Съвременния туристически бизнес на международния туристически пазарДата12.10.2017
Размер55.83 Kb.
ИУ - ВАРНА

Курсова работа на тема:

Особености на съвременния туристически бизнес на международния туристически пазар. „Производството” на услуги – проекции на туристическия бизнес
 1. Съвременния туристически бизнес на международния туристически пазар

Фирмената експанзия в туристическия бизнес може да бъде характеризирана чрез особеностите на съвремнния туристически пазар спрямо търсенето и спрямо предлагането.
 1. „Производството” на услуги- проекции на туристическия бизнес.

Туристическия бизнес е в сектора на услугите и притежава всички характеристики на производствените дейности. Наред с това трябва да отбележим и наличие на връзки с обслужващата сфера.
При разработването на стратегии за фирмена експанзия е хеобходимо да се отбележат следните опони точки:


 • неразривно свързаните елементи по създаването на цялостен продукт- продукта е съставен от множество услуги, чиито доставчици са обвързани по веригата за създаване на стойност; координира се общата отговорност- на хотелиера, туроператора, туристическия агент и превозвача. При изграждането на туристическия пакет има определена последователност, която има за цел изграждането на ключови компетенции. А те от своя страна формират конкурентни предимства от гледна точка на разходите при упражняването на дейността, уникалността и качеството на продукта.


Специфични черти на туристическия бизнес : *едновременно протичане на производството и консумацията; *неразривност на веригата за създаване на стойност; *невъзмойност за съхранение и складиране на услугите


 • времеви лаг между заявката за и реализацията на заявените услуги – установяваненето на времеви лаг има положително върху подготовката за оказване на услугите и стратегиите за реализацията им (напр. „last minute”, която служи за стимулиране на продажбите);

Вследствие на времевия лаг възниква необходимостта от гъвкавост в организацията и управлението на логистичните, производствените и дистрибуционните дейности. Необходими са и схеми за координиране на връзките между агентите, пряко действащи в сферата на туризма.

-1-


Специфични черти на туристическия бизнес: *повишена гъвкавост на производството на услуги към търсенето; *гъвкава организация на логистичните процеси; *координиране на схемите за доставка по логистичната верига; • обвързаност между икономически, социални и природни фактори при производството на услуги в сферата на туризма

Необходимо е прилагането на стратегии свързани с устойчивото развитие. Залага се също на философията за икономическо преструкториране , при което:
*бизнесът се приспособява към средата без налагане на агресивен подход към природните, демографски, културно-исторически ресурси (напр. Парка Д’амбуцо в Апенините който е посещаван отмилион и половина туристи годишно и е разделен на зони- 35% от които не се използват; получава финансиране от държавата както и лични постъпления и поддържа екологичното равновесие);
*Наблюдава се преминаване от мегаикономика към деконцентрация на стопанската дейност, където сърцевината на бизнеса е не взаимовръзката „технология-продукт”, а взаимовръзката „технология-здраве”; значение има и териториалното съсредоточсване на производствените дейности съобразно изискванията за съхраняване и възпроизводство на околната среда.
*поддържа се единство между ресурси, потребление и стопанска дейност, което е възможно само при промяна на човешките ценности; при това единство се постига устойчивост чрез баланс на икономическите и социалните цели.
Моделирането на стратегии за фирмена експанзия е тясно свързано с изработването на механизъм за регулиране на на отношенията между участниците в бизнеса и административните органи.
-2-
Специфични черти на туристическия бизнес:

*обвързаност между икономически, социални и природни фактори при производството на услуги; *обвързаност с определен географски регион; приспособяване на бизнеса към социалната и природна среда с цел запазване на автентичността;

 • нематериален характер на на стандартния пакет услуги при организираните пътувания, които се възприема като обещание за постигане на определен ефект или за задоволяване на конкретни потребности. Контролът е на задоволително ниво но крайната удовлетвореност не винаги съвпада с очакванията. Тук основна роля имат допълнителните грижи и внимание към клиента.


Специфични черти на туристическия бизнес: *обвързване на материални и нематериални елементи при производството на услуги; *трудно осъществяване на контрол върху качеството на произвежданите услуги
За реализирането на печеливша фирмена стратегия в туризма е необходимо да се отчетат особеностите на бизнеса. Икономически растеж на фирмено ниво може да се постигне чрез разрастване мащабите на производството по звена и дейности, както и чрез пазарна експанзия. Изисква се гъвкавост при изграждането на приоритетите, за да може резултата да задоволи интересите на всеки участник в туристическия бизнес.


 1. Специфика на международния туристически пазар от страна на предлагането

През последните пет години основните доставчици на стоки в света са били: САЩ, Италия, Франция, Испания, Великобритания, Хонг Конг, Швейцария, Австрия, Китай. Вразличен ред, те успяват да запазят своето място в десятката. И по тази причина структурата на международния туристически пазар се определя като олигополна от страна на предлагането.

Олигополния характер се подсилва и от процесите на концентрация и централизация, които определят трнаснационализацията на бизнеса.

-3-


В рамките на „триадата”-Великобритания, Франция, Германия транснационализацията е най-силно изразена.
Характерно при предлагането е създаването на цялостен продукт, при което се наблюдава следното:

 • създаване на стандартизиран пакет от услуги, които се предлагат на пазара с обща цена;

 • предлагане на продукта от специализирана система за дистрибуция;

 • предлагане на пакетните услуги като марки продукти, което е гаранция за качество;

 • системата на предлагане обхваща две нива: на първото действат туроператорите, които предлагат паушални продукти от свое име, а на второто ниво действат туристическите сгенти, които предлагат продуктите на различни туроператори

При организираните пътувания туроператорът изпълнява посредническа сейност и освен това- настаняване, изхранване, транспортиране и други. Диверсификацията на дейностите в туризма се съчетава със сътрудничество, като усилията на фирмите са насочени към нарастване на пазарния дял или придобиване на конкурентни предимства.Тенденции в развитието на туристическия бизнес от гледна точка на предлагането

 1. Наблюдава се силна поляризаризация между страните емитенти и страните реципиенти на международния пазар;

 2. Има тенденция за превишаване на търсенето от предлагането, при което рекламата и туроператорската дейност придобиват все по-голямо значение;

 3. Нараства и значението на новооткриващите се пазари спрямо предлагането.

Можем да разграничим два вида фирмено поведение:*конкурентно противопоставяне

*фирмена интеграция с цел печелене на конкурентни

предимстваИзборът на поведение е ключов момент при формирането на фирмена стратегия. Възможностите за фирмена експанзия зависят от гъвкавостта на отделните фирми и готовността за сътрудничество на международния пазар.

-4-


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница