Стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 годинастраница6/6
Дата06.05.2017
Размер0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6

Организационна структура на управление

МЗХ

Държавни предприятия

Държавни ловни стопанства (ДЛС)

Държавни горски стопанства (ДГС)

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

Дирекция

„Национална служба по лова“Ловен съвет

Регионални дирекции по горите
straight arrow connector 21 straight arrow connector 25
Партньори:

Общини, Национално сдружение на ловците, Ловни сдружения, Ловни дружини, собственици на земи и гори, арендатори на ловни райони, неправителствени организации
Министерски съвет

 • утвърждава стратегията за развитие на ловното стопанство;

 • утвърждава националната програма за развитие на ловното стопанство;

 • издава постановления и наредби за изпълнение на задачите, в изпълнение на програмата;

 • приема предложения за нов Закон за лова, и негови промени и внася в Парламента проект на Закона за утвърждаване;

 • утвърждава Правилник за приложение на Закона за лова;

 • прави преглед на изпълнението на стратегическите цели и задачи заложени в Стратегията и при необходимост .внася промени в нея.

Министерство на земеделието и храните чрез министъра:

 • утвърждава състава и председателя на Ловния съвет;

 • утвърждава годишната програма за работата на Ловния съвет;

 • приема годишните отчети за дейността на Ловния съвет;

 • внася в Министерски съвет за утвърждаване нормативни актове;

 • издава заповеди, наредби, указания и други под законови нормативни актове.

Ловен съвет

 • приема Национална програма за развитието на сектора;

 • приема отчета за изпълнение на стратегическите цели на Националната стратегия;

 • обсъжда и предлага на Министъра за утвърждаване на нормативни актове;

 • приема таксациите и отчета за състоянието на дивечовите запаси;

 • утвърждава плановете за отстрела;

 • утвърждава предложения за аклиматизация на чуждоземни видове дивеч;

 • предлага размера на отстрелните такси за различните видове дивеч;

 • приема годишните отчети за работата на Изпълнителната агенция по горите и на Националната ловна организация;

 • предлага на министъра промени и ограничения в сроковете на ловуване;

 • предлага при необходимост забрани за ловуване за определен период на определени видове дивеч, вкл. и по региони.

. Решенията на Ловния съвет са задължителни. Когато Министърът на земеделието и храните не е съгласен с определено решение го внася, заедно със своето становище, за решение в Министерски съвет.

Изпълнителна агенция по горите

 • води оперативното ръководство и осъществява държавен контрол върху ловностопанската дейност в страната;

 • приема годишните отчети на регионалните дирекции за изпълнението на предвидените ловностопонски мероприятия;

 • изгражда собствена охрана на дивеча и организира взаимодействието между всички охранителни структури;

 • предлага за утвърждаване ловностопанските райони;

 • предлага на Ловния съвет за обсъждане важни въпроси за състоянието на дивечовите запаси, вкл. забрани и ограничения за ловуване;

 • изгражда и води национална информационна система по ловно стопанство;

 • прави предложения за аклиматизация на чуждоземни видове;

 • изготвя и предлага за утвърждаване различните такси, минималните цени на арендните вноски, на дивечовите продукти и други.

 • изготвя програма за подготовка и квалификация на кадрите по ловно стопанство.

Държавни горски предприятия

 • стопанисват дивеча и ръководят ловностопанската дейност в държавните ловностопански райони;

 • поддържат генофонда на основните видове местен дивеч в специализирани за целта държавни ловностопански структури – държавни ловни стопанства и държавни ферми за изкуствено развъждане на дивеч;

 • извършват търговска дейност с дивеча и дивечовите продукти в предоставените им за стопанисване площи;

 • контролират ловностопанската дейност върху територията на предприятието;

 • обявяват процедури и сключват договори със стопанисващите дивеча;

 • сключват договори за отдаване под наем на държавните ловни участъци.

Регионални дирекции по горите

 • извършват контрол върху дейността на всички субекти, които стопанисват дивеча;

 • осигуряват оперативната охрана на дивеча върху прилежащите им територии, като назначават ловна стража;

Държавни горски стопанства

 • стопанисват дивеча и осъществяват охраната му върху държавните дивечовъдни участъци на техните територии;

 • опазват и съхраняват биоразнообразието върху стопанисваните от тях площи;

 • опазват генофонда на ценни ловностопански видове;

 • предоставят жив дивеч за разселване в други ловностопански райони;

 • отговарят за подготовката и квалификацията на кадрите си;

 • сключват договори с ловните сдружения за отдаване под наем на ловните райони;

 • извършват търговска дейност с дивеча и дивечовите продукти;

Държавни ловни стопанства

 • стопанисват дивеча върху държавните ловни райони;

 • организират охраната на дивеча;

 • опазват и съхраняват биоразнообразието върху стопанисваните от тях площи;

 • опазват генофонда на ценни ловностопански видове;

 • предоставят жив дивеч за разселване в други ловностопански райони;

 • подпомагат и съдействат за научни изследвания върху дивеча и за квалификацията на ловностопанските кадри.

 • извършват търговска дейност с дивеча и дивечовите продукти в предоставените им за стопанисване площи;

Партньори на държавата и техните функции:

Общини

 • изграждат комисии за оценка и контрол на щетите от дивеча и на дивеча в селскостопанските площи;

 • съдействат за координацията на ловностопанската дейност на територията на общината;

 • съдействат при охраната на собствената си територия;

 • решават спорните въпроси между собствениците на земи, арендаторите и стопанисващите дивеча.

Национално сдружение на ловците

 • контролира стопанисването на дивеча от сдруженията върху предоставените им територии, в съответствие със законовите им функции;

 • осъществява единен подход и провежда националната ловна политика в сдруженията;

 • представлява сдруженията пред Министерство на земеделието и храните;

 • представлява сдруженията и ловностопанската дейност в международните организации;

 • отговаря за подготовката на кандидатите за ловци и организацията на изпитите за приемането им;

 • води и отговаря за квалификацията и обучението на ловците;

 • утвърждава и популяризира ловните традиции и ритуали;

 • развива стрелковите ловни спортове и ловната кинология;

 • води регистър на трофеите и организира трофейни изложби – регионални, национални и международни;

 • работи по европейски програми и проекти по защита на биоразнообразието и на ценни местни видове дивеч;

 • отчита дейността си ежегодно пред Ловния съвет на страната и предоставя доклад на министъра на земеделието и храните.

Регионални ловни сдружения

 • стопанисват дивеча в предоставените им ловностопански райони и организират собствена охрана в тях, в съответствие с възложените им от Закона функции и договорните условия, като назначават собствен административен апарат;

 • представляват сдруженията и ловностопанската им дейност в Националното сдружение;

 • отговарят за подготовката на кандидатите за ловци и организацията на изпитите за приемането им;

 • водят и отговарят за квалификацията и обучението на ловците;

 • утвърждават и популяризират ловните традиции и ритуали;

 • развиват стрелковите ловни спортове и ловната кинология;

 • водят регистър на трофеите и организират трофейни регионални изложби;

 • работят по европейски програми и проекти по защита на биоразнообразието и на ценни местни видове дивеч върху територията на предоставените им райони;

 • отчитат дейността си ежегодно пред Националната организация.

 • Ловни дружини

 • стопанисват и ползват дивеча в предоставените им ловностопански райони;

 • отговарят за състоянието на дивеча в стопанисваната от тях територия;

 • представляват дружината и ловностопанската й дейност в регионалното Ловно сдружение;

 • утвърждават и представят списъци на кандидатите за ловци;

 • утвърждават и популяризират ловните традиции и ритуали;

 • развиват ловната кинология и организират текуща стрелкова подготовка на членовете си;

 • водят регистър на трофеите, добити в предоставените им ловни райони и организират участието им на трофейните изложби;

Юридически и физически лица, придобили право на стопанисване

 • сключват договори със стопанисващите дивеча и определят условията за стопанисването му с оглед ограничаване на щетите от дивеча и на дивеча;

 • отговарят за опазване на убежищата и местообитанията в съответствие с нормативната уредба за територията им;

Неправителствени природозащитни организации;

 • участват с представители във всички държавни и обществени съвети;

 • съдействат за опазване и устойчиво управление на дивечовите запаси;

 • подпомагат стопанисващите дивеча за опазване на местообитанията и защитените видове.Научни организации

 • водят научно-изследователска работа върху биологията, екологията, стопанисването и системите за управление на дивечовите запаси;

 • водят обучението на кандидат ловци;

 • разработват програми и провеждат курсове за квалификация и преквалификация на ловните кадри;

Университети и Техникуми

 • готвят кадри с висше и средно специално образование за нуждите на ловното стопанство;

 • водят научно-изследователска работа върху биологията, екологията, стопанисването и системите за управление на дивечовите запаси;

 • водят обучението на кандидат ловците;

 • разработват програми и провеждат курсове за квалификация и преквалификация на ловните кадри;

КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Изпълнителната агенция по горите изготвя ежегодно отчет до министъра на земеделието и храните за извършените дейности и прави анализ на постигнатите резултати, в изпълнение на предвидените по Стратегията дейности и създава организация за изпълнение на решенията на Министерски съвет.

 2. Министърът на земеделието и храните на всеки 3 години, представя доклад в Министерски съвет който съдържа:

а) оценка за състоянието и развитие (динамика) на запасите на дивеча;

б) оценка на ползването и състояние на охраната;

в) финансов анализ и необходими ресурси за осъществяване на ефективен контрол при стопанисването и ползването на дивеча ;

д) състояние на местообитанията – тенденции;

г) анализ на взаимодействието с партньорите за постигане на целите на стратегията;

е) промяна на отделни показатели от стратегията (актуализация) при необходимост.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У нас има благоприятни климатични условия за развитие на богато биологично разнообразие от диви животни. Има и политическа воля за опазване на природата и за изграждане на устойчиво и балансирано ползване на ресурса от диви животни. Има мотивирани членове (ловци) и силни не правителствени организации, които могат да са надежден партньор на държавата. Имаме и добър опит при стопанисването на дивеча и изградени научни работници и специалисти. Всичко това позволява към 2020 година да достигнем оптималните дивечови запаси съгласно прогнозата за развитие на запасите от основни видове дивеч и да повишим значително ползването им.Изпълнението на стратегията може да бъде постигната, като се засили партньорството между държавата, ловната организация, частния сектор, общините и не правителствените организации, при запазване на контролните функции на държавата. В продължение на над 130 години са изградени традиции на партньорство между държавата и ловната организация при стопанисването и опазването на дивеча. Има изградени структури на организираните ловци и на държавните горски стопанства във всички населени места на страната, които работят съвместно за защита на дивеча. Трябва да продължи разширяването на партньорството и въвличането на общините, ползвателите на земеделски земи, горовладелците и не правителствените организации за опазването на дивеча и на неговите местообитания. Необходимо е да се дадат права на стопанисващите на дивеча чрез закона, които да се изпишат за всяко звено – юридическо или физическо лице, ловна дружина, ловно сдружение и съюз на ловците и риболовците в България. Необходимо е да се повиши отговорността, да има гласност и отчет пред обществото за състоянието на запасите, ползването и опазването на дивеча от лицата (физически и юридически), които го стопанисват. Необходимо е да се засили държавно-общественото партньорство, да се насърчава частната инициатива, както и да се подобрява и усъвършенства структурата на управление. Всички контролни функции по лова следва да са задължение на независими структури в Районните дирекции по горите и общините. Необходимо е да се дадат правомощия на Националното сдружение на ловците да контролира дейността на сдруженията и да носи отговорност пред държавните органи за тяхната дейност.

Изпълнението на Стратегията се възлага на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите.

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница