Анализ на активите на баланса на тб,, Първа инвестиционна банка (Fibank)


Година Кредитен порфейл преди обезценка (хил. Лв)страница5/8
Дата20.06.2022
Размер105.02 Kb.
#114678
1   2   3   4   5   6   7   8
курсова Мирослав
Свързани:
Курсова работа по Банково дело, dokumentite.com-analiz-na-pasivite
Година

Кредитен порфейл преди обезценка (хил. Лв)

Обезценка (хил. Лв)

Кредитен порфейл след обезценка (хил. Лв)

Общо активи (хил. Лв)

Дял на кредитите (%)

2010

3,614,920

(97,826)

3,417,094

4,998,776

68.36%

2011

4,315,059

(132,823)

4,182,236

6,174,452

67.73%

2012

4,709,468

(169,079)

4,540,389

7,050,448

64.40%

2013

6,256,584

(235,792)

6,020,792

8,777,993

68.59%

Таб. 4

Делът на кредитите остава относително постоянен през анализирания период както е представено в таблица 4 – през 2010 г. е 68,36%, през 2011 г. е 67,73%, 2012: 64,40% и 2013: 68,59%. За дейността на една банка е най-характерен кредитният риск, който се дефинира като потенциални загуби, произтичащи от неизпълнението на договорните задължения, свъзани с кредитните вложения. За това банките формират специфични провизии за кредитен риск, съгласно Наредба № 9. Специфичните провизии са обезценката на портфейла за изчисляване на потенциални загуби от кредитен риск. Първа инвестиционна банка, повлияна от развитието на кредитния риск и предизвикателствата на пазарната среда, е формирала провизии през анализирания период както следва: 2010 г. – 97 826 хил. лв, 2011: 132 823 хил. лв, 2012: 169 079 хил. лв и 2013: 235 792 хил. лв. Степента на покритие се изчислява като съотношение между специфичните провизии и общия размер на кредитните вложения – резултат е таблично представен в следната таблица:Година

Специфични провизии (хил. лв)

Кредитни вложения (хил. лв)

Степен на покритие (%)

2010

97,826

3,438,830

2.84%

2011

132,823

4,282,663

3.10%

2012

169,079

4,586,328

3.69%

2013

235,792

6,140,918

3.84%

Таб. 5

Банката прилага правила за класифициране и обеценка на рисковите експозии, които са в съответствие с действащото законодателство. Важен индикатор в тази връзка е качеството на кредитния портфейл, което представлява съотношението между проблемните кредити и общата сума на кредитните вложения. Като проблемни кредити се класифицират необслужваните кредити и загуба. Колкото по-ниска е стойността на този индикатор, толкова по-добро е качеството на най-важния компонент на банковите активи, защото кредитирането е все още една от основните дейности на банките. Първа инвестиционна банка поддържа нисък процент на този индикатор в сравнение с общия показател за банковата система в България. Лошите кредити към края на 2010 г. възлизат на 146 139 хил. лв, което е 4,16% от брутния кредитен портфейл на банката, докато за банковата система в този период е 11,9%. През 2011 г. качеството на кредитния портфейл на ПИБ се запазва на ниво над средното за баковата система, като кредитите, класифицирани като необслужвани и загуба, възлизат на 249 496 хил. лв. или 5,78% от брутните кредити в края на годината (14,93% за банковата система). През 2012 г. проблемните кредити нарастват до 12,81% (16,62% за банковата система), като състоянието на кредитите, предоставени на физически лица, остава по-добро от това при фирмите. Лошите кредити през 2013 г. намаляват до 10,82% или 676 874 хил. лв, като темпът им на растеж продължава да намалява (16.87% за банковата система).


Качество на кредитния портфейл през периода 2010 – 2013 г.

Година

Клас експозиции (брутна сума)

Качество на кредитния портфейл

Редовни кредити

Под наблюдение

Необслужвани

Загуба

Общо кредити

2010

3057066

311715

27875

118264

3514920

4.16%

2011

3656207

409356

30538

218958

4315059

5.78%

2012

3859270

247003

318648

284547

4709468

12.81%

2013

5029032

550678

271058

405816

6256584

10.82%

Таб. 6

Като обощение на анализа на кредитния портфейл може да се изведе, че Първа инвестиционна банка поддържа стабилност в кредитната си политика. Наблюдава се нарастване на кредитирането от периода 2010 г до 2013 г. като качаството на кредитния портфейл се запазва на ниво над средното за банковата сиситема в България.Анализ на рентабилността на активите на ПИБ
за периода 2010 – 2013 г.
Собствениците на банката (акционерите, shareholders) са част от стейкхолдърите на Първа инвестиционна банка, които са силно заинтересовани от нейното ефективно управление. За това акционерите се нуждаят от адекватни измерите на банковата рентабилност и по отношение на активите това е коефициент на рентабилност на банковите активи (възвращаемост на активите). Този показател служи за определяне ефективността на баковите ресурси, като дава обща оценка за доходността на вложените в дейността финансови източници (собствен и привлечен капитал). Този индикатор е важен за акционерите и по отношение на полагащата им се печалба. Така при едно ефективно използване на активите, нетната печалба нараства и величината на коефициента на рентабилност е по-висока. Възвращаемостта на активите (ROA) се изчислява като съотношение между нетната печалба след данъчно облагане и общата сума на активите. Тя показва каква печалба се генерира от всеки един лев активи.
Възвращаемост на активите на ПИБ за периода 2010 – 2013 г.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница