Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войнитеДата15.10.2018
Размер22.65 Kb.


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
Проект!

Второ гласуване!

ЗАКОН


за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните

(Обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.; Изм., бр. 49 от 2000 г., бр. 40 и 57 от 2007 г., бр. 98 от 2011 г.)§ 1. В наименованието на закона накрая се добавя: "на Република България".

Предложение от народните представиетли Михаил Миков, Янаки Стоилов, Атанас Мерджанов, Ангел Найденов, Корнелия Нинова, Валери Жаблянов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров:

Създава се § 1а:

„§ 1а. В чл. 3, ал. 1 в края на текста, след думата „България“ се поставя запетая и се добавя „както и лице, което е участвало в антифашистката съпротива (1939 г. – 1945 г.)“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1, изречение първо думите "по списък, утвърден от Министерството на здравеопазването" се заличават и накрая се добавя „ и документ, че е ветеран".

2. В т. 2, изречение първо след думата „помощ" се добавя "болнична (стационарна) и извънболнична в пълен обем според нуждите на ветерана" и думите "и списък, утвърдени" се заменят с "утвърден", а в изречение второ след думата "Средствата" се добавя „необходими за консумативи при изследвания и операции (очни лещи, ставни протези и други).

3. Създава се нова т. 3:

„3. специален диспансерен учет и отчет от личните лекари и регулярни медицински прегледи, настаняване с предимство и лечение и при нужда, по преценка на лекаря, от придружител, като престоят е безплатен или с намалено заплащане. Средствата са за сметка на държавния бюджет;

4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея след края на досегашния текст се добавя изречение трето: „Ако ветеранът има нужда, по преценка на лекаря, от придружител, престоят на същия в санаториума е безплатен.“

5. Досегашните т. 4, 5 стават съответно т. 5 и 6.

6. Създават се нови т. 7 и 8:

„7. придружител - ако имат нужда от такъв, който ползва безплатен транспорт, само когато придружава ветерана;

8. една или две безплатни безименни транспортни карти за общинските и областните ръководства на ветераните при обслужване и контакти с ветерани;“

7. Досегашната т. 6 става т. 9 и в нея след думата „граждани“ се добавя „и държавни хосписи“.

8. Досегашната т. 7 става т. 10 и в нея се създава изречение второ: „Същото право имат и техните съпруги (съпрузи).“


§ 3. В чл. 6, ал. 1 след думата „клубове“ се добавя „или други помещения“.
§ 4. В чл. 7, ал. 1 след думата „наследниците“ се добавя „или тези, които са погребали починалия ветеран“.


Председател на КТСДП:

Д-р Хасан Адемов
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница