Решение № / г на Общински съвет Гулянци. Община Гулянци съдържание на програматастраница1/5
Дата26.08.2016
Размер1.18 Mb.
#7337
ТипРешение
  1   2   3   4   5

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ 2015-2020 Г.ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2015-2020г.
Общинската програма е приета с решение №........... /........... 2016 г. на Общински съвет - Гулянци.

Община Гулянци

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

І.Въведение

І.Анализ на средата

ІІІ.Природо-географски и териториално-административни фактори

III.1.Географско разположение и съседни общини


III.2.Релеф

III.3.Климат

III.4.Геоложки строеж и полезни изкопаем

III.5.Кметства и населени места в общината

III.6. Туризъм

ІV.Данни и информация, отнасящи се до околната среда

ІV.1.Обща екологична характеристика

V. Секторни анализи

V.1.Въздух

V.2.Води

V.2.1.Законодателство

V.2.2.Повърхностни води в община Гулянци

V.2.3.Подземни води

V.2.4.Водопотребление

V.2.5.Канализация

V.2.6.Основни замърсители на водите на територията на общината

V.3. Почви

V.4.Отпадъци

V.5.Шум

V.6.Радиационна обстановка и влияние на нейонизирани лъчения

V.7.Зелени площи и ландшафтно залесяване

V.8.Ландшафтни характеристики, защитени територии, защитени зони, защитени растения и биологично разнообразие

VI.Лечебни растения на територията на община Гулянци

VІI.Управленски капацитет

VІІІ.Анализ на икономическото състояние

ІХ.Анализ на финансовото състояние

Х.Социално – икономически анализ

ХІ.SWOT - анализ на силните и слабите страни, възможности и заплахи

ХІІ.Визия за околната среда на общината

ХIІІ.Цели на програмата

ХІV.План за действие

ХV.Организация на изпълнения на програмата


XVІ.Приложения

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата програма е разработена от общинската администрация на община Гулянци. Ценна помощ, чрез предоставянето на информация, мнения и предложения оказаха: РИОСВ - Плевен; БДУВДР с център Плевен; ВиК- Плевен ТСБ – Плевен др.

Програмата е разработена на основание чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 26, ал.2 от Закона за почвите. Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

Тя е изготвена съгласно Указанията на МОСВ относно структурата и съдържанието на общински програми за опазване на околната среда.

Основният използван метод в разработката е стратегическо планиране, почиващо на SWOT анализ.
Програмата си поставя следните цели:


 1. Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да установи причините довели до тях и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване.

 2. Да открои приоритетите в разглежданата област.

 3. Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, предприятията на територията на общината за решаване на проблемите.

 4. Да аргументира проектите на общината в екологичен акспект, които тя ще предложи за финансиране.

 5. Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.

Срок на програмата 2015 г. – 2020 г.


ІІ. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
В анализ на средата се обобщава една много важна стъпка от цялостната технология на стратегическото планиране. При нея на първо място се събира и систематизира цялата налична информация, т.е. създава се база данни и на второ място наличната информация се използва за целите на анализа.

Целите на анализа са да се открият важните факти и тенденции и да се намерят причините, които ги обуславят. Продуктът от този раздел (направените констатации) следва да послужат за нуждите на SWOT- анализа.

Анализите са представени в определена последователност, която да позволи цялостно обхващане на разглежданата проблематика. В първа част са представени природо-географските, териториално-административните фактори и демографските проблеми, които стоят пред община Гулянци. На следващо място са анализите по компоненти на околната среда - въздух, води, почви, биологично разнообразие и по фактори на въздействие - отпадъци и шум. Следват икономическите и финансовите анализи, които са тясно свързани с опазването на околната среда. Всяка една от отделните аналитични части завършва с изводи, които са насочени към основните причини и фактори, които са довели до моментното състояние на общината или биха имали значение за бъдещото и развитие.
III. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИАЛНО АДМИНИСТРАТИВНИ ФАКТОРИ
III.1. Географско разположение и съседни общини
Община Гулянци е разположена в северната част на област Плевен. Северната граница е река Дунав от км. 604 до км. 639. Това е най-дългата речна граница в сравнение с останалите три общини от област Плевен, граничещи с река Дунав. На юг община Гулянци граничи с община Плевен, на изток с община Никопол, на запад с община Долна Митрополия. Географското положение на общината попада изцяло в Дунавската хълмиста равнина, което определя неговия стратегически характер.
III.2. Релеф
Релефът е предимно равнинен с надморска височина от 30 до 60 метра. Той се определя от река Дунав и приустиевите части на притоците и: Искър и Вит. Височините над тях представляват обширни льосови повърхности с прояви на слягане на лъоса. Западно от р. Вит и в района на селата Ленково и Шияково тази льосова повърхнина е ерудирана и разчленена и примесена с глинести материали от протичащите рекички. Най голяма от тях е Бръшлянската бара, която е оформила неголяма долина.Основно територията на общината се заема от обширната Карабоазка низина – най голямата заливна низина на р. Дунав в България.
ІІІ.3. Климат
Климатът на община Гулянци е умерено-континентален. Характеризира се с горещо лято и студена зима. Средата годишна температура е от +10 до +11°С . Средната януарска е от –2 до –3°С, а средната юлска 24–26°С. Максималните температури достигат до 38–40 °С. Годишната сума на валежите е 550–600 mm, с минимум през февруари и максимум през юни.

Ниската надморска височина и равнинния характер на релефа на север, създава предпоставки за свободно преминаване на въздушни маси от север и северозапад с континентален и океански характер. Най-добре е изразен континенталният климат на страната, основен белег на което е значителната годишна амплитуда, която е 25°С. Валежите имат главен максимум през лятото и главен минимум през зимата.

В северните й части, по крайбрежието на река Дунав се наблюдава честа мъгливост и относително висока влажност на въздуха. Очакваните промени в климата на общината са свързани с отчетената за България обща тенденция към затопляне, както и увеличаване честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като засушавания, проливни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Предвижданията са за намаляване на годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха, като минималната температура ще се повишава по-бързо от максималната и по този начин ще намалява дебелината на снежната покривка.

В следствие на това, ще се увеличи недостига на вода в почвата, промяна в ареалите на редица видове и загуба на биоразнообразие.
III.4. Полезни изкопаеми
В района няма разработени полезни изкопаеми, освен няколко кариери за инертни материали по поречието на реките. Показателен в това отношение е фактът, че едва 0,41 % от територията на общината е определена, като такава за добив на полезни изкопаеми.


III.5. Кметства и населени места в общината, демографска характеристика
Населените места в общината са общо 12 и имат следната структура: един град – Гулянци, който е административния център на общината и 11 села – Брест, Гиген, Искър, Дъбован, Загражден, Долни Вит, Сомовит, Милковица, Ленково, Шияково, Крета.

Гулянци е обявен за град на 4 септември 1974 г. с Указ № 1942 на Държавния съвет на Народна Република България, а с Указ № 2295 от 26.12.1978г. става административен център на общината. С най - голяма площ по селищата, регистрирана в регулационните планове е град Гулянци – 400, 2 ха., а останалите са, както следва:


Таблица 1: Разпределение на площта по селища, регистрирана в регулационните планове
Землище в ха

1.


гр. Гулянци

400,2

22 %


2.

с. Брест

234,2

13 %3.

с. Гиген

219,2

12 %


4.

с. Милковица


172,0

9 %

5.

с. Сомовит


127,9

7 %

6.

с. Ленково


101,8

7 %

7.

с. Загражден


162,2

9 %

8.

с. Дъбован


119,7

6 %

9.

с. Шияково


87,6

5 %

10.

с. Долни Вит

65,7


4 %

11.

с. Искър


83,5

5%

12.

с. Крета


87,1

5%

Гъстотата на населението е 26.88 души на кв. км. - по-ниска от средната гъстота на населението за област Плевен, под средното ниво на Северозападния район и значително по-ниска от средното ниво за страната.

В община Гулянци живее 4.6 % от населението на областта. Към 2013 г. населението на община Гулянци е 11 584 души. От тях 5665 са мъже и 5 919 са жени. В гр. Гулянци живеят 3 106 души, или 26 % от населението на общината. В селата живеят 8 478 души, или 74 % от населението на общината.

Структурата на населението по пол показва, че броят на жените е по – голям от броя на мъжете. Към 2013 г. жените в община Гулянци са 254 повече от мъжете. Тази тенденция е характерна, както за Плевенска област и за Северозападния район, така и за България.Процентното съотношение за община Гулянци (51.1.% жени, 48,9 мъже) е сходно с това на областта, където относителния дял на жените е 51.5%, а на мъжете – 48,5%. За България относителния дял на жените е 51,8%, а на мъжете – 48.2 %.

Динамиката на населението в община Гулянци през последните години показва, макар и с малко, трайна тенденция на намаление.

През последните три години се наблюдава запазване на тенденцията към постепенно, но постоянно намаляване на населението. Това е резултат от миграцията в големите градове в търсене на работа и отрицателния естествен прираст. Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община Гулянци през последните години намалява.

Въпреки това структурата на населението по възрастови групи е по-благоприятна от средните стойности на показателя за страната и близка до тази на областта и на Северозападен район.

За периода 2010-2012 г. се очертава постепенно намаление на броя и дела на лицата в трудоспособна възраст в общината от 6326 на 5606 души. Лицата в трудоспособна възраст през 2012 г. съставляват 47,38% от населението на общината. Тенденцията е възрастовата структура на населението на общината да продължи да се влошава, като броят на хората в над трудоспособна възраст да нарасне за сметка на тези в трудоспособна възраст.

Изводът, които се налага е, че населението на община Гулянци бележи трайна, но все още слаба тенденция на застаряване. Броят на живородените деца намалява през 2012 г. спрямо 2010 г. с близо 23 деца до 60 (под нивото от 2010 г. – 83 живородени деца.)

Естествения прираст на населението на община Гулянци е отрицателен, като бележи слаба тенденция на намаляване от – 306 души през 2010 г. до - 298 души през 2012 г.

Механичния прираст бележи слаба, но положителна величина. В цифрово изражение той изглежда по следния начин: от – 127 души през 2010 г. се забелязва положително покачване на стойностите на + 65 през 2011 г., което е следствие на по - големия брой заселили се на територията на общината, но към 2012 г. отново бележи спад на + 6 души.
III .6 . Туризъм
Въпреки потенциала за развитие на различни видове туризъм - еко, селски, ловен и др. община Гулянци все още няма продаваеми цялостни туристически продукти. На територията на общината не функционират туристически информационни мрежи, които да осигуряват туристическа информация и рекламно обслужване. На територията на общината е отбелязано само едно средство за подслон или място за настаняване. Легловата база остава постоянна. Реализираните нощувки обаче намаляват повече от три пъти.

ІV. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА

ІV.1. ОБЩА ЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
На територията на общината няма индустриални и екологични замърсители и замърсяване на околната среда. По тези причини, околната среда в Община Гулянци се отличава с естествено разнообразие и силно изразена съхраненост на природните дадености. Това е от изключително значение за отношението към природата, гарантиращо непрекъснат стремеж към осъществяване на дейности, подпомагащи опазването на

природната среда, чрез разумни и постоянни грижи за въздуха, водите, почвите, защитените територии и биологичното разнообразие.


V. СЕКТОРНИ АНАЛИЗИ

V.1. ВЪЗДУХ
Опазването на качеството на атмосферния въздух е огромен проблем, който ще доминира в политиката на ЕС и през следващите години. Въздухът няма да стане по – чист единствено чрез стриктен контрол на замърсяването. Това ще изисква задълбочени промени в политиката на ЕС, националните и местните политики, като разнообразие на мерки, действия и практики в различните области.

Спектърът от глобални проблеми, изискващ внимание е широк: изчерпването на озоновия слой, киселинните дъждове, нивата на озона и другите замърсители в приземните слоеве, промените в климата.

Проблемите действително са много тревожни, но изглеждат отдалечени от ежедневния живот на хората. За много здравни експерти и гражданите по – важното е директната връзка между качеството на въздуха в населените места и човешкото здраве.

В населените места е концентриран голяма част от интензивния трафик, но тук са разположени и жилищата на хората. В резултат на това нарастване на замърсяването на въздуха е проблем, който рефлектира върху всеки от нас. И всички ние имаме ролята да участваме в намирането на решение.

Новата Рамкова директива 96/62/ЕС за управление на качеството на въздуха в градовете е ключов елемент от стратегията на ЕС за подобряване качеството на въздуха като цяло. Това налага стриктни изисквания относно извършвания мониторинг за вида и броя на контролираните замърсители, с оглед изготвяне на планове за действие за подобряване качеството на въздуха в средносрочен и дългосрочен аспект. От друга страна информирането на обществеността е основно изискване в Директивата.

Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие на много и разнообразни фактори. Метеорологичните характеристики, въздействат пряко върху разпространението на замърсителите в атмосферния въздух.

Нивото на замърсяване на въздуха се определя, както от количеството емисии от различни източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата.

За качеството на атмосферният въздух от голямо значение са следните климатични елементи: слънчево греене и сумарна слънчева радиация, температура на въздуха, влажност на въздуха, валежи, посока и скорост на вятъра, тихо време и др. Всички тези фактори влияята върху разсейването на емитарните вредни вещества във въздушния басейн. • Сумарна слънчева радиация

Сумарната слънчева радиация се образува от пряката и разсеяната слънчева радиация. Интензивността на сумарната слънчева радиация е в пряка зависимост от височината на слънцето над хоризонта и от прозрачността на атмосферата, която се характерезира главно, чрез облачността. Сумарната слънчева радиация има характерен дневен и годишен максимум по обяд и през лятото, при напълно ясно време.

Районът се характерезира с добра радиационна характеристика, което не води до вторични химични реакции в атмосферата и повишаване на замърсяване на въздуха. • Температура на въздуха

Средните месечни и годишни температури в района на Община Гулянци са характерни за умереноконтиненталния климат.

 • Влажност на въздуха

Относителната влажност на въздуха се влияе силно от годишния ход на температурата на въздуха. Високата влажност на въздуха е предпоставка за образуване на мъгли. • Валежи

Валежите, като количество и месечно разпределение, допълват типичната картина на климата в района.

 • Посока и скорост на вятър

Вятърът е постоянен фактор, който въздействува върху климата на района и се определя от динамичните и физикогеографски условия. Динамичните условия за наличието на вятър са високото атмосферно налягане, температурните инверсии, циклоналните и антициклонални периоди. Местоположението и релефа на района, надморската височина и близостта на реките Дунав, Вит и Искър влияят непрекъснато върху въздушните потоци и течения. Преобладаващите ветрове са в посока запад - изток.

 • Приземна термична инверсия.

Максималната честота на приземната термична инверсия е през есенно- зимния сезон.

 • Мъгли

Като метеорологично явление мъглата е участваща елемент, формиращ климата в даден район. Мъглите благоприятствуват за повишаване нивото на замърсителите във въздуха.

 • Облачност

Облачността се формира под влияние на атмосферната циркулация и физико-географските особености на района. Максимална облачност се наблюдава през зимният сезон.

 • Снежна покривка

Снежните валежи, както и дъждовните подпомагат самоочистващият ефект на атмосферния въздух.

Положителен ефект за разсейването на вредните вещества в атмосферата имат силният вятър, валежите, равнинният терен и влажността. Отрицателен ефект на самоочистване на въздуха имат слабите ветрове, температурните инверсии, мъглата и ниската облачност.


Данни за топографията
Общината се намира в централната част на Дунавската хълмиста равнина между реките Искър, Вит и Дунав. Терена на района е хълмист.

Преобладаващите ветрове за района са западни. Това предполага трудно движение на въздушните слоеве в низините на реките. В централната част на гр. Гулянци, поради застоя на въздуха се забелязва задържане и натрупване на вредните емисии от битовия сектор и транспортните средства.


V.1.1. Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух с емисии на вредни вещества
На територията на общината няма големи горивни инсталации по смисъла на Директива 2001/80/ЕС и Наредба № 10 от 06.10.2003 г. и няма обекти с горивни и/или технологични източници на емисии, които да емитират вредни вещества в атмосферата.

На територията на Общината има 9 обекта с източници на емисии в атмосферния въздух, от които:


- 6 бр. бензиностанции и 1 бр. петролна база - неорганизирани източници на летливи органични съединения, подлежащи на контрол за спазване изискванията на Наредба № 16/12.08.1999г.

- 2 бр. обекти с хладилни и/или климатични инсталации, подлежащи на контрол и управление на веществата, съдържащи озонразрушаващи газове и/или флуорирани парникови газове.

За горепосочените обекти за периода 2010 – 2013 г. не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство по компонент „ въздух”.

Периодично в атмосферата на територията на общината се изхвърлят димни газове от локални парни инсталации на някои административни сгради, учебни и детски заведения.

Няма точна статистика за емисиите от неподвижни източници, като отоплителни инсталации в домакинствата. Домакинствата на територията на община Гулянци основно се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища).

Други източници на емисии в атмосферата се явяват горските и селскостопанските пожари, а така също и безразборното палене на стърнища.

Автомобилният транспорт, като цяло представлява голяма група на подвижни източници, които чрез отработените газове замърсяват атмосферния въздух. Непосредствен контрол се осъществява от служба КАТ, ежегодно при технически преглед на МПС. Показателите, които се контролират са: димност, въглероден окис, азотни окиси и въглеводороди.

На територията на общината са регистрирани 2951 МПС, от които 745 бр. снабдени с катализатори, но неотговарящи на екологичните категории Евро 3,4,5,6 или ЕЕV и 26 бр. с катализатори с екологични категории.
V.1.2. Основни източници на неприятни миризми
Основен източник на неприятни миризми се явяват торищата около личните стопанства в населените места и липсата на изградена канализация, довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води.
V.1.3. Неорганизирано замърсяване с прах в населените места - резултат от нивото на благоустрояване и почистване
Няма информация за дяловото участие на този тип замърсяване през годината, но независимо от това може да се предположи, че този тип замърсяване е през летния сезон в сухите дни и пътната мрежа (изкърпване на пътища и улици в общината). Независимо от това в подобряването на качеството на тези дейности се крият големи резерви.
V.1.4. Качеството на атмосферния въздух и контрол
Като част от националната система за мониторинг на КАВ, на територията контролирана от РИОСВ – Плевен, са разположени 3 бр. автоматични измервателни станции – в гр. Плевен, в гр. Ловеч и в гр. Никопол. Най-близката до община Гулянци - станцията в гр. Никопол измерва следните основни показатели на КАВ: финни прахови частици с размер до 10 микрона, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, както и допълнителен показател амоняк. В рамките на Област Плевен, нормите за КАВ за периода 2010 г.- 2013 г. са превишени единствено на територията на гр. Плевен и гр. Никопол и то само по един основен показател за КАВ - съдържанието на финни прахови частици.

Община Гулянци попада в район за оценка на управление на качеството на атмосферния въздух по смисъла на чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 регистриращ

състояние на атмосферния въздух под установените за страната норми на замърсяване. Тъй като общината не спада към зоните, в които са превишени нормите на КАВ или горните оценъчни прагове, които представляват регламентиран процент от съответната норма на територията на града, няма разположен постоянен пункт за мониторинг на показателите за КАВ. В обобщение може да се каже, че средногодишните стойности на показателите не превишават средногодишната пределно допустима концентрация (ПДК),

т.е., че на територията на община Гулянци не се наблюдават проблеми с осигуряването на КАВ.

Липсата на мониторинг на атмосферния въздух в гр. Гулянци не позволява категорични изводи, но с голяма степен на вероятност може да се твърди, че качеството на въздуха не е повлияно от съседни замърсени въздушни басейни.

ИЗВОДИ:
(1) На територията на общината няма предприятия, от чиято производствена дейност да се емитират вредни вещества в атмосферата;

(2) Отоплението в бита и локални парни инсталации на някои сгради и учебни и детски заведения, а също и МПС без катализатори са основен източник на замърсяване на въздуха;

(3) В резултат на прилагането на мерки за безопастност на движението през зимата, през пролетта по улиците се натрупва пясък, който при определени метеорологични условия води до увеличаване на праховото натоварване на градската среда, независимо от предприеманите действия за неговото премахване веднага след зимата.;

(4) Необходимо е да продължат дейностите по благоустрояване и почистване на града и населените места.
Цели и приоритети:
Целта се определя от необходимостта да се защити здравето на хората, животните и растенията, природните и културни ценности от вредни въздействия, както и да се предотврати настъпването на опасности и щети при изменение качеството на въздуха в резултат на различните дейности.

Конкретните цели са: намаляване нивата на емисиите от серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово, с оглед спазване на нормите за тези замърсители в атмосферния въздух. Тази цел може да се осъществи с прилагане на мерки за енергиина ефективност в обществени сгради, замяна на ниско ефективни горива и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и др.


V.2. ВОДИ
V.2.1. Законодателство
Закона за водите (ЗВ) и Закона за опазване на околната среда (ЗООС) дефинира опазването и използването на водите и водните обекти, като дългосрочна държавна политика, основана на рационалното управление на водите на национално и басейново равнище с цел: постигане на добро състояние на всички води за осигуряването на необходимата по количество и качество вода за питейно-битовите нужди, на сегашните и бъдещите поколения, за благоприятното състояние и развитие на екосистемите и влажните зони и за стопанските и социалните дейности.

Закона за водите (ЗВ) определя условията за опазването и използването на водите и водните обекти. Целта на ЗВ е осигуряване на единно и балансирано управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчивото развитие на

страната. Във връзка с това в ЗВ са разгледани по-широко въпросите на собствеността върху водите, водните обекти и водостопанските системи и съоръжения; режимите на ползване на водите и водните обекти; опазването на водите и водните обекти; структурата и органите за управление на водите; формите за участие на частния сектор във водостопанската дейност; финансовата организация и икономическото регулиране и т.н.

ЗВ изигра съществена роля за регулиране на обществените отношения в областта на водния сектор по един съвременен начин, адекватен на настъпилите през последното десетилетие промени в общественото устройство.

В текстовете на ЗООС и ЗВ са посочени основни принципи на ефективната екологична политика като „плаща”, „обществеността има право да знае”, „споделена отговорност”, „превантивен контрол”, "интегрирано управление” и т.н. Въведени са както хоризонтални мерки (разрешителни режими за ползване на води и водни обекти, емисионни ограничения за съдържание на определени вредни вещества, схеми за интегрирано управление на околната среда и екологично одитиране), така и икономически регулатори на поведението на лицата-водоползватели (санкции, екологични продуктови такси, потребителски такси, данъчни диференциации, такси за използване на природни ресурси; пазарни механизми).
V 2.2. Повърхностни води в община Гулянци
Територията на Община Гулянци включва част от водосбора на три поречия: Дунав, Искър и Вит. Гъстотата на речната мрежа е под 0,1 - 0,2 км./кв.км. Модулът на отока е под 0,5 – 1 л./с/км2. Режимът, количеството и вида на валежите, както и величината на изпарението в съчетание с факторите на постилащата повърхнина определят малката водоносност на Общината. Реките Искър и Вит са със смесено дъждовно снежно подхранване. Максимумът на отока е през пролетта, обусловен от максимума на валежите

и снеготопенето. Режимът на Река Дунав до голяма степен се формира извън територията на България, поради липса на големи притоци.


Поречие Дунав – част от повърхностното водно тяло ВG – 1DU000R001 много

големи пясъчни реки. В този участък на реката няма разположен пункт за качествен –

физикохимичен и хидробиологичен мониторинг. Най близкия пункт, който може да отрази повлияването на замърсяване от Община Гулянци върху качеството на водата в река Дунав е този при гр. Свищов. Съгласно Плана за управление на речните басейни в БДУВДР към 2010 г.водното тяло е оценено в умерено екологично и лошо химично състояние.
Поречие Искър – част от повърхносното водно тяло BG1IS100R027, тип 7 – големи льосови реки . Тялото е с изключително голяма водосборна площ и това затруднява достоверността на оценката на риска и състоянието. На река Искър в този участък е разположен мониторингов пункт BG1IS00111MS010 - р. Искър при с. Гиген. В пункта е планиран пълен мониторинг на всичките елементи на качество-биологични, физикохимични, специфични и приоритетни вещества.

Водното тяло е оценено в умерено екологично състояние и добро химическо състояние, съгласно ПУРБ.


Поречие Вит – част от повърхностно водно тяло BG1VT100R009, тип 7 – големи льосови реки. На река Вит в близост до гр. Гулянци на моста за с. Милковица е разположен мониторингов пункт за анализ на качеството на водата с европейски код BG1VT100011MS010. Същият е включен в няколко национални програми: Националната програма за мониторинг на повърхностни води; Национална програма за мониторинг на

води застрашени от замърсяване с нитрати. Резултатите от анализа на водата на р. Вит в този пункт се докладват в Европейската Агенция по околната среда. На пункта са планирани и се мониторират пълния комплект основни физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. Честотата на първите 4 пъти годишно, а на приоритетните вещества 12 пъти.

Водното тяло е оценено в добро екологично и добро химическо състояние. Единствената пречиствателна станция край село Божурица пречиства водите до нормите,

характерни за река Вит. Наблюденията показват стабилност на чистота в рамките на изискванията за трета категория.

И трите реки се контролират изцяло от РИОСВ Плевен.
V.2.3. Подземни води
Формирането, подхранването и характера на режима на подпочвените води у нас се обуславя от зависимостта между различните физикогеографски и геоложки фактори, което определя и нееднаквото им количествено разпределение в план и дълбочина. Геоложката структура дава отражение вурху характера и режима на подпочвените води, заедно с релефа, климата, почвената покривка и растителността.
V.2.3.1 Състояние на подземните води по групи показатели (основни и допълнителни физикохимични показатели, метали и металоиди, органични вещества)
Оценка на химичното състояние на подземните води се извършва на база резултати от проведения контролен/оперативен мониторинг през годината. Съгласно направените оценки химичното състояние на водата в трите пункта за периода 2010 г. – 2013 г. е:
Загражден, ШК-ПС „Загражден”, община Гулянци с код BG1G0000QALMP037 за наблюдение на подземно водно тяло с код BG 1G0000QAL007 и име “Порови води в Кватернера – Карабоазка низина”- през периода 2010-2012 г. включително, качествата на водата в пункта отговарят на изискванията за добро химично състояние съгласно стандартите за качество. През 2013 г. пробите на водата в пункта показват отклонение от стандарта по общ хром. Наблюдава се повишено съдържание на общ хром над праговите стойности.
Брест, ТК4-ПС „Брест”, община Гулянци, с код BG1G0000QALMP041 за наблюдение на подземно водно тяло с код BG1G0000QAL007 и име „Порови води в Кватернера – Карабоазка низина”- за периода 2010-2013 г. във водата са отчетени високи концентрации на общ хром над стандарта за качество. По всички останали показатели стойностите са в нормални граници.
Крета, ШК1-ПС ”Крета”, община Гулянци с код BG1G0000QALMP093 за наблюдение на подземно водно тяло с код BG1G0000QAL018 и име „Порови води в Кватернера – Карабоазка низина – р. Вит”- за периода 2010 г. – 2013 г. се наблюдават отделни проби с концентрации на манган над стандарта за качество. По всички останали показатели стойностите са в нормални граници.
V.2.4. Водопотребление
Водопроводната мрежа на Община Гулянци е с обща дължина 263,5 км., от които 68,2 километра външна водопроводна мрежа и 195,3 км. – вътрешна водопроводна мрежа. В по- голямата си част водопроводите са изградени от етернитови тръби – 70 %,

което обуславя и загуби – 35 % за Общината. Поетапно се извършва подмяна в най- критичните точки на мрежата с тръби ПЕВП.

За осигуряване на вода за питейно – битови нужди „В и К” ЕООД – Плевен експлоатира подземни водоизточници.

Мониторинга на качеството им се осъществява на базата на Закона за водите, Наредба № 1 от 07.07. 2000 г. за проучването, използването и опазването на подземните

води и Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

Около водоизточниците има обособени индивидуални санитарно-охранителни зони (СОЗ) със специфичен режим на дейностите с оглед опазване на водите от замърсяване, които зони са маркирани и оградени съгласно изискванията на Наредба №3 за условията и

реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

Качествата на подземните води отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели с изключение на някои селища с отклонения по показател нитрати, хром, манган, но след необходимата обработка на водата отклоненията се коригират.

Предположенията за причината за отклоненията варират от генетичен произход на седиментите до конвенционални замърсявания от селско стопанство (наторяване) и промишленост (напр. кожарска). Няма категорично мнение по въпроса.

Преди разпределението и във водопроводната мрежа, на питейната вода се извършва дезинфекционна обработка с белина с дозаторни помпи.


V.2.5 . Канализация
В гр. Гулянци е изградена частична канализационна мрежа около 2300 м., в която са включени битови отпадъчни води от многопрофилната болница, СОУ, детска градина, три жилищни блока, административни сгради и група еднофамилни жилища. Канализационната мрежа е заустена в септична яма с капацитет 86 830 л.на ден. В останалите населени места, канализационни мрежи не са изградени. Изграждането на отговаряща на съвременните изисквания водопроводна и канализационна система е важно условие за подобряване на качеството на живот на населението и важна предпоставка за атрактивността на община Гулянци, като добро място за инвенстиции.
V.2.6. Основни замърсители на водите на територията на община Гулянци
На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да се явяват и големи замърсители на водите. На територията на общината, има само един производствен обект с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води „Нафтекс Петрол“ ЕООД гр. Варна, Петролна база Сомовит. Същата има локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

Промишления произход на замърсяване на водите на р. Дунав, основно не е в рамките на общината. В гр. Гулянци е изградена частична канализационна мрежа около 2 300 м., в която са включени битови отпадъчни води от мнгопрофилната болница, СОУ, детска градина, три жиблищни блока, административни сгради и група еднофамилни жилища. Канализационната мрежа е заустена в септична яма с капацитет 86 830 л. на ден, след която частично пречистените води се вливат в река Вит. Селата в общината нямат изградена канализационна мрежа. Върху качеството на подпочвените води отрицателно въздействие оказва липсата на канализационна мрежа в населените места.


ИЗВОДИ:
(1) На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да се явяват големи консуматори и замърсители на повърхностни води;

(2) Липсата на канализационна мрежа в населените места на общината има отрицателно въздействие върху подпочвените води;

(3) В следствие на амортизация на водопроводната мрежа се получават загуби на питейната вода;

(4) Качеството на подземните водоизточници отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, с изключение на отклонения по показателите хром, манган и нитрати за някои от населените места в общината.

(5) Повърхностните води отговарят на нормите за съответната категория.

V. 3. ПОЧВИ
Почвената покривка се обуславя от геоложкия строеж и отразява влиянието на климатичните условия, релефа и растителната покривка.
V.3.1. Характерни почвени типове
Основните почвени типове, които са характерни за района на община Гулянци са карбонатни черноземи, типични черноземи, алувиално ливадните.

Черноземните почви са образувани върху льосовата покривка под влиянието на сух климат и степна растителност. Те се отличават с дебел хумусен хоризонт (около 1 м) и богато съдържание на хумус (3-4 %). Това ги прави плодородни и много подходящи главно за виреене на зърнени култури (пшеница, царевица и др.)


V.3.2. Земеделски земи
Земеделските територии на общината възлизат на 381 606 дка.
V.3.3. Замърсени почви с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители и контрол
На територията на Община Гулянци има един пункт от І во ниво – широкомащабен мониторинг от Националната мрежа за почвен мониторинг към Изпълнителна агенция по околна среда в землището на с. Гиген, чрез който се наблюдава дали има замърсяване на почвата над максимално допустими концентрации (МДК) с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители (пестициди) За периода 2009 г. - 2013 г. вкл. съгласно утвърдената програма от Изпълнителния директор на ИАОС, този пункт е наблюдаван през 2009 г., 2010 г. и 2011 г., като след анализ на резултатите от изпитването на почвените извадки, не са констатирани замърсявания на почвите над МДК с тежки, металоиди и устойчиви органични замърсители (пестициди).
V.3.4. Ерозирали почви
Ерозия на почвата е процес на разрушаване, пренос и отлагане на почвени частици, чрез вятър, дъждовни и поливни води при протичане на естествени или антропогенни процеси. Загубата на почвен материал оказва съществено влияние върху функциите на

почвата, както и мястото на проявлението на ерозията, така и върху прилежащите територии. По брега на река Дунав има брегова ерозия и свлачищни процеси.


V.3.5. Вкислени, засолени почви и контрол
По почвен мониторинг ІІ – ниво „Вкисляване” от националната мрежа за почвен мониторинг към ИАОС на територията на общината няма определен пункт. Няма информация за вкислени почви на територията на общината.

По почвен мониторинг ІІ – ниво „Засоляване” от националната мрежа за почвен мониторинг към ИАОС на територията на община Гулянци са определени 3 пункта в землищата на с. Брест, с. Загражден и с. Дъбован, от които се извършва пробонабиране всяка година на почви и почвени води от близкия дренажен канал до всеки пункт.

Базовите оценки на почвени реакции за трите пункта са съответно: с. Брест – от слабо алкална до алкална, с. Загражден – от алкална до силно алкална, с. Дъбован – от алкална до алкална. Базовите оценки по разновидност на степента на засоляване за трите пункта е съответно: с. Брест от незасолена до слабо засолена, с. Загражден от незасолена до слабо засолена, с. Дъбован – незасолена. От резултатите от почвеното изпитване се потвърждава, че няма значителна промяна спрямо базовите показатели.
V.3.6. Свлачища
Свлачищата представляват придвижване на големи земни маси, поради нарушаване на устоичивоста им.. На територията на Община Гулянци са регистрирани 57 свлачища. От които две в с. Долни Вит, десет в с.Искър, едно в с. Крета, три в с. Ленково, седемнадесет в с. Милковица и двадесет и четири в с. Сомовит. Тридесет и девет от свлачищата в Общината са периодично активни, четиринадесет са потенциални и четири стабилизирани.
ИЗВОДИ:
(1) Преобладаващите почвени типове са - карбонатни черноземи, типични черноземи, алувиално ливадните, които имат голямо селскостопанско значение;

(2) Налице е сравнително добра степен на мелиорирани територии от обработваема земя;(3) Не са регистрирани замърсявания на почвите с тежки метали;

(4) Не са регистрирани замърсявания на почвите с пестициди в наднормени концентрации;

(5) Наличие на участъци потенциално застрашени от ерозионни процеси и свлачища.
V.4. ОТПАДЪЦИ
Шест общини (Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Гулянци, Искър и Пордим) внесоха за кандидатстване за финансиране проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”..

През 2012 год. по проектът беше одобрен и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С009/29.11.2012 год. на стойност 27 795 953, 90 лв. с ОПОС.

На 30.10.2013 год. беше даден официален старт по изграждането на новата регионална система за отпадъци. Проектът предвижда изграждане на Регионален център за управление на отпадъци – Регион Плевен, включващ ново регионално депо за неопасни

отпадъци – 1-ва клетка, инсталация за сепариране, съоръжение за компостиране и център за предаване на отпадъци, спомагателни сгради и съоръжения, площадкова инфраструктура, с обща площ 201,418 дка. Периода на експлоатация на първата клетка е 14 години – от 2015 г. до 2028 г. В началото на 2015 година се очаква обектът да бъде въведен в експлоатация.

Като втори етап от разширение на регионалната система са предвижда изграждане на:

- Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) – от инфилтрат от клетката на депото и отпадъчна вода от съоръжението за компостиране и от измиване на пода на сепариращата инсталация. Предвижда се ЛПСОВ да бъде изградена в периода 2016 – 2017 г., финансирането и ще се извърши с реинвестиции, средствата за които ще се възстановят от системата чрез такса битови отпадъци;

- Център за рециклиране на строителните отпадъци и клетка за депониране на строителни отпадъци. Предвижда се да се изградят в периода 2017 – 2020 г., финансирането ще се извърши от частен инвеститор и/или публично частно партньорство;

Въпросите, касаещи отпадъците ще са подробно разгледани в предстоящата актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците.


V.5. ШУМ
Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ-Плевен контролира промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на граничните стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в най-близките места за въздействие.

Задължение за провеждане на собствен мониторинг на шум в околната среда и представяне на резултатите от тях, имат единствено предприятията с издадени комплексни разрешителни по смисъла на Закона за опазване на околната среда. На територията на община Гулянци, няма обекти с издадени комплексни разрешителни, както и промишлени източници с дейности, създаващи риск от наднормени нива на шум в околната среда.

Шумовото замърсяване в населените места е не по-маловажен проблем от останалите замърсители. На територията на общината зависимостта е правопропорционална – по-голямо селище, по-голямо шумово натоварване.

Като основен фактор, влияещ негативно върху замърсяването с шум се смята интензивния транспорт, преминаващ през населените места.

Проблем от екологична гледна точка, в т.ч. и шумово замърсяване, създава преминаването на пътната мрежа през населените места. Във всички населени места на общината главната улица е част от нея.

Няма данни за превишени норми на шум в общината. За намаляване на шумовото въздействие по протежение на главните пътни артерии, минаващи през населените места, влияние оказва подходящото озеленяване. Шумът намалява и при наличието на гладки асфалтови и асфолто-бетонни настилки.ИЗВОДИ:
(1) На територията на община Гулянци няма обекти с издадени комплексни разрешителни, както и промишлени източници с дейности, създаващи риск от наднормени нива на шум в околната среда;

(2) На територията на община Гулянци основен причинител на шума е транспортът осбено по главните улици.


V.6. РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА И ВЛИЯНИЕ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
На територията на града радиационната обстановка се следи от оперативен дежурен при община Гулянци. Три пъти дневно с рентгенометър-радиометър РР-51М се измерва бета и гама лъчение, отчитани в Р/час. Радиационния гама - фон е в границите на характерните за страната фонови стойности. Въпреки липсата на пряка опасност, общината има готовност за реагиране при необходимост съгласно разпоредбите.

V.7. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ЛАНДШАФТНО ЗАЛЕСЯВАНЕ
В зависимост от функционалното си предназначение зелените площи се разделят на:

 • Зелени площи за широко обществено ползване – в тях достъпът е свободен и неограничен. Такива са всички зелени площи, които могат да се ползват, без да се ограничава времето и без да се заплаща. Това са паркове, градини и уличното озеленяване.

 • Зелени площи за ограничено обществено ползване – това са всички зелени площи, разположени върху терените на жилищни, вилни, обществени и производствени, курортни и спортни сгради и комплекси;

 • Зелени площи със специално предназначение – те изпълняват по-ограничена функция. Тук се включват растителнозащитни изолационни ивици, насаждения около водни площи, зелени площи с учебни цели и гробищни паркове.

Значението на изкуствените насаждения, създадени в и около града може да бъде разгледано в няколко направления:

 • Санитарно – хигиенно;

 • Естетическо;

 • Противопожарно;

 • Мелиоративно;

 • Рекреационно

Зелените площи в общината се отнасят най-вече към площите, предназначени за широко обществено ползване. Те са съсредоточени в ЦГЧ на гр. Гулянци и около площадите и главните улици на населените места в общината. Общата площ на зелените площи в общината са 474 дка. С реализирането на проект „Благоустройство на площадите на селата Милковица, Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково и Ленково”, бяха реахабилитирани зелените площи на горепосочените населени места.

Зелените площи предназначени за широко обществено значение в общината са залесени с широколистни и иглолистни видове. От храстовата растителност са застъпени сабината, котонеастър, лигуструм, лоницера, насаждения от различни сортове рози и др. Тези места са незаменимо място за отдих, укрепват здравето и възстановяват силите на хората. Те в значителна степен очистват въздуха от прах и частично поглъщат вредните за човека газове. Под влияние на дървесно-храстовата растителност въздухът се обогатява с леки йони, оказващи благоприятно влияние върху човешкия организъм. Нужна е рехабилитация на някои от обществените зелени площи. Озеленяването влияе на температурата, относителната влажност, скоростта на движение на въздуха; върху подобряване на химичния състав на въздуха, намаляване на праха в него, както и на намаляването на шума в градската среда.


ИЗВОДИ:

(1) Необходимо е да се рехабилитират обществени зелени площи в Общината;

(2) Необходимо е да се обогатят със зеленина, зелените площи в рамките на града и в населените места в общината.
V.8. ЛАНДШАФТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, ЗАЩИТЕНИ РАСТЕНИЯ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

V.8.1 Ландшафтна характеристика

Районът на Община Гулянци попада в Ландшафтната зона на Дунавската равнина, респективно в Ландшафтната област на средна Дунавска равнина. Ландшафтната структура е заета от аграрни ландшафти на оборотните култури, аграрни ландшафти на трайните насаждения и ливадни ландшафти. Горските ландшафти са много ограничени, около поречията на реките. Има и малко скални ландшафтни структури.


V.8.2 Защитени територии
Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Съхраняването на природата в защитените територии, има предимство пред другите дейности. На територията на общината са обявени следните защитени територии:

 • Защитена местност „Червения бряг”- находище на обикновен сладник в землището на с. Долни Вит. Обявена със Заповед № 1187/19.04.76 г. на МГОПС, ДВ бр.44/1976 г., прекатегоризирана със Заповед № РД – 703/10.06.2003 г. на МОСВ, ДВ бр. 60/2003 г.

 • Защитена местност „Катината” - находище на ракитица в землище на с. Загражден. Обявена със Заповед № 468/ 30.12.1977г. на КОПС, ДВ бр. 6/1978г., прекатегоризирана със Заповед РД-721/10.06.2003г. на МОСВ, ДВ бр. 60/2003г. Заповед № РД-932/10.12.2013г. на МОСВ, ДВ, бр.6/21.01.2014г.(за актуализация на площа)

 • Защитена местност „Генджов орман” – вековна дъбова гора до старото корито но р. Искър. Обявена със Заповед № 2808/10.10.62 г. на ГУГ, прекатегоризирана със Заповед РД-708/10.06.2003 г. на МОСВ бр. 60/2003г. Заповед № РД -284/09.04.2014г. на МОСВ, ДВ бр. 47/06.06.2014г.( за актуализация на площа) Това е единствената в района естествена гора от летен дъб. Дърветата са на възраст около 200 години със среден диаметър на ствола на 1,2 м. Някои екземпляри достигат възраст около 500 години. Жълъдите от тази гора се използват за производство на семенищни фиданки от летен дъб.


V.8.3 Вековни дървета


 • Единично дърво обикновен орех, землище гр. Гулянци, обявено със Заповед № 441/07.08.1978 г. на КОПС

 • Шест броя летен дъб, местност „Орманя”, землище с. Крета, обявено със Заповед № 1571/ 20.05.1976 г. на МГОПС

 • Единично дърво полски бряст, край шосето, землище с. Крета, обявено със Заповед № 1571/20.05.1976 г. на МГОПС

 • Единично дърво летен дъб, местност „Орманя”, землище с. Крета, обявено със Заповед № 1571/20.05.1976 г.на МГОПС

 • Единично дърво летен дъб, землище с. Милковица, обявено с Постановление № 1395/27.03.1950 г. на ГУГ


V.8.4 Защитени зони – НАТУРА 2000
Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най - ценните и застрашени видове и местобитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биолагичното разнообразие. Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива на птиците) и Директива 94/43/ЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива на хабитатите). Двете директиви са отразени в българското законодателство, чрез Закона за Биологичното разнообразие(ЗБР)

Защитени зони от Натура 2000 на територията на Община Гулянци


Koд на защитена зона

Име на защитена зона

Тип на защитена зона

BG0000335

Карабоаз

Защитена зона по директивата за местообитанията

BG0000181

Река Вит

Защитена зона по директивата за местообитанията

BG0000613

Река Искър

Защитена зона по директивата за местообитанията


Защитена зона Карабоаз

Цели за опазване:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетните природни местообитания и местообитания на видовете, както и на популациите на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.Защитена зона река Вит

Цели за опазване:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.


Защитена зона река Искър

Цели за опазване:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетните природни местообитания и местообитания на видовете, както и на популациите на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


V.8.5 Защитени растения

На територията на община Гулянци се намират следните защитени растения:

Четирилистно разковниче (Marsilea quadrifolia) от Сем. Разковничеви (Marsileaceae), вид Папратовидни (Polypodiophyta); Плаваща лейка (Salvinia natans) от Сем. Лейкови (Salviniaceae), вид Папратовидни (Polypodiophyta); Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii ) от Сем. Кокичеви , вид Покритосеменни (Magnoliopnyta); Пясъчна метличина (Centaurea arenaria) от Сем. Сложноцветни, вид Покритосеменни (Magnoliopnyta); Лъскаволистна млечка (Euphorbia lucida) от Сем. Млечкови (Euphorbiaceae), вид Покритосеменни; Гол сладник (Glicyrrhiza glabra) от Сем. Бобови (Fabaceae), вид Покритосеменни; Щитолистна какичка (Nymphoides peltata) от Сем. Воднодетелинови (Menyanthaceae), вид Покритосеменни.

V.8.6 Биоразнообразие
Околната среда в община Гулянци се отличава с естествено разнообразие и силна изразена съхраненост на природните дадености. На територията на общината, флората и фауната е представена с богато разнообразие.

Флората на територията на община Гулянци е представена от дървесна и храстовидна растителност, пасища и ливади. Сред горската растителност преобладават предимно акация, топола и сребролистна липа.

Животинският свят в рамките на общината е типичен за този край на България. Негови представители са зайци, лисици, чакали, диви прасета, катерица, златка, белка, сърни, пор, язовец, полевка, врана, фазан, пъдпъдък, яребици, гугутка, врабец, ластовица, патици, влечуги, насекоми и др. Често в границите на общината гнездят белия щъркел, лебеди и др. През последните години се е увеличила популацията на лисици и чакали. Във водните басейни се срещат: клен, шаран, каракуда, щука, сом, кротушка, мряна, платика и др.
V.8.6.1 Видове животни, обект на ловен туризъм
На територията на общината са разпространени следните видове, обект на ловен туризъм:


Каталог: uploaded
uploaded -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded -> Здравната каса забавя парите за болници, аптеки, пациенти
uploaded -> Автобиография Лична информация
uploaded -> Отчет на ип "Реал Финанс" ад към 31 декември 2009 г. А. Статут и предмет на дейност ип „Реал Финанс"
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> Москов се закани на директори на болници заради борчове и ктб
uploaded -> „Здравеопазване


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница