Специална стипендия (бивше наименование „награда”)Дата22.07.2016
Размер37.91 Kb.


СПЕЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ

(БИВШЕ НАИМЕНОВАНИЕ „НАГРАДА”)

ВАЖНО!

Стипендии могат да получават студенти в РЕДОВНА форма на обучение!

Студенти с невзети изпити до момента на кандидатстване НЕ МОГАТ да получават стипендия!

Потвърждаването на формулярите от служителите се извършва след щателен преглед, т.е. не в момента на подаване! Следете мейла си за потвърждение!

Документи


 • Попълнен формуляр в интернет страницата на проекта-www.eurostipendii.mon.bg

След попълването на формуляра в интернет страницата на проекта този формуляр се потвърждава от студента, разпечатва се и се подписва в момента на подаване в стая 1.313Б на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Възможно е подаване чрез пълномощник.
 • Уверение за успех на студента

При кандидатстване за специална стипендия за летен семестър на учебната 2013/2014г. е необходимо да се приложи уверение за средния успех от зимен семестър на учебната 2013/2014г., който не трябва да е по-нисък от добър 4.00.
 • Доказателство за участието на студента в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности: 1. служебна бележка и 2. копие на разработка.


Указания:

 • Всички студенти на Русенския университет имат право на специална стипендия, т.е. няма ограничение за специалността.

 • Постижението на студента трябва да бъде от областта на висше образование, в която се обучава, т.е ако изучава инженерни или стопански науки, сертификат за най-добър спортист, танцьор, художник или участие в друга художествено-творческа дейност, няма да се признава и няма да бъде награден по този проект. • Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или текущия семестър. Може да се кандидатства и с разработка, която в момента не е довършена, но в най-скоро време предстои да бъде завършена.

 • Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една специална стипендия. Ако се установи, че студентът кандидатства за специална стипендия с документ, с който вече е получил специална стипендия през предишна кампания на този проект, то той/тя ще бъде дисквалифициран.

 • Доказателството за участие може да бъде копие от самата разработка или част от нея, ако е твърде обемна (задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента)

 • Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др. При подаване на документите в стая 1.313Б се предоставя оригинала за сравнение.

 • При невъзможност да се представи копие на разработката или сертификат, се издава служебна бележка от висшето училище, научната организация или културната организация, където е направена разработката.

 • Когато служебната бележка е издадена от висшето училище, в което се обучава студентът, тя не може да бъде въз основа на разработка или художествено-творческа дейност, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа). Всякакви други разработки и художествено-творчески дейности, включително и направени в рамките на дадена учебна дисциплина, са допустими за кандидатстване за специална стипендия.

 • Служебната бележка трябва да бъде подписана от преподавателя по съответната дисциплина или научен ръководител, а във факултетната канцелария да се сложи входящ номер и печат. В нея е важно е да се посочи възможно най-ясно и конкретно в какво се изразява участието на студента. Не се препоръчва да се изполват неясни формулировки като ”Активно участие в…” без посочване на изпълнена конкретна задача. Посочва се и семестъра на осъществяване на дейността.

 • Студент може да получи до 5 (пет) специални стипендии на семестър, ако има съответния брой участия в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта, в която се обучава. При едновременно обучение по две специалности, за специална стипендия може да се кандидатства и по двете специалности, като общият брой получени специални стипендии по двете специалности не може да надвишава 5 (пет).

 • Разработки, за които е заплатено, не могат да бъдат награждавани със стипендия.

Попълването на IBAN номера в онлайн формуляра не е задължително. Ако е попълнен такъв, при подаване на документите в стая 1.313Б следва да се донесе удостоверение от банката, за да се удостовери, че е въведен коректно и че сметката е на името на студента. Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са попълнили номер на банкова сметка, са длъжни да го попълнят в сайта, чрез който са кандидатствали, в указания в графика срок.

ВАЖНО! Поради създалата се изключително неприятна ситуация в някои висши училища през изминалите години, при която заради няколко студента, които не са посочили IBAN, се изчаква и се забавят плащанията на всички останали хиляди студенти, затова след изтичането на тридневния срок, студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендия независимо от причините за непосочването. Жалби в това отношение няма да се разглеждат, тъй като студентът има право да попълни IBAN още на етап кандидатстване.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница