Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждитестраница2/6
Дата22.07.2016
Размер1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

3. Визия и цели3.1.Визия

Създаването на Общинската стратегия за социални услуги е израз на желанието община Свищов да бъде с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които дават възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск, като се отчитат динамичните промени на съвременното общество.


Ценности и принципи

Основна ценност в социалната работа е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. При планирането и предоставянето на социални услуги Общинската стратегия следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи и за правата на детето и утвърждава следните ценности:

Човекът с неговата неповторима индивидуалност и уникалност, толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като ценност и ресурс за развитие;

Зачитане на човешките права и свободи, уважение и признание надостойнството на всеки човек, общност и група с особен акцент върху правата на децата;

Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на Общинската стратегия;

Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до социални услуги.
Принципи и подходи, които ще бъдат следвани при изпълнението на планираните дейности и мерки:
♦ Социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи;

♦ Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя;

♦ Индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя;

♦ Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип;

♦ Гарантиране на равен достъп до услуги на всички жители на общината и достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;

♦ Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи;

♦ Проактивност в обхващането на рисковите групи;

♦ Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и партньорства;

♦ Надграждане над добрите практики и опит в услугите; постоянно повишаване на квалификацията и уменията и учене от собствения опит;

♦ Постоянно оптимизиране на качеството на социалните услуги.


3.2.Приоритети на общинската стратегия
Приоритетни направления
За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления. В процеса на планиране те бяха идентифицирани с участието на всички заинтересовани страни въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в област Велико Търново.

Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на критичните социални проблеми на жителите на областта. Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

В широк контекст, политиките на социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, които имат нужда от подкрепа. В логиката на Областната стратегия за социалните услуги, обособяването на интервенцията за децата, уязвимите групи, лицата в неравностойно положение и старите хора в отделни направления помага да се очертае спецификата на услугите за тези рискови групи.
Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:
1. Подкрепа за деца в риск и техните семейства.

Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата, осъществяващо се чрез развитието на широка мрежа от услуги с цел подкрепа на семействата в риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и извеждане на децата от специализираните институции.


2. Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни лица в неравностойно положение.

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно социално положение осигурявайки достъп до качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, подобряване достъпа до качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда.


3. Развитие на социални услуги за социално включване на самотноживеещи възрастни хора в риск.

Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот.


Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение основните дейности в Общинската стратегия, обхващат:
4. Развитие на човешките ресурси

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти.


5. Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги

Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво изисква активно развиване на партньорствата между общините в областта по отношение на конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите на хората в риск пък изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, инфраструктура и др.


Приоритетни целеви групи
Планираните дейности в Областната стратегия обхващат всички рискови групи, изведени при анализа на ситуацията. Определянето на приоритетни целеви групи в никакъв случай не изключва останалите рискови групи, но задава основния фокус на интервенцията през периода на стратегията. Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за социално включване в област Велико Търново са:

• Уязвими семейства с деца в риск;

• Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище;

• Деца, отглеждани в специализирани институции;

• Хора с увреждания;

• Хора в риск от всички целеви групи, живеещи изолирани , без достъп до социални и др. услуги;

• Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в отдалечените райони.
3.3.Цели
Общи и специфични цели
Общинската стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени социални услуги , интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. Във всяко приоритетно направление са набелязани общи и специфични цели и задачи:
Приоритетно направление 1: Подкрепа за деца в риск и техните семейства.
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори. .
Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство;

Специфична цел 1.2. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата;

Специфична цел 1.3. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование;

Специфична цел 1.4. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата;

Специфична цел 1.5. Да се подпомогне социалната интеграция за младежите, напускащи специализирани институции.

Специфична цел 1.6. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството;


Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни и лица в неравностойно положение
Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи.

Специфична цел 2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността;

Специфична цел 2.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания;

Специфична цел 2.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск;


Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на самотноживеещи възрастни хора в риск.
Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места .

Специфична цел 3.1. Да се развие широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда.

Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.
Общите и специфичните цели във функционалните приоритетни направления включват:
Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси
Обща цел 4. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги..

Специфична цел 4.1. Да се стимулира развитието на административния и организационен капацитет на общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и групи в неравностойно положение.

Специфична цел 4.2. Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти.
Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

Обща цел 5: Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Специфична цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните услуги.

Специфична цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.
Ключови индикатори за постиженията на Стратегията
Постигането на набелязаните общи и конкретни цели в рамките на следващите пет години ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори, които показват напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и разликите при сравнението на показателите за настоящия момент с данните към 2015 година.
Основните индикатори за промяната в системата на социалните услуги са:

• Промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез увеличаване на дела на услугите в общността ;

• Повишен капацитет за управление на СУ на представители на администрацията, дирекции социално подпомагане и персонал на доставчиците на услуги ;

• Осъществени междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1 община;

• Инициирани и развити смесени междусекторни услуги и/или мерки (проекти) за социално включване на уязвими общности и рискови групи.
Ключовите качествени индикатори за успеха

• Осигурена подкрепа зна уязвимите семейства и деца;

• Предотвратена институционализация на децата в риск от изоставяне ;

• Степен на намаляване/ предотвратяване на изоставянето на деца от семейства в риск в резултат от услугите за превенция в;

• Намаление на отпадналите от училище деца;

• Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;

• Предотвратена преждевременна институционализация на самотно живеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда;

• Създаден капацитет за обхващане на децата с увреждания в рехабилитация или различни форми на заместваща, дневна грижа;

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда на старите хора с приоритетно обхващане на самотно живеещите в изолирани населени места ;.
4. Интервенция – социални услуги и мерки
Планираната интервенция очертава общата картина на развитието на мрежа от социални услуги на общинско ниво през следващите 5 години – от 2011 до 2015 година. Стратегията предначертава:

• развитието на съществуващите социални услуги през следващите 5 години с ясно виждане за конкретните перспективи към разширяване, реформиране ;

• разкриването на нови социални услуги за приоритетните целеви групи;

• инициирането на междусекторни „смесени” иновативни услуги и програми;

• паралелното развитие на мерки и политики за социално включване в приоритетните свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и инфраструктура), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги.

Услугите и мерките са описани към съответното приоритетно направление, като се правят препратки и уточнения в случаите, когато една социална услуга изпълнява дейности, отнасящи се до две или повече приоритетни направления или конкретна цел. Социалните услуги и дейности се разглеждат като система от услуги, които си взаимодействат и допълват, за да се постигне ефект и реална полза за обхванатите целеви групи.

    1. Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск.


Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори.
Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство, чрез:
Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на уязвимите семейства и деца в Центрове за обществена подкрепа.

Мярка 1.1.2 Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика , семейно планиране и подкрепа за социално включване на семействата в риск

Мярка 1.1.3 Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца.

Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на уязвимите семейства и деца в Центрове за обществена подкрепа
Дейностите целят „затваряне на входа” към специализираните институции (СИ). За да се предотврати изоставянето на новородени деца на ниво «Родилен дом» работата по превенция трябва да започне по-рано, а където е възможно още преди раждането на детето. Успехът на превенцията зависи от ранната, навременна намеса и продължителността на социалната работа с бъдещата майка, нейното семейство и близко обкръжение. Освен това ще се работи за създаване на алтернативни форми за краткосрочна грижа (като «спешна приемна грижа») за настаняване по спешност на изоставени деца (новородени и по-големи) като превенция на настаняването им в СИ.
Нов Център за обществена подкрепа (ЦОП) на деца и семейства в риск ще бъде разкрит в община Свищов. Планиран капацитет на ЦОП 50 места. ЦОП ще бъде с териториален обхват населените места от общината. Дейностите в ЦОП ще бъдат насочени към превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, развиване на умения на самостоятелен живот, приемна грижа и осиновяване, превенция на отклоняващото се поведение.
Конкретните услуги във всеки Център за обществена подкрепа включват: семейно консултиране и подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, свързани с развитието на децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни консултации в случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи; подкрепа за професионално ориентиране на деца и младежи; семейно планиране, подготовка за родителстване, работа на ниво «Родилен дом», психологическо консултиране и рехабилитация, обучения в умения за самостоятелен живот, превантивни програми на ниво училище, информационни кампании, оценяване, обучение, подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на осиновители. Предвижда се да бъде разкрит и център за спешен прием на деца, жертви на насилие и неглижиране в семейството си.
Ползвателите на Центъра ще бъдат насочвани от ОЗД и други свързани структури – медицински професионалисти и лечебни заведения, детски градини и училища, структури от системата на борба с противообществените прояви, общински администрации и др. Центровете за обществена подкрепа да предоставят услуги в своите помещения и чрез мобилни екипи.
В Центровете за обществена подкрепа да бъдат разширени дейностите включващи и:

• Предоставяне на информация, социални и психологически консултации от социални работници, лекари от родилно отделение и лични лекари, правна подкрепа за младите майки в риск да изоставят детето си, посредничество за решаване на социални проблеми и/или насочване към други социални услуги;

• Подкрепа на бременни жени за по-лесна бременност, раждане и удовлетворяване на първите нужди на бебето – както емоционални, така и материални;

• Подкрепа за майките и семействата на новородени деца с увреждания. В специализираното звено/екип ще бъдат включени също социални работници и психолози, със специална подготовка и умения за работа с родители на деца с увреждания (как да се съобщи/подготви семейството за раждане на дете с увреждане, подготовка за грижи и пр.)Организация на мрежа за обхващане на рисковите бъдещи майки от всички общини в програма за ранна превенция. Специално внимание да се отдели на мобилна работа за активно издирване на бъдещите майки във високо рискови общности за установяване, регистриране и проследяване на бременността и – при риск от изоставяне – социални дейности и консултиране на място за предотвратяване на изоставянето на детето. Обхватът на дейностите за ранна интервенция изисква смесен екип от специалисти в звеното – здравни и социални работници, юрист, психолог, трудотерапевт. Формирането на мобилен екип (мобилна група) за активно издирване на всички бъдещи майки ще осигури идентифициране на риска и ранно консултиране на рисковите бременни преди раждането на детето.

Мярка 1.1.2. Общински програми и мерки за здравна профилактика, семейно планиране и подкрепа за социално включване на семействата в риск.
В тези програми се съгласуват действията по здравните грижи, смесените социално-здравни услуги, инициативи за здравна просвета и посредничество на НПО.
Дейност 1.1.2.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на майчинството/ бременността с фокус нежелана и рискова бременност . Осъществява се от здравната система със съдействието на ЦОП, които да улеснят връзката между здравната система и бъдещите майки от семейства и общности в риск.
Целта на програмата е да подобри здравната профилактика за майчинството в съответствие с националните приоритети. Целевите мерки на общинско ниво трябва да обхванат всички бъдещи майки в общината чрез здравна профилактика и задължителна пренатална диагностика на риска от увреждане. Същевременно, при изпълнението на тези мерки, личните лекари, женската консултация и акушерките да идентифицират случаи на потенциален риск от изоставяне на дете и да насочват към ОЗД.
Дейност 1.1.2.2. Разкриване на кабинети по семейно планиране в Свищов с цел подобряване на здравната профилактика за майчинството в съответствие с националните приоритети. Кабинетът ще се осъществи в партньорство с екипа на ЦОП. Те ще организират здравно-социални програми за семейно планиране – информиране и консултиране, услуги за репродуктивно здраве, обучения, информационни кампании, насочени към младежи, родители и семейства в риск. Дейността в този кабинет ще допринесе и за превенцията на нежеланата бременност и за намаляване на риска от изоставяне и институционализация на новородени деца.
Дейност 1.1.2.3. Информационни кампании и здравна просвета сред учениците в среден курс и младежите по въпросите на семейното планиране и превенция на нежелана и ранна бременност. Те ще се изпълняват от НПО, здравни институции, училища и включват здравно-социални консултации за майки и семейства в риск, образователни програми и здравна просвета сред подрастващите и младежите в училищна възраст за намаляване на нежеланите и рисковите бременности.
Дейност 1.1.2.4. Комплексни мерки и програми на общините, НПО и бизнеса за развитие на ресурсите на семействата в риск за отглеждане на децата – подкрепа чрез осигуряване на достъп до заетост, подобряване на жилищните условия, подходящи за отглеждане на деца.
Мярка 1.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца.
При определени условия настаняването при близки и роднини чрез мярка за закрила може да осигури устойчива семейна грижа и възможност за трайно решаване на проблема за бъдещето на изоставеното дете.

Дейност 1.1.3.1. Съвместни дейности на ЦОП и ОЗД за настаняване в семейства на близки и роднини на деца в риск чрез мярка за закрила:

• Установяване на контакти с роднините и близките на детето и мобилизиране на разширеното семейство за поемане на грижата за детето;

• Консултации и подкрепа за изграждане на връзка между детето и разширеното семейство.
Дейност 1.1.3.2. Подкрепа за семействата на роднини и близки, които отглеждат деца като мярка за закрила. Предоставя се от ЦОП и включва:

• Подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за новородени и по-големи деца, чиито родители заявяват намерение за изоставяне;

• Предоставяне на социално подпомагане и в случаи на тежки социални проблеми.

Специфична цел 1.2. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.
Мярка 1.2.1 Изграждане на ЦОП за обхващане на уязвимите семейства с деца в риск . Развиване на широк кръг дейности по превенция на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции.

Мярка 1.2.2 Услуги в подкрепа на осиновяването

Мярка 1.2.3 Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет и за превенция на неглижирането ан деца, отглеждани в семейна среда.

Мярка 1.2.4 Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за превенция на рисково поведение.

Мярка 1.2.5 Подкрепа за преодоляване на последиците от рисково поведение при децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, трафик.

Мярка 1.2.1. Изграждане на ЦОП за обхващане на уязвимите семейства с деца в риск. Развиване на широк кръг дейности по превенция на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции.
Преките дейности на ЦОП включват превенция на изоставянето на деца на ранна и по-късна възраст, превенция на отклоняващото се поведение, насилието, подкрепа и консултиране на рисковите групи – деца и семейства. В съответствие с широкия спектър на съдържанието на тази социална услуга, планираните ЦОП да осъществяват разнообразни дейности, (включително и мобилност на дейностите) за развиване на родителски капацитет и добро родителство, училище за родители, посредничество и подкрепа за деца и семейства с рисково поведение в дома им и в сградата на ЦОП, превенция на отпадането на децата от училище, и пр., както и социална работа в подкрепа на процеса на деинституционализация и закриване на специализираните институции за деца.

Мярка 1.2.2. Услуги в подкрепа на осиновяването.
Дейност 1.2.2.1. Ефективни услуги от ЦОП, ОЗД и ДСП за подкрепа на осиновяването на изоставени деца – консултиране, информиране, посредничество, мотивиране и обучение за кандидат-осиновители чрез форми на индивидуална и групова работа, подкрепа в следосиновителния период за осиновители и осиновени. (Дейностите се извършват от Съвета по осиновяване към РДСП, ОЗД, ЦОП в общините, НПО).
Мярка 1.2.3. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда.

Планираните дейности и услуги ще подобрят родителската грижа и ще спомогнат за ограничаване на неглижирането на децата в семейната среда. Изграждането на родителски капацитет въздейства за създаване на условия и благоприятна семейна среда за максимално развитие на техните възможности.


Дейност 1.2.3.1. Услуги в рамките на ЦОП за развитие на умения за родителстване.
Подкрепата за уязвими семейства, включително и за роднини, отглеждащи изоставени деца от родителите включва:

• Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за уязвими семейства с деца;

• Училище за родители и обучения за добро родителство;

• Кампании за повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията на родителите за стимулиране на ранното детско развитие;

• Практическа подкрепа в домакинството;

• Терапия, фамилно консултиране;

• Достъп до жилища, заетост;

• Консултации и подкрепа за близките и роднините, които отглеждат деца настанени при тях като мярка за закрила.


Дейност 1.2.3.2. Включване на училището и гражданските организации за подобряване на грижата за децата в семейството. Иницииране на смесени социално-образователни дейности в училище за консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно родителство, които ще се изпълняват от учителите, Училищни настоятелства, НПО като самостоятелни инициативи или в рамките на проекти за достъп до интегрирано образование и включване на родителите в образователния процес.
Мярка 1.2.4. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за превенция на рисково поведение.
Образователните програми и кампаниите да бъдат организирани главно от самите училища, РИОКОЗ, НПО и Училищни настоятелства, като се привлекат всички партньори, които работят в сферата на образованието и детското развитие.
Дейност 1.2.4.1. Провеждане на информационни кампании и образователни програми в училище и/или в рамките на ЦОП за:

• превенция на рисково поведение на деца и младежи (агресия, насилие, отклоняващо се поведение),

• провеждане на тренинг - обучения.

• оказване на съдействие на училищата за провеждане на лекции и дискусии в часа на класа; организиране на хепънинги; междуучилищни прояви и инициативи на общинско и областно ниво.


Дейност 1.2.4.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата.

Приоритетна необходимост е развитието на разнообразни извънучилищни дейности като клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със спорт и изкуство, които се осъществяват от училища, читалища, ЦОП като посредници или организатори, училищни настоятелства, НПО, РИО на МОМН.


Мярка 1.2.5. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, трафик.
Услугите са фокусирани върху подкрепата за преодоляване и превенция на отклоняващото се поведение при децата и директна работа с деца с девиантно поведение: консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и семействата им. Наред със социална работа с деца в риск, извършвана от ЦОП, се предвижда и ангажирането на училището чрез организирането на извънкласни занимания и дейности за деца с отклоняващо се поведение – спорт; клубове по интереси; образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им; образователни програми за опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация; информиране по въпросите на насилие и пренебрежение.
Дейност 1.2.5.1. Съвместни дейности на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обществените възпитатели в общините, органите на МВР съвместно с ОЗД в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие.
Дейност 1.2.5.2. Дейности на ЦОП по направление от ОЗД и МКБППМН – консултации, посредничество и подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и зависимости, както и специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви, насилие, рисково поведение.
Специфична цел 1.3. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.
Интегрирането на децата в риск в образователната система и осигуряването на достъп до качествено образование е ключов компонент от превенцията на неглижирането на децата,

инструмент за развитието на техните възможности в максимална степен и за формирането на условия за самостоятелен живот в бъдеще.


Хоризонталните програми и мерки в сферата на образованието се формулират на национално и общинско ниво; а конкретните дейности се инициират и осъществяват предимно от училищата и детските градини, НПО, действащите училищни настоятелства, читалища, Центрове за работа с деца, инициативни групи на родителите и местните общности и др., с подкрепата на общините, РИО на МОМН и Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности (РЦПИОВДУСОП) към МОМН. Техните дейности са в състояние да окажат въздействие върху всички деца и ученици и техните родители, докато дейностите на социалните услуги обхващат предимно идентифицираните случаи на децата (и семействата) в риск, за които са издадени направления от ОЗД. Развитието на междусекторното сътрудничество, взаимодействието с ОЗД и прякото участие на социалните услуги за деца в общността (като ЦОП, дневни центрове) е ключово за пълното обхващане на децата в риск в образователните дейности.
Предвидените мерки са в съответствие с духа на националните и областните приоритети за интегрирано образование, допълват и конкретизират планираните дейности в тази сфера.
Мярка 1.3.1 Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всичкиподлежащи деца .

Мярка 1.3.2 Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи

Мярка 1.3.3 Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и образование за децата с увреждания – обхващане на децата с увреждания в подходящи форми на включващо образование.

Мярка 1.3.4 Целенасочена политика за проибщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца.

Мярка 1.3.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички подлежащи деца
Дейност 1.3.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-годишна възраст, със специален фокус върху децата от рискови общности и уязвими групи, чрез:

• издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка – изпълнява се от учителите, с подкрепата на общината, ОЗД, социалните работници, местно-базирани НПО и инициативни групи;

• разкриване на достатъчен брой подготвителни класове в училище (с целодневна организация на обучението) и/или предучилищни групи в детските градини;

• срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите, осъществявани от учители, социални работници, представители на НПО.


Мярка 1.3.2. Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи.
Дейност 1.3.2.1. Развитие на смесени образователно-социални услуги за превенция на отпадането и задържане на децата в училище, които се изпълняват от ЦОП, НПО, училища, училищни настоятелства, читалища. Изграждане на партньорство и взаимодействие между социалните услуги (преди всичко ЦОП), от една страна, и организациите, ангажирани с образованието (училищата, НПО, и пр.), от друга страна, за образователна интеграция и реинтеграция на децата.
Планирани са:

• консултации и подкрепа за децата – клиенти на услугите на ЦОП по направление от ОЗД;

• Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца;

• Срещи, консултации, инициативи за мотивиране и подкрепа на децата и техните родители;

Организиране на консултации, занимални и помощ от учителите за наваксване на учебния материал от децата и младежите.
Дейност 1.3.2.2. Хоризонтални мерки за подобряване на привлекателността на училището, които обхващат всички деца и млади хора в училище и осигуряват:

• Иницииране и изпълнение на програми и инициативи за повишаване на интереса към учене, включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на решения, отнасящи се до децата;

• Извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и техните родители - включване на децата в извънучилищни занимания в рамките на учебната година (ателиета по интереси, школи по изкуства, спортни състезания); осмисляне на свободното време на децата и младежите;

• Обучения на учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на учителите и включване на интерактивни методи.


Дейност 1.3.2.3. Разработване на целеви програми и инициативи за подобряване на образованието в средищните училища, които да се изпълняват с подкрепата на РИО на МОМН, общината и НПО.
Мярка 1.3.3. Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и образование за децата с увреждания – обхващане на децата с увреждания в подходящи форми на включващо образование.

В дейностите се включват училищата, РИО на МОМН, Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО и Ресурсния център за подкрепа на деца със СОП към МОМН, общината, ЦОП и НПО.


Дейност 1.3.3.1. Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини и ясли. Необходимо е да се разработи план за действие в общината, в който ще се предвиди:

• Разкриване / формиране на специализирани групи за деца с увреждания в масови детски градини;

• Осигуряване на места за интегриране на деца с увреждания в общите групи в масовите детски градини, вкл. подкрепа за адаптиране към средата, осигуряване на транспорт и осигуряване на необходимия брой ресурсни учители. Чрез кандидатстване по проекти към ОПРЧР да се предостави специализирано обучение на педагозите в масовите детски заведения за работа с деца с увреждания.

Дейност 1.3.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масови общообразователни училища за обучение с подкрепата на ресурсни учители - осъществява се от училищата, РИО на МОМН и Ресурсния център към РИО на МОМН с подкрепата на общината, които трябва да осигурят необходимата достъпна среда за децата с увреждания – вътре и извън сградата на училището. Ресурсното образование в масовите общообразователни училища обхваща:

• Деца с увреждания, отглеждани в семейства;.


Дейност 1.3.3.3. Подготовка на средата за приемане на децата с увреждания в масовите училища, осъществявана с помощта на НПО и Ресурсния център към РИО на МОМН чрез целеви мерки в две направления:

• Инициативи вътре в училище, които обхващат трите “страни” - учители, родители (на децата с увреждания и на децата без увреждания) и учениците. Обучения на учителите за толерантност и приемане на децата с увреждания;

• Кампании на в местните общности за повишаване на чувствителността към децата с увреждания и техните семейства, за преодоляване на дискриминацията и промоциране на толерантност.
Дейност 1.3.3.4. Осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания в масовите училища и детски градини . Общината да извърши проучване за оценка на нуждите за подобряване на достъпа на децата с увреждания.
Мярка 1.3.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца.
Дейност 1.3.4.1. Дейности за изграждане на капацитет в училищата и детските градини за включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училище, които включват:

• обучения на учители и директори на училища и детски градини – методи и подходи за включване на родителите и приобщаването им към образованието на техните деца;

• разпространение на обучителни материали за работа с родителите;

• срещи и обучения на Училищни настоятелства и родителски комитети в училищата;

• обмяна на опит и добри практики с други училища и детски градини.
Дейност 1.3.4.2. Инициативи и съвместни дейности в училище за изграждане на връзката между трите страни: училище/учители – родители/общност – деца/ученици с подкрепата на общинска администрация, РИО и гражданския сектор.
Дейност 1.3.4.3. Развитие на капацитета на Училищните настоятелства и НПО за подкрепа на интегрираното образование с участието на родителите и местните общности:

• Създаване и активизиране на Училищните настоятелства в училищата ;• Консултиране, обучения и техническа помощ за развитие на инициативи от Училищните настоятелства.

Специфична цел 1.4. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната
Мярка 1.4.1. Изграждане на ЦНСТ .
Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) предоставят подслон и ежедневни грижи; създават условия за социална интеграция – прием в масови детски ясли, градини, училища; и поддържане на връзката с родители, близки и роднини. Настаняването в ЦНСТ на децата е последната мярка за закрила, след изчерпване на всички възможности за настаняване в семейство – биологично, разширено, приемно и на осиновители.
В ЦНСТ се настаняват деца изведени СИ, както и деца, лишени от родителска грижа, които не са били в СИ и за предотвратяване на институционализацията чрез краткосрочно временно отглеждане на деца оставени за осиновяване или с перспектива за настаняване в приемни семейства или при близки и роднини.
За част от децата с тежки увреждания също се планира настаняване в новоразкрити ЦНСТ и то предимно за тези, които не могат да бъдат изведени в семейна среда, (предвид заболяването им или поради други причини) и се нуждаят от непрекъсната специализирана резидентна грижа. Към края на периода на планиране в Стратегията голямата част от настанените в ЦНСТ деца от СИ ще са доближили или преминали в младежката възраст, като за тези с тежки увреждания ще продължи да стои нуждата от резидентна грижа. Очаква се след междинната оценка на изпълнението на стратегията част от разкритите ЦНСТ за деца с увреждания да се трансформират в ЦНСТ за младежи или пълнолетни лица с увреждания.
Посоченото в дейностите местоположение на планираните ЦНСТ е предварително. В съответствие с методиката за функциониране на ЦНСТ, новите услуги за резидентна грижа от семеен тип се разкриват в районите, от където са децата, а не там където са СИ. Затова след завършването на индивидуалната оценка на децата, настанени в СИ, мястото на ЦНСТ може да бъде променено, за да се осигурят възможности на децата за установяване на контакти със семействата и общността, от която произхождат.
Дейност . Изграждане на 1 ЦНСТ в община Свищов с капацитет 10, настанени в СИ и деца в риск от общността.


Специфична цел 1.5. Да се подпомогне социалната интеграция за младежите, напускащи специализирани институции.
Мярка 1.5.1. Програми за изграждане на социални умения на децата, настанени в СИ.

Мярка 1.5.2. Разкриване на преходни и наблюдавани жилища за адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ.

Мярка 1.5.3. Изграждане на защитени жилища за извеждане от СИ на младежи с увреждания.

Мярка 1.5.4. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ.

Мярка 1.5.1. Програми за изграждане на социални умения на децата.
Дейност 1.5.1.1. Развиване на програми във всички СИ за изграждане на социални умения на настанените деца и младежи и подготовка за самостоятелен живот след напускане на институцията. Програмите се изпълняват съвместно от ЦОП и СИ с подкрепата на училищата и ОЗД.
Мярка 1.5.2. Адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ и СУПЦ.
Преходните жилища са необходими в подкрепа на децата, на които предстои да напуснат СИ за изграждане на умения и навици за самостоятелен живот. Наблюдаваните жилища са услуга в общността за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирани институции. След този етап изградените преходни и наблюдавани жилища могат да бъдат трансформирани в защитени жилища за хора с увреждания или за хора с психични разстройства, или в център за спешно настаняване, в зависимост от идентифицираните потребности .

Мярка 1.5.3. Изграждане на защитени жилища за извеждане от СИ на младежи с увреждания и от СУПЦ.
Тази мярка предвижда развитието на услуги в общността от резидентен тип за деца и младежи, за които не е възможно да бъде осигурена семейна среда и продължаване на функционирането на действащите – напускащите СУПЦ.

Мярка 1.5.4. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ.
Дейност 1.5.4.1. Предоставяне на подкрепа към младежите, напуснали СИ – информиране, предоставяне на консултации, съдействие и посредничество за намиране на работа и самостоятелно жилище, както и съдействие при кризисни ситуации. Дейностите ще се осъществяват от ЦОП и общината като се намалява интензивността пропорционално на нарастващата самостоятелност на младежите.
Дейност 1.5.4.2. Програми за професионална квалификация на младежите, напуснали СИ - включване в курсове за професионална квалификация към Дирекциите Бюро по труда (ДБТ), и/или по проекти, подкрепени от Оперативни програми за развитие на човешките ресурси и Националните програми за заетост.
Дейност 1.5.4.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на достъп до заетост за младежите, напуснали СИ – стимулиране на работодателите, програми за субсидирани работни места и др.
Дейност 1.5.4.4. Прилагане на общински мерки в подкрепа на младежите, напуснали СИ, за осигуряване на жилище (като настаняване под наем в общинско жилище, подкрепа чрез лимитиран във времето субсидиран наем и др.).
Специфична цел 1.6. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството.
Мярка 1.6.1. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.

Мярка 1.6.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава заместваща грижа - дневна и почасова грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.

Мярка 1.6.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството
Мярка 1.6.1. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.

Осигуряване на адекватни здравни грижи, рехабилитация и интеграция на децата с увреждания в подкрепа на техните родители и близки чрез индивидуални и групови консултации (социални, здравни, правни, психологически) и обучение на родителите, семействата и близките за подобряване на уменията им за грижа за децата с увреждания в семейна среда.


Мярка 1.6.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава заместваща грижа - дневна и почасова грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.

Бъдещото развитие на дневната и почасова грижа изисква да се спазват принципите на гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални потребности на децата и семействата, както за социализацията на децата с увреждания, така и за осигуряването на възможност за техните родители да работят. Предвидено е да се развият разнообразни форми:

• дневни центрове за деца с тежки увреждания като самостоятелна услуга - осигуряващи дневни, полудневни и почасови грижи за деца с физическо, интелектуално, речево и емоционално нарушено здраве Активно включване и оказване на подкрепа на семействата на децата и младежите с увреждания в работата с тях;

• заместваща грижа с резидентен престой за фиксирано кратко време, при отсъствие на родителите и/или близките;

• интеграция на деца с увреждания в масови ясли и детски градини - включително тяхното адаптиране, осигуряване на транспорт.
Дейност 1.6.2.1. Продължаване на дейността на Дневните центрове за деца с увреждания, Свищов и разширяване на дейността му в посока към социализиране на децата с увреждания. Активно включване на семействата на децата с увреждания в активна работата с тях, както и оказване на подкрепа на роднините на увредените деца в морален и социален аспект.

Мярка 1.6.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството
Дейност 1.6.3.1. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи:

• Личен асистент;

• Социален асистент;

• Домашен помощник за деца с увреждания.


Необходимият брой места за трите услуги ще се определя всяка година от общините чрез консултации с ДСП . Предвижда се всяка община да осигури финансиране по национални програми за разкриването и развиването на този тип социални услуги в общността с цел да отговори на поне 70% от заявените потребности на семействата.
Дейност 1.6.3.2. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по Закона за хората с увреждания. Разкритите социални услуги в общността ще предоставят информация, консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на техническите помощни средства от деца и възрастни с увреждания.
Дейност 1.6.3.3. Предоставяне на подкрепа за семейства, в които се отглеждат деца с увреждания:
- Почасови услуги за деца – гледане вкъщи, придружаване до детски заведения;
- Услуги за подпомагане в ежедневните грижи на родители, които отглеждат деца с увреждания;
- Услуги, свързани с материално подпомагане (храна, дрехи, памперси, други) за деца с увреждания (0-1 година) и в случаи на тежки социални проблеми;
- Консултации и формиране на групи за взаимопомощ.
Услугите ще се предоставят от ЦОП в общините, съвместно с общински администрации, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане”, НПО и граждански инициативи.
Дейност 1.6.3.4. Създаване на общински услуги за осигуряване на специализиран транспорт за деца с увреждания, предвид възрастта им до детските заведения (особено за децата от малките населени места, където няма детско заведение).
4.2 Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни и лица в неравностойно положение
Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:
Специфична цел 2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността
Мярка 2.1.1. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства
Мярка 2.1.2. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания

Мярка 2.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.

Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности вкъщи (като помощ при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне на дневни и почасови услуги извън дома (дневни центрове и алтернативни форми на заместваща грижа). .


Дейност 2.1.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания във всички общини – домашен помощник, социален и личен асистент, за което ще допринесе продължението на националните програми - ДП, СА, ЛА и проект “Алтернативи “ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и последващите етапи. Тези услуги осигуряват домашни грижи, помощ в домакинството, обслужване, помощ за излизане и придвижване и др. услуги за хора с увреждания и стари хора, които им позволяват по-дълго да живеят в своя дом и в семейна среда. Идентифицираните потребности на рисковите групи изискват увеличение поне с 40% на наетите асистенти/домашни помощници за лица с увреждания. Дейностите ще бъдат осъществявани от общините и доставчици на социални услуги
Дейност 2.1.2.2. Създаване на банка с лични асистенти във всяка община. Процесът стартира във всяка община със започване на изпълнението на проект „ Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г. Създаването на банка с лични асистенти, притежаващи знания и практически умения за качествено предоставяне на услугата „Личен асистент” е процес, който включва подбор и обучение на лични асистенти. Подборът и обучението на лични асистенти са насочени към осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст, одобрени от потребителите, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността. Създаването на банка лични асистенти е ангажимент на всяка община . За всеки личен асистент, включен в банката, се създава лично досие, което съдържа подадените от него документи и формуляра за индивидуалната му оценка. След приключване на проекта финансирането на понататъшното изпълнение на дейноста ще продължи чрез финансовата подкрепа, предвидена, съгласно чл. 41 а от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Дейност 2.1.2.3 . Въвеждане на индивидулните бюджети за хората с увреждания при стартиране на дейнстите за реализиране на социалната услуга Личен асистент на Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” във всяка община при активното включване при вземането на решения на хората с увреждания и техните близки. Те ще бъдат активно включени и консултирани в разработването предоставянето и оценката на услугите, които получават
Дейност 2.1.2.4. Продължаване дейността на домашния социален патронаж . Включване на допълнителни услуги към Домашния социален патронаж и по-пълно обхващане на хората с увреждания от малките населени места. Предвижда се предоставяне на комплекс от услуги, свързани освен с приготвяне и предоставяне на храна до домовете и помощ при поддържане на домакинството и личната хигиена, така също и помощ при организиране на свободното време, и помощ при необходимост от административни услуги. Разширеният списък на дейности на патронажа включва:

• Предоставяне на храна по домовете и хранене ;

• Помощ при поддържане на лична хигиена, медицински услуги и манипулации;

• Помощ в домакинството, подкрепа за поддържане на жилището – почистване, помощ за дребни битови услуги и ремонти, смяна на обзавеждане и осигуряване на повече пространство;

• Съдействие за пазаруване, плащане на сметки, осигуряване на медицински изделия помощни средства, приспособления и съоръжения;

• Съдействие за достъп до здравни и социални услуги – придружаване, помощ при транспортиране, информиране за здравни услуги.


Дейност 2.1.2.5. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество от страна на ДСП и общинска администрация за улесняване на достъпа до медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения и достъпна среда в дома по програмите на АХУ и Закона за интеграция на хората с увреждания.
Дейност 2.1.2.6. След въвеждане на индивидуалните бюджети на хората с увреждания

до края на периода на действие на ОПРЧР „Алтернативи” за развитие на социалните услуги ЛА ивъвеждане на принципа „Парите следват човека”.

Мярка 2.1.3. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания
Дейност 2.1.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини, предприятия и пр. (Определяне на конкретните задачи по общини в рамките на оперативния план за действие през 2011 г., които да се включат и в актуализираните общински планове за развитие).
Дейност 2.1.3.2. Целеви мерки на Дирекциите Бюро по труда (ДБТ), общината и местни НПО за предоставяне на достъп до доходи, заетост, професионална квалификация, обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания с право на работа.
Дейност 2.1.3.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на по-широки възможности за самостоятелен живот на хората с увреждания – обучение, жилище, доходи, достъп до услуги и подпомагане.
Дейност 2.1.3.4. Пълноценно използване възможностите на наличните клубове за хората с увреждания и клубовете на пенсионера за разработване и реализиране на програми с различни донори, за преодоляване на изолираността на хората с увреждания и възрастните хора, чрез създаване условия за интегриране в общността.
Дейност 2.1.3.5. Разработване и стартиране на нови форми на междусекторни и смесени социални услуги за активно включване на лицата с увреждания, основани на индивидуален подход и насочени към подобряване на личните умения на лицата от уязвимите групи:

• иновативни подходи за електронно включване на хора с увреждания;

• посреднически услуги от агенции/бюра за помощ и взаимопомощ;

• социални услуги за подкрепа на професионалното развитие на лица с увреждания, включително и подкрепа за трудова реализация на лица, полагащи грижи за зависими членове на семействата си.


Специфична цел 2.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез:
Мярка 2.2.1. Продължаване изграждането на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната.

Мярка 2.2.2. Развиване на нови иновативни форми на ангажиране и заетост на хората с увреждания, ползващи услугите, резидентен тип.
Мярка 2.2.1. Продължаване изграждането на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната.

Услугите от резидентен тип включват защитени жилища, преходни жилища и нови форми за малки групови домове с малък капацитет и гъвкави грижи, адаптирани към индивидуалните потребности на отделните клиенти, в съответствие със съвременните стандарти. Те ще предоставят подобрена резидентна грижа в среда, близка до семейната, за хора с увреждания, които не са в състояние да живеят сами и имат нужда от резидентна услуга.Дейност. Разкриване на защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост в гр. Свищов, през 2013г. с капацитет 12. Предвижда се услугата да осигури подкрепа за водене на самостоятелен живот и адаптация в обществото на лицата, които не са в семейна среда.

Специфична цел 2.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск.
Мярка 2.3.1. Развиване на услуги за жертви на насилие

Мярка 2.3.2. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към младежи и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение

Мярка 2.3.3. Осигуряване достъп на развитие за етническите общности в неравностойно положение

Мярка 2.3.4. Продължаване дейността на обществени трапезарии

Мярка 2.3.5. Подкрепа на младежи, напускащи СИ за деца
Мярка 2.3.1. Развитие на услуги за жертви на насилие.
Дейност 2.3.1.1. Дейности по превенция на насилието на ЦОП – информиране и консултиране, които ще подпомогнат приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло. Работата предимно ще бъде подкрепяща и консултативна, свързана с нуждите на отделните потребители и на семействата в общността.
Дейност 2.3.1.2. Включване на родителите и семействата в смесени социално-образователни услуги и кампании за превенция на домашното насилие, трафика и зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от училища, училищни настоятелства и НПО.
Мярка 2.3.2. Услуги за реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение.

Тези услуги имат за цел да свържат младежите и лицата от уязвимите групи с подходящи социални, образователни, здравни, информационно-консултантски и други дейности в зависимост от техните нужди и проблеми. Те ще са своеобразен диспечерски пункт към други услуги и нуждата от тях се поражда от факта, че един от проблемите на младежите и лицата от уязвимите групи е социална изолация, ниска социална компетентност или незнанието/ неумението да се обърнат към подходяща институция или специалист, които да им помогнат в решението на проблемна ситуация. .


Дейност Услуги за хора в пробация – консултиране, подкрепа за реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се изпълняват съвместно от Съвета по пробация, ДБТ, ЦОП, ДСП.

Мярка 2.3.3. Осигуряване достъп на развитие за етническите общности в неравностойно положение .
Дейност 2.3.3.1. Мерки за реинтеграция в образованието на неграмотните и пълнолетните с ниско образование (със специален фокус към отпадналите от училище млади хора в ромските квартали) – предвижда се развитие на смесени образователни програми “Втори шанс” (по схемата образование за възрастни) за ограмотяване на неграмотни пълнолетни, включително за образование на пълнолетни млади хора с незавършена степен (без диплома) на основно или средно образование. Такива програми се инициират от НПО, училищни настоятелства, общини и се изпълняват в тясно партньорство със специфичен принос на всички участващи организации.
Дейност 2.3.3.2. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на ДБТ; иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите национални и оперативни програми за развитие на човешките ресурси; подкрепа за достъп до заетост и квалификация; развитието на кооперации и социални предприятия за осигуряване на заетост за трайно безработни и хора с увреждания.
Мярка 2.3.4. Продължаване дейността на обществени трапезарии

Дейност 2.3.4.1. Предвижда се разширяване на териториалният обхват и сезонност на трапезариите .
Мярка 2.3.5. Подкрепа на младежи, напускащи СИ за деца
Дейност 2.3.5.1. Изграждане на защитено жилиеа за извеждане от СИ на младежи, вкл. младежи с увреждания в гр. Свищов;
Дейност 2.3.5.2. Предоставяне на подкрепа към младежите, напуснали СИ – информиране, предоставяне на консултации, съдействие и посредничество за намиране на работа и самостоятелно жилище, както и съдействие при кризисни ситуации. Дейностите ще се осъществяват от ЦОП и общината като се намалява интензивността пропорционално на нарастващата самостоятелност на младежите.
Дейност 2.3.5.3. Програми за професионална квалификация на младежите, напуснали СИ - включване в курсове за професионална квалификация към Дирекциите Бюро по труда (ДБТ), и/или по проекти, подкрепени от Оперативни програми за развитие на човешките ресурси и Националните програми за заетост.
Дейност 2.3.5.4. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на достъп до заетост за младежите, напуснали СИ – стимулиране на работодателите, програми за субсидирани работни места и др.

4.3 Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на самотноживеещи възрастни хора в риск
Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в областта.
Специфична цел 3.1. Развиване на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда, чрез:
Мярка 3.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж .

Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда - домашен помощник, социален и личен асистент.

Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.
Мярка 3.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж.

Домашният социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни на потребителите в областта. Екип от професионалисти ежедневно работи за предоставяне на качествени социални услуги, в естествената домашна среда на възрастни хора и хора с увреждания.Общината постепенно да се върне към традиционния широк обхват на дейностите на домашния социален патронаж, които изискват повече ресурси, но решават значително по-голям кръг проблеми на старите хора и хората с увреждания, като им осигуряват подкрепа в ежедневието на стари хора, които живеят сами в изолация.
Дейност 3.1.1.1. Разширяване капацитета на Домашния социален патронаж. Основна цел е разширяване на обема и многообразието на дейностите в този вид социална услуга в домашна среда.
Дейност 3.1.1.2. Общински мерки и/или програми за подобряване на достъпа до административни услуги и социална подкрепа – чрез посредничество, предоставяне на съвети, консултации и техническа помощ от НПО и общинска администрация.

Дейност 3.1.1.3. Проучване на възможностите за създаване на комплекс за подкрепа на стари хора през 2011 год. , в които са развити две и повече социални услуги, насочени към старите хора.
Комплексът за подкрепа на стари хора комбинира ресурсите на различни налични дейности и услуги на територията на дадена община (Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора, Клуб на пенсионера, Социална кухня/обществена кухня, заети по програма „Социални услуги в семейна среда“, Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ и др.) с цел оптимизирането и ефективното им използване при предоставяне на услуги за стари хора.
Комплексът не предполага задължително сливане на наличните услуги, а съвместно планиране и координиране на ресурсите и дейностите за една и съща целева група. Предложението се основава на припокриващите се дейности от различни услуги.
Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда - домашен помощник, социален и личен асистент.
Предоставянето на социални услуги в семейна среда в голяма степен спомага за подобряване качеството на живот на хората в социално неравностойно положение – лица с увреждания и самотно живеещи хора. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на всеки човек и служат като алтернатива на настаняването в специализирана институция.
В рамките на Стратегията се цели постигане на устойчивост в предоставянето на социални услуги в семейна среда и обхващане на по-голям брой нуждаещи се лица от целевите групи. Обхватът на програмите, по които се реализират услугите Социален асистент, Личен асистент и Домашен помощник не са достатъчни, за да задоволят идентифицираните потребности на лицата от тези групи и това налага увеличаване броя на ангажираните лица в предоставянето на услуги в семейна среда.
Дейност 3.1.2.1. Осигуряване и разширяване на услугата Домашен помощник по национални и европейски програми.
Дейност 3.1.2.2. Осигуряване и разширяване на услугите Социален и Личен асистент по национални и европейски програми.
Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.
През периода на изпълнение на стратегията ще се положат целеви усилия за подобряване на услугите в общността за дневна грижа за старите хора чрез повече гъвкавост, адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек, предоставяне на възможности за избор на пакетни услуги от страна на старите хора по отношение както на честотата на посещаемост, така и на видовете ползвани услуги.Клубовете на пенсионера и други подобни форми на услуги осигуряват за старите хора възможности за разнообразяване на ежедневието, общуване, споделяне на придобит опит, възможности за осмисляне на живота и достойни старини.

Дейност Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера и инвалида, предоставящи възможности за общуване и социален живот на стари хора с относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване.

Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната, чрез:
Мярка 3.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите специализирани институции за стари хора.

Мярка 3.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и малки домове за обгрижване на стари хора в среда, близка до семейната.
Мярка 3.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите специализирани институции за стари хора
Дейност 3.2.1.1. Продължаване и развитие на дейностите в Дом за стари хора , насочени към задоволяване на ежедневните потребности на настанените лица, създаване на условия за социални контакти чрез предоставяне на денонощни грижи, лекарски надзор, рехабилитационни процедури, културни и развлекателни програми, отдих и екскурзии.

Мярка 3.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и малки домове за обгрижване на стари хора в среда, близка до семейната.


Каталог: images -> docs
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол
docs -> До г-жа Искра Михайлова Министър на околната среда и водите До г-н Митко Андонов


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница