1їАдам, Сит, Енос 2їКаинан, Маалалеил, Яред, 3їЕнох, Матусал, Ламех, 4їНое, Сим, Хам и Яфетстраница1/4
Дата22.08.2017
Размер0.62 Mb.
ТипГлава
  1   2   3   4
ПЪРВА КНИГА НА ЛЕТОПИСИТЕ

ГЛАВА 1


1їАдам, Сит, Енос

2їКаинан, Маалалеил, Яред,

3їЕнох, Матусал, Ламех,

4їНое, Сим, Хам и Яфет.

5їЯфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас;

6їа Гомерови синове: Асханаз, Дифат и Тогарма ;

7їа Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим.

8їХамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;

9їа Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.

10їИ Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята;

11їа Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,

12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите;

13їа Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,

14їи евусейците, аморейците, гергесейците,

15їевейците, арукейците, асенейците,

16їарвадците, цемарейците и аматейците.

17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Мосох;

18їа Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.

19їИ на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек,защото

в неговите дни се рапредели земята;а името на брат му бе Иоктан.

20їА Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха,

21їАдорама, Узала, Дикла,

22їГевала, Авимаила, Шева,

23їОфира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.

24їСим, Арфаксад, Сала,

25їЕвер, Фалек, Рагав,

26їСерух, Нахор, Тара,

27їАврам, който е и Авраам,

28їА Авраамови синове: Исаак и Исмаил.

29 Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,

30їМасма, Дума, Маса, Адад, Тема,

31їЕтур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове.

32 А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; и Иоксанови синове: Шева и Дедан;

33 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.

34їИ Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил,

35їИсавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;

36їа Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;

37їРагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.

38їА Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;

39їа Лотанови синове: Хори и Омам; а сестра на Лотана бе Тамна;

40їСовалови синове: Алиан, Манахат, Гевал, Сефи и Онам; а Севегонови синове: Аиа и Ана;

41їАнов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;

42їАсарови синове: Валаан, Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.

43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар на израилтяните: Вела, Веоровият син; името на града му бе Денава.

44їА като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора.

45їА като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.

46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад, Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит.

47їА като умря Адад, вместо него се възцари Самла, от Масрека.

48їА като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Ефрат.

49їА като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.

50їА като умря Вааланан, вместо нещо се възцари Адад; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука.

51їА като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия, първенец Етет,

52їпървенец Оливема, първенец Ила,първенец Финон.

53їпървенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,

54 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци.
ГЛАВА 2

1їЕто синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон,

2їДан, Иосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.

3їЮдови синове: Ир, Онан и Шела: тримата му се родиха от ханаанката, дъщеря на Суя. А първородният на Юда, Ир, бе лош пред Господа, та Той го умъртви.

4їИ снаха му Тамар му роди Фареса и Зара. Всичките Юдови синове бяха петима.

5їФаресови синове: Есрон и Амул.

6їА Зарови синове: Зимрий, Етан, Еман, Халкол и Дара; всичко петима.

7їА Хармиев син: Ахар, смутителят на Израиля, който извърши престъпление относно обреченото.

8їА Етанов син - Азария.

9їА синове, които се родиха на Есрона: Ерамеил, Арам и Халев.

10їИ Арам роди Аминадава: а Аминадав роди Наасона, първенец на Юдовите потомци.

11їА Наасон роди Салмона: Салмон роди Вооза;

12їВооз роди Овида; Овид роди Есея;

13їа Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама,

14їчетвъртия Натанаил, петия Радай,

15їшестия Осем и седмия Давид.

16 А техни сестри бяха Саруия и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Иоав и Асаил;

17їи Авигея роди Амаса; а баща на Амаса беше исмаилецът Иетер.

18 И Халев, Есроновият син, роди синове от жена си Азува и от Ериота: синовете му бяха Есер, Совав и Ардон.

19їИ като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ора.

20їА Ор роди Урия; а Урий роди Веселеила.

21 И после Есрон влезе при дъщерята на Махира, Галаадовия баща; той я взе, като беше на шестдесет години на възраст, и тя му роди Сегува;

22їА Сегув роди Яира, който имаше двадесет и три града в галаадската земя.

23 И Гесур и Арам превзеха от тях Яировите паланки, с Кенат и селата му, шестдесет града. Всички тия бяха синове на Махира, Галаадовия баща.

24 А след като умря Есрон в Халев-ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхора, бащата на Текуе.

25 И синовете на първородния на Есрона, Ерамеила, бяха: първородният Арам и Вуна, Орен, Осем и Ахия.

26їЕрамеил взе и друга жена, чието име бе Атара; тя бе майка на Онама.

27їА синовете на първородния на Ерамеила, Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер.

28їИ синовете на Анама бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самая: Надав и Ависур.

29їА името на Ависуровата жена бе Авихаила, която му роди Аавана и Молида.

30їА Надавови синове бяха: Селед и Апаим; и Селед умря бездетен.

31їА син на Апаима беше Есий; а син на Есия, Сисан; а син на Сисана, Аалай.

32їА синовете на Ядая, Самаевия брат, бяха: Етер и Ионатан; и Етер умря бездетен;

33їа синовете на Ионатана: Фалет и Заза. Тия бяха потомците на Ерамеила.

34їА Сисан нямаше синове, но дъщери. И Сисан имаше слуга египтянин на име Яраа;

35їи Сисан даде дъщеря си на слугата си Яраа за жена; и тя му роди Атая;

36їа Атай роди Натана; Натан роди Завада;

37їЗавад роди Ефлала; Ефлал роди Овида;

38їОвид роди Ииуя; Ииуй роди Азария;

39їАзария роди Хелиса; Хелис роди Елеаса;

40їЕлеас роди Сисамая; Сисамай роди Селума;

41їСелум роди Екамия; а Екамия роди Елисама.

42 А синовете на Халева, Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Миса, който бе баща на Зиф; и син на Мариса бе Ави-хеврон.

43їА Хевронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема,

44їА Сема роди Раама, Иоркоамовия баща; а Рекем роди Самая.

45їИ Самаев син беше Маон; а Маон беше Ветсуровият баща.

46 А наложницата на Халева, Гефа, роди Харана, Моса и Газеза; а Харан роди Газеза.

47їА Ядаеви синове: Регем, Иотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф.

48їИ наложницата на Халева, Мааха, роди Севера и Тирхана;

49 роди още Сагафа, Мадмановия баща, Сева, Махвановия баща, и бащата на Гавая; и Халевова дъщеря бе Ахса.

50 Ето синовете на Халева, син на първородния на Ефрата, Ор: Совал, Кириатиаримовият баща,

51їСалма, Витлеемовият баща, и Ареф, Вет-гадеровият баща.

52їА на Совала, Кириатиаримовия баща, синовете бяха Арое и половината от манахатците.

53 А Кириатиаримовите семейства бяха: етерците, футците, суматците и мисрайците; от тях произлязоха сарайците и естаолците.

54 Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-вит-Иоав, половината от манахатците, сарайците,

55 семействата на писците, които живеят в Явис, тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Амата, прадядо на Рихавовия дом.


ГЛАВА 3

1їА ето синовете, които се родиха на Давида в Хеврон:първородният Амнон от езраелката Ахиноама; вторият Даниил от кармилката Авигея;

2їтретият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;

3їпетият Сефатия от Авитала; шестият Итраам от жена му Егла,

4їШестимата му се родиха в Хеврон, гдето царува седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува тридесет и три години.

5 А тия му се родиха в Ерусалим: Сама, Совав, Натан и Соломон, четиримата от Витсавее, дъщеря на Амиила;

6їи Евар, Елисамай, Елифалет,

7їНогах, Нефес, Яфия,

8їЕлисама, Елиада и Елифалет, девет души;

9ївсички тия бяха Давидови синове, освен синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.

10 А Соломонов син бе Ровоам; негов син Авия; негов син Аса; негов син Иосафат;

11їнегов син Иорам; негов син Охозия; негов син, Иоас;

12їнегов син, Амасия; негов син, Азария; негов син, Иотам;

13їнегов син, Ахаз; негов син, Езекия; негов син Манасия;

14їнегов син, Амон; негов син Иосия.

15 А синовете на Иосия бяха: първородният Иоанан, вторият Иоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.

16їА Иоакимовите синове: Ехония син му, Седекия негов син.

17їА Ехониев син бе Асир; негов син Салатиил,

18їи Малхирам, Федаия, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.

19 А Федаиеви синове: Зоровавел и Семей; а Зоровавелови синове: Месулам и Анания, и сестра им Саломита,

20їи Асува, Оел, Варахия, Асадия и Юсав-есед, петима.

21 А Ананиеви синове: Фелатия и Исаия, синовете на Рафаия, синовете на Арнана, синовете на Авдия, синовете на Сехания.

22 А Сеханиев син Семаия; и Семаиеви синове: Хатус, Игал, Вария, Неария и Сафат, шестима.

23їА Неариеви синове: Елиоинай, Езекия и Азрикам, трима.

24 А Елиоинаеви синове: Одаия, Елиасив, Фелаия, Акув, Иоанан, Далаия и Ананий, седмина.
ГЛАВА 4

1їЮдови синове: Фарес, Есрон, Хармий, Ор и Совал.

2їИ Реаия, Соваловият син, роди Яата; и Яат роди Ахумая и Лаада. Тия са семействата на сарайците.

3їИ ето синовете на Итамовия баща: Езраел, Есма и Едвас; и името на сестра им бе Аселелфония,

4їи Фануил, Гедеровият баща, и Езер, Хусовият баща. Тия са потомците на Ора, първородния на Ефрата, Витлеемовия баща.

5їИ Асхор, Текуевият баща, имаше две жени, Хала и Наара.

6їНаара му роди Ахузама, Ефера, Темания и Ахастара; тия бяха синове на Наара.

7їА синовете на Хала: Серет, Есуар и Етнан.

8їИ Кос роди Анува, Совива и семействата на Ахарила, Арумовия син.

9 А Явис беше най-много почитан между братята си; и майка му го нарече Явис, като думаше: Понеже го родих в скръб.

10 И Явис призова Израилевия Бог, казвайки: Дано действително ме благословиш, и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.

11їА Хелуви, Суевият брат, роди Махира; той бе Естоновият баща.

12 А Естон роди Ветрафа, Фасея и Техина, основател на града Наас; тия са мъжете на Риха.

13їИ Кенезови синове бяха: Готониил и Сараия; а Готониилов син Атат.

14 А Меонотай роди Офра; а Сараия роди Иоава, начинателят на долината на дърводелците, защото бяха дърводелци.

15 А синовете на Халева, Ефониевия син: Иру, Иле и Наам; а Илевият син беше Кенез.

16їИ Ялелеилови синове: Зиф, Зифа, Тирия и Асареил.

17 А Езраеви синове: Етер, Меред, Ефер и Ялон: а жената на Мереда роди Мариама, Самая и Есва, Естемовият баща;

18 а другата му жена, Юдея, роди Яреда Гедоровия баща, Хевера Соховия баща и Екутиила Заноевия баща. И тия са синовете на Вития, Фараоновата дъщеря, която взе Меред;

19 И синовете на Одиевата жена, сестра Нахамова, бяха бащата на гармиеца Кеила и маахатеца Естемо.

20 А Симонови синове бяха: Амион, Рина, Венанан и Тилон. И Есиеви синове: Зохет и Вен-зохет.

21 Синовете на Шела, Юдовия син, бяха Ир, баща на Лиха, и Лаада, баща на Мариса, и семействата от дома на тия, които работеха висон, от Асвеевия дом,

22 и Иоаким, и мъжете на Хозив, и Иоас, и Сараф, които владееха в Моав и в Ясувилехем. Това е според стари записки.

23 Те бяха грънчарите и жителите в Нетаим и в Гедира; там живееха с царя, за да му работят.

24їСимеонови синове бяха: Намуил, Ямин, Ярив, Зара и Саул;

25їнегов син, Селум; негов син Мавсам; негов син, Масма.

26їА Масмови синове: син му Амуил; негов син, Закхур; негов син, Семей.

27 А Семей роди шестнадесет сина и шест дъщери; братята му обаче нямаха много синове, нито се умножи цялото им семейство като Юдовите потомци.

28їТе се заселиха във Вирсавее, Молада и Асар-суал,

29ївъв Вала, Есем и Толад,

30ївъв Ватуил, Хорма и Сиклаг,

31 във Вет-мархавот, Асар-сусим, Вет-вирей и в Саараим; тия бяха техни градове до царуването на Давида.

32їИ селищата им бяха: Итам, Аим, Римон, Тохен и Асан, пет града,

33 и всичките села, които бяха около тия градове, до Ваал; тия бяха местожителствата им и родословията им.

34їА Месовав, Ямлих, Иоса, Амасиевият син,

35їИоил, Ииуй син на Иосивия, син на Сараия, син на Асиила,

36їи Елиоинай, Якова, Есохаия, Асаия, Адиил, Есимиил, Ванаия

37 и Зиза, син на Сифия, син на Алона, син на Едаия, син на Симрия, син на Семаия, -

38 тия, споменати по имена, бяха първенци на семействата им; и бащините им домове нараснаха твърде много.

39 И Симеоновите потомци отидоха дори до прохода на Гедор, на изток от долината, за да търсят паша за стадата си.

40 И намериха тлъста и добра паша; и земята бе широка, спокойна и мирна, защото тия, които по-напред живееха там, бяха Хамови потомци.

41 И тия, написани по име, дойдоха в дните на Юдовия цар Езекия, та разрушиха шатрите им, и поразиха моавците, които намериха там, и погубиха ги, така щото не остана ни един от тях до днес, и на тяхното място сами се заселиха, защото там имаше паша за стадата им.

42 И някои от тях, именно, петстотин мъже от Симеоновите потомци, отидоха в хълмистата земя Сиир, като имаха за свои водители Есиевите синове: Фелатия, Неария, Рафаия и Озиила,

43 та поразиха останалите от амаличаните, които бяха оцелели, и се заселиха там, гдето са и до днес.


ГЛАВА 5

1їИ синовете на първородния на Израиля, Рувим, (защото той бе първородният; но, понеже оскверни леглото на баща си, неговото първородство се даде на синовете на Израилевия син Иосифа, а родословието не се смята според първородството;

2їзащото Юда превъзмогна над братята си, и от него се определи да произлезе вождът; първородството, обаче, беше на Иосифа,) -

3їсиновете на първородния на Израиля, Рувим, бяха Енох, Фалу, Есрон и Хармий.

4їСинове на Иоила: негов син, Семаия; негов син, Гог; негов син, Семей;

5їнегов син, Михей; негов син Реаия; негов син, Ваал;

6їнегов син, Веера, когото асирийският цар Теглат-Фелнасар заведе в плен; той бе първенец на рувимците.

7їА началниците на братята му, според семействата им, когато родословието на поколенията им се изброи, бяха Еиил, Захария

8їи Вела, син на Азаса, син на Сема, син на Иоила; той се засели в Ароир и до Нево и Ваал-меон;

9їи към изток се засели дори до входа на пустинята от река Ефрат, защото добитъкът им беше се умножил в галаадската земя.

10 А в дните на Саула воюваха против агаряните, които паднаха от ръката им; и те се заселиха в шатрите им по цялата източна страна на Галаад.

11їИ Гадовите потомци се заселиха срещу тях във васанската земя до Салха,

12їот които Иоил беше началникът, а Сафам, вторият, и Янай и Сафат във Васан.

13 И братята им, от бащините им домове, бяха: Михаил, Месулам, Сева, Иорай, Яхан, Зия и Евер, седмина.

14 Тия бяха синовете на Авихаила, син на Урия, син на Яроя, син на Галаада, син на Михаила, син на Есисая, син на Ядо, син на Вуза.

15їАхий, син на Авдиила, Гуниевият син, беше началник на бащиния им дом.

16 Те се заселиха в Галаад, във Васан, в селата му, и във всичките околности на Сарон до пределите им.

17 Всички тия се изброиха според родословията си в дните на Юдовия цар Иотам и в дните на Израилевия цар Еровоам.

18 От Рувимовите потомци, гадците и половината от Манасиевото племе, юначните мъже, които носеха щит и нож, стреляха с лък и бяха обучени на бой, възлизаха на четиридесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет души, които можеха да излязат на война.

19їИ те воюваха против агаряните, етуряните, нафисците и нодавците.

20 И те бидоха подпомогнати против тях, тъй че агаряните и всички, които бяха с тях, се предадоха в ръцете им; защото в битката те извикаха към Бога, и Той ги послуша, понеже уповаваха на Него.

21 И плениха добитъка им: петдесет хиляди от камилите им, двеста и петдесет хиляди от овците им, и две хиляди от ослите им, също и сто хиляди души човеци;

22 защото мнозина паднаха убити, понеже изходът на боя беше от Бога. И заселиха се на мястото им, и там живяха до пленението.

23 А потомците на половината Манасиево племе се заселиха в оная земя; те нараснаха от Васан до Ваал-ермон и Санир и планината Ермон.

24 И ето началниците на бащините им домове: Ефер, Есий, Елиил, Азрил, Еремия, Одуия и Ядиил, мъже силни и храбри, мъже именити, началници на бащините си домове.

25 Но понеже те престъпваха против Бога на бащите си, като блудстваха след боговете на народите на оная земя, която Бог беше погубил преди тях,

26 затова, Израилевият Бог подбуди духа на асирийския цар Фул, и духа на асирийския цар Теглат-Фелнасар, та плени рувимците и гадците и половината от Манасиевото племе, и заведе ги в Ала, в Авор, в Ара и до реката Гозан, гдето са и до днес.
ГЛАВА 6

1їЛевиеви синове бяха Гирсон, Каат и Мерарий.

2їА Каатови синове: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил;

3їа Амрамови чада: Аарон, Мойсей и Мариам; а Ааронови синове: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

4їЕлеазар роди Финееса; Финеес роди Ависуя;

5їАвисуй роди Вукия; Вукий роди Озия;

6їОзий роди Зараия; Зараия роди Мераиота;

7їМераиот роди Амария; Амария роди Ахитова;

8їАхитов роди Садока; Садок роди Ахимааса;

9їАхимаас роди Азария; Азария роди Иоанана;

10 Иоанан роди Азария (той е оня, който свещенодействаше в храма, който Соломон построи в Ерусалим);

11їа Азария роди Амария; Амария роди Ахитова;

12їАхитов роди Садока; Садок роди Селума;

13їСелум роди Хелкия; Хелкия роди Азария;

14їАзария роди Сараия; а Сараия роди Иоседека.

15 А Иоседек отиде в плен, когато Господ закара в плен Юда и Ерусалим чрез ръката на Навуходоносора.

16їЛевиеви синове: Гирсом, Каат и Мерарий.

17їА ето имената на Гирсомовите синове: Ливний и Семей.

18їА Каатови синове бяха: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил.

19 Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий. И ето семействата на левитите, според бащините им домове:

20їна Гирсона: негов син, Ливний: негов син, Яат; негов син, Зима;

21їнегов син, Иоах; негов син, Идо; негов син, Зара; и негов син, Етрай.

22їСиновете на Каата: син му Аминадав; негов син, Корей; негов син, Асир;

23їнегов син, Елкана; негов син, Авиасаф; негов син, Асир;

24 негов син, Тахат; негов син, Уриил; негов син Озия; негов син Саул.

25 Елканови синове: Амасай и Ахимот.

26їА относно Елкана: синовете на Елкана: негов син, Суфай; негов син, Нахат;

27їнегов син, Елиав; негов син Ероам; негов син, Елкана.

28їА Самуилови синове: първородният Иоил, а вторият Авия.

29 Мерариеви синове: Маалий; негов син, Ливний; негов син, Семей; негов син, Оза;

30їнегов син, Сама; негов син, Агия; негов син, Асаия.

31 И ето ония, които поставиха Давид над пеенето в службата в Господния дом, когато се намери трайно място за ковчега,

32 които слугуваха с пеене пред скинията, шатъра за срещане, докле Соломон построи Господния дом в Ерусалим, и стоеха на службата си според чина си;

33 ето ония, които стоеха с чадата си: от Каатови потомци - певецът Еман, син на Иоила, син на Самуила,

34їсин на Елкана, син на Ероама, син на Елиила, син на Тоя,

35їсин на Суфа, син на Елкана, син на Маата, син на Амасая,

36їсин на Елкана, син на Иоила, син на Азария, син на Софония,

37їсин на Тахата, син на Асира, син на Авиасафа, син на Корея,

38їсин на Исаара, син на Каата, син на Левия, син на Израиля.

39 И брат му Асаф, който стоеше отдясно нему: Асаф, син на Варахия, син на Сама,

40їсин на Михаила, син на Ваасия, син на Малхия,

41їсин на Етния, син на Зара, син на Адаия,

42їсин на Етана, син на Зима, син на Семея,

43їсин на Яата, син на Гирсома, син на Левия,

44 И братята им Мерариеви потомци, които бяха от ляво: Етан, син на Кисия, син на Авдия, син на Малуха,

45їсин на Асавия, син на Амасия, син на Хелкия,

46їсин на Амсия, син на Вания, син на Самира,

47їсин на Маалия, син на Мусия, син на Мерария, син на Левия;

48 и братята на левитите, които бяха определени за цялата служба в скинията на Божия дом.

49 А Аарон и потомците му принасяха принос върху олтара за всеизгарянето и върху кадилния олтар, като определени за цялата служба на пресветото място, и да правят умилостивение за Израиля, точно както заповяда Божият слуга Мойсей.

50 И ето, Аароновите потомци: негов син, Елеазар; негов син, Финеес: негов син, Ависуй;

51їнегов син, Вукий; негов син, Озий; негов син, Зараия;

52їнегов син, Мераиот; негов син, Амария; негов син Ахитов;

53їнегов син, Садок; и негов син, Ахимаас.

54 И ето жилищата им според заселванията им в пределите им: на Аароновите потомци от семейството на каатците (защото на тях падна първото жребие),

55їна тях дадоха Хеврон в Юдовата земя, с пасбищата около него.

56їОбаче, нивите на града и селата му дадоха на Халева Ефониевия син.

57їА на Аароновите потомци дадоха тия Юдови градове: Хеврон прибежищния град, Ливна с пасбищата му, Ятир, Естемо с пасбищата му,

58їИлен, с пасбищата му, Девир с пасбищата му,

59їАсан, с пасбищата му, и Витсемес с пасбищата му,

60їа от Вениаминовото племе, Гава с пасбищата му, Алемет, с пасбищата му, и Анатот с пасбищата му; всичките им градове, според семействата им, бяха тринадесет града.

61 И на Каатовите потомци, останали от семейството на племето, дадоха се с жребий десет града от половината Манасиево племе.

62 А на Гирсоновите потомци, според семействата им, от Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от Манасиевото племе във Васан се дадоха тринадесет града.

63 На Мерариевите помотци, според семействата им, дадоха се с жребий от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе дванадесет града.

64їИзраилтяните дадоха на левитите тия градове и пасбищата им.

65 Дадоха с жребий тия градове, споменати по име, от племето на Юдовите потомци, и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Вениаминовите потомци.

66 А някои от семействата на Каатовите потомци получиха градове за притежанията си от Ефремовото племе.

67 Дадоха им прибежищните градове: Симех с пасбищата му, в Ефремовата хълмиста земя; Гезер с пасбищата му,

68 Иокмеам с пасбищата му, Веторон с пасбищата му,

69їЕалон с пасбищата му, и Гетримон с пасбищата му,

70 а, от половината на Манасиевото племе, Анир с пасбищата му, и Вилеам с пасбищата му; тях дадоха на семействата на останалите Каатови потомци.

71 На Гирсоновите потомци дадоха, от семействата на половината Манасиево племе, Голан във Васан с пасбищата му, и Астарот с пасбищата му;

72їот Исахаровото племе Кедес с пасбищата му, Даврат с пасбищата му,

73їРамот с пасбищата му и Аним с пасбищата му;

74їот Асировото племе, Масал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му,

75їХукок с пасбищата му, и Роов с пасбищата му;

76 а, от Нефталимовото племе, Кедес в Галилея с пасбищата му, Амон с пасбищата му, и Кириатаим с пасбищата му.

77 А на останалите Мерариеви потомци дадоха, от Завулоновото племе, Римон с пасбищата му и Тавор с пасбищата му;

78 а оттатък Иордан при Ерихон, на изток от Иордан, дадоха, от Рувимовото племе, Восор в пустинята с пасбищата му, Яса с пасбищата му,

79їКедимот с пасбищата му, и Мефаат с пасбищата му;

80 а, от Гадовото племе, Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му,

81 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница