Bg-мадан: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги раздел І: възложителДата01.06.2018
Размер115.26 Kb.
#69916

BG-Мадан: 27 - Други услуги


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мадан, ул. "Обединение" № 14, За: Тодор Филипов - мл.експерт "Транспорт, енергетика и съобщения", Р България 4900, Мадан, Тел.: 0308 98220, E-mail: madan@unacs.bg

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.madan-news.com.

Адрес на профила на купувача: www.madan-news.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание

II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2013 -2014 ГОД. В ОБЩИНА МАДАН"

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Община Мадан
Код NUTS: BG424

ІІ.1.3)Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

Обект на поръчката е превоз на ученици от територията на едно населено място до друго населено място в и до Община Мадан по следните маршрути/позиции, както следва: 1. Мадан – Чурка – Мадан - 56 км 2. Уручевци – Букова поляна –Уручевци - 48 км 3. Мадан – Батанци – Бориева – Яновска – Мадан - 150 км 4. Горни махали - Върбина - Горни махали - 68 км 5. Върбина- Цирка- Върбина - 20 км 6. Мадан - Шаренска - Мадан - 56 км 7. Мадан – Крайна – Мадан - 28 км 8. Мадан - Боево - Мадан - 56 км.

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 

ІІ.1.8)Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2)Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1)Общо количество или обем

Услугата ще се извършва в рамките на учебната 2013-2014 година. Краен срок за изпълнение на поръчката 15.06.2014 г.

Прогнозна стойност без ДДС

91059.36 BGN

ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаНачало

15.09.2013 г. Завършване

15.06.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка е в размер на 1 (един) % от стойността на поръчката.Банковият разход по откриването на гаранцията е за сметка на участника. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията получена от Възложителя да не бъде по- малък от определения. Гаранциите под формата на парична сума се внасят по банкова сметка на Община Мадан: IBAN : BG72IABG74913378383603 BIC IABGBGSF при "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон гр.Смолян, офис град Мадан с адрес: 4900 гр.Мадан, обл.Смолян, ул."Обединение" № 8 или се представят във вид на банкова гаранция.

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 31 МАРТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ,В сила от 01.01.2006 г.,Издадена от Министерството на финансите, Обн. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 6 Април 2007г., изм. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г., изм. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2013г. пределните цени в офертите на участниците не могат да надвишават следните стойности: Пределните цени на автобуси до 22 места - 1.00 лв/км общ пробег Над 22 места – 1.50 лв/км общ пробег

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Всяка оферта задължително съдържа: 1/ Удостоверение за актуално състояние на участника или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност 2/ Доказателства за икономическо и финансово състояние и за техническите възможности по т. 2.2 и т. 2.3. от Обявлението 3/ Декларации по приложения към документацията за участие по образец: за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, ал.5 от ЗОП; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП и декларация за срок на валидност на офертата 4/ Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, ако се предвиждат такива. Документите по точки от 1/ и 3/ включително се представят за всеки от подизпълнителите. 5/ Оферта по образец - Предложение за изпълнение на показателите за комплексна оценка и Ценово предложение 6/ Копие от документа за закупена документация на участие 7/ Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по точки от 1/ до 3/ включително, се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2012 г. - за юридическите лица, или официален документ удостоверяващ дохода за 2012 г. за физическите лица (заверени от участника копия)
Минимални изисквания: Финансовия резултат на участника за 2012 г. да е положителен.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Копие на свидетелствата за управление на водачите на МПС. 2. Копие на част І от свидетелствата за регистрация на МПС. 3. Копие на документа за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за МПС и застраховка "Злополука пътници". 4. Копие на лицензията за извършване на обществен превоз на пътници. 5. Копие от картата за допълнителен преглед на автобуса. 6. Удостоверение за психологическа годност на водача. 7. Справка за МПС, с които ще се изпълнява поръчката включваща мерки , които участникът ще предложи за опазване на околната среда. 8. Копие от договора за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие на наема или лизинга най-малко до 15.06.2014 г. включително. 9. Копие от документа за наличие на изправен тахограф. 10. Копие от документа за изправно устройство за ограничаване на скоростта. 11.Справка за имената, квалификацията и опита на наетия персонал.
Минимални изисквания: - Кандидатите да притежават собствени, наети или на лизинг автобуси и сервизна база. - Автобусите трябва да отговарят на изискванията на протокола за годишен технически преглед.

ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1)За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугатаНЕ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура

ІV.1.1)Вид процедура

Открита
ІV.2)Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена най-ниска цена за превоза лв./км по маршрути; тежест: 70
Показател: Предложен най-дълъг срок на отсрочено плащане; тежест: 30
IV.3)Административна информация

ІV.3.2)Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОПНомер на обявлението в РОП/ДВ 526182 от 27.02.2013 г. 

ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)Срок за получаване на документация за участие

12.08.2013 г.  Час: 17:00Платими документи

ДА

Цена: 10 BGNУсловия и начин на плащане

Формираната цена на документацията е със включен ДДС. Плащане в касата на община Мадан или по банкова сметка на община Мадан:IBAN : BG30IABG74918400234700; BIC IABGBGSF;Вид плащане 447000; Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон гр.Смолян, офис град Мадан с адрес: 4900 гр.Мадан, обл.Смолян, ул."Обединение" №14.Документацията се получава след представяне на документ за платена такса в сградата на администрацията на община Мадан,ет. 3, стая 309, лице за контакт: Дарина Атанасова. На същия адрес, преди закупуване на документацията, същата може да бъде предварително разгледана.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

19.08.2013 г.  Час: 12:00

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

60

IV.3.8)Условия при отваряне на офертитеДата: 19.08.2013 г.  Час: 14:00

Място

гр. Мадан, ул. "Обединение" № 14, етаж 3, зала № 310Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4)Процедури по обжалванеVI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

25.07.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Мадан - Чурка - Мадан

1)Кратко описание

Превоз на ученици

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000


Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 

3)Количество или обем

56 км


Прогнозна стойност, без ДДС
11760 валута BGN

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата 15.09.2013 г. , Крайна дата 15.06.2014 г. 
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Уручевци-Букова поляна-Уручевци

1)Кратко описание

Превоз на ученици

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 

3)Количество или обем

48 км


Прогнозна стойност, без ДДС
10080 валута BGN

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата 15.09.2013 г. , Крайна дата 15.06.2014 г. 
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Мадан-Батанци-Бориева-Яновска-Мадан

1)Кратко описание

Превоз на ученици

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 

3)Количество или обем

150 км


Прогнозна стойност, без ДДС
31500 валута BGN

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата 15.09.2013 г. , Крайна дата 15.06.2014 г. 
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Горни махали - Върбина - Горни махали

1)Кратко описание

Превоз на ученици

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 

3)Количество или обем

68 км


Прогнозна стойност, без ДДС
9481.92 валута BGN

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата 15.09.2013 г. , Крайна дата 15.06.2014 г. 
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Върбина-Цирка-Върбина

1)Кратко описание

Превоз на ученици

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 

3)Количество или обем

20 км


Прогнозна стойност, без ДДС
2788.8 валута BGN

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата 15.09.2013 г. , Крайна дата 15.06.2014 г. 
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Мадан-Шаренска-Мадан

1)Кратко описание

Превоз на ученици

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 

3)Количество или обем

56 км


Прогнозна стойност, без ДДС
11760 валута BGN

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата 15.09.2013 г. , Крайна дата 15.06.2014 г. 
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Мадан- Крайна -Мадан

1)Кратко описание

Превоз на ученици

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 

3)Количество или обем

28 км


Прогнозна стойност, без ДДС
5880 валута BGN

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата 15.09.2013 г. , Крайна дата 15.06.2014 г. 
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Мадан-Боево-Мадан

1)Кратко описание

Превоз на ученици

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 

3)Количество или обем

56 км


Прогнозна стойност, без ДДС
7808.64 валута BGN

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеНачална дата 15.09.2013 г. , Крайна дата 15.06.2014 г. 
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница