1. По отношение на макроикономиката е вярно, че:/Това е науката за развитието на на националното стопанствоДата23.10.2023
Размер26.79 Kb.
#119040
20161215 unicheats.net 1163 unwe

1. По отношение на макроикономиката е вярно, че:/Това е науката за развитието на на националното стопанство;/
2. Методологичната функция на макроикономическата теория се изразява във:/Оказване на стимулиращо въздействие върху макроикономиката;/
3. Приложната функция на макроикономическата теория е непосредствено и тясно свтрзана със:/Нито едно от посочените;/
4.Към основните цели и приоритети на макроикономиката се отнася:/Постигането на стабилно равнищена цените;/
5. Кое е от твърденията не е вярно за показателя БВП/В него се включват и отчитат (стоки), разменяни на пазара/
6. Кои от посочените не се включват в БВП/Всички посочени;/
7. Кое не е компонент на разходната структура на БВП/Нетните инвестиции ипотреблението на основен капитал;/
8. За да бъдат сравнени два периода, величините на БВП следва да се изчистят от влиянието на:/Динамиката на лихвения процент;/
9. Нетната добавена стойност за отделен или за всички икономически сектори може да се получи, като:/От брутната продукция се приспадат междинното потребление и потреблението на основен капитал/
10. По отношение на реалния БВП е вярно, че той представлява:/Крайната оценка на БВП за съответен текущ период (една година);/
11. Когато дефлаторът на БВП нараства, може да се твърди, че:/Нито едно от посочените./
12. Разликата между брутния вътрешен продукт (БВП) и брутния национален продукт (БНП) се изразява в това, че:/БВП включва пазарната стойност на крайните стоки и услуги, произведени от всички национални фирми;/
13. Според доходния подход в БВП не се отчитат:/Амортизациите, които са част от брутните инвестиции;/
14. Недоходните компоненти на БВП, пресметнат по доходния подход, са:/Чистите косвени данъци и чистите инвестиции;/
15. Ако дефлаторът на БВП е по-малък от 100%, може да се твърди, че:/В националната икономика се развива процес на дефлация;/
16. При прилагането на производствения подход БВП се образува като:/Сума от добавената стойност, създадена от всички фирми в националната иконимика/
17. Непосредствен ефект от намаление на субсидиите е увеличаването на:/Едновременно вътрешния доход и потреблението на домакинствата;/
18. Абсолютните величини на номиналния и реалния БВП съвпадат:/Всичко посочено;/
19. Като самостоятелен елемент на вътрешния доход не се отчитат:/Реализираните от фирмите печалби;/
20. При прилагане на разходния метод в показателя на БВП се включват:/Косвените данъци/
1. Съвкупното количество търсени блага намалява вследствие на:/ Увеличаване на правителствените покупки; /
2. Кривата на съвкупното търсене се измества надясно при:/ Неизменно равнище на цените и намаляване на лихвения процент;/
3. Кое от следните твърдения не е вярно за дългосрочното съвкупно предлагане:/ то е предлагане при наличие само на фрикционна и структурна безработица;/
4. Кривата на съвкупносто предлагане в краткосрочен период е:/ успоредна на ординатната ос; /
5. Краткосрочното съвкупно предлагане намалява, ако при равни други условия:/ всичко посочено; /
6. Дългосрочната крива на съвкупно предлагане се измества в резултат от:/ всички посочени са верни; /
7. Коя група от променливи се приема за постоянна при извеждане на кривата на скъвкупното търсене:/ предлагане на пари, цени, правителствени покупки и нетни данъци;/
8. Според ефекта на лихвения процент, свързал със съвкупното търсене:/ при намаляване на общото равнище на цените се понижава търсеното количество реален БВП; /
9. Към факторите, влияещи едновременно върху дългосрочното и краткосрочното съвкупно предлагане, не може да се отнесе:/ поскъпването на суровините и материалите /
10. Когато работните заплати и цените не са еластични, понижаването на съвкупното търсене ще предизвика първоначалното:/ повишаване на заетостта /
11. Действието на ценовата детерминанта при формирането на кривата на съвкупното търсене се изразява чрез:/ всичко посочено /
12. За разлика от класическия и кейнсианския модел за макроикономическото равновесие при модела на съвкупното търсене и съвкупното предлагане:/ нито едно от посочените /
13. Съвкупното количествено търсени стоки нараства в следствие на:/ нито едно от посоччените /
14. Кое от посочените няма да предизвика изместване на кривата на съвкупното търсене AD:/увеличаване на реалния доход на домакинствата/
15. Кои от посочените фактори няма да предизвика изместване на кривата на съвкупното търсене AD нядясно: / очаквания на домакинствата за намаляване на дохода им /
16. Кривата на краткосрочното съвкупно предлагане в кейнсианския регион е:/ успоредна на абцисната ос /
17. Кривата на дългосрочното съвкупното предлагане:/ се установява при потенциално равнище на производството /
18. Кое от посочените е детерминанта на съвкупното предлагане:/ всички посочени /
19. Когато в краткосрочен период действително равнище на цените е по-високо от очакваното , в икономиката се формира:/ равнище на безработицата, което е над естественото /
20. Краткосрочната (нарастащата) крива на съвкупното предлагане ще се измести в наляво в резултат от:/увеличаване на равнището на цените и стоките/
1..................... са най-големият компонент, а.......................са сравнително най-стабилният във времето компонет на съвкупните разгходи:/ личните потребителки разходи, правителствени покупки /
2. За повечето от развитите икономики кривите на ................и ....................имат аналогично поведение във времето, докато у нас подобна аналогия се наблюдава между кривите на ...........................и ............................/ брутните инвестиции, личните потребителки разходи, нетния износ, личните потребителски разходи /
3. Личният разполагаем доход на домакинствата:/ сума от р-ди за потребление и спестявания и позитивни от получените от правителството трансферни плащания/
4. Личният разполагаем доход на домакинството, което плаща 170 лв. данъци, получава 110 лв.трансферни плащания, спестява 200 лв. и изразходва за потребление 710 лв. е:/ 910 лв. /
5. Кое от изброените твърдения не е вярно:/ нито едно от посочените /
6. Средната склонност към потребление АРС е по-малка от единица:/ след повратната точка от кривата на потребление /
7. С увеличаване на средния разполагаем доход на домакинствата:/ средната склонност към спестяване нараства, а средната склонност към потребление намалява/
8. Ако пределната склонност към потребление МРС е 0,7, това означава, че:/ домакинствата изразходват за спестяване 30% от всяко нарастване на разполагаемия си доход /
9. Кривата на потребление ще се измести нагоре при:/ увеличаване на личния разполагаем доход и намаляване на лихвения процент /
10. Брутните инвестиции:/ са разходи за покупка на ново и възтановяване на амортизираното капиталово оборудване и за промяна в запасите /
11. Кривара на инвестиционното търсене няма да се променя във:/общото равнище на цените и неизменност на номиналния лихвен процент /
12. Кое от посочените ще измести кривата на инвестиционно търсене наляво:/ формиране на неблагоприятни очаквания за бъдещата печалба от инвестиции
13. Брутните инвестиции са по-високи при:/ по-ниски стойности на очаквана инфлация и отпускане на допълнителни субсидии за бизнеса /
14. Принципът на акселератора:/ всичко посочено /
15. Правителствените покупки:/ са сравнително най-постоянният във времето компонент на съвкупните разходи /
16. Износът на дадена страна зависи позитивно от:/ задълбочаванетонна международната й специализацията в производството на стоки, търсени на международния пазар /
17. Кривата на нетния износ на България ще се измести наляво при:/ намаляване на реалния БВП на останалия свят /
18. Кривата на нетния износ няма да се измести при:/ намаляване на реалния БВП на България /
19. Увеличаването на реалния БВП на дадена страна ще доведе до:/намаляване на нетния износ /
20. Кое от изброените твърдения е вярно:/ нетния износ на дадена страна е намалява функция на реалния БВП и кривата на всноса на дадена страна е с положителен наклон /
1. Функцията на съвкупните разходи представя планирани съвкупни разходи като зависими от: /равнището на реалния БВП /
2. Независимите съвкупни разходи в отворена икономика правителството включват:/ нито едно от посоченото
3. Кое от посочените е с елемент на предизвиканите съвкупни разходи:/всносът/
4. При равни други условия предизвиканите съвкупни разходи ща намалеят със:/ увеличаване на пределната склонност към внос /
5. При равни други условия понижаването на пределната данъчна ставка t ще доведе до:/всичко посочено /
6. При равни други условия увеличаването на пределната склонност към внос MPIm ще бъде свързано със:/ понижаване на мултипликатора на отворената икономика /
7. Пределната склонност към данъчно облагане МРТ:/представлява отношение между нарастването на получените от правителството данъци на БВП; и е произведение на пределната склонност към потребление МРС и пределната данъчна ставка t /
8. Пределната склонност към разходи МРЕ намалява, ако при равни други условия:/ пределната склонност към спестяване нараства /
9. Пределната склонност към разходи МРЕ е затворена икономика с правителство и предизвикани данъци:/нито едно от посочените /
10. В условията на разходно равновесие:/всичко посочено /
11. При непланирано увеличаване на производствените запаси:/ реалният БВП е по-висок от планираните съвкупни разходи /
12. Ако непланираните запаси на фирмите започват да намаляват:/ действителните инвестиции спадат под планираните; /
13. Парадоксът на икономичността:/ ще се прояви, ако допълнителните спестявания отиват за откриване на депозити в банки в чужбина; и ще се прояви, ако с допълнителните спестявания се обслужва вътрешен дълг, натрупан през предходни години /
14. Според механизма на действие на мултипликатора нарастването на ...................... е сума на безкрайна геометрична прогресия с първи члед .....................и честно...........................:/нито едно от посочените/
15. Нарастването на правителствените покупки:/ има по-висок мултиплициращ ефект върху реалния БВП в сравнение с еквивалентно намаление на данъците /
16. Посочете кое от изброените твърдения не е вярно:/ данъчни мултипликатор е равен на взетия със знак минус мултипликатор на правителствени покупки /
17. Отблежете кое от следните твърдения е вярно:/ мултипликаторът на ина инвестициите в затворена икономика с правителство се различава от мултипликатора на правителствените покупки, ако икономиката е отворена, само по това, че последният зависи от пределната склонност към внос/
18. Според балансирания бюджетен мултипликатор:/ промяната в реалния БВП в затворена икономика с правителство и без предизвикани данъци с равна на промяната в правителствените покупки /
19. За разлика от разходното равновесие, което се извежда при....................... равнище на цените и се отнася за......................., равновесието на съвкупното търсене и съвкупното предлагане се съзприема като равновесие между....................:/постоянно, потребители и производители, купувачи и продавачи /
20. При равни други условия нарастването на неизменните съвкипни разходи води до:/всичко посочено /
1. За процеса на дългосрочния икономически растеж не е вярно, че:/води до нарастване на нормата на безработицата/
2. През 2008 г. Създаденият БВП по текущи цени в една примерна икономика е 600 млрд. И дефлаторът на БВП е 120 %, а през 2009 г. Създаденият БВП по текущи цени е 700 млрд. И дефлаторът на БВП е 140 %. При тези данни може да се твърди, че в дадената икономика през 2009г. се реализират:/ нулев реален и положителен номинален икономически растеж/
3. Конкурентният икономически растеж на икономиката изразява:/нарастване на обема на създадения БВП при състояние на непълно натоварване на производствените мощности/
4. За определяне на дългосрочната тенденция на развитие на икономиката се използва понятието:/ дулгосрочен тренд на икономиката/
5. Верижният темп на икономически растеж за 2009 г. показва:/ с колко процента обемът на БВП през 2009 г. превишава БВП през 2008 г.; /
6. С формулата Y₁*= Yt-Yr₀/Yt₀.100 се пресмята величината на:/базистния темп на дългосрочен икономически растеж /
7. Ролята на развитието на информационния сектор за процеса на икономическия растеж е в основата на:/ теорията за постиндустрялното общество на 3б. Бжежински, Д. Бел и Е. Тофлър /
8. Ако годишният темп на икономически растеж е 3,5 %, то за постигане на двойно увеличаване на обема на създадения БВП са необходими:/ 20 години /
9. Правилото 70:/ всички посочени са верни /
10. Към факторите на икономически растеж се отнасят:/ всички посочени отговори са верни/
11. Концепцията на границите на растежа се изразяват във:/ осъществяване на икономически растеж при рационално използване на невъзобновяемите естествени ресурси/
12. Като фактор на икономически растеж трудът:/определя се количеството на налична работна сила; и се свързва с нарастването на производителността на труда /
13.създаването на нови производствени мощности от чуждестранен инвеститор в една страна е пример за:/пряка инвестиция /
14. Иновациите като форма на проявление на техническите знания се ободобяват в следните направления:/ продуктови и технологичнии/
15. Постигането на екстензивен тип икономически растеж се свързва със:/ допълнително въвличане на нови ресурси в производството /
16. Икономически растеж, който се постига в резултат от повишаване на квалификацията на трудовите ресурси или на производителността на труда, се определя като:/ трудоинтензивен тип икономически растеж /
17. Като методологияна основа на неокласическите модели на икономическия растеж може да бъде определена:/ производствена функция /
18. Неокласическата теория за икономически растеж не се свързва с името на:/ Р. Харод /
19. Основен фактор на икономически растеж в кейисианските модели е:/ размерът на инвестициите в частния сектор и държавните разходи /
20. Ако при увеличаване на вложените ресурсиот 300 на 450, обемът на създадения БВП се увеличава от 1200 на 1800, може да се твърди, че е налице:/ постоянна производителност на ресурсите /
1. Според инвестиционната теория за икономическия цикъл:/величината на мултипликатора определя продължителността на цикъла, а величината на акселератора – амплитудата/
2. Колебанията на икономическата конюнктура могат да се изразят по следните начини:/всичко, посочено по-горе/
3. Според трактовката на икономическата цикличност на А. Бърпс и У. Митчел:/всичко, посочено по-горе/
4. Според трактовката на икономическата цикличност на Й. Шумпетер икономическият цикъл съдържа следните фрази:/разцвет, рецесия, депресия и възтановяване/
5. Според трактовката на икономическата цикличност на Й. Шумпетер критичните точки представляват:/това са точките на промяната (прелом) в тенденциите на брутния продукт, т.е. точките, в които цикличната крива се огъва разграничителните места включват като тези точки, така и близките им околности/
6. Най-ветоятната причина, обосновяваща наличието на бизнес цикъл, е:/ колебанията в равнището на инвестициите; и намесата на държавата в пазарната икономика/
7. Рецесия е налице, когато:/спадът на брутния вътрешен продукт подължава поне 6 месеца/
8. Депресията (или още стагнацията) обикновенно се разглежда като продължителна и много дълбока рецесия, при която:/всичко посочено/
9. Оживлението (или още възтановяването) е фаза от икономическия цикъл, през която:/производството постепенно нараства, но темпът му е все още нисък. Заетоста постепенно нараства; и производството достига предрецесионното си равнище/
10. Подемът е най-високото равнище на икономически цикъл, когато:/обемът на вътрешния продукт стремително нараства; и през фазата на подема безработицата достига най-ниското си равнище/
11. Кризата като фаза на икономическия цикъл се проявява като нежелани изменения:/и във финансовия, и в производствения сектор/
12. Съвместното действие на мултипликатора и акселератора има свойството да предизвика колебания на дохода:/при горните хипотези са верни и трите посочени твърдения/
13. Акселераторният механизъм обхваща:/въздействието което изменението на дохода оказва върху зависимите инвестиции; и колебанията на дохода, предизвикани от действието на акселератора/
14. Мултипликаторът е механизъм, който:/ преобразува едногенните изменения в автономните инвестиции( и изобщо в автономно търсене) в колебания на съвкупното търсене и респективно – на дохода/
15. Акселераторът представлява коефициент:/който описва устойчивата зависимост между измененията на дохода и изменението на зависимите инвестиции; и на капиталоемкост/
16. Мултипликаторът в модела на икономическия цикъл на Самуелсън – Хикс е:/в зависимост от обхвата на модела може да е или мултипликатор на назависими съвкупни разходи или прост инвестиционен мултипликатор/
17. Еднократното нарастване на независимите разходи предизвиква:/първоначалното нарастване на дохода в съответствие с принципа на мултипликатора/
18. Съгласно модела на икономическия цикъл на Самуелсън – Хикс е включен акселератор със закъсняващо действие, в зависимост от динамиката на дохода са възможни няколко типа промеи в равнището на индуцираните инвестиции:/ и двете най дълги с дохода са верните тва трябва да е общ отговор/
19. Стимулираните (зависимите) инвестиции се намират в зависимист от:/равнището на абсолютното изменение на дохода; и от прираста на дохода/
20. Ако прирасът на дохода е 20 единици, а коефициентът на акселерация е 2, при стойност на мултипликатора на независимите съвкупни разходи 1 равнището на предизвиканите инвестиции ( в следващия период) е:/40 единици/
1. Активната работна сила включва:/заета работна сила, скоята се свързва понятието за заетост; незаета, но способна да се труди, работна сила, която търси работа/
2. Дадена икономика навлиза в рецесионна фаза на икономическия цикъл и част от фирмите преустановяват дейността си, това:/ще предизвика изменения в цикличния компонент на безработицата/
3. Ако активната работа сила нараства с темпове, които са по-високи от темповете на нарастване на броя на безработните тогава: /равнището на безработицата спада/
4. Основата, към която се изчисляват равнищата на заетостта и това на безработицата:/ не е една и съща и затова двата показателя не са напълно съпоставими – тяхната сума не е равна на сто процента/
5. Дапредположим състояние, при което икономиката осигурява пълна заетост:/ и при такова състояние ще има текуща безработица, защото има непрекъснати промени в заетостта/
6. Причините, обуславящи текущата безработица, могат да бъдат класификацирани в няколко групи:/ всичко посочено/
7. Ако дадена икономика се намира в подем (фаза на икономически цикъл), но има наличие на високо равнище не безработица, тя най-вероятно е:/ циклична; и фрикционна/
8. При структурната безработица предлагането на труд не може да се приспособи своевременно към промените в търсенето, тъй като:/ преклалификация на работна сила.....; и поради промените в технологията и огранизацията на производството и появата на нови професии и изисквания към....../
9. Ако търсенето и предлагането на работна ръка е изравнено (в национален мащаб), то:/ е възможно наличието на структурна безработица/
10. Причината за съществуването на структурната безработица може да бъде:/сруктурните диспропорции в предлагането и респективно – търсенето, на работна ръка; и кризисните състояния на икономиката( като фаза на икономическия цикъл) /
11. Аспект на различието в концепциите на класици и кейисианци по оношение на безработицата е, че:/ при кейнсианската безработица броят на свободните работни места е недостатъчен, а при класическата безработица предприемачите разполагат с достатъчно свободни работни места, но не търсят работна сила поради наложеното им чрез извънпазарен механизъм високо заплащане/
12. Цикличната безработица:/ може да се съчетава с общото равновесия на продуктовия пазар, но равнището, на което то се установява, спада/
13. Според теорията за двойнствения пазар проблемът с безработицата следва да се разрешава поотделно на двата относително самостоятелени пазара, наречен и вторичен, които са:/ и двата са сегменти на трудовия пазар, но се разглеждат като относително самостоятелно - първичният е определен от характеристиките на рабоните места, а вторичният – според личните характеристики на работниците/
14. Според теорията за двойнствения пазар е необходим диференциран анализ на безработицата от двата пазара:/на първия пазар безработицата се обеснява с кейнсианската теория за недостатъчно търсене, а на втория пазар – с теорията за структурната небалансираност на пазара/
15. Устойчивата зависимост между цикличния разрив на БВП и цикличната безработица е известна като закон на Оукън, според който:/на 2-проценти пункта изменение на реалния спрямо потенциалния БВП съответстват 1-процентен пункт изменения в равнището на безработицата/
16. За да бъде определено като безработно, на кои условия следва да отговаря дадено лице:/ и трите условия, посочени по-форе, кумулативно/
17. Определението за това, кое лице е безработно, се дава от:/ законодателството на всяка страна; и определението „безработен“ е доктринално и се определя от МОТ/
18. Пълната заетост в класическия модел означава, че:/при гъвкави заплати, коитожелаят, могат да работят; и има само доброволна безработица/
19. „Доброволна безработица“:/ е доктринално понятие на класическата школа/
20. „Принудителна безработица“:/ е доктринално понятие на кейнсианската школа/
1. Ако индексът на потребителките цени има стойност, различна от тази на дефлатора, то:/ това е допустимо, въпреки че и двата показателя отичтат ценовата динамика/
2. С термина „инфлационен данък“ се означава:/ тука има два верни данъкът......; и минимизирането на разходите..../
3. За умерената инфлация е специфично, че:/всичко посочено/
4. Ако структурата на потреблението в текущия период е същесвено изменена спрямо структурата на потребление в даден базов период, то:/ тука има два верни индексът на Паше.......; и най дългият отговор/
5. Нарастването на равновесния реален БВП, но на равнище под потенциалния продукт, съпроводено с нарастване на равнището на цените, ще предизвика:/нараства паричната маса и се регистрират инфлационни процеси/
6. Ако относителните тегла на продуктите, включени в потребителската кошница оставят постоянни, то промянат в качеството на продуктите:/няма отношение към измерената стойност на ценовата динамика; и въпреки че промяната......./
7. Инфлацията може да бъде класифицирана по различни критерии. Според темпа на инфлацията тя се определя като:/балансирана и небалансирана/
8. Определете темпа и вида на инфлацията, ако в бизнесния период индексът на потребителските цени е 150 %, а в текущия 600 %:/ускорена и Т- 300%/
9. Ако индексът на потребителските цени, индексът на цените в строителството и дефлаторът са със значителни разлики в стойностите, то:/е налице небалансирана инфлация/
10. Възможно ли е при едни и същи продукти, включени в състава на потребителската кошница, при едни и същи абсолютни изменения в цените, отчетени в текущия спрямо базисния период, да се отчете онфлация и едновременно с това – дефлация за посочен период ?/възможно е, но само алтернативно и при условията, посочени с отговор( нещо с измение на относителните тегла/
11. Инфлацията се класифицира съобразни различни критерии. Правилно ли са кумулирани следните видове:/умерена балансирана антиципирана инерционна инфлация/
12. Кога със сигурност може да се говори за инфлация на търсенето?/ верни са два отговора (когато неизползваните......); и ( когато нарастването)/
13. Една от външно изявените разлики между инфлацията, породена от търсенето, и тази, породена от предлагането, е:/при инфлация, породена от търсенето, има и нарастване на БВП в условия на рецесионен разрив/
14. Съществува ли устойчива връзка между темпа на прираста на номиналната работна заплата и темпа на инфлацията:/ да – права връзка, като разликата в темповете представлява равнището на изменение в осреднения темп на прираста на производителността на труда в макроикономически мащаб/
15. Стагфлацията е относително ново явление в икономиката. Може ли успешно да бъде обяснено посредством зависимостта между инфлация и безработица, позната като редуцирана крива на Филипс?/най дългото в вярното (да, тъй като нарастването на безработицата..../
16. Ако средното равнище на цените се повиши с 1 пункт, то:/ може да се очаква редуциране на безработицата/
17. Намаляването на тежестта на вътрешния дълг може да се постигне посредством:/вярно в всичко което е с текст/
18. Инфлацията:/намалява реалната и не се променя номиналната стойност на вътрешния дълг/
19. Има ли основания да се смята, че е налице инфлация, когато нарастват цените на отделни стоки и услуги или на стоките и услугите в отделни стопански сектори, без това да предизвиква повишаването им в други?/тука верни са най дългите два отговора/
20. Според краткосрочната крива на Филипс инфлацията може да се редуцира посредством:/нарастване на безработицата/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница