Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център ПлевенДата31.03.2018
Размер202.73 Kb.
#63635

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водитеБасейнова дирекция за управление на водите

Дунавски район с център Плевен
Годишен доклад
по наблюдението и контрола при прилагането на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети

в резултат от прилагането на Плана
I. Отчет за прилагането на Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление:
І.1. Относно “Общи условия и мерки” за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление.

През първата година от прилагането на ПУРБ 2010 – 2015г. в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) гр. Плевен, са разгледани и съгласувани, спрямо параметрите предвидени в плана, 96 броя становища за инвестиционни предложения, във връзка с процедурите по извършване на ОВОС/ЕО.

Изготвени са 57 на брой становища за комплексни разрешителни, във връзка с предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, експертите на БДУВДР са изготвили 67 на брой становища, относно допустимостта на инвестиционни предложения спрямо ПУРБ в Дунавския район. 20 бр. инвестиционни предложения са определени като недопустими спрямо ПУРБ.

При определяне на допустимостта спрямо плана на инвестиционните предложения, едни от водещите забрани и ограничения са тези в програма 7.1.9 Мерки за защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. Общите условия и мерки от Становище по Екологична оценка № 6 - 2/2009 г. на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление са отразени в програма 7.1.9 чрез следните мерки:


 • BG1MB134 Устройствените планове, устройствените проекти за горите, националните и регионалните програми, разработвани по реда на други закони, задължително се съобразяват със заповедта за обявяване на всяка защитена зона, и с мерките за предотвратяване на влошаването на условията в зоната;

 • BG1MB135 - Регламент за извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитена зона;

 • BG1MB137 - Разрешителен режим за водно тяло, съобразно ОВОС/екологичната оценка и/или оценката за съвместимост;

 • BG1MB130 - Регламент за обявяване на защитените зони;

 • BG1MB131 - Регламент за промени в защитените зони;

 • BG1MB132 - Разработване на планове за управление на защитените зони;

 • BG1MB133 - Приемане на планове за управление на зоните по Натура 2000;

 • BG1MB005 - Контрол за спазването на охранителния и ограничителния режим в границите на СОЗ и в зоните за защита на питейни води;

 • BG1MB017 - Спазване на регламента за преценка на необходимостта за извършване на ОВОС съгласно ЗООС;

 • BG1MB018 - Спазване на регламента за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно ЗООС, на инвестиционните предложения за добив на подземни богатства, надземно и подземно строителство и други дейности и технологии, които има вероятност да влошат количеството и/или качеството на питейните води;

 • BG1MB022 - Контрол по изпълнение на условията от решенията по ОВОС, разрешителните по ЗВ и ЗООС, Заповедите за определяне на СОЗ и др. нормативни документи.

Гореизброените мерки са взети предвид при изготвяне на становища за допустимост на инвестиционните предложения спрямо ПУРБ в Дунавския район съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите.


І.2. Относно “Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ”

 1. Относно нови алтернативни водоизточници за водоснабдяване на София и другите големи градове в ПУРБ в програма 7.1.3.Мерки за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, включително мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на пречистване за получаване на води с питейни качества са включени следните мерки:

 • BG1MB019 Проучване за нови водовземания, осигуряващи алтернативно и/или допълнително водоснабдяване в райони, в които черпената вода от наличните съоръжения не отговаря на нормативните изисквания;

 • BG1MB020 Проучване за нови алтернативни водоизточници за водоснабдяване на София и другите големи градове;

 • BG1MB021 Проучване за нови водовземания, осигуряващи алтернативно и/или допълнително водоснабдяване в райони в които черпената вода е в недостатъчно количество.

През първата година от прилагането на ПУРБ е изградено едно ново водовземно съоръжение, осигуряващо алтернативно водоснабдяване. Предстои извършване на дейности по проучване на други нови алтернативни водоизточници.

 1. Извършена е проверка на таблиците в приложенията за несъответствия, относно принадлежността на някои водни обекти към съответното поречие.

 2. През 2010г. при издаване и/или изменение, и/или продължение на разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект с цел електропроизводство посредством ВЕЦ е спазена мярка BG1MB144 - Забрана за отнемане на води от речни водохващания за енергетиката през летните сухи месеци от програма 7.1.9.Мерки за защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

 3. За да се избегне пренасищане на водосборите на реките Искър, Янтра, Огоста и Лом с голям брой ХТС и особено с ВЕЦ в ПУРБ се въведе ограничителен и/или забранителен режим при издаване на разрешителни за водовземане и/или за ползване за водни тела, попадащи в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, въз основа на Приложение 1 на ОС на плана, заложена в Приложение 7.1.3 и програма от мерки 7.1.9 от плана:

  • BG1MB137 Разрешителен режим за водно тяло, съобразно ОВОС/екологичната оценка и/или оценката за съвместимост;

  • BG1MB143 Ограничителен и/или забранителен режим при издаване на разрешителни за водовземане и/или за ползване за водни тела, попадащи в защитени зони, към водосборите на р.Искър, р.Стакевска, р.Лом, р.Бърза, р.Вит, р.Осъм, р.Видима и р.Янтра.
 1. Въведени са ограничения и/или забрани за добив на инертни материали в близост до кладенци и водовземни системи за питейно водоснабдяване чрез мерки от Програма 7.1.3:

  • BG1MB005 - Контрол за спазването на охранителния и ограничителния режим в границите на СОЗ и в зоните за защита на питейни води;

  • BG1MB018 - Спазване на регламента за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно ЗООС, на инвестиционните предложения за добив на подземни богатства, надземно и подземно строителство и други дейности и технологии, които има вероятност да влошат количеството и/или качеството на питейните води.

През отчетния период в издадените от БДУВДР становища за допустимост на инвестиционни предложения са предложени условия при добива на инертни материали.


 1. Във връзка с опазване и почистване на водите във ВТ категория „езера” в Програмата от мерки на ПУРБ за Дунавски район са заложени следните мерки:

  • BG1MB150 - Провеждане на контролен мониторинг на язовирите, докладвани по чл.8 от РДВ и са с максимален екологичен потенциал (МЕП) или добър екологичен потенциал;

  • BG1MB151 - Зарибяване с растително ядни риби, съгласувано с ихтиолози в язовирите, където има цъфтеж на водорасли: на язовир Аспарухов вал, яз.Телиш, яз.Панчарево, яз.Ярловци;

  • BG1MB024 - Провеждане на контролен мониторинг на язовирите, водите на които са предназначени за добиване на питейна вода, съгласно изискванията на Наредба 12/18.06.2002г. яз.Бебреш, яз.Йовковци, яз.Ястребино, яз.Искър, яз.Среченска бара, яз.Христо Смирненски (на р.Янтра) и яз.Бели Искър.

През 2010 г. бяха разработени програми за мониторинг, както и избор на нови пунктове за мониторинг за повърхностните водни тела категория “езеро”. Избора на показатели в програмите за мониторинг са съобразени с екологичния потенциал на ВТ категория “езера”.

 1. Разработването на методики, единни системи за оценки и единни критерии са заложени в ПУРБ като мерки:

  • BG1MB140 - Разработване на унифицирана методика за определяне на екологичния минимален отток в разрешителните за водовземане с цел подобряване на хидроморфологичното състоянието на водните тела, попадащи в защитена зона;

  • BG1MB006 - Мониторинг на зони за защита на водите за оценка на състоянието на водните тела;

  • BG1MB086 - Разработване на методика за класификационна система за оценка качеството на повърхностните води;

  • BG1MB141 - Разработване на методика за оптималното разстояние между единичните или между две каскади ВЕЦ-ове, с оглед осигуряване на екологичен комфорт на речните хабитати;

  • BG1MB142 - Разработване на методика за максималната застроеност с ВЕЦ на даден водосбор според вида на ВЕЦ-а (руслов или деривационен);

  • BG1MB086 - Разработване на методика за класификационна система за оценка качеството на повърхностните води.

През 2010 г. са приключени 3 обществени поръчки по проект “Разработване на планове за управление на речни басейни”, финансиран по ОПОС: • Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България.

 • Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на РБ (на базата на типология по система Б).

 • Определяне на стандарти за качество за химичното състояние на повърхностните води.

В комисиите по приемане на резултатите от изпълнението на поръчките са участвали експерти от БДУВДР. Натрупаната информация и изводи от разработките ще бъдат използвани при изготвянето на нормативни актове съгласно чл. 135 от Закона за водите.


 1. Предстои извършване на дейности по мерки BG1MS001 - Разработване на фискални преференции за въвеждане на механизми и практики за водна ефективност и BG1MS003 - Намаляване загубите по водопреносната мрежа чрез реконструкция или изграждане на нови водопроводи.

 2. Във връзка с определяне на зони за защита на питейните и минералните води, експерти от дирекцията участваха в работната група по разработване на наредбата по чл. 135, т. 6 на Закона за водите. След приемане на наредбата ще започне прилагането на мярка BG1MB025 - Границите на утвърдените по реда на досегашната нормативна уредба СОЗ, както и охранителните режими в тях, да се приведат в съответствие с изискванията на наредбата по чл.135, т.6 на Закона за водите.

 3. Предприети са мерки за приключването на процедурите по издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни и подземни води, както и за учредяването на зони за защита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, с изпълнение на заложените мерки от ПУРБ:

  • BG1MB031 Контрол на разрешителните за водовземане (контрол на черпенето);

  • BG1MB002 Определяне и изграждане на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръженията за питейно-битово-водоснабдяване.

През 2010 г. БДУВДР е издала общо 154 бр. разрешителни за водовземане от повърхностни и подземни води за питейно – битово водоснабдяване, открити са 107 бр. процедури за определяне на СОЗ, със Заповед на Директора на БДУВДР са учредени 32 бр. санитарно – охранителни зони около водоизточници за питейно – битово водоснабдяване, а 219 бр. преписки са в процедура по определяне на СОЗ.


 1. В съответствие с Наредба № 12/2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, за 2010 година БДУВДР е извършила актуализация на категорията на водата добивана за питейни цели по отделните речни водохващания и язовири. Категоризацията се основава на анализ на резултатите от изпълнение програмата за Контролен мониторинг изготвена от БДУВДР, проведен от РЛ на ИАОС и Лабораториите на РИОКОЗ, както и предоставените протоколи от собствения мониторинг на “ВиК” дружествата. Изискванията на чл. 3, ал. 2 и Приложение 1 на Наредба 12/2002 г за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване предвиждат качеството на водата да се наблюдава по 42 физико-химични и 4 микробиологични показателя.

За 2010 година са категоризирани 152 пункта за мониторинг, или 133 водоизточника за добиване на вода за пиене. В групата на водите добивани за питейни нужди, изискващи най-малка обработка на пречистване (категория А1) са определени 19 пункта, а категория А2 - 128.

В съответствие с изискванията на Наредба № 12/18.06.2002г. е разработена План - програма за контролен мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на територията на БДУВДР за 2011 година.Резултатите от актуализацията на категорията на водата, добивана за питейни цели за 2010 г. и план-програмата за мониторинг за 2011 г. са публикувани на интернет страницата на БДУВДР на адрес: http://dunavbd.org/?x=44.


 1. От таблица 1 от Приложение № 1 на Доклада по ОС в ПУРБ са отразени мерките, както следва: Смекчаващи мерки за намаляване на въздействието върху природни местообитания предмет на опазване на зоните, които са свързани с конкретни водни тела и негативното въздействие върху видовете включени в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите:

  • BG1MS042 - Осигуряване с байпасни връзки на водните тела, в зависимост от биологичните особености на конкретните хидробиотни видове, предмет на опазване в съответната зона, съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ;

  • BG1MB168 - Забрана за изграждане на нови ВЕЦ или разширяване на съществуващи, във водни тела попадащи в защитени зони, съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ;

  • BG1MB169 - Забрана за изграждане на нови баластриери или разширяване на съществуващи, във водни тела попадащи в защитени зони, съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ;

  • BG1MB170 - Недопускане на нови негативни промени в хидрологичния режим (ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци свързани с нови водовземания, отводнявания и др.) на природните местообитания и поддържането му в благоприятен природозащитен статус (БПС), за водните тела попадащи в защитени зони съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ.

 2. От т. 6 и т. 9.2 на Доклада по ОС мерките за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на негативното въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в конкретните защитени зони са редуцирани до следните мерки в ПУРБ:

  • BG1MB145 - При изграждане на нови ПСОВ в защитените зони при необходимост да се търсят алтернативи за реализирането им извън границите на природните местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях;

  • BG1MB146 - Да не се допускат нови корекции в участъци от реките, попадащи в границите на Натура 2000 зони извън регулациите на населените места;

  • BG1MB147 - Дейностите по поддържането на съществуващи в зоните корекции, за които има съществени причини да бъдат запазени (защита на селища и земеделски земи от наводнения), да се осъществява след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване на съответните зони;

  • BG1MB148 - Укрепване на речните участъци да се извършва извън периодите за размножаване на хидробионтите и извън участъците за мръстене;

  • BG1MB149 - Височината на речните прагове да е съобразена с миграционните особености на потамодромните видове и където праговете са високи да се предвиждат байпаси за осигуряване на биокоридорните функции на реката;

  • BG1MB152 - При допустимо изграждане на ВЕЦ, инвеститорите да провеждат предварителен мониторинг върху количеството и качеството на водите, върху хидробионтите и природните местообитания във водни тела, попадащи в защитени зони,с дължина около 1 км над водохващането и под заустването при ВЕЦ, който да бъде ползван в рамките на процедурите по ОВОС и ОС;

  • BG1MB153 - При допустим добив на строителни материали, инвеститорите да провеждат предварителен мониторинг върху количеството и качеството на водите, върху хидробионтите и природните местообитания във водни тела, попадащи в защитени зони,с дължина около 1 км над и под площадката за добив на строителни материали, който да бъде ползван в рамките на процедурите по ОВОС и ОС;

  • BG1MB154 - При допустимо изграждане на ВЕЦ във водни тела попадащи в защитени зони, в разрешителните да се разрешава усвояване на не повече от 30 % от средногодишния отток на реката.

  • BG1MB038 - Забрана за издаване на разрешителни за водовземане с цел ВЕЦ (с изключение на руслови ВЕЦ на съществуващи бентове и прагове);

  • BG1MS042 - Осигуряване с байпасни връзки на водните тела, в зависимост от биологичните особености на конкретните хидробиотни видове, предмет на опазване в съответната зона, съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ;

  • BG1MB155 - Обезпечаване на съществуващи и нови МВЕЦ, баражи, корекции и др. подобни съоръжения, нарушаващи биокоридорните функции на реките, с рибни проходи, отговарящи на екологичните изисквания на местната ихтиофауна, съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ;

  • BG1MB156 - Изготвяне на проекти за залесяване на брегове в съседство или в защитени зони след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване в съответните зони с цел определяне на видовия състав;

  • BG1MB157 - Изготвяне на проекти за залесяване на терени срещу ерозия в съседство или в защитени зони след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване в съответните зони с цел определяне на видовия състав;

  • BG1MB158 - Изготвяне на проекти за залесяване на терени за питейно водоснабдяване в съседство или в защитени зони след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване в съответните зони с цел определяне на видовия състав;

  • BG1MB159 - Изготвяне на проекти за оводняване на влажни зони след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване в съответните зони с цел определяне на видовия състав;

  • BG1MB160 - Изготвяне на проекти за възстановяване на речни корита и меандри след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване в съответните зони с цел определяне на видовия състав;

  • BG1MS041 - Изготвяне на проекти за зарибяване на язовири след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване в съответните зони с цел определяне на видовия състав;

  • BG1MB161 - Изготвяне и поддържане на тематични карти с информация за защитените зони и съответните водни тела по речни басейни, включващи действащи, одобрени или в процес на съгласуване ВЕЦ, обекти за добив на строителни материали, баражи, коригирани участъци и укрепени бентове.

Съгласно гореизброените мерки, в издадените от БДУВДР разрешителни и становища за допустимост на инвестиционни предложения спрямо ПУРБ за отчетния период, са въведени условия за водовземане и ползване на водни обекти, които са съгласно ЗВ и заложените в утвърдения План програми от мерки за запазване, достигане и подобряване състоянието на водите и зоните за тяхната защита.


През 2010 г. БДУВДР е издала общо 202 бр. разрешителни за ползване на воден обект. В случаите когато ползването попада в защитена зона, или в близост до нея, са определени условия и предвидени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на негативното въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване на конкретната зона. Същевременно са издадени 27 бр. решения за отказ за издаване на разрешително. Във всички издадени разрешителни е поставено условие - съществуващи и нови МВЕЦ, баражи, корекции и др. подобни съоръжения, нарушаващи биокоридорните функции на реките, да бъдат оборудвани с рибни проходи.


 1. Мерките в ПУРБ, свързани с реализация на инвестиционни намерения, планове, програми и проекти, попадащи в защитени територии се съобразяват с режимите на защитени територии, регламентирани със Закона за защитените територии, чрез прилагане на мярка BG1MB162 - Реализацията на инвестиционни намерения, планове, програми и проекти, попадащи в защитени територии да бъдат съобразени с режимите на конкретните защитени територии, регламентирани със Закона за защитените територии, заповедите им за обявяване и плановете за управление.

 2. Направените предложения за мерки от “Сдружение за дива природа Балкани”, съгласно получено в МОСВ становище, вх. .№ 26-00-4685/19.12.2009 г., са включени в ПУРБ на Дунавския район за басейново управление, както следва:

  • BG1MB166 - Забрани извършването на почистване на крайречна растителност, дигиране и корекция на речните русла извън границите на населените места и сервитутите на линейната инфраструктура, с изключение на корекции насочени към възстановяване на естествени местообитания и меандриране на реката, с оглед опазване и възстановяване на благоприятния природозащитен статус на речните местообитания и видове 3260, 3270, 6420, 6430, 91E0*, 91F0, 92А0, 92C0, 92D0 и видра (Lutra lutra), главоч (Cottus gobio), *ручеен рак (Austropotamobius torrentium) в защитени зони одобрени по реда на чл. 10 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

  • BG1MB167 - Изготвяне на методика и система за отчитане и последващ контрол на водовземането от ВЕЦ;

  • BG1MS042 Осигуряване с байпасни връзки на водните тела, в зависимост от биологичните особености на конкретните хидробиотни видове, предмет на опазване в съответната зона, съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ;

  • BG1MB168 - Забрана за изграждане на нови ВЕЦ или разширяване на съществуващи, във водни тела попадащи в защитени зони, съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ ;

  • BG1MB169 - Забрана за изграждане на нови баластриери или разширяване на съществуващи, във водни тела попадащи в защитени зони, съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ;

  • BG1MB170 - Недопускане на нови негативни промени в хидрологичния режим (ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци свързани с нови водовземания, отводнявания и др.) на природните местообитание и поддържането му в благоприятен природозащитен статус (БПС), за водните тела попадащи в защитени зони съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ.

Освен гореизброените мерки, всички мерки включени в Програма 7.1.9. Мерки за защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, могат да се считат, че отразяват Становището с вх. № 26-00-4685/19.12.2009 г. от “Сдружение за дива природа Балкани”. Становищата за допустимост на инвестиционните предложения съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, които попадат в защитени зони, се съобразяват с тези мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на негативното въздействие върху екологичната мрежа Натура 2000.

 1. Въведена е забрана за изсичане при почистване на крайречна естествена растителност, която се явява природно местообитание по Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие, чрез мярка заложена в ПУРБ BG1MB163 - Забрана за изсичане при почистване на крайречна естествена растителност, която се явява природно местообитание по Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие. Мярката се прилага при определяне на условията за допустимост на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, попадащи в защитени зони.

 2. По отношение на проучвания за възможностите за залесяване и възстановяване на речни и крайречни хабитати, в ПУРБ е отразена мярка BG1MB164 - Проучване за възможностите за залесяване и възстановяване на речни и крайречни хабитати. През първата година от прилагането на Плана в Дунавския район за басейново управление не са извършвани дейности за тези проучвания.

 3. В приложение 7.1.4 към раздел 7 от ПУРБ са включени мерките за река Дунав в българския участък, залегнали в Планове за управление на защитени територии и в Плана за заливните гори, съгласно Становище по Екологична оценка на ПУРБ № 6 – 2/2009г. на МОСВ. Мерките се прилагат при определяне на условията за допустимост на инвестиционни предложения, касаещи ползване и/или водовземане от р. Дунав.

І.3. Относно изпълнение на “Мерки за съобразяване при прилагането на ПУРБ”

Мерките за съобразяване при прилагането на Плана за управление на речните басейни (ПУБР) в Дунавски район за басейново управление, съгласно Становище по Екологична оценка на ПУРБ № 6 – 2/2009г. на МОСВ са включени в програма 7.1.12. на ПУРБ и са представени в Приложение 7.1.5.

БДУВДР, като бенефициент по програма ФАР, получава данни от автоматични станции за пълен метеорологичен мониторинг от яз. Ястребино и яз. Хр. Смирненски. Данните от метеорологичните замервания могат да бъдат използвани за анализ и прогнози след валидиране и верифициране на методиките за анализ.

За повърхностните и подземните водни тела, които са част от уязвима зона е заложено прилагането на мярка BG1MB107 - Прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

В разрешителните за водовземане от повърхностни водни тела с цел електропроизводство посредством ВЕЦ се определят условия за осигуряване подаването на минимално водно количество след водохващането, необходимо за нормално функциониране на екосистемите в руслото на реката, както и условия за изграждане на рибни проходи, отговарящи на екологичните изисквания на местната ихтиофауна, с цел недопускане нарушаване на биокоридорните функции на реките.

При определяне на допустимостта на инвестиционни предложения за изграждане на ПСОВ в защитена зона или в близост до нея се спазва мярка BG1MB145 - При изграждане на нови ПСОВ в защитените зони при необходимост да се търсят алтернативи за реализирането им извън границите на природните местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях.

В условията за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения се изисква дейностите да бъдат извършвани извън периода на размножаване на рибната фауна, както и да се опазва съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения. През 2010 г. тези условия са отразени в 7 бр. разрешителни за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения.

При издаването на разрешителни за ползване на воден обект с цел защита от вредното въздействие на водите в условията за ползване се изисква прилагането на добри практики при дейности за укрепване на речните брегове и дъна. През изминалата 2010 г. тези условия са залегнали в 43 бр. разрешителни за ползване на воден обект с цел защита от вредното въздействие на водите.

II. Отчет за реализираните мерки и съответсващите индикатори за контрол при прилагане на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление

Във връзка с подготовка на Годишния доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети, БДУВДР изготви и изпрати 186 бр. писма към контролните органи в териториалния си обхват: 126 бр. общини, 28 бр. ВиК дружества, ИАОС, 9 бр. РИОСВ, 18 бр. Регионални здравни инспекции (РЗИ), Министерство на земеделието и храните (МЗХ), ИАРА, НСРЗ, НАГ и “Напоителни системи” ЕАД.

Резултатите от обработената информацията са отразени в таблицата, приложена към Годишния доклад (Приложение №1). Тя съдържа информация за мерките за наблюдение и контрол по съответните контролни органи, съгласно предоставените данни от 97 бр.общини, 28 бр. ВиК дружества, ИАОС, 9 бр. РИОСВ, 18 бр. РЗИ, ИАРА, “Напоителни системи” ЕАД и НСРЗ.

При обобщението на информацията БДУВДР дава следните пояснения и предложения по отношение на показателите: • По отношение на мярка 1: Осигуряване на достатъчно количество и качество, вода за питейно-битово водоснабдяване на населението, за целите на настоящия доклад и съгласно предоставената от РЗИ информация към показателя „Отклонения от нормативно установените изисквания към качеството на водата зa питейно-битово водоснабдяване” са отчетени броя на зоните за водоснабдяване в които има отклонения от показателите (Нитрати, Фосфати, Хром, Желязо, Манган, Ешерихия Коли, Ентерококи, Колиформи, Остатъчен свободен хлор), количеството вода, подавано с отклонение (в куб. м/денонощие), както и броя на постоянно живущото население, свързано с подадената с отклонение вода.

 • От мярка 4: Регулиране на водното ниво или други морфологични изменения да отпадне показателя „произведена енергия от МВЕЦ в хил.МВТ/ч/г”. Показателят се дублира с „МВЕЦ в експлоатация – получена енергия в Kwh.”

 • По отношение на показателя по 4.Мярка: Регулиране на водното ниво или други морфологични изменения, по отношение на показателя „Хидроенергийни язовири – брой” в обобщената таблица е посочена нулева стойност на показателя. Причината за това е, че на територията на БДУВДР няма изградени язовири, чието основно предназначение е производство на електроенергия. На 10 бр. язовири съществуват подязовирни ВЕЦ, които използват водата за производство на електроенергия, но същите язовири имат основно предназначение питейно – битово водоснабдяване или напояване.

 • Индикаторите за мониторинг към мярка 6: Прилагане на екологосъобразно селско стопанство да се заменят с така предоставената информация от Национална служба за растителна защита (НСРЗ), а именно:

 • Брой проверки за спазване на Правилата за добра земеделска практика, проведени съвместно с Техническите инспекторати на ДФ "Земеделие", Разплащателна агенция

 • Употребени неорганични торове - тона

 • Оползотворен оборски тор - тона

 • Наторени площи с оборски тор - дка

 • Проведени обучения на земеделски производители съгласно Наредба № 104 - бр.

 • Проведени обучения на земеделски производители съгласно ДРЗП, интегрирано производство и други - бр.

 • Получените данни от ИАОС по мярка 9: Контрол влиянието на замърсяването от въздуха върху състоянието на водите са за 2009 г. и не могат да се използват в настоящия годишен доклад. За 2010 г. данните могат да бъдат получени след м. март. В доклада по мярка 9 са включени стойностите на показателите, предоставени от РИОСВ.

Мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление се спазват стриктно при издаване на становища за допустимост на инвестиционни предложения съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, при издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти, както и при осъществяване на контролната дейност на БДУВДР в съответствие със Закона за водите.Приложение: съгласно текста.

с уважение,
РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова дирекция за управление

на водите в Дунавски район с център Плевен5800 - гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60

Тел: (+359 64) 885 100, Факс: (+359 64) 803 342www.dunavbd.org, e-mail: dunavbd@bddr.org


Каталог: uploads -> content -> files -> upravlenie-na-vodite -> merki nabludenie
upravlenie-na-vodite -> Междинен преглед на установените значими проблеми в управлението на водите в дунавския речния басейн
upravlenie-na-vodite -> Състояние на подземните води на територията на бдувдр плевен през 2011 година
upravlenie-na-vodite -> Код на рзпрн наименование на рзпрн в Дунавски район за басейново управление
upravlenie-na-vodite -> Литература за идентифициране на минали наводнения
merki nabludenie -> Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен
merki nabludenie -> Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница