Body name библиотека global Matrix imports (достъп по име) … var m[N, N] := … end decl., proc … resource f final code imports node, Matrix end name var x: node node; if x … Matrix m[3,4] :=: … endДата15.04.2017
Размер239.04 Kb.
#19235
body name библиотека global Matrix

imports (достъп по име) … var m[N, N] := … end

decl., proc … resource f()

final code imports node, Matrix

end name var x: node.node; if x …

Matrix.m[3,4] :=: … end

 • Възможности за паралелизъм


- динамично генерирани процеси - дистанционен call

- семафори - rendezvous механизъм

- отлагане на съобщения - input (receive)

 1. разнообразие на средства за връщане на управлението

= оп като интерфейс между процеси (абстрактен)

= ресурсът като основна структура за разпределена обработка

= комуникацията между процеси чрез: общи пром., общи ор

input механизъм call, send на op

a) b) c) d)

call call send send

proc in proc in
end ni end ni
дистанционен rendezvous динамично асинхронен

(обикновен) call механизъм създ. процес обмен съобщения
Процеси създавани в run-time

 1. process name [(квалификатор …)] пр: resource mult()

тяло const N:=20; var a[N,N], b[N,N],

c[N,N] : real

end … process multiply( I:=1 to N, j:=1 to N)

var temp := 0.0

fa k:=1 to N temp +:=a[I,k]*b[k,j] af

c[I,j] := temp end

- недетерминираност, приключване. final … end end

II. Независима форма на процес: при известен брой

при изпълнение в и извън start-up код

op декл., proc, {send}

динамично генериране на паралелни процеси

procedure  call пр: resource f()

process  send var x:=0; op P1() {send}

proc  call send P1() #fork към P1

send proc P1()

пр: resource compressor x+:=3 end ….

op compress(..) op P2() {send}

body compressor() send P2() #fork към P2

proc compress() proc P2()

. end; end x+:=4;… end; endvar c:=cap compressor

c:= create compressor()

многократно генериранеsend c.compress(..) I на ресурса

send c.compress(..)… II ..N

 1. Генериране на процеси с:

co <команда> || … oc

call извикване (на процедура)

sned (proc)

:= потребителска ф-ия

пр: co p(3) || q() || a:= z(x,y) oc

пр: cnt := 0

co(I:=1 to N st a[I] != 0) p(I)  cnt++; write(cnt, I) oc

Асинхронно предаване на съобщения

нов процес (proc) {send} send in

op процедура {call}

опашка от съобщения send по-ниско ниво от

call семафори

receive име_op [квалификатор] (параметри)

пр: resource merge process merge

const EOS:= high(int) var v1, v2: int

op stream1(x:int), stream2(x:int) receive stream1(v1); receive stream2(v2)

process one do v1 < EOS or v2 < EOS 

… send stream1(y) if v1 <= v2 write(v1);

send stream1(EOS); end receive(stream1(v1)

process two [ ] v2 < v1  write(v2);

… send stream2(y) receive stream2(v2); fi

… send stream2(EOS);end od; write(EOS); end; end

клиент – сървър

пр: 1 1 1  N

resource cs1() resource cs2()

op request(..), results(..) op request(id:int,..), results[N](..)

process client process client (I:=1 to N)send request(..) send request(I,…)

end …process server receive result[I](..)

do true  … end

receive request(..) process server

send results(..) do true receive request(id,..)od; end; end … send results[id](..); od;end

1 x прибл.== от страна кл. x  x

resource cs3() resource cs4()

optype results_type:= (..) optypr results_type :=(..)

op request(results_cap:cap results_type,..) const N:= 20

const N:=20 op request(results_cap:cap results_type,..)

process client(I:=1 to N) process client(I:=1 to N)

op results: results_type op results: results_type

send request(results,..) може … send request(results,..)

receive results(..); …; end различни … receive(results(..) … end

process server resources proc request(results_cap,..)

do true var results_cap: (request в … send results_cap(..)

cap results_type spec на server) end; end

reseive request(results_cap,..)

send results_cap(..); od;endАналогия – семафори асинхронен обмен на съобщения

P(s); V(s)  send; receive

sem s op s(){send} 1. без параметри

P(s) receive s() 2. {send}

V(s) sned s( )

sem s:= израз op s(){send}; var e:=израз

fa I:=1 to e send s() af

пр: resource cs1() process p(I:=1 to N)

const N:= 20 опашка # некритична секция

op mutex() {send} от съобщения … # критична секция

send mutex() #инициализира receive mutex()

var x:=20 x:=x+1; send mutex()

# некритична секция

Семафори, съдържащи данни

семафор синхрон. + данни (параметри) безкраен буфер за съобщ.

пр: resource main() fa I:=1 to B send pool(I) af #подава В

op pool(index: int) #семафор + индекс #съобщ. в опашка, т.е

const B := 20 #буфери #буфер “I” е свободен

const N:=20 # процеси process p(I:= 1 to N)

var buffer[1 : B] :T #всеки буфер … receive pool(x) #заявка за буфер

#може да е и масив # + изчакване за достъп до буф.”x”

… send pool(x) #освобождава буф. x

не е нужен list на свободните буфери … end; end

Дистанционно обръщение към proc.

- синхронизация call proc

- нов процес (динамично) в опделен ресурс

I. Директно извикване чрез call end

пр: resource Stack

type results := enum(OK,OVERFLOW,.)

op push(item: int) returns r: result resource Stack_User()

op pop(res item: int) returns r: result import Stack

body Stack(Size : int) var x :Stack.result

var store[1:size]: int, top: int :=0 var S1,S2: cap Stack

proc push(item) returns r var y: int

if top < sizestore[++top]:=item S1:= create Stack(20)

r:=OK [ ] top = size r:= OVERFLOW S2:= create Stack(10)

fi; end … S1.push(4); S2.push(..)

proc pop(item) returns r .. if(x:=S1.pop(y) != OK…

. end; end Stack …. endпроблем с охрана на достъп от конфликти (при > 1 напр. push)- семафори

 1. Създаване на процеси чрез send/receive (предимства и недостатъци)

op p(val x:int, var y:int,res z:int) op p(x,y:int,r(y,z:int)

process q process q

call p(a,b,c)… end … send p(a,b)proc p(x,y,z) … receive r(b,c) … end

z:=…; … proc p(x,y); var z: int опашка

end z:=…; send r(y,z); end

 1. при много процеси: с call няма промяна (проблем с конфликти)

със send: op p(x,y:int;rcap: cap(y,z:int)) receive r(b,c)

process q(I:=1 to …) end

proc p(x,y,rcap)op r(y,z: int) # отделни опашки …. z:= …

send p(a,b,r) send rcap(y,z) ; end

Завършване на proc

- return send - reply call

call send
1 пр: resource f() пр: resource conversation()

proc op fo(x: int) returns y:int op server(n:int) returns

2 process p c:cap(s:string[10])

3 … z:=fo(10);… process client(I:=1 to…)

3 end var t[20]: string[10]

proc fo(x) returns y …var c:cap(s:string[10])

y:= x* 8 c:= server(20)

reply 1.създава

y:=0; end; end 2.предава брой редове

3.получава указател

към опашка

client server fa I:=1 to 20 send c(t[I]) af

end

създава proc server(n) returns c

reply op line(s: string[10]); c:= line;reply

fa I := 1 to n  var s: string[10]

receive line(s); …

af ; end; end

 1. forward op(параметри,..) p() f() g()

= с еднаква сигнатура

= връщана стойност от последния

= повторен forward- както send

пр: op f(x:int) returns z:int proc f(x) returns z

op g(y:int) returns z:int forward g(2 * x)

process p # променя се “x”

var a:= f(1); write(a) end

end proc g(y) returns z

пр: client диспечер сървъри z :=y+10; end
Rendezvous механизъм (разширен)

 1. няма нов процес;

 2. синхронност;

 3. call op…  input, receive in{op(параметри)[returns име]

 4. блокировка на процес; [st израз_за_синхрон.][by израз_за_

 5. използване на парам. при избора диспечер.] блок [ ]…} ni

 6. приключва при изпълнение на 1 блок

 7. [ ] else  блок  липсва блокировка както select/ accept в Ada

(но по-богат)

пр: resource main() process q

op f(x:int),g(n:real) returns v:real var z: int; …

process p1 in f(x)z+:=x[ ] g(n) returns

var y:int;… call f(y)… end v:= n*n-2.2 ; ni ;… end; end

process p2 (само 1 ако няма цикъл;

var w:real;… w:=g(3.8) … end ## недетерминиран ред##)

receive in

receive f(v1,v2) приблизително еквив. in f(p1,p2)v1:=p1; v2:=p2 ni

пр: process A process B call

… call foo(v) … receive foo(x) send

… end … end както rendezvous в CSP

пр: call call send

receive request(); receive release()

- различия receive  in 1. >1 op

2. резултат (двупосочност)

3. синхронизация и диспечеризация

 1. израз за синхронизация: in a(x) st x=3…[ ] b(y,z) st y>f(z) ni

пр: resource buffer in deposit(item) st count

op deposit(item: int) buf[rear]:= item…

op fetch() returns item: int [ ] fetch() returns item

body buffer(size:int) изчаква st count>0 item:=buf[front]…ni

var buf[0:size-1]:int od; end

var count:=0,front:=0,rear:=0

process worker; do true 

проблемът: читатели/писатели:

process RW_allocator

var nr:=0, nw:=0 call

do true in start_read() st nw=0nr++ call(send)

[ ] end_read()nr—[ ] start_write() st nr=0 and nw=0nw++ предимство

[ ] end_write()  nw--; ni; od; end на читатели (ако са много,

може винаги nr!=0)

- израз за диспечеризация пр: in a(x) by x .. ni

= проверява: стойност и най-старо.

= трудна реализация

пр: диспечер заявки: do truein request(usage_time) by usage_time…
Обядващите философи

I централизирано решение P5 P1

resource main() S

import Philosopher, Servant P4 P2

var n,t:int

# input No philosophers(n), sessions(t) P3

var s: cap Servant; s:=create Servant(n)

fa I:=1 to ncreate philosopher(s,I,t) af; end

resource Servant resource Philosopher

op getforks(id:int) import Servant

op relforks(id:int) body Philosopher(s:cap Servant; id,

body Servant(n:int) t: int)

process Server process Phil

var eating[1:n]:=([n] false) fa I:=1 to ts.getforks(id)

do true write(“Philosopher”,id,”is eating)

in getforks(id) st not eating[(id mod n)+1] s.relforks(id)

and not eating[((id-2)mod n)+1] write(“Phil.”,id,”is thinking”)

eating[id]:=true [ ] relforks(id) deadlock free: винаги 2 вилици

eating[id]:=false; ni; od; end; end проверка двамата съседи

 1. възможни конспирации

 2. възможни задръствания в общия сървър

II Разпределен алгоритъм P1 II заявки за

resource main() I S2 P2 вилици

import Philosopher, Servant I S1 S3

var n,t:int P5 P3

# input No philosophers(n),sessions(t) II S5 S4

var s[1:n]:cap Servant P4

fa I:=1 to ns[I]:=create Servant(I) af

fa I:=1 to n-1create Philosopher(s[I],s[I+1],I,t) af # за избягване deadlock-

create Philosopher(s[1],s[n],n,t) #асиметрично свързване, т.е. разкъсва се

end #кръговата заявка (ляв ---- десен)

resource Philosopher resource Servant

import Servant left right op getfork(), relfork()

body Philosopher(l,r: cap Servant;id,t: int) body Servant( id: int)

process Phil process Server

fa I:=1 to tl.getfork(); r.getfork() do true 

write(“Phil.”, id,”is eating) receive getfork();receive relfork()

l.relfork(); r.relfork() od; end; end вилицата се дава

write(“Phil.”,id,”is thinking”) само на един по реда на

af; end; end заявкитеизкл. глад
III. Децентрализирано решение P2

- всеки S взаимодейства със съседите S2 1 P3

- всяка вилица е в един от двата съседни Si P1 S1 S3

- яде се когато Si има 2 вилици 1

- в началото: = всеки Si има указатели 2 S5 S4

към съседите (чрез op, a не чрез иниц.) 0 1

= асиметрично инициализиране на вилиците P5 P4

- resource Philosopher не е нужно да се идентиф. при

getforks(), relforks() (идентично с I) вилици

 1. инициализацията с вилици в main()

op forks(haveL, dirtyL,haveR,dirtyR : bool) различни за S1,Sn, S2..S(n-1)

 1. Servent обслужва заяки на getforks(), relforks()

конспирацията се избягва – всеки Si освобождава по 2 използвани вилици.

 1. Servent комуникира със съседите:

op needL() {send} #съсед иска

op needR() {send}

op passL() {send} #получил # информира {send} съседните

op passR() {send} # Servers какво притежава и иска

- resource Servant #Връща всички “dirty”

# Ако всичко е наред:proc getforks() от Phil. send eat()

send hungry() dirtyL:= true; dirtyR:= true

receive eat() от Phil. receive relforks()

end #раздава вилици на желаещите

process Server # in needR()… send r.passL()

receive links(l,r) #иниц. … ni добро решение при

receive forks(..) od; end размножаване на

do true in hungry() # заявява вилици files(database consist.)
Occam и транспютера
CSP процеси, комуникация: point to point

небуферирана

- синхронен обмен канал, link

- независимост от тактова честота вътрешни външни

- паралелен обмен (програмни) (физически)

 1. база за протоколи

Транспютри на INMOS (T414) (T800)

УБ 32 битов микропр. FPU 32

Timer управление на УБ 32 битов пр.

2К RAM links 4K RAM управление

link_1 Timer на links

interfaces … link_1

32 bus link_4 interfaces …

10 MIPS 32 bit bus link_4

1.5. MFLOPS

канали:


linkYout linkYin

linkXin linkXout

Транспютерни структури

1 6 6

М 1 5 2 2 2 n

T

mux mux T

buffer Process buffer

диспечер

master

Process T
заявки резулт. данни

Process БД управление

Process

БД

.


Програмен модел

31 0 инструкции load const, add const

A - общ формат load local, store local

B - малък брой load local pointer

C стек load nonlocal, store …

WS пр: add коп данни jump, call

PC 7 0 prefix, negative prefix

OP коп (произволно дълъг оп.)

operate

OP


 1. независимост от дължината на думата prefix

 2. instruction prefetch pointer

пр: occam израз

x := (v+w) – (y + #24)

инструкции на ниско ниво: load nonlocal y (от А)

load local v prefix 2

load local w add constant 4 (в А)

operate add operate subtract

load local y_pointer (в А) store local x 9 bytes

Паралелизми

- микро кодируем диспечер пр: PAR

- активни процеси изпълняващи P

чакащи Q

- неактивни процеси: input R

output S

временно бл. front WS памет

back P

Q

R

WS S

PC

“start process”, “end process”

Комуникации

 1. канали - синхронизация

 2. input message”, ouput message”

вътрешни канали:

А P се изпълнява WS на P

A брояч канал канал

B канал empty p

C *канал

B външни канали (link диспечеризира)

P link x link y Q

брой брой

канал канал

* *
WS на P link x link y WS за Q

P Q

*message *message

брой брой
Алтернативи:

enable channel” “enable timer”

disable channel” “disable timer”

alternative wait”Протокол на обмен:
1 1 данни 8 0 преразпределение в списъка на процеси

1 0 потвържде ние става само след предаване фиксирания

в “брой” брой байтове.


 1. Паралелно програмиране – теоретични модели

 2. Паралелни изчисления банкова аналогия


синхронни асинхронни Sum(ti) за I(1:N)

1. Векторни 4.MIMD

2. SIMD 5. редукционен модел

3. систолични П1 П2 … Пn

 1. тривиален паралелизъм t=Max(t1.. tn)

 2. балансиран паралелизъм

 3. степен на раздробяване синхр.

 4. необходимост от координация ас.

1. П1 етаж1 2. SIMD != SPMD (асинронност)

П2Пi етаж_n П1 П2 …. Пn

Sum(ti / n) за I(1:n)

opt: n =m (fine grained par) - първо разпределение

1980г. Carnegie Mellon Univ. - след това парал. изчисл.

 1. недостатъци: 1. балансиране

2. точност на съотв.

3. Ti=2(C) + Tmax

3. П1 … П1j ет._1 4.

… ет._2 Пn 1.взаимно изкл.

Пi1 … Пij ет._n добър за коорд.2.shared mem. r

large grain 3.размн. данни w

- t i/o min синхронизация: - бариерна

- проблем с натоварване и общи обр. - dataflow

- добър за масово обслужване - забавяне

5. demand driven dataflow (граф-редукционен)

пр: синхронен внос/износ с изчакване на оп. до поискване.

пр: X= (-B +/- SQRT(B*B – 4AC)) /2 *A

9/5 /

 • +/- - B
 • 2 A SQRT - * B


B

 • 4

 • A

C

Измерване на производителност

1. Закон на Grosh в менижмънта памет

2. Фон-Нойманова теснина data bus

3. Закон на Amdhal (IBM) instr.

S = T(1) / T(n) УБ

T(n) = T(1)б + (T(1)(1-б))N ИБ

S = 1 / (б+(1-б)/N) = N / (бN+(1-б)) 4. Закон на Gustafson-Barsis (1988)

пр: б = 0.67 (1-б) N

S =1/(0.67+(0.33/10)=1.42 T(1)= б+(1-б)N; T(N)=б+(1-б)=1;

б=0.004;N=1000; S ==250… S = N-(N-1)б

пр: N=10; б= 0.67; S=10-9*0.67 = 3.97

б = 0.004; S== 1000.!!!

6. Графични оценки на паралелизма

А. Граф: S B. Диаграма на Gantt (предназначение)

1 процесор S процесори

W1… Wn W1 t S

Stop … W1 W2 … Wn

Wn stop

stop S1=T(1)/T(5)=7/3=2.33

7. Гранични стойности пр: S2=N/(бN+(1-б))=

N/log2N <= S <= N =5/(0.28*5+0.72)=2.33 A

- различно натоварване; S3=N-(N-1)б= 3.86 G-B

- t комуникация (S==1/C(N)); всъщност: б=(1+4*0.33)/5= 0.467

- startup code; S2= 1.7 A; S3 = 3.13 G-B

8. Дефиниране на S (степен на ускоряване)

- степен на натоварване на проц. тривиален пар.

- T1/ T(N) T1 (серийна) S S=N <=45’

T(1) (на 1 процесор) S==1/C(N)

S > N възможно само при Т1 вместоТ(1) S==N/log2N

 1. (разделяй/владей)

1 2 10 N

пр: 1 1

1 0 0 1 1

2 0 3 2 3

1 0 1 0 0 1 1 0 1 1

0 0

4 5 6 7 4 5 6 7

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 8 0 0 1 1 8 1 0

 1. 1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 1. 1

2 3 2 #

6 7 4 5 4 3 #

8 # 6 5 #

S=8 / 4 =2 # # 7 S = 8/6 = 1.33

== S = N/ log2N = 2.33 8

- проблем на минимакса при паралелизмите: комуник. парал.

9. Други величини, свързани с производителността:

t t % използваемост 100 принос време

 1. отговор 1

n

1 2 проц. 10х10.. 1 2 3 N N заявки

Ui=Ci/(Ci+Ii) Пi=S(I)/I

производителност?
бързина на отговор решаване на ниска цена

обемни задачи
Разпаралеляване на серийни програми

- цикли 1. data dependence

- разклонения 2. реструкториране

3. разпределяне в парал. среда.

А. Формализация на data dependence (d.d)

a. S б T ако има S’ и Т’: - обръщат се към М; - S бf T (S’ пише,Т’ чете)

- S’ е преди T’; - S ба T (S’ чете,Т’ пише)

 1. М се обраб. само от S’ и Т’ - S бо Т (S’ пише,Т’пише)

индиректна зависимост: S0 б S1 б.. Sn б Т

б. задължителен порядък (execution order): Si O Sj; Si(i1,..in) O Sj(j1,..jk);

в. набор IN(Si) , OUT(Si);

пр: L1: DO I=1,5 - S1( i’,i’) O S2( i’’,i’’)

L2: DO J=1,4 ако i’

S1: A(I,J) = B(I,J) + C(I,J) (S1(1,1) O S2(1,1))

S2: B(I,J+1)=A(I,J)+B(I,J) - S2(i’’,j’’) O S1(i’,j’)

ENDDO; ENDDO ако i’’

(S2(2,3) O S1(3,1))

г. почти пълен анализ: ако S1 бf S2 то S1OS2 и OUT(S1) ^ IN(S2)!=0

ако S1 ба S2 то S1 O S2 и IN(S1) ^ OUT(S2) !=0

ако S1 бо S2 то S1 O S2 и OUT(S1) ^ OUT(S2) !=0

Б. Представяне на data dependency S1 S2

1.насочен граф: V = {S1,…Sn}

G(V,E) където: E = {gi,j = (Si, Sj)} S3

gi,j – дъги на зависимости

Завършена програма в OCCAM: паралелна сортировка

1. Алгоритъм: процес 1 процес 2

accept числа highest next highest next

5 2 8 4 7 7 4 4 4 7 4

7 8 7 7 2 2

8 2 2 7 5 5

8 5 5 7 8 7

8 8 8 8
или: 5 2 8 4 7 P0 P1 P2 P3 P4 87542

C0 C1 C2 C3 C4 C5

следователно: [100]INT

[101] CHAN OF INT pipe:

за ‘I’ процес: SEQ SEQ

pipe[I] ? next pipe[I+1] ! highest

IF highest := next

next <= highest

pipe[I+1] ! next

next > highest

за всички числа в “I” стъпало: всички стъпала в паралел:

INT highest: PAR I=0 FOR 100

SEQ input IS pipe[I]

pipe[I] ? highest output IS pipe[I+1]

SEQ j=0 FOR 99 -- може и while INT highest:

INT next: SEQ

SEQ input ? highest

pipe[I] ? next SEQ j=0 FOR 99

IF INT next:

next <= highest SEQ

pipe[I+1] ! next input ? next

next >= highest IF

SEQ next<=highest

pipe[I+1] ! highest output ! next

highest := next next> highest

pipe[I+1] ! highest SEQ

output!highest

highest:= next

обща програма: output ! highest

VAL numbers IS 100:

[numbers+1] CHAN OF INT pipe:

PAR

PAR I=0 FOR numbers output ! highest

input IS pipe[I]: SEQ I=0 FOR numbers

output IS pipe[I+1]: INT unsortnumber:

INT highest: SEQ

SEQ input ? unsortnumber

input ? highest pipe[0] ? unsortnumber

SEQ j=0 FOR numbers-1 SEQ I=0 FOR numbers

INT next: INT sortnumber:

SEQ SEQ

input ? next pipe[numbers] ? sortnumbers

IF output ! sortnumber

next <= highest

output ! next

next > highest

SEQ numbers + 2 процеса

output ! highest

highest := next

оптимизация:

PAR I = 0 FOR numbers

input IS pipe[I]: VAL alreary.sorted IS I:

ouput IS pipe[I+1]: SEQ j=0 FOR already.sorted

SEQ INT pass.on:

VAL still.unsorted IS numbers-1: SEQ

INT highest: input ? pass.on

SEQ output ! pass.on

input ? highest

SEQ j=0 FOR still.unsorted – 1

INT next:

SEQ

input ? next

IF

next <= highest

output ! next

next > highest

SEQ

output ! highest

highest := next

output ! highest

 1. проблем с приключване:

= спира се подаването блокира процес;

= общ сигнал за край необходима е глобална var

= подава се заключителна информация по канала.


Комуникация между тредове

А. С помощта на глобални променливи

деклариране: volatile int threadContoller;

иницииране: 1. във функция OnStartThread() – threadController = 1;

2. във функция OnStopThread() – threadController = 0;

проверка във ф-ия TreadProc()  while(threadController ==1)

// тредът е активен

Б. С помощта на дефинирани user_message

осигурява двупосочност на комуникациите тред ----главна програма.

 1. декларираме в .h файл: const WM_USERMSG = WM_USER + 100;

 2. в ThreadView.h: afx_msg LONG OnThreadended(WPARAM,LPARAM);

 3. свързваме със съобщението – вThreadView.cpp към картата на съобщенията AFX_MSG_MAP:

ON_MESSAGE( WM_TREADENDED, OnTreadEnded)

 1. изпращане на съобщ. от тред към гл. програма ( в ThreadProc()):

::PostMessage((HWND)param, WM_USERMSG,0,0);

 1. добавяме описание на нова ф-ия в гл. програма:

LONG CThreadView::OnTreadended( wParam, lParam) {…}

В. С помощта на събития (events object от MFC класа CEvent):

тези обекти са в състояние signaled (сигнализирани) или nonsignaled.

 1. създаваме такъв обект: CEvent threadStart; //обекта е несигнализиран

 2. threadStart.SetEvent(); // обекта е сигнализиран т.е свързаният с него тред може да започне.

 3. във ф-ия ThreadProc() дори при спрял тред

{ .. ::WaitForSingleObject(threadStart.m_hObject, INFINITE); …}

 1. периодично да пита за ново състояние на обекта (например спрян от гл. програма). Напр:

int result = ::WaitForSingleObject(threadEnd.m_hObject, 0);


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница