Биоразнообразие видове биоразнообразие, значение и опазванестраница1/4
Дата16.09.2022
Размер81.89 Kb.
#115087
  1   2   3   4
Курсова работа по агроекология


ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА


Учебна дисциплина: Агроекология

Тема: Биоразнообразие – видове биоразнообразие, значение и опазване


Разработил: Преподавател:
Цанка Нинова Доц. д-р Д. Якимов

Специалност: Икономика на туризма
ОКС: Бакалавър
Факултетен № 0023233

ЦД0
2020/2021
УВОД

Самото човечество е част от биоразнообразието и нашето съществуване би било невъзможно без него. Качеството на живота, конкурентоспособността в икономиката, намирането на работа и сигурността, всички те разчитат на този природен капитал. Биоразнообразие е ключово за „услугите на екосистемите“, т.е. услугите, които природата осигурява: регулиране на климата, водата и въздуха, плодородието на почвата и производството на храна, гориво, влакно и лекарства. То е от първостепенна важност за поддържането на дългосрочна жизнеспособност на селското стопанство и е в основата на много промишлени процеси.


Няма по-вдъхновяваща цел от това да сложим началото на епохата на възстановяването, възраждайки чудесното разнообразие от живот, което все още ни заобикаля.
Едуард О. Уилсън, „The Diversity of Life“, 1992 г.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ -СЪЩНОСТ И ОПАЗВАНЕ

Биологичното разнообразие е разнообразието на живота на земята във всичките негови форми, особености и взаимодействия. Биоразнообразието обхваща многообразието на всички живи същества, от човешките същества към микроорганизми, разнообразието на всички местообитания, в които те живеят и генетичното разнообразие на физическите лица в рамките на даден вид. Биологично разнообразие означава многообразието между живите организми от всички източници, включително сухоземни, морски и други водни екосистеми и екологичните комплекси, от които те са част, това включва разнообразие в рамките на отделния вид, между видовете и в екосистемите. Общо, това разнообразие представлява цялата биосфера,а биосферата е обект на интерес, вдъхновение и внимание от много посоки, като наука,икономика ,политика, законодателство, поезия. Разнообразните биологични ресурси предоставят храна, строителни материали,материал за промишлеността, медицината.


Биоразнообразието което виждаме днес е резултат на милиарди години еволюция. То формира живота, неразделна част от който сме ние и от който ние напълно зависим. Биологичното разнообразие представлява база за подобряване на всички културни растения и домашни животни, съхранява и поддържа функциите на екосистемите, включително и еволюционните процеси, абсорбира и разлага замърсителите.
Също така участва в пречистването на водите, включително органични отпадъци , пестициди, тежки метали. Произвежда почва и я предпазва от ерозия.
Най-общо казано биоразнообразието осигурява условия за гъвкава реакция на екологичните комплексни и променящи се услоия на средата и е от изключителна важност за поддържането на живота на Земята. Биоразнообразието поддържа функциите на екосистемите, които са особено важни за Живота на Земята, като например осигуряването на сладки води, опазване на почвите и устойчивост на климата. То осигурява продукти като например храна, лекарства и суровини за индустрията. И накрая, биоразнообразието е в сърцето на много културни стойности. Това разнообразие често се отъждествява с видовото разнообразие. Досега са определени около 1.75 милиона живо организми и повечето от тях са миниатюрни създания като насекоми. Учените са почти убедени, че всъщност на Земята има около 13 милиона вида, въпреки че варират от 3 до 100 милиона. Биоразнообразието включва и генетичните разлики в рамките на един вид – например различията между сортовете зърнени култури или между породите домашни животни. Хромозомите, гените и ДНК – градивните елементи на живота – определят уникалността на всеки индивид и на всеки вид. И още един аспект на биоразнообразието – разнообразието на екосистемите, като тези на пустините, на влажните зони, планините, реките, езерата, селскостопанските ландшафти. Живите същества, включително хората, във всяка екосистема формират съобщество, като взаимодействат помежду си или с въздуха, водите и почвите наоколо.
Биоразнообразието е първостепенен глобален екологичен проблем който се състои във високата скорост на изчезване на биологичните видове . На ден измират около 100 вида. Тази скорост на измиране е към 1000 пъти по-висока от нормалната. През следващите 20-30 години ще изчезнат около 1 000000 вида растения и животни, главно поради промени в екосистемата, предизвикано от човека.
Биоразнообразието има голямо значение за човека, което може да бъде пряко и косвено. Прякото му значение се изразява в използването на биологичните видове като ресурс: за лекарства, храна, енергия, строителни материали, туризъм и много други. Косвеното значение се изразява в ролята му за поддържане на стабилността в екосистемите.
Необходима е организирана дейност за опазване на биоразнообразието. Този проблем има политически, социални, икономически и екологични измерения. Ключът към решаването му е екологично и социално устойчиво развитие. То изисква управление на биоразнообразието чрез създаване на защитени територии, отглеждане на животни в плен и след това пускането им на свобода, развитие на природните науки и други. Не по-малко важно е формирането на убеждения, нагласи и екологични ценности, свързани с биоразнообразието.
Растенията, животните и микроорганизмите взаимодействат помежду си, а така също и с останалите компоненти на неживата природа в екосистемите. Така те формират базата на устойчиво развитие на естествените екосистеми. Компонентите на биологичното разнообразие са и от важно значение за здравето на хората.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница