Българска академия на наукитеДата03.12.2017
Размер60.79 Kb.
#35981

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ


П Р А В И Л Н И К

за устройството и дейността на Институт по органична химия с

Център по фитохимия при БАН


Мисия
Институтът по органична химия с център по фитохимия при БАН извършва фундаментални и приложни научни изследвания, обучение и експертна дейност в областта на органичната, металоорганичната и биоорганичната химия, развитие на експериментални синтетични, спектроскопски и изчислителни подходи, насочени към разработване на стратегии за дизайн и синтез на нови съединения и походи за изучаване на природни продукти. Със своята дейност Институтът по органична химия с център по фитохимия допринася за създаване и разпространение на нови знания в направление Нанонауки, нови материли и технологии, което е условие за устойчив растеж на икономиката на България и изграждането на общество базирано на знанието и иновациите, в съответствие с политиката и приоритетите на Европейския съюз.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 /1/ Този Правилник урежда устройството, дейността и управлението в Институт по органична химия с Център по фитохимия при Българска академия на науките.

/2/ Институтът по органична химия с Център по фитохимия е в състава на тематично направление Нанонауки, нови материали и технологии при БАН. Институтът е основан през 1960 г. и е постоянно научно звено на БАН като се реорганизира и закрива от Общото събрание на БАН.

/3/ Институтът е юридическо лице на бюджетна субсидия със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
ІІ. ДЕЙНОСТ
Чл. 2 Приоритети в дейността на Института са:


 • Създаване на нови материали за съвременните технологии и за фармацевтични приложения;

 • Изолиране и изучаване на природни съединения и биокатализатори;

 • Разработване и прилагане на експериментални, теоретични и спектрални методи за анализ и охарактеризиране на нови материали;

 • Иновационни разработки и технологичен трансфер към стартиращи фирми и малки и средни предприятия;

 • Обучение на специалисти.

Чл. 3 В рамките на своята дейност Институтът:

/1/ Извършва научни изследвания в областта на органичната химия, химията на природни органични вещества, изследват се механизмите и стереохимията на органични реакции, както и връзката между структура и реактивоспособност.

Основните синтетични изследвания са насочени към разработване на методи за получаване на нови многофункционални органични съединения и материали с приложение в областта на науките за живота и нанотехнологиите.

/2/ Разработва методи и технологии за създаване на функционални храни и хранителни добавки, насочени към подобряване на качеството на живот.

/3/ Извършва научни и приложни изследвания на нови биоматериали с приложение в медицината и фармацията, изследва механизми на биологично важни реакции.

/4/ Изучава състава и продуктите от преработката на твърди горива и биомаса. Разработва високоефективни порести адсорбенти и катализатори с приложение в екологията, фармацията и авангардните технологии.

/5/ Стопанисва и поддържа съвременна научна инфраструктура, осигуряваща научните изследвания и иновациите.

/6/ Осъществява сътрудничество с научноизследователски, учебни и други организации в страната и чужбина, членува в международни организации и участва в тяхната дейност.

/7/ Организира и участва във вътрешни и международни научни конгреси, конференции, сесии, симпозиуми, експедиции, експерименти и други научни мероприятия;

/8/ Популяризира чрез специализирани печатни издания, средствата за масова информация, организиране на изложби и други начини, собствените си научни постижения и постиженията на световната наука;

/9/ Извършва консултантска и експертна дейност.ІІІ. СТРУКТУРА
Чл.4 Структурата на Института включва:

/1/ Ръководни органи:  1. Общо събрание на учените

  2. Научен съвет

  3. Директор

/2/ Към Института са създадени 10 научноизследователски звена, както следва:

 • Органичен синтез и стереохимия

 • Структурен органичен анализ

 • Ядрен магнитен резонанс

 • Лаборатория по физична органична и изчислителна химия

 • Химия на природните вещества

 • Химия на липидите

 • Химия и биофизика на белтъци и ензими

 • Химия на твърдите горива

 • Органични реакции върху микропорести материали

 • Биологично активни вещества

Научноизследователските звена имат самостоятелност при провеждане на научните изследвания, отговарят материално за поверената им апаратура и имат пълна финансова автономност при изпълнение на проекти и договори.

/3/ Други обслужващи звена • Финансово-счетоводен отдел

 • Човешки ресурси

 • Канцелария

 • Домакинство, Механична и стъклодувна работилница и др.ІV. УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 5 Ръководни органи на Института са: Общото събрание на учените, Научният съвет и Директора.

Чл.6 /1/ Общото събрание на учените разглежда и взема решение по всички въпроси от неговата компетентност, съгласно чл.35 – 37 от Устава на БАН.

/2/ Научният съвет определя научната политика на Института, разглежда и взема решение по всички въпроси от неговата компетентност, съгласно чл.38 – 41 от Устава на БАН.

Чл.7 /1/ Директорът на Института се избира с конкурс от Управителния съвет на БАН за срок от четири години.

/2/ Директорът има права и задължения, съгласно чл.44 от Устава на БАН.

/3/ Директорът назначава зам.директорите и научния секретар на Института за срок от четири години след обсъждане и утвърждаване от Научния съвет на предложените от него кандидатури.

/4/ Заместник директор може да бъде доктор на науките или хабилитиран учен. Той замества Директора в негово отсъствие и може да ръководи определени направления от дейността на Института, възложени му с писмена заповед от Директора.

/5/ Научен секретар може да бъде доктор на науките или хабилитиран учен. Той подпомага Директора в планирането и отчитането на научната и учебната дейност и осъществява други функции, възложени му от Директора с писмена заповед.

/6/ Научните структурни звена се създават, преобразуват и закриват от Научния съвет, а всички останали звена от Директора на Института.

Чл.8 /1/ Като съвещателен орган на Директора по научните, организационните и административно-стопанските въпроси към Института може да формира Директорски съвет, който се състои от Директора, зам.директорите, научният секретар, завеждащите структурни звена и други служители, определени от Директора.


Чл.9 /1/ Планирането и отчитането на научно-изследователската дейност в Института се провежда по реда на чл.36 и чл.40 от Устава на БАН.

V. КАДРИ

Чл.10 /1/ Кадровият състав на Института включва назначените по трудов договор служители, съгласно утвърденото от Директора структурно щатно разписание и във връзка с действащите споразумения по колективния трудов договор в БАН.

/2/ Правата и задълженията на работниците и служителите в Института са регламентирани в длъжностни характеристики, които се утвърждават от Директора на Института.

/3/ Заповедите за назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите от Института се издават от Директора.VІ. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 11 Финансирането на научните изследвания разработвани в Института се извършва по реда на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Научни проекти се финансират на конкурсна основа чрез Фонд “Научни изследвания” към МОН, чрез конкурси финансирани по линия на вропейски оперативни и международни програми Въпросите по договарянето на научно-приложни задачи между Института и външни възложители се уреждат с Правилник, приет от ОС на БАН.

Чл.12 При осъществяването на финансовата дейност, Директорът се подпомага от гл.счетоводител, който има права и задължения, съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 13 Финансово-счетоводният отдел на Института е длъжен да изработва и предоставя на ръководството на Института ежемесечни отчети за приходите и разходите в институтския бюджет.

VІІ. ИМУЩЕСТВО, МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Чл.14 Институтът управлява и стопанисва предоставените му и придобити дълготрайни активи и материални запаси, съобразно тяхното предназначение и по реда на глава 7 от Устава на БАН.


Настоящият Правилник е приет от Общото събрание на учените в Институт по органична химия с Център по фитохимия през месец юни 2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСУ:/доц. д-р С. Филипов/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница