Заседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 7 декември 2009 г. Председатели: г-н Carl bildt министър на външните работиДата04.02.2018
Размер268.6 Kb.СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

17217/09 (Presse 370)

(OR. en)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2984-то заседание на СъветаОбщи въпроси

Брюксел, 7 декември 2009 г.


Председатели: Г-н Carl BILDT
Министър на външните работи
Г-жа Cecilia MALMSTRÖM
Министър по европейските въпроси на Швеция
Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие заключения относно разширяването на ЕС и относно процеса на стабилизиране и асоцииране на Западните Балкани.

По отношение на Сърбия и предвид положените от нея усилия за сътрудничество с Международния трибунал за бивша Югославия, Съветът постигна съгласие за възможно най-бързо прилагане на временното споразумение между ЕС и Сърбия.

Съветът одобри също втори транш от финансирането на плана на ЕС за икономическо възстановяване.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПОДГОТОВКА ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ Error: Reference source not found

РАБОТНА ПРОГРАМА НА СЪВЕТА — ТРОЙНО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО Error: Reference source not found

РАЗШИРЯВАНЕ/ПРОЦЕС НА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

РАЗШИРЯВАНЕ

 • Финансов пакет за преговорите за присъединяване с Хърватия — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 • Състав на Европейския парламент — Преходни мерки Error: Reference source not found

 • Изпълнение на Договора от Лисабон Error: Reference source not found

 • Работа в рамките на другите състави на Съвета Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Стратегия за устойчиво развитие Error: Reference source not found

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

 • Способности за реагиране при бедствия Error: Reference source not found

БЮДЖЕТИ

 • Бюджетна процедура на ЕС — Преходни мерки Error: Reference source not found

 • План за икономическо възстановяване и извеждане от експлоатация на атомната електроцентрала в Козлодуй Error: Reference source not found

 • Специален доклад на Сметната палата — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

 • Дерогации за ДДС за Латвия, Словения, Швеция и Обединеното кралство Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Анти дъмпинг — фурфурилов алкохол от Китай Error: Reference source not found

ПРОЗРАЧНОСТ

 • Публичен достъп до документи Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:Белгия:

Г-н Steven VANACKERE Заместник министър-председател и министър на външните работи


и институционалните реформи

Г-н Olivier CHASTEL Държавен секретар по европейските въпросиБългария:

Г-жа Румяна ЖЕЛЕВА Министър на външните работиЧешка република:

Г-н Jan KOHOUT Заместник министър-председател и министър на външните работи

Г-н Juraj CHMIEL Министър по европейските въпроси

Дания:

Г-н Per Stig MØLLER Министър на външните работи

Г-н Ulrik VESTERGAARD KNUDSEN Държавен секретар

Германия:

Г-н Guido WESTERWELLE Вицеканцлер и федерален министър на външните работи

Г-н Werner HOYER Заместник-министър в Министерство на външните работи

Естония:

Г-н Urmas PAET Министър на външните работиИрландия:

Г-н Micheál MARTIN Министър на външните работи

Г-н Dick ROCHE Заместник-министър в кабинета на министър-председателя и в Министерството на външните работи (със специална отговорност за европейските въпроси)

Гърция:

Г-н Dimitris DROUTSAS Заместник-министър на външните работиИспания:

Г-н Miguel Ángel MORATINOS Министър на външните работи и сътрудничеството

Г-н Mr Diego LÓPEZ GARRIDO Заместник-министър за Европейския съюз

Франция:

Г-н Bernard KOUCHNER Министър на външните работи и европейските въпроси

Г-н Pierre LELLOUCHE Държавен секретар, отговарящ за европейските въпроси

Италия:

Г-н Franco FRATTINI Министър на външните работиКипър:

Г-н Marcos ΚΥPRIANOU Министър на външните работиЛатвия:

Г-н Māris RIEKSTIŅŠ Министър на външните работиЛитва:

Г-н Vygaudas UŠACKAS Министър на външните работиЛюксембург

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател, министър на външните работи и имиграциятаУнгария:

Г-н Péter BALÁZS Министър на външните работиМалта:

Г-н Tonio BORG Заместник министър-председател и министър на външните работиНидерландия:

Г-н Maxime VERHAGEN Министър на външните работи

Г-н Frans TIMMERMANS Министър по европейските въпроси

Австрия:

Г-н Michaеl SPINDELEGGER Федерален министър на европейските и международните въпросиПолша:

Г-н Radosław SIKORSKI Министър на външните работи

Г-н Mikołaj DOWGIELEWICZ Държавен секретар, секретариат на комитет „Европейска интеграция“

Португалия:

Г-н Luis AMADO Държавен министър и министър на външните работи

Г-н Pedro LOURTIE Държавен секретар по европейските въпроси

Румъния:

Г-н Bogdan MAZURU Държавен секретар по европейските въпросиСловения

Г-н Samuel ŽBOGAR Министър на външните работи

Г-н Mitja GASPARI Министър без портфейл, отговарящ за растежа и европейските въпроси

Словакия:

Г-н Miroslav LAJČÁK Министър на външните работиФинландия:

Г-н Alexander STUBB Министър на външните работи

Г-жа Astrid THORS Министър на миграцията и европейските въпроси

Швеция:

Г-н Carl BILDT Министър на външните работи

Г-жа Cecilia MALMSTRÖM Министър по европейските въпроси

Г-н Frank BELFRAGE Държавен секретар към Министерство на външните работи

Г-жа Maria ÅSENIUS Заместник-министър по въпросите на ЕС

Обединено кралство:

Г-н David MILIBAND Министър на външните работи и по въпросите на Британската общностКомисия:

Г-н Olli REHN ЧленГенерален секретариат на Съвета:

Г-н Pierre de BOISSIEU Генерален секретарВърховен представител

Г-жа Catherine ASHTON Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурностОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПОДГОТОВКА ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

Съветът разгледа проект за заключения, изготвен от председателството за заседанието на Европейския съвет, което ще се състои на 10 и 11 декември 2009 г. ().

Някои от въпросите за разглеждане от Европейския съвет, изложени в проекта за дневен ред с обяснителни бележки, оповестен през ноември (док. 15525/09), са:


 • институционални въпроси;

 • изменение на климата: работа за постигане на споразумение на конференцията на ООН в Копенхаген.

 • състояние на икономиката, финансите и заетостта, и по-конкретно стратегиите за оттегляне на мерките, предприети по време на икономическата и финансовата криза, и надзора на финансовите пазари;

 • правосъдие и вътрешни работи (Стокхолмска програма).

Проектът за заключения ще бъде преработен от председателството в светлината на обсъжданията в Съвета.

РАБОТНА ПРОГРАМА НА СЪВЕТА — ТРОЙНО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Съветът взе под внимание представената от испанската, белгийската и унгарската делегации 18-месечна програма на Съвета, изготвена от следващите три председателства (док. 16771/09).

Трите председателства ще изпълняват своите функции въз основа на Договора от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември, и ще полагат усилия за гарантиране на безпрепятственото функциониране на новите правила и разпоредби. Това налага тясно сътрудничество с новия председател на Европейския съвет и с върховния представител, който ще председателства заседанията на Съвета по външни работи.

Проектът за програма обхваща периода от януари 2010 г. до юни 2011 г.РАЗШИРЯВАНЕ/ПРОЦЕС НА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ

Съветът приема следните заключения:„СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ

 1. В съответствие с подновения консенсус по разширяването, одобрен от Европейския съвет на 14—15 декември 2006 г., и със заключенията от 8 декември 2008 г. Съветът приветства съобщението на Комисията от 14 октомври 2009 г. относно стратегията за разширяване и основните предизвикателства през 2009—2010 г. и отбелязва надлежно заключенията и препоръките, които се съдържат в него. Процесът на разширяване дава силен импулс за осъществяване на политически и икономически реформи в страните, обхванати от процеса на разширяване, и укрепва мира, демокрацията и стабилността в Европа.

 2. Глобалната икономическа криза засегна в различна степен страните, обхванати от процеса на разширяване. Съветът потвърждава, че ЕС ще продължи да помага на тези страни да ограничат въздействието на кризата и да се подготвят за стабилно възстановяване. В това отношение изпълнението на свързаните с ЕС реформи стои в основата на усилията на страните, обхванати от процеса на разширяване.

 3. Последователното прилагане на подновения консенсус по разширяването, който се основава на консолидиране на ангажиментите, на справедливи и строги условия, на по-добра комуникация, както и на капацитета на ЕС за интегриране на нови членове, продължава да формира основата за действията на ЕС на всички етапи от процеса на разширяване, като всяка страна се оценява според собствените ѝ постижения. Принципите на правовата държава и по-специално борбата с корупцията и организираната престъпност, както и укрепването на административния капацитет, продължават да бъдат сериозно предизвикателство, с което страните, обхванати от процеса на разширяване, трябва да се справят още на ранен етап от този процес. Съветът подчертава, че проблемите, засягащи свободата на изразяване и медиите, трябва да бъдат разглеждани като спешен въпрос. Съветът продължава да придава значение на качеството на процеса на разширяване и приканва Комисията да използва всички инструменти на този процес и особено критерии и проучвания на въздействието.

 4. Съветът подчертава, че преговорните глави, за които е приключила техническата подготовка ще бъдат отворени или временно затворени в съответствие с правилата на Междуправителствената конференция, съгласно установените процедури и рамката за преговори1.

 5. Съветът приветства подкрепата за процеса на разширяване, оказвана чрез финансовата помощ, по-специално по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), и набляга върху съществената връзка между приоритетите в политиката на разширяването и финансовата помощ, в съответствие с резултатите от неотдавнашните конференции за подобряване на ефективността на помощта, и приветства усилията на Комисията да хармонизира в голяма степен годишните програми по линия на ИПП с приоритетите, определени в докладите за напредъка.

Турция

 1. Съветът приветства продължаващия ангажимент на Турция към процеса на преговори. Напредък бе постигнат в областта на съдебната система, отношенията между гражданските и военните сили и културните права. Понастоящем Съветът очаква, че изпълнението на националната програма за приемане на достиженията на правото на ЕС, както и назначаването на постоянен главен преговарящ, ще фокусира допълнително усилията на турското правителство за реформи.

 2. Освен това Съветът е окуражен от демократичната инициатива на правителството, включително по въпроса за кюрдското малцинство. Това следва да доведе до конкретни мерки, гарантиращи на всички турски граждани пълен обем от права и свободи, както и значително да подобри положението в югоизточната част на страната. Съветът приветства усилията на правителството за изграждане на национален консенсус, който също ще бъде от полза за процеса на реформи, включително работата по конституционната реформа.

 3. Съветът приканва Турция да ускори хода на реформите и да прилага започнатите мерки. За да се гарантира, че Турция изпълнява изцяло критериите от Копенхаген, са необходими допълнителни усилия в редица области, включително свободата на изразяване, свободата на печата, свободата на вероизповеданията по закон и на практика за всички религиозни общности, зачитането на правата на собственост, правата на професионалните съюзи, правата на лицата с малцинствена принадлежност, гражданския контрол над военните и правата на жените и децата, равенството на половете и борбата с дискриминацията. Съветът приветства обявеното от правителството намерение да ускори усилията в борбата с изтезанията и малтретирането, включително по въпроса за безнаказаността.

 4. Съветът отбелязва, че преговорите за присъединяване достигнаха по-сериозен етап, на който от Турция се изискват повече усилия за изпълнение на установените условия. Като напредва в изпълнението на критериите за отваряне и затваряне на преговорни глави и на изискванията, посочени в рамката за преговори, които обхващат, inter alia, изпълнението на Партньорството за присъединяване и спазването на задълженията, произтичащи от Споразумението за асоцииране, Турция ще бъде в състояние да ускори хода на преговорите.

 5. Турция е важен регионален фактор, inter alia, за сигурността в Близкия изток и Южен Кавказ, и играе ключова роля в доставките на енергия и насърчаването на диалога между цивилизациите. Съветът приветства положените значителни дипломатически усилия за нормализиране на отношенията с Армения, които през октомври 2009 г. доведоха до историческото подписване на протоколи за нормализиране на отношенията. Съветът очаква ратифицирането и прилагането на протоколите във възможно най-кратки срокове. Съветът приветства факта, че през юли 2009 г. Турция подписа междуправителственото споразумение относно газопровода „Набуко“ и подчертава, че своевременното завършване на южния коридор остава един от първостепенните приоритети за ЕС в областта на енергийната сигурност.

 6. Освен това Съветът приветства започналия задълбочен диалог с Турция по въпросите на миграцията и призовава към бързо предприемане на конкретни мерки, най-вече по отношение на реадмисията и контрола на границите, в съответствие със заключенията на Европейския съвет от юни и октомври 2009 г. Съветът приветства началото на нов кръг от преговори по споразумението за реадмисия между ЕС и Турция и изтъква, че адекватното прилагане на вече съществуващите двустранни споразумения за реадмисия остава приоритетен въпрос.

 7. В съответствие с рамката за преговори и с предходните заключения на Европейския съвет и на Съвета, Съветът подчертава, че Турция трябва недвусмислено да се ангажира с отношения на добросъседство, както и с мирно уреждане на споровете в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации, включително, ако се налага, и чрез прибягване до компетентността на Международния съд. Във връзка с това Европейският съюз настойчиво приканва да се избягва всякакъв вид заплахи, източници на напрежение или действия, които биха могли да засегнат добросъседските отношения и мирното уреждане на спорове. Освен това, ЕС изтъква отново всички суверенни права на държавите-членки на ЕС, които включват inter alia встъпване в двустранни споразумения, в съответствие с достиженията на правото на ЕС и международното право, включително Конвенцията на ООН по морско право.

 8. Като припомня заключенията си от 11 декември 2006 г. и декларацията от 21 септември 2005 г. Съветът отбелязва с дълбоко съжаление, че въпреки постоянните призиви Турция продължава да отказва да изпълни задължението си за пълно недискриминационно прилагане на допълнителния протокол към Споразумението за асоцииране. При липсата на напредък по този въпрос Съветът ще запази своите мерки от 2006 г., които ще имат траен ефект върху цялостния напредък на преговорите. Турция не е отбелязала напредък и в посока нормализиране на двустранните отношения с Република Кипър. Съветът приканва Комисията да следи отблизо и конкретно да докладва в предстоящия си годишен доклад по всички въпроси, посочени в декларацията на Европейската общност и нейните държави-членки от 21 септември 2005 г. На тази основа Съветът ще продължи да следи отблизо и да прави преглед на постигнатия напредък в съответствие със заключенията си от 11 декември 2006 г. На този етап се очаква напредък без по-нататъшно забавяне.

 9. Както се изтъква в рамката за преговори, Съветът също така очаква от Турция активно да подкрепя водените в момента преговори, чиято цел е справедливо, цялостно и практически осъществимо разрешаване на кипърския проблем в рамките на ООН, в изпълнение на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и при зачитане на принципите, на които се основава Съюзът. Ангажирането и конкретният принос на Турция за такова цялостно разрешаване на проблема са от решаващо значение.

Хърватия

 1. Съветът поздравява Хърватия за положените през изминалата година значителни усилия и за добрия напредък, който страната е постигнала като цяло, особено по отношение на изпълнението на критериите, установени при преговорите. Освен това Съветът се позовава на заключенията относно финансовия пакет за преговорите за присъединяване с Хърватия. Понастоящем преговорите навлизат в своя заключителен етап.

 2. Съветът подчертава, че въз основа на постигнатото досега, Хърватия все още трябва да отбележи значителен напредък в областта на съдебната система, публичната администрация и борбата с корупцията, не на последно място с оглед на създаването на солидна основа за пълно прилагане на достиженията на правото на ЕС. Хърватия ще трябва също така да ускори усилията си за реформи в борбата с организираната престъпност, да гарантира правата на лицата с малцинствена принадлежност, включително връщането на бежанците, и провеждането на съдебни процеси за военните престъпления, за да създаде убедителни постижения в тези области. Освен това ще са нужни по-активни усилия за създаване на необходимите инструменти за управление и контрол на финансовата помощ от Общността и за разработване на инфраструктура, оборудване и ресурси за ефективно управление на външните граници.

 3. Съветът подчертава, че работата по тези реформи и своевременното постигане на всички критерии, като по този начин се изпълнят всички изисквания за членство, по-специално в областта на съдебната система и основните права, ще бъдат от съществено значение, ако страната желае да постигне целта си за приключване на преговорите през следващата година.

 4. Съветът отбелязва като цяло доброто сътрудничество на Хърватия с Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ) по по-голямата част от исканията, като изтъква отново, че пълноценното сътрудничество остава от съществено значение съгласно рамката за преговори. Съветът приветства създаването на нова междуведомствена работна група, но отбелязва със съжаление, че прокурорът на МТБЮ все още не е в състояние да докладва значителен напредък относно искането за определени ключови военни документи. Съветът призовава Хърватия да предприеме всички необходими стъпки, за да приключи цялостно и надеждно разследване по този въпрос без по-нататъшно забавяне.

 5. Съветът приветства подписването в Стокхолм на 4 ноември 2009 г. на арбитражно споразумение за граничните въпроси със Словения и ратифицирането на това споразумение от хърватския парламент на 20 ноември 2009 г., и насърчава Хърватия да използва този напредък като основа за усилията си за разрешаване на всички нерешени двустранни въпроси и особено граничните спорове, като се отчита значението на добросъседските отношения.

 6. Конференциите по присъединяването през октомври и ноември 2009 г. формализираха постигнатия от Хърватия напредък през изминалата година и представляват значителни стъпки напред, които дават нов стимул на преговорите. Във връзка с това Съветът приветства създаването на работна група за изготвянето на Договора за присъединяване на Хърватия, която да започне работа през декември 2009 г.

Исландия

 1. Исландия е държава със силни и дълбоки демократични традиции, която има потенциал да допринесе значително за ЕС, както в стратегическо, така и в политическо отношение. Страната вече е тясно обвързана с ЕС в няколко области посредством членството си в Европейското икономическо пространство и в Шенген.

 2. Съветът припомня, че през юли 2009 г. прикани Комисията да представи становището си по молбата на Исландия за членство в Европейския съюз. Молбата ще бъде оценена в съответствие с принципите, залегнали в Договора, критериите, определени от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г., както и заключенията на Европейския съвет от декември 2006 г. за подновения консенсус по разширяването. Съветът постигна съгласие да разгледа този въпрос отново, когато Комисията представи становището си.

 3. Освен това Съветът отбелязва, че включването на Исландия като страна, която може да получава предприсъединителна помощ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), би допринесло за подготовката на кандидатурата на страната.

Западни Балкани

 1. В Съвета се проведе обмен на мнения по съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през 2009—2010 г.“, както и по съобщението на Комисията относно начините за постигане на напредък в политическото и социално-икономическо развитие на Косово. Съветът обсъди също така докладите за напредъка „Бивша югославска република Македония“, „Албания“, „Черна гора“, „Босна и Херцеговина“, „Сърбия“ и „Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации)“. Съветът като цяло споделя направената от Европейската комисия оценка.

 2. Съветът потвърждава отново пълната си подкрепа за европейската перспектива на страните от Западните Балкани, която продължава да е от съществено значение за стабилността, помирението и бъдещето на региона. Той потвърждава отново и необходимостта от спазване на справедливи и строги изисквания в рамките на процеса на стабилизиране и асоцииране и в съответствие с подновения консенсус по разширяването, одобрен от Европейския съвет на 14—15 декември 2006 г.

 3. Съветът припомня, че след като постигнат реален напредък в икономическите и политически реформи и след като изпълнят необходимите условия и изисквания, оставащите потенциални кандидати от Западните Балкани следва да придобият статут на страни-кандидатки, в съответствие с техните собствени постижения, като крайната цел е членството в Европейския съюз. Той също припомня, че удовлетворителните резултати, постигнати от дадена държава при изпълнението на нейните задължения, произтичащи от Споразумението за стабилизиране и асоцииране, включително от свързаните с търговията разпоредби, ще представляват базов елемент, на който ще се основава ЕС при разглеждане на евентуалната молба за членство.

 4. Съветът изтъква значението на защитата на всички малцинства и насърчава правителствата на страните от региона да предприемат необходимите мерки за разрешаване на тези въпроси. Като цяло ромското малцинство продължава да живее при много тежки условия и да е обект на дискриминация.

 5. Съветът отбелязва с голямо задоволство решението си за изменения на Регламент 539/2001 на Съвета, който се прилага за държави-членки, с цел установяване на безвизов режим за гражданите на бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия, считано от 19 декември 2009 г. Това демонстрира, че изпълнението на конкретни реформи води със себе си осезаеми ползи за гражданите. Съветът насърчава Комисията да представи подобни предложения за Албания и Босна и Херцеговина, веднага щом прецени, че всяка от тези държави отговаря на условията, установени в пътните карти на Комисията.

 6. Съветът подчертава, че на Косово също следва да се даде перспектива за евентуална либерализация на визовия режим1, след като бъдат изпълнени всички условия, и приканва Комисията да възприеме структуриран подход за приближаване на народа на Косово до ЕС.

 7. Съветът приветства инициативата за създаване на Съвет за регионално сътрудничество (СРС) за укрепване на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа под политическия чадър на Процеса за сътрудничество в югоизточна Европа (ПСЮИЕ), който да работи за приемането на нова, цялостна и оперативна стратегия за подобряване на ефикасността и насърчаване на страните от региона да поемат по-голяма отговорност в този процес. Съветът припомня, че това регионално сътрудничество е основен елемент от процеса на стабилизиране и асоцииране и спомага за укрепване на добросъседските отношения.

Бивша югославска република Македония

 1. Съветът приветства постигнатия напредък в редица важни области, както и факта, че страната е изпълнила в голяма степен основните приоритети на Партньорството за присъединяване. Безпрепятстваното прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране следва да улесни предприемането на по-нататъшни стъпки. Проведените през 2009 г. президентски и местни избори бяха в съответствие с повечето международни стандарти. Изпълнението на Охридското рамково споразумение остава съществен елемент на демокрацията и правовия ред в страната. Съветът изтъква, че програмата за реформи трябва да бъде продължена. По-специално са необходими трайни усилия за борба с корупцията и за гарантиране на независимостта и безпристрастността на съдебната система.

 2. Съветът отбелязва препоръката на Комисията за започване на преговори за присъединяване с бившата югославска република Македония и ще разгледа въпроса отново по време на следващото председателство.

 3. Поддържането на добросъседски отношения, включително договорено и взаимно приемливо решение по въпроса за името, под егидата на ООН, остава от съществено значение. Съветът е окуражен от неотдавнашните положителни събития във връзка с отношенията между Гърция и бившата югославска република Македония.

Албания

 1. Съветът приветства напредъка, отбелязан в някои области, особено по отношение на реформата на изборния процес и гладкия старт на прилагането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране. Парламентарните избори преминаха при спазване на повечето международно установени стандарти, но бяха отбелязани и някои слабости и е необходимо да се следват препоръките на Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) в това отношение. Укрепването на върховенството на закона и по-специално борбата с организираната престъпност и корупцията, както и правилното функциониране на държавните институции, особено независимостта на съдебната система, остават предизвикателства, с които Албания трябва да се справи спешно. Необходимо е допълнително укрепване на административния капацитет и капацитета за прилагане, както и гарантиране на независимостта на администрацията. Следва да бъдат положени повече усилия за подобряване на свободата на медиите. Съветът отбелязва напредъка на Албания за постигане на критериите, установени в рамките на диалога за либерализиране на визовия режим. Съветът насърчава Албания да продължи конструктивната си роля по отношение на стабилността в региона. ЕС също така призовава всички политически партии в Албания да водят конструктивен политически диалог, включително и в парламента.

 2. Съветът припомня, че през ноември 2009 г. прикани Комисията да представи становището си по молбата на Албания за членство в Европейския съюз. Молбата ще бъде оценена в съответствие с принципите, залегнали в Договора, критериите, определени от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г., както и заключенията на Европейския съвет от декември 2006 г. за подновения консенсус по разширяването. Съветът постигна съгласие да разгледа този въпрос отново, когато Комисията представи становището си.

Черна гора

 1. Съветът приветства напредъка, постигнат в много области, и особено гладкото прилагане на Временното споразумение. Парламентарните избори преминаха при спазване на почти всички международно установени стандарти, но някои слабости остават и е необходимо да се следват препоръките на Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) в това отношение. Черна гора ще трябва да активизира усилията си за консолидиране на принципите на правовата държава, включително независимостта на съдебната система, както и да демонстрира трайни резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията. Укрепването на административния капацитет с цел ефективно прилагане на законодателството остава основно предизвикателство пред Черна гора. Следва да бъдат положени повече усилия за гарантиране на свободата на изразяване, по-специално по отношение на медиите.

 2. Съветът припомня, че през април 2009 г. прикани Комисията да представи становището си по молбата на Черна гора за членство в Европейския съюз. Молбата ще бъде оценена в съответствие с принципите, залегнали в Договора, критериите, определени от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г., както и заключенията на Европейския съвет от декември 2006 г. за подновения консенсус по разширяването. Съветът постигна съгласие да разгледа този въпрос отново, когато Комисията представи становището си.

Босна и Херцеговина

 1. Съветът продължава да проявява загриженост във връзка с развитието на политическата ситуация и призовава Босна и Херцеговина незабавно да ускори ключовите реформи. За постигането на напредък е нужно ръководството на страната да има споделена визия за нейното общо бъдеще и политическа воля за изпълнение на изискванията, свързани с европейската интеграция. Съветът отбелязва напредъка на Босна и Херцеговина за постигане на критериите, установени в рамките на диалога за либерализиране на визовия режим. Съветът отбелязва надлежно удовлетворителното като цяло прилагане на Временното споразумение.

 2. Съветът призовава Босна и Херцеговина да постигне неизпълнените цели и условия, които са необходими за закриване на Службата на върховния представител в съответствие с изявлението на Съвета за прилагане на мирното споразумение от 18 и 19 ноември 2009 г. Съветът потвърждава отново пълната си подкрепа за ВП/СПЕС г н Валентин Инзко. Съветът изтъква, че няма да бъде в състояние да разгледа молба за членство от Босна и Херцеговина, докато не бъде взето решение за преминаване от Службата на върховния представител към засилено присъствие на ЕС. Като се подчертава, че конституционната реформа не представлява част от условията за закриване на Службата на върховния представител, необходимо е Босна и Херцеговина да приеме ред първоначални промени в конституцията, за да създаде функционираща държава и да приведе конституционната си рамка в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека. По-специално страната ще трябва да бъде в състояние да приеме, изпълнява и прилага законите и правилата на ЕС. Тези реформи ще допринесат за по-нататъшната интеграция на страната към ЕС.

Сърбия

 1. Съветът приветства ангажирането на Сърбия с европейската интеграция чрез предприемане на ключови реформи в съответствие с европейските стандарти и чрез постепенно отбелязване на добри резултати при прилагането на разпоредбите на Временното споразумение с ЕС. Съветът отбелязва, че Службата на прокурора на МНТБЮ е удовлетворена от усилията, полагани понастоящем от сръбските власти в сътрудничеството помежду им, и настоява Сърбия да поддържа тези усилия с цел постигане на допълнителни положителни резултати. Като припомня заключенията на Съвета от 29 април 2008 г., Съветът реши ЕС да започне да прилага Временното споразумение. Съветът ще разгледа след шест месеца следващия въпрос – ратификация на Споразумението за стабилизиране и асоцииране.

 2. Съветът изтъква, че програмата за реформи трябва да бъде продължена. Укрепването на принципите на правовата държава, борбата с корупцията и ускоряването на икономическите реформи остават важни фактори. Важен остава и конструктивният подход към регионалното сътрудничество, в т.ч. към търговията. По отношение на сътрудничеството с EULEX Съветът приветства подписването на протокола за полицейско сътрудничество, но подчертава, че са необходими по-нататъшни усилия, особено що се отнася до работата на EULEX в северната част на Косово. Съветът отново изтъква виждането си, че Сърбия със силния си административен капацитет може да ускори напредъка си по пътя към ЕС, в т.ч. към статута на страна-кандидатка, още щом бъдат изпълнени всички необходими условия.

Косово

 1. Съветът отбелязва, че стабилността в Косово е запазена, но като цяло ситуацията остава нестабилна. Съветът приветства факта, че неотдавна проведените местни избори преминаха в атмосфера на ред и спокойствие и подчертава голямото значение на правилното и цялостно прилагане на останалата част на изборния процес. Съветът изтъква, че основните предизвикателства остават. Сред тях са прилагането на принципите на правовата държава, борбата с корупцията и организираната престъпност, укрепването на административния капацитет, защитата на сръбското и другите малцинства, както и на религиозното и културно наследство, и подобряването на диалога и помирението между общностите. Съветът очаква от Косово да сътрудничи на EULEX и да осигури подкрепа за неговата работа. Важен остава и конструктивният подход към регионалното сътрудничество, в т.ч. към търговията.

 2. Съветът припомня, че в заключенията си от декември 2008 г. той приветства намерението на Комисията да представи проучване, в което да се разгледат начините за постигане на напредък в политическото и социално-икономическо развитие на Косово. Във връзка с това Съветът приветства съобщението на Комисията. Съветът отбелязва надлежно предложенията за използване на инструментите на Общността за подпомагане на политическото и социално-икономическото развитие на Косово в съответствие със заключенията на Европейския съвет от декември 2007 г. и юни 2008 г. Съветът приканва Комисията да представи доклад относно напредъка, постигнат в тази област. Освен това Съветът приканва Комисията да предприеме необходимите мерки в подкрепа на напредъка на Косово по пътя към ЕС в съответствие с европейската перспектива на региона. По-специално Съветът придава значение на мерките, свързани с търговията и визовия режим, без да се засягат позициите на държавите-членки относно статута. Също така Съветът насърчава Комисията да предвиди възможност за участие на Косово в програмите на Съюза, за интегриране на Косово в рамката за икономически и фискален надзор, за активиране на втория компонент от предприсъединителния инструмент и за укрепване на диалога в рамките на процеса на стабилизиране и асоцииране.“

******

По отношение на Сърбия, като припомня решението си от 29 април 2008 г. въз основа на предложение от Комисията и предвид положените усилия от сръбските власти да сътрудничат с Международния трибунал за бивша Югославия Съветът взе решение за възможно най-бързо прилагане на временното споразумение с Република Сърбия. Временното споразумение ще влезе в сила в съответствие с член 59 от същото.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

РАЗШИРЯВАНЕ

Финансов пакет за преговорите за присъединяване с Хърватия — Заключения на Съвета

Съветът прие заключенията, поместени в документ 16920/09.ОБЩИ ВЪПРОСИ

Състав на Европейския парламент — Преходни мерки

Съветът постигна съгласие да представи на Европейския съвет предложение от испанското правителство за изменение на протокола на ЕС относно преходните мерки по отношение на състава на Европейския парламент (17196/09).

В съответствие с договореното от Европейския съвет през декември и юни, предложението има за цел да измени член 2 от протокола с оглед на временното увеличение с 18 места на 736-те места, запълнени след изборите за Европейски парламент от юни 2009 г., с което общият брой на членовете на ЕП става 754 до края на законодателния мандат 2009—2014 г.

Допълните места се разпределят, както следва: България, Италия, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Словения и Обединеното кралство — по едно място, Франция, Австрия и Швеция — по две места и Испания — четири места (както се посочва в Заключенията на Европейския съвет от юни 2009 г.).Изпълнение на Договора от Лисабон

Съветът взе под внимание доклада на председателството относно напредъка в изпълнението на Договора от Лисабон.

Докладът ще бъде представен на Европейския съвет (10—11 декември) (17033/1/09 REV1).

Работа в рамките на другите състави на Съвета

Съветът взе под внимание доклад на председателството относно работата в рамките на другите състави на Съвета (16744/09).ОКОЛНА СРЕДА

Стратегия за устойчиво развитие

Съветът взе под внимание доклад на председателството относно прегледа за 2009 г. на стратегията на ЕС за устойчиво развитие (16818/09).ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

Способности за реагиране при бедствия

Съветът одобри доклад на председателството относно повишаването на способностите на ЕС за превенция и реагиране при бедствия (16696/09).БЮДЖЕТИ

Бюджетна процедура на ЕС — Преходни мерки

Съветът прие съгласувана с Европейския парламент и с Комисията декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура на ЕС след влизането в сила на Договора от Лисабон.План за икономическо възстановяване и извеждане от експлоатация на атомната електроцентрала в Козлодуй

Съветът прие решения за: • втори транш на финансиране (2,4 милиарда евро) по линия на Европейския план за икономическо възстановяване (в общ размер на 5 милиарда евро), както и за

 • извеждане от експлоатация на атомната електроцентрала в Козлодуй, България.

С първото решение се изменя многогодишната финансова рамка (17045/09 + 16794/09 + 16794/09 COR 1), а с второто се мобилизират общо 195 милиона евро от инструмента на ЕС за бюджетна гъвкавост (16872/09 + 16793/09).

Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо съгласие по решенията на помирителната среща от 18 ноември.  Преразглеждането на многогодишната финансова рамка налага увеличение на тавана по подфункция 1а на бюджета („Конкурентоспособност за растеж и заетост“) за 2010 г. с 1 779 милиона евро поети задължения и общо намаляване на таваните за останалите функции със същия размер:

 • таваните по пет бюджетни функции и подфункции за 2009 г. се намаляват с общо 1 489 милиона евро, от които 1 306 милиона евро по функция 2 („Опазване и управление на водните ресурси“), 174 милиона евро по функция 5 („Администрация“), от които нетната сума от 16,5 милиона евро се предоставя от Съвета; остатъкът от 9 милиона евро се получава от намаляване на таваните по подфункция 1а (3 милиона евро), подфункиця 1б („Сближаване за растеж и заетост“): 1 милион евро) и подфункция 3а („Свобода, сигурност и правосъдие: 5 милиона евро);

 • сумите по три бюджетни функции за 2010 г. се намаляват с общо 290,5 милиона евро, от които 158 милиона евро по функция 2, 126,5 милиона евро по функция 5 и 6 милиона евро по подфункция 1б.

По отношение на инструмента за гъвкавост, 120 милиона евро се заделят за финансиране на проекти в областта на енергетиката по линия на Европейския план за икономическо възстановяване, а 75 милиона евро се отпускат за извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала в Козлодуй.

Мерките обхващат графика за бюджетната процедура, междуинституционалното сътрудничество и коригиращите бюджети и трансфери (16792/09). Те се прилагат до заменянето им с ново законодателство (нов регламент относно многогодишната финансова рамка и изменен финансов регламент), които предстои да се приемат през 2010 г.Специален доклад на Сметната палата — Заключения на Съвета

Съветът прие заключенията, поместени в документ 16653/09.ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Дерогации за ДДС за Латвия, Словения, Швеция и Обединеното кралство

Съветът прие решения, позволяващи на Латвия, Словения, Швеция и Обединеното кралство да прилагат мерки за дерогация от директивата относно общата система на ЕС на данъка върху добавената стойност (ДДС).

Чрез дерогация от член 193 от Директивата относно ДДС на Латвия се дава разрешение да продължи да определя получателя като лице-платец на ДДС при сделки с дървен материал (15981/09).

Чрез дерогация от член 167 от директивата, на Словения, Швеция и Обединеното кралство се дава разрешение да отсрочат възникването на правото на приспадане на ДДС за данъчно задължените лица до момента на плащането му на доставчика на стоки или услуги. Засегнатите данъчно задължени лица трябва да са избрали схема за облагане, в съответствие с която ДДС върху техните доставки става изискуем в момента, в който съответната доставка им бъде заплатена. Съгласно схемата техният годишен оборот не трябва да надвишава 400 000 EUR за Словения, 3 милиона шведски крони за Швеция и 1,5 милиона лири стерлинги за Обединеното кралство (15982/09, 15979/09).ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Анти дъмпинг — фурфурилов алкохол от Китай

Съветът прие регламент за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фурфурилов алкохол с произход от Китайската народна република след провеждането на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие съгласно Регламент (ЕО) № 384/96 (16188/1/09 REV 1).ПРОЗРАЧНОСТ

Публичен достъп до документи

Съветът прие: • отговора на потвърдително заявление № 25/c/01/09, като делегациите на Дания, Финландия и Швеция гласуваха против (15144/09);

 • отговора на потвърдително заявление № 26/c/01/09, като делегацията на Швеция гласува против (15433/09); както и

 • отговора на потвърдително заявление № 27/c/01/09 (15472/09).1В случая на Турция отварянето и временното затваряне на преговорни глави е обвързано със заключенията на Съвета от 11 декември 2006 г.

1Без да се засягат позициите на държавите-членки относно статута.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6083 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

17217/09 (Presse 370)BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница