Състояние на учебно-материалната база на ввму “Н. Й. Вапцаров” и потребности за развитието йДата01.02.2018
Размер315.1 Kb.
СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕБНО-МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА

ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” И ПОТРЕБНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО Й

“Образование създадено изцяло от практиката”


Веселин С. Стоянов, Цвятко Т. Цанев
Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”, Варна


Condition and Improvement of Naval Academy “N.Y.Vaptsarov” Training Resources

Veselin S. Stoyanov, Tsvyatko T. Tsanev


Naval Academy “N.Y.Vaptsarov”, Varna
Abstract: The education and training of seafarers depends not only on acquiring knowledge but also on the development and improvement of the skills and abilities of the watchkeeping officer and engineer. Such training is impossible without adequate training resources available.

Key words: The education and training, seafarers, watchkeeping officer and engineer


Визия


ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” да продължи да се развива като водеща институция в обучението на морски кадри от всички степени.

Мисия


ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” създава надеждна основа за пожизнена морска кариера на обучаващи се с възможност за продължаващо - перманентно обучение и решава проблемите с офицерски кадри на корабособствениците в един несигурен и стремително променящ се свят (морски пазар на кадри).

Основни принципи и ценности


Приоритетът на ВВМУ при обучението е по-пълното удовлетворяване на изискванията на конвенцията STCW 95 на IMO и на националните стандарти.

Вниманието на управлението и на академичния състав е насочено към подобряване на организацията и повишаване на качеството на учебния процес и към интегриране на теоретичните знания с практически умения и навици на випускниците - морски офицери както за търговското корабоплаване, така и за ВМС на Р България.

Уникалността на обучението във ВВМУ в сравнение с други висши училища, се заключава в това, че когато се излагат определени научни постановки, се показва и тяхното практическо приложение чрез действащите двигатели, машини, механизми и корабни системи.

В лабораториите, полигоните, тренажорите, учебната работилница и на учебните кораби е създадена активна тренинг-среда, съобразена с потребностите на корабната практика и изискванията на международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците STCW-95.

Особеност на учебните програми по профилиращите дисциплини е неразривната обвързаност на теоретичния и практико-приложен материал, което е предпоставка за естествен преход на обучаемите от условията на обучение в училището към работата по специалността в търговския флот и ВМС.

Необходимостта от засилена практико-приложна насоченост на учебния процес, изисква неговото провеждане в условия и обстановка, максимално доближаващи се до тези на корабите. На територията на ВВМУ такива условия са създадени чрез подходящо формиране на лабораторно-експерименталната база. Още в условията на кабинетите и лабораториите бъдещите морски офицери трябва да бъдат “потопени” в обстановката, максимално доближена до корабната. Средата, в която протича учебния процес трябва да въздейства върху психофизиологичното развитие на обучаемите и да стимулира интелектуално изграждането на морския офицер. Практиката на море следва да бъде естествено продължение на процеса на натрупването, затвърждаването на знания и умения, водещи своето начало от лекционните зали, кабинетите и лабораториите. Възпитателното въздействие на средата при формирането на бъдещия морски офицер, може да се осъществи единствено чрез насищане на кабинетите и лабораториите на катедрите със съвременна учебно-материална база.

Материалната база, с която разполага ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” включва учебно-материална база и осигуряваща база.

Учебно-материалната база на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” е създавана в течение на години с много материални и финансови средства, с голям разход на интелектуална енергия и труд от страна на преподавателския и лаборантския състав и с участието на обучаемите и обслужващия персонал. Тя се състои от учебни помещения, полигони, тренажори, учебна работилница, учебна техника, с която се онагледява или моделира учебния материал, образци от морска техника, корабни двигатели, механизми и системи, оригинални устройства от корабите или други осигуряващи корабоплаването средства.

Учебните помещения са лекционни зали, лаборатории, учебни кабинети и класни стаи. (Приложение 1, табл. 1).

Лекционните зали са 12 бр. с капацитет от по 6090 места с банки. Обзаведени са с черни дъски и екрани за проектори, като част от тях са пригодени и за видеопрожекции или са снабдени с компютри и мултимедийни проектори. Общият им капацитет е 960 места. Допълнително може да се използва киносалон с 600 места.

Лабораториите и кабинетите имат общ капацитет от 756 места.

Обзаведени са с учебно-технически средства и техника, която се използва в обучението.

Класните стаи са 51 бр. и имат капаците от по 2024 места, или общо 1 100 места. Обзаведени са с маси, столове и черни дъски.

Общият капацитет на учебните помещения (без кинозалата) е 2 814 места. При коефициент на натоварване 0,7 едновременно могат да се провеждат занятия с 1 930 души. Поради практическата насоченост на учебния процес на ВВМУ значителна част от занятията се провеждат извън аудиториите. В спортния комплекс, учебната работилница, на плаца, на учебния кораб, на гребните лодки, в пристанището и в други външни обект едновременно се обучават от 120 до 300 души. Практически училището може да обучава 2 200 души без затруднения, а при по-детайлно планиране – до 2 700 и до 3 000 души. В момента де обучават 1 067 души. От гледна точка на използване на учебно-материалната база, училището работи с 50 % от капацитета си.

Училището разполага с полигони по “Морско дело”, “Леководолазно дело”, по борба с пожари и вода и хидроакустичният басейн осигуряват обучение в условия максимално доближени до реалните.

Учебната техника включва тренажори, компютри, мултимедийни проектори, видеопроектори, киномашини, видеомагнетофони, планетариум, учебна работилница с металорежещи машини и др.

Най-важната част от учебната техника във ВВМУ са тренажорите. Международната морска организация изисква морските кадри да имат задължителна тренажорна подготовка. Затова осигуреността на училището в тази насока е сериозно предимство. Наличните тренажори, образуват необходимия комплект за постигане на високо качество на обучението. Изграждането на тренажорна база е твърде скъпо – покупната цена за един тренажор е между 10 000 и 400 000 долара и това води до едно съществено противоречие, а именно необходимостта от въвеждане на нови тренажори и ограничените финансови възможности за тяхното закупуване.

За осигуряване на обучението по съвременни информационни технологии във ВВМУ функционират общо шест компютърни класа и една лекционна зала, обзаведена с компютър и мултимедиен проектор, представени в табл. 1.


Таблица 1
Кабинет

Катедра

Тип компютри

Брой


1

1401

“Математика и информатика”

Pentium II

13

2

1402

“Математика и информатика”

Pentium II

10

3

1407

“Математика и информатика”

Pentium III

13

4

Л.З. 1408

“Математика и информатика”

Pentium II и проектор 3М

1

5

2330

“Техническа механика”

Pentium II

10

6

Тренажор

“Корабни силови уредби”

Pentium II

6

7

Езикова лабор.

“Чужди езици”

Pentium II

10

8

ЦАП

“ВМС” към ВА “Г. С. Раковски”

Pentium II

7

Всичко


70

Училището разполага с комуникационен център за връзка с Интернет.

Четири от кабинетите с компютри са свързани с общоучилищната информационна мрежа. Чрез компютрите в тези кабинети на обучаемите се осигурява достъп до информационните ресурси на училището, а чрез сървърите на Комуникационния център на училището – до ресурсите на Световната мрежа.

Информационното осигуряване на научната работа се осъществява посредством компютърната техника, с която разполагат катедрите. Независимо от ефективната организация на информационния процес, информационното обслужване в училището изостава от най-новите световни постижения. Най-непосредствената задача в това отношение е ускоряването на доизграждането на вътрешната компютърна мрежа и повишаването на пропускателната способност на Комуникационния център.

Образците от корабна техника, които се използват в учебния процес включват действащи корабни двигатели с вътрешно горене, сепаратори, компресори, рулева машина, хладилна и кондиционерна уредби, корабни електродвигатели, възли от електрооборудването на кораба, водолазни дихателни апарати за спускане под вода до 50 м., пневматични инструменти за работа под вода, радиолокационни станции, радиостанции, магнитни и жироскопични компаси, радионавигационни приемници, образци от морски оръжия, голям брой възли, детайли и др. С помощта на посочената техника обучението се доближава максимално до корабната практика на море.

Плавателната практика на курсантите и студентите се осигурява от учебен кораб УК-421 с водоизместимост 1 200 тона и възможност за плаване в Черно и Средиземно море. Корабът може да вземе на борда си 90 практиканти по специалностите “Корабоводене” и “Корабни машини и механизми” заедно с инструкторите и ръководителите на практиката.

По споразумение с Параходство “Български морски флот” – АД, последното осигурява допълнително за учебна курсова плавателна практика един учебно-ветроходен кораб “Калиакра” с 26 места.

За групова плавателна практика се използват всички кораби на ВМС и част от корабите на Параходство “Български морски флот” – АД, извършващи кратки (до 3 месеца) плавания, както и кораби на други наши и чуждестранни фирми с посредничеството на менингови фирми.

Основната морска подготовка се осигурява от лодъчната база с 10 бр. гребно-ветроходни лодки и моторен катер и морски лагер “Червенка” в района на гр. Созопол.

За развитие на физическите качества на обучаемите училището разполага със спортна база, която се състои от две спортни площадки, игрища за волейбол, баскетбол и футбол, тенискорт, закрит спортен комплекс с плувен басейн и универсална спортна зала за гимнастика, волейбол и баскетбол.

За постигане на същата цел се използват и занятията по време на лагерната подготовка, гребно-ветроходните походи и плаванията.

Осигуряващата база се използва за извършване на определени дейности, които са свързан с учебния процес, но не са част от него. Тя включва библиотека, видеостудио, център за предпечатна подготовка на учебници и учебни пособия, база за размножаване на учебни материали, изчислителен център и др.

Библиотечният фонд на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” съдържа 164 208 тома, в това число: основен фонд – 47 476 тома научна и художествена литература, учебен фонд – 99 841 тома, служебен фонд – 16 891 тома, периодични издания – 27 заглавия, компютри, аудиовизуални носители и др.

Учебната литература се попълва непрекъснато. Голяма част от заглавията са написани от преподаватели на ВВМУ. Около 90 % от учебните дисциплини са осигурени с подходящи учебници.

Видеостудиото на училището годишно изработва повече от 15 оригинални и 1520 адаптирани учебни видеофилми.

Издателската база на ВВМУ включва: център за предпечатна подготовка и размножителна база.
Недостатъци на учебно-материалната база и проблеми по нейното осигуряване

 1. По осигуряването на учебните занятия.

Сградният фонд, в частност, учебните помещения се нуждаят от ремонт и обновяване. В по-голямата си част техническите средства са морално и физически остарели. Този недостатък се компенсира с въвеждането в експлоатация на нови тренажори и симулатори. Тази тенденция е позитивна, но тренажорната подготовка не може напълно да замени практическата работа с реална материална част. Особено важно в тази връзка е обновяването на електронните и радиоелектронните средства, които се развиват най-динамично в световен мащаб.

Проблем представлява и осигуряването на необходимия софтуер за новите тренажори предвид честото му обновяване и високите цени на международния пазар. Има затруднения и със снабдяването с класически и електронни морски карти пак по причини от финансово естество.

Основните проблеми се дължат на крайно ограниченото финансиране от страна на Министерствата на отбраната и на Транспорта и съобщенията, в чийто интерес се готвят морските кадри, както и на абдкирането на ВМС и БМФ от задълженията им по осигуряване на учебно-материалната база.

Не на последно място следва да се отбележи липсата на каквато и да е подкрепа от страна на корабособствениците и на менинговите фирми, които ползват готови кадри и продават труда на випускниците на училището без да правят дори символични капиталовложения в обучението на кадрите. Това е един проблем, който следва да бъде регулиран от държавата. 1. По осигуряването на учебната практика.

Наличният учебен кораб е морално и физически остарял. Освен това неговия учебен капацитет е твърде малък, за да може да осигури плавателната практика на всички обучаеми. При това положение се разчита на осигуряването на практика на кораби от БМФ и на други корабособственици, нещо което влияе върху нейната регулярност и в крайна сметка рефлектира негативно върху учебния процес като цяло. Назрял е моментът за осигуряване на нов учебен кораб или за търсене на алтернативно решение, което не страда от посочения недостатък.

 1. По отношение на осигуряващата база.

Училището не разполага с издателска база, която би задоволила потребностите на научно-изследователската работа и на обучението. Центърът за предпечатна подготовка има ограничен капацитет. Обновяването на учебната и научната литература не отговаря на темповете на научно-техническия прогрес.

Поради недостиг на финансови средства библиотеката няма възможност да осигури научна периодика и това дава отражение върху качеството на научно-изследователската работа на академичния състав.

Отчитайки горепосочените дадености академичния състав в своята дейност се ръководи от твърдото убеждение, че екстензивните пътища за повишаване ефективността на учебния процес във ВВМУ са изчерпани. В условията на по-свободната организация на времето в училището и в резултат на демократизирането на режима, няма друга възможност за засилване на привлекателността на бъдещата професия, освен чрез създаването на материална база, която да привлича, осмисля професионално и стимулира работата на обучаемите в кабинетите и лабораториите на катедрите.

Въз основа на важността на изложените по-горе проблеми, Управлението на ВВМУ и академичният състав си поставят задача да се актуализират и усъвършенстват концепцията и програмата за развитието на учебно-материалната база, но в същото време ясно съзнават, че всичко това изисква значителни финансови средства, които не са осигурени към настоящия момент. Средствата, набирани от участие в проекти по национални и международни научни програми и от спонсорство дават резултат, но не могат да решат кардинално проблемите на учебно-материалната база на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.


Предложения:

 1. Държавните институции да регулират финансовото участие на корабособствениците и менинговите фирми в подготовката на морски кадри.

 2. Да се модернизира УМБ в съответствия с изискванията на IMO, за което е необходимо:

  • да се осигури нов учебен кораб или да се намери алтернативно решение;

  • да се попълни тренажорната база, включително с комплексен тренажор “виртуален кораб”.

 1. Да се насърчава използването на скъпоструващата учебно-материална и тренажорна база с оглед оправдаване на направените инвестиции в морското образование.

Управлението на ВВМУ насърчава иновациите в морското образование за разработване и прилагане на нови подходи по отношение на учебното съдържание, методи, прогнозиране и оценяване, инструментариум и учебно-лабораторна база.Приложение 1

Таблица 1

по ред

на зала


Наименование

Площ,
м2


Работни места,
бр.


Лабораторни постановки, бр.


Лаборатория по шлосерска обработка

40

12

12


Лаборатория по заваряване

40

8

8


Лаборатория по пластична деформация

20

8

8


Лаборатория по ремонт на корабни дизелови двигатели

100

18

30


Лаборатория по ремонт на корабни системи и механизми

50

12

25


Лаборатория по горивна апаратура

10

6

12


Лаборатория по изпитване на корабни дизелови двигатели

25

6

4


Лаборатория по общотехническа обработка

50

10

10204

Лаборатория по механични изпитвания

30

12

4205

Лаборатория по металографски анализ

30

12

3206

Лаборатория по термообработка

30

12

3207

Кабинет по машинознание

50

10

10


Лаборатория по техническа химия

80

12

24208

Лаборатория по механична обработка

80

14

141401

Компютърен клас

50

24

13 компютъра1402

Компютърен клас

40

18

10 компютъра1407

Компютърен клас

40

18

10 компютъра1409

Компютърен клас

40

18

10 компютъра1423

Кабинет “Управление на автомобил”

75

42

301001

Кабинет “Теория и устройство на кораба”

50

20

151002

Кабинет “Борба за живучест на кораба”

45

20

52001

Кабинет “Леководолазно дело”

48

18

52002

Полигон “Леководолазно дело”

48

10

32106

Лаборатория по корабни турбомашини

90

9

122108

Лаборатория по автоматизация на Корабни силови уредби и термодинамика

120

24

122109

Лаборатория по корабни спомагателни машини и системи

125

30

52109-а

Лаборатория по хладилна техника

14

5

22109-б

Лаборатория по климатична техника

26

5

22114

Лаборатория по хидравлика и сепаратори

22

10

32115

Лаборатория по корабни помпи

22

10

42116

Лаборатория по помпи и сепаратори

22

10

5


ГРТ за паралелна работа на дизелови двигатели

30

5

1


Лаборатория по горивна апаратура

40

20

8Бокс-4

Изпитване на корабни двигатели с вътрешно горене

30

15

4Бокс-3

Корабен двигател -“1Д12”

30

10

1Бокс-2

Високочестотни корабни двигатели с вътрешно горене

30

10

4Бокс-1

Корабен двигател “Зулцер”

30

10

12205

Лаборатория по основи на електротехниката и електрониката

53

18

252206

Тренажор по автоматизация на корабните електроенергийни системи

45

12

42210

Лаборатория по силови електронни преобразуватели и регулатори

50

18

152222

Кабинет по преобразователна техника

99

12

102223

Лаборатория по автоматично управление

43

24

102224

Лаборатория по корабни електрически машини и апарати

99

12

152225

Лаборатория по електрообзавеждане на кораба

143

12

202229

Лаборатория по електрически измервания

53

18

252326

Лаборатория по физика - 1

60

20

232327

Лаборатория по физика - 2

60

20

272307

Учебно технически център “SKF”

120

30

252330

Компютърна зала по автоматизация на проектирането

120

24

122331

Кабинет по техническо документиране

120

26

122411

Кабинет по “Импулсни, цифрови и микропроцесорни устройства”

55

20

152423

Кабинет по “Корабни РЛС”

90

20

52424

Кабинет по “Корабни РЛС за военноморските сили”

90

16

72425

Лаборатория по “Антенно-фидерни устройства”

40

18

402428

Радиолокационен тренажор “Универсал”

80

4


2429

Кабинет по обработка и изобразяване на радио-техническата информация

40

12

202430

Кабинет по “Корабни ХЛС”

65

16

10517

Тренажор “GMDSS” в БМКЦ

80

8


518

Комплексен навигационен тренажор “NTPRO-3000”-

80

8


519

Психолаборатория

80

12


3110

Тренажор “GMDSS

60

6


3124

Кабинет “Проводни свръзки”

60

12


3126

Лаборатория “Радиотехника”

96

24


3127-1

Кабинет “Специална свръзка”

20

10


3127

Кабинет “Радиостанции”

80

18


3128

Кабинет “Работа на радиостанции”

60

24


3204

Кабинет по ЯХБЗ

25

20

153209

Кабинет по организация на корабната служба и методика на бойната подготовка

25

20

183218

Кабинет по бойни средства на ВМС

75

45


3220

Кабинет по “Огневи системи и теория на стрелбата”

45

20

53221

Кабинет по ПЛО и артилерия

120

32

5


Тренажор “ВАХТА”

30

12

Езикова лаборатория по английски езикЕзикова лаборатория по френски език
3304

Езикова лаборатория

60

20

203314

Езикова лаборатория

50

21

253317

Тренажор по маневриране “ARPA”

40

12


3320

Кабинет по морско дело

150

24

153322

Лаборатория по такелажно дело

80

28

283404

Кабинет по радионавигационни системи

36

30

83418

Кабинет по корабоводене

75

30

203422

Лаборатория по жирокомпаси

48

33

83423

Кабинет по технически средства за корабоводене

49

28

10


ПланетариумИзползвана литература


 1. Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. с изменения 1995 г., IMO, London

 2. Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта, IMO, London

 3. Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Р. България, Министерство на транспорта, София.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница