия процес на реформи на управлението и на оперативните въпроси на ООН в три направления: 1) управление на ООН (Секретариата на ООН), 2) стълба „мир и сигурност” на ООН, 3) репозициониране на системата на развитието на ООН, без да се засягат хуманитарните аспекти. Процесът е лансиран от Генералния секретар на ООН Антонио Гутериш през 2017 г., като трите прегледа се разглеждат като пакет и имат за цел укрепване на съгласуваността и спомагане за поставянето на превенцията в центъра на усилията за реформиране дейността на ООН и за постигането на по-гъвкави и адаптирани към нуждите на терен операции за поддържане на мира на ООН (ОПМ). Реформите надграждат решенията от протеклите процеси на преглед на операциите на ООН за мир, на архитектурата на ООН за изграждане на мира и на Резолюция 1325 за жените, мира и сигурността, проведени през 2015-2016 г.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница