Бизнес план заДата10.04.2018
Размер250.44 Kb.
#66135
ТипБизнес-план
БИЗНЕС ПЛАН

ЗА
І. Данни за кандидата:


Име, презиме, фамилия
ЕГН
Адрес
Телефон
Електронна поща


ІІ. Общи данни за бизнеса

    1. Описание на бизнеса (бизнес идея, продукти/услуги, технология, оборудване, клиенти, конкуренция):

……………………………………………………………………………………………………


 1. Планирани работни места 1. Необходим капитал за реализацията на бизнеса в лева 1. Анализ на силните, слабите страни, възможностите и заплахите за бизнес идеята /според Вас/:
Важност

Силни страни

Важност

Слаби страни

Важност

Възможности

Важност

Заплахи

Отбележете със звездичка (**) особено важните силни и слаби страни, възможности и заплахи, а по маловажните с (*).

ІІІ. Източници на капитал за реализация на бизнес плана

 1. Финансиране

 1. Безвъзмездна финансова помощ /в лева/

  Размер
  Словом

 2. Собствено финансово участие /в лева/

  Размер
  Словом

 3. Собствено нефинансово участие /в лева/

Размер
Словом

Описание ...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
/Приложете съответните документи за собственост и оценката им. Посочените суми от т.ІІІ.1 - a, b и c прехвърлете в т. VIIІ.2 , съответно позиции 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4./

ІV. Маркетинг

 1. Маркетингово проучване на пазара
Продукт или услуга

Клиенти

Конкуренти

Моето конкурентно предимство

 1. Дистрибуция

 • Вашите продукти и/или услуги ще бъдат предлагани на територията на:

 Града/селото Общината Областта

 Региона Страната Чужбина • Как ще продавате Вашите продукти и/или услуги:

 В собствен магазин /помещение/ В магазин /помещение/ под наем

 Чрез собствена търговска мрежа Чрез друга търговската мрежа

 Чрез собствена дистрибуторска мрежа Чрез друга дистрибуторска мрежа

 Друг начин (моля опишете):

.............................………………………………………………………………………………...


 • Този метод на разпространение е избран поради следните причини

.............................………………………………………………………………………………...


ПЛАН ЗА МАРКЕТИНГ

Продукт

Цена

Дистрибуция

Промоция

Моят бизнесОсновни конкуренти


V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

 1. Правен статут на стартиращата фирма:

 ЕТ

 ЕООД


 ООД

 Друго (моля посочете) ................................................................... 1. Предвижда ли се сдружаване с търговски дружества с цел повишаване конкурентоспособността на пазара и кога:

.............................………………………………………………………………………………..

.............................……………………………………………………………………………….. 1. Данъчен режим:

.............................………………………………………………………………………………..

.............................……………………………………………………………………………….. 1. Регистрация по ДДС ДА , от ........ месец НЕ 
 1. Нормативни документи, касаещи дейността:

.............................………………………………………………………………………………..

.............................……………………………………………………………………………….. 1. Необходими лицензи и разрешителни за дейността, необходими средства в лева:

.............................………………………………………………………………………………..

.............................……………………………………………………………………………….. 1. Застраховки, необходими средства в лева:

.............................………………………………………………………………………………..

.............................……………………………………………………………………………….. 1. Други разходи, свързани с организацията на дейността на фирмата:

.............................………………………………………………………………………………..

.............................……………………………………………………………………………….. 1. Управление на бизнеса:

  • Управител:

 • Име и фамилия ………………………………………....……….……………..….

 • Образование …………………………………….…………………………......….

 • Друга квалификация ……………………………………………………..……….

  • Умения, опит и познания на кандидата за този вид бизнес:

.............................………………………………………………………………………………..

.............................………………………………………………………………………………..

.............................………………………………………………………………………………..


  • В случай на създаване на търговско дружество, посочете имената и ЕГН на всички съдружници, както и техния дял от общия капитал:

.............................………………………………………………………………………………..

.............................………………………………………………………………………………...............................………………………………………………………………………………..


 1. Персонал

Вид/категория

Образование/

Специалност

Брой

Необходими умения и опит

Месечно възнаграждение

Общо персонал

  • Предвиждано обучение или квалификация на персонала:

Вид на персонала

Предвиждано обучение/преквалификация

Дати на провеждане

Разходи в лв.

Всичко: 1. Предполагаема дата на стартиране на дейността …………………….……

VІ. РЕСУРСИ

 1. Земя и сгради:

 1. Съществуващи земя и сгради /Приложете съответните документи за собственост или договор за наем/:

Активи

Кв.м.

Предназначение на земята/сградите

Вид собственост

Стойност

 Собствени

 Под наем
 Собствени

 Под наем
Всичко:
/За всяка позиция добавете:

1. Адрес.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Подробно описание.................................................................................................................

....................................................................................................................................................../


 1. Необходими земя и сгради

Активи

Кв.м.

Предназначение на земята/сградите

Начин на придобиване

Стойност

 Закупуване

 Под наем
 Закупуване

 Под наем
Всичко:
/Сбора от сумите за съществуващи и необходими земя и сгради, собствени и закупени, прехвърлете в т. VIIІ 1.1/

 1. Планиран ремонт/ преустройство на сгради и помещения

Актив

кв.м.

Вид дейност

Стойност


 Ремонт

 Преустройство

 Ремонт

 Преустройство
Всичко:
/Приложете подробни количествено-стойностни сметки за планираните ремонтни дейности или преустройства, с детайлно посочени разходи за материали и труд./

 1. Разрешително за строеж

 налично (моля приложете съответните документи)

 няма


 предстои да бъде издадено в срок до …………………….

 1. Удостоверение за въвеждане в експлоатация

 налично (моля приложете съответните документи)

 няма


 предстои да бъде издадено в срок до …………………….


 1. Машини, оборудване, обзавеждане и транспортни средства:

 1. Налични машини, оборудване, обзавеждане и транспортни средства:

Наименование/ година на производство

Брой

Вид собственост

Стойност


 Собствени

 На лизинг

 Под наем

Всичко:
/При повече налични машини и оборудване се добавя допълнителен лист към бизнес плана по този пункт./


 1. Необходими машини, оборудване, обзавеждане и транспортни средства:

Актив

Брой

Вид

Стойност лв./бр.

Стойност лв. общо

Вид собственост


Нови

Втора употреба

 Закупуване

 На лизинг Под наем

Всичко:/При повече необходими машини и оборудване се добавя допълнителен лист към бизнес плана по този пункт. Сумите за съществуващи и необходими машини, обзавеждане, оборудване и транспортни средства – собствени, на лизинг или закупени, прехвърлете в т. VIIIІ 1.2., 1.3 и 1.4./


 1. Необходими суровини и материали:

 1. Първоначална доставка за стартиране на дейността - еднократно

Наименование/ Вид

Количество

Ед. цена лв.

Общо лв.

Откъде/ ДоставчикВсичко:/При повече необходими суровини и материали за стартиране на дейността се добавя допълнителен лист към бизнес плана по този пункт. Първоначалната доставка може да се финансира със средства от безвъзмездната помощ ./

 1. Средномесечни необходими суровини и материали за срока на действие на проекта

Наименование/ Вид

Количество

Ед. цена лв.

Общо лв.

Откъде/ ДоставчикВсичко:/При повече необходими суровини и материали се добавя допълнителен лист към бизнес плана по този пункт./

VІІ. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОГНОЗНИ ПРОДАЖБИ

 1. Описание на производствения процес/извършваните услуги:

.............................………………………………………………………………………………..


 1. Описание на използваната технология:

.............................………………………………………………………………………………..

 1. Себестойност на произведената продукция/услуги

Продукт:...............*

Наименование на разходите

Разходна норма

Единична стойност

Обща стойност

1. Преки разходи


1.1 Суровини и материали


1.2 Заплати на производствения персонал


1.3 ДОО, ДЗПО, ЗО на производствения персонал


1.4 Ел.енергия


1.5 Вода


1.6 Горива


1.7 Други преки разходи


2. Непреки разходи


2.1 Заплати за административния персонал


2.2 ДОО, ДЗПО, ЗО за административния персонал


2.3 Заплати за собствениците


2.4 ДОО, ДЗПО, ЗО за собствениците


2.5. Наеми


2.6 Командировки


2.7 Телефон, факс, поща


2.8 Административни (офис консумативи, промоция и реклама на дейността, обучения и преквалификация на персонала, консултантски услуги)


2.9 Ремонт/преустройство и поддръжка на помещения/сгради


2.10 Застраховки


2.11 Амортизация


2.12 Други непреки разходи


Общо разходи за единица продукт
*(Добавете горната таблица за всеки произвеждан продукт/услуга)

 1. Произведена продукция: - средномесечни стойности за срока на проекта:

  Продукт/услуга

  Средно количество производство на месец

  Цена на единица продукт по себестойност в лв.

  Обща стойност на вложените средства в лв.


  Всичко:
 2. Реализирана продукция: - средномесечни стойности за срока на проекта:

  Продукт/услуга

  Средно количество продажби на месец

  Продажна цена на единица продукт в лв.

  Приходи от продажби в лв.


  Всичко:
 3. Имате ли издадени писма за намерения, сключени предварителни договори или други договорености за дългосрочни продажби? Приложете копия на тези документи.

.............................…………………………………………………………….…………………..
VІІІ. Необходим капитал и структура на капитала за функциониране на бизнеса за 2 години

 1. Необходим капитал

Капитални инвестиции

Лева

1.1.

Земя и сгради
1.2.

Машини и оборудване
1.3.

Мебелировка и обзавеждане
1.4.

Транспортни средства
1.5.

Предоперативни и начални разходи*
1.6.

Междинен сбор:

Инвестиции в основен капитал
1.7.

Оборотен капитал*
1.8.

Общо необходим капитал:
*Забележка: т. 1.5. и 1.7. са разработени в детайли на следващата страница


 1. Структура на необходимия капитал

Източници на финансиране

Лева

2.1.

Безвъзмездна финансова помощ
2.2.

Собствен финансов принос
2.3.

Остойностен собствен нефинансов принос
2.4.

Начални собствени финансови средства
2.5.

Начален собствен нефинансов принос
2.6.

Реинвестирани собствени финансови средства
2.7.

Други привлечени средства
2.8.

Финансиране – общо:
Забележка: т. 1.8. трябва да бъде равна на т. 2.8.


 1. Амортизационни отчисленияЦена на придобива-

не в лв.

Годишна амортизаци-

онна норма %

Годишна

амортизация

лв.

Месечна

амортиза-

ция в лв.

3.1.

Сгради

3.2.

Машини и оборудване

3.3.

Офис оборудване и мебелировка

3.4.

Транспортни средства

3.5.

Обща сума: 1. Предоперативни и начални разходиВид на разхода

Стойност

лв.

4.1.

Разходи за създаване и регистрация на фирма
4.2.

Начални административни разходи
4.3.

Разходи по осигуряване на външно финансиране
4.4.

Разходи за придобиване на ноу-хау, документация
4.5.

Други разходи
4.6.

Всичко предоперативни и начални разходи: *
* Забележка: т. 4.6. трябва да бъде равна на т. 1.5.


 1. Изчисляване на нуждите от оборотен капитал

Необходими средства за:*

Лева

5.1.

Преки разходи:Суровини и материалиЗаплати и осигуровки на производствения персоналЕл. енергия, вода и гориваДруги преки разходи
5.2.

Непреки разходи:Заплата и осигуровки на административния персоналЗаплата и осигуровки на собственицитеНаемиКомандировкиТелефон, факс, пощаОфис консумативиПромоция и реклама на дейносттаОбучение и преквалификация на персоналаРемонт/преустройство и поддръжка на помещения/сградиКонсултантски услугиЗастраховкиДруги непреки разходи
5.3.

Финансови разходи:Изплащане на кредит (главница и лихви)Изплащане на лизинг (лихви)Други
5.4.

Необходим оборотен капитал общо: **
** Забележка: сумата от т. 5.4. трябва да бъде равна на сумата от т. 1.7.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница