Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози. Раздел II. Организация на диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози Чстраница1/3
Дата02.02.2018
Размер268.69 Kb.
#53818
  1   2   3
НАРЕДБА № 5 ОТ 6 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ДИАГНОСТИКАТА, ПРОФИЛАКТИКАТА И КОНТРОЛА НА МЕСТНИТЕ ПАРАЗИТОЗИ

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г.

Раздел I.


Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
Раздел II.
Организация на диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

Чл. 2. Министерството на здравеопазването ръководи, контролира и координира дейностите по диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.

Чл. 3. При осъществяване на дейностите по чл. 2 Министерството на здравеопазването се подпомага от националния консултант по паразитология и експерти от Националния център по заразни и паразитни болести, които:

1. анализират паразитологичната обстановка в страната и предлагат противоепидемични и профилактични мерки;

2. разработват проекти на национални програми за профилактика, лечение и контрол на паразитните болести;

3. участват в разработването на нормативната база за профилактика и контрол на паразитозите;

4. осъществяват научно-методично ръководство на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) по диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.

Чл. 4. (1) Специализирани териториални органи за диагностика, профилактика и контрол на местните паразитози са РИОКОЗ.

(2) При осъществяване на функциите си органите по ал. 1:

1. анализират паразитологичната обстановка в региона, разработват, координират и контролират изпълнението на регионалните програми за профилактика и контрол на паразитните болести;

2. извършват лабораторна диагностика на паразитозите по епидемиологични, профилактични и клинични показания;

3. извършват паразитологични изследвания за чревни паразитози на децата от детските заведения и специализираните институции за предоставяне на социални услуги;

4. организират и извършват епидемиологични проучвания на местните паразитози в региона;

5. упражняват паразитологичен контрол на външната среда;

6. водят санитарно-паразитологични досиета на детските заведения и ендемичните за геохелминтози населени места в региона;

7. ръководят методично, консултират и контролират лечебните заведения по профилактиката, надзора и контрола на паразитните болести;

8. осъществяват съвместна дейност по контрола на паразитозите с регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ), районните ветеринарно-медицински служби (РВМС), обществените организации, органите на местното самоуправление и местната администрация.

(3) При оформянето на досиетата по ал. 2, т. 6 РИОКОЗ събира и съхранява информация относно здравно-хигиенната характеристика на детските заведения и ендемичните за геохелминтози населени места в региона, проведените паразитологични изследвания на хората и външната среда и получените резултати, организираните профилактични и здравно-промотивни мерки и сроковете за провеждането им.

Чл. 5. Медико-диагностичните лаборатории извършват профилактични паразитологични изследвания и изследвания по клинични показания.

Чл. 6. До 5-о число на всеки месец медико-диагностичните лаборатории предоставят информация на РИОКОЗ за броя на изследваните лица по видове паразитози, както и за диагностицираните видове паразити съгласно приложение № 1.

Чл. 7. До 15-о число на всеки месец РИОКОЗ изпращат в Министерството на здравеопазването обобщена информация за регистрираните паразитози в региона съгласно приложение № 1.

Чл. 8. Кабинетите по медицинска паразитология към лечебните заведения извършват специализирана консултативна медицинска помощ по проблемите на местните паразитози.

Чл. 9. Хоспитализацията и лечението на болни с паразитози се извършва в специализираните отделения по паразитни и тропически болести или отделения по вътрешни или детски болести към многопрофилните болници за активно лечение.

Чл. 10. Лицата с установени паразитни болести подлежат на регистрация, съобщаване и отчет съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62 от 2005 г.).

Чл. 11. Преболедувалите от местни паразитози подлежат на диспансерно наблюдение съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 106 от 2004 г.).
Раздел III.
Профилактика и контрол на контактните паразитози

Чл. 12. Медицинските специалисти в здравните кабинети в детските градини и училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги предприемат профилактични и контролни мерки спрямо контактните паразитози.

Чл. 13. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве осигуряват организацията на масовите профилактични изследвания в заведенията по чл. 12, материалите за пробонабиране и микроскопското изследване на пробите.

Чл. 14. Децата, постъпващи в детски заведения и след отсъствие от тях в продължение на повече от два месеца се приемат отново след представяне на отрицателен резултат от изследване за чревни хелминти и протозои.

Чл. 15. (1) При провеждане на профилактични изследвания за контактни паразитози медицинското лице, обслужващо заведенията по чл. 12:

1. взема материали за изследване и ги изпраща в РИОКОЗ;

2. уведомява общопрактикуващия лекар на опаразитеното лице, когато в заведението няма лекар;

3. след приключване на лечението изпраща в РИОКОЗ списък на лекуваните лица.

(2) Лечението на откритите опаразитени лица при профилактични изследвания или по епидемиологични показания се извършва, без да се отстраняват от колектива.

(3) След приключване лечението на лицата с контактни паразитози се извършват контролни изследвания на 10-ия и 20-ия ден.Чл. 16. За предотвратяване разпространението на местните паразитози в заведенията по чл. 12 по епидемиологични показания РИОКОЗ може да разпореди допълнителни профилактични и противоепидемични мероприятия.

Чл. 17. При установяване на опаразитеност в заведенията по чл. 12 РИОКОЗ извършва санитарно-паразитологично изследване на външната среда.

Чл. 18. За недопускане разпространението на контактни паразитози в заведенията по чл. 12 ръководството и служителите осигуряват спазването на задължителен санитарно-хигиенен режим.
Раздел IV.
Профилактика и контрол на геохелминтозите

Чл. 19. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и лечебните заведения:

1. предприемат мерки за намаляване на геохелминтозите - аскаридоза и трихоцефалоза, и за ликвидиране на огнищата в ендемични за тези паразитози населени места;

2. провеждат ежегодно репрезентативни изследвания по епидемиологични показания на не по-малко от 10 % от населението в ендемични за геохелминтози населени места за откриване на инвазираните лица и определяне на степента на ендемичност.

Чл. 20. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве прекратяват наблюдението на картотекираните за аскаридоза и трихоцефалоза населени места и огнища при липса на регистрирани опаразитени лица в три последователни години и отрицателни паразитологични резултати от изследванията на околната среда 5 последователни години.
Раздел V.
Профилактика и контрол на хелминтозоонозите

Чл. 21. (1) Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве съвместно с лечебните заведения провеждат профилактика, лечение и контрол на хелминтозоонозите - ехинококоза, трихинелоза и тениидози при хората, и вземат мерки за тяхното ограничаване.

(2) На национално ниво със заповед на министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите се създава Национална междуведомствена комисия за контрол на зоонозите.

(3) На регионално ниво със заповед на областния управител се създава регионална междуведомствена комисия за борба със зоонозите, в която участва и паразитолог от РИОКОЗ.

(4) Комисиите по ал. 2 и 3 анализират състоянието на хелминтозоонозите по хората и животните и предлагат конкретни мерки с цел ограничаване и намаляване разпространението им.Чл. 22. При получаване на информация за случай на ехинококоза регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве извършват епидемиологично проучване и в срок до 14 дни от получаване на бързото известие за случая попълват карта за епидемиологично проучване съгласно приложение № 2.

Чл. 23. Всяко тримесечие РИОКОЗ изпраща в Министерството на здравеопазването обобщена информация за регистрираните случаи на ехинококоза и попълнените карти с данните от епидемиологичните проучвания.

Чл. 24. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве съобщават на общопрактикуващите лекари активно откритите серопозитивни за хелминтозоонози лица с цел уточняване на диагнозата и провеждане на лечение.

Чл. 25. При възникване на епидемичен взрив от трихинелоза РИОКОЗ:

1. извършва епидемиологично проучване на съобщените случаи и попълва карта за епидемиологично проучване на случай с трихинелоза съгласно приложение № 3;

2. предприема противоепидемични мерки за ликвидиране на взрива;

3. регистрира всички лица, консумирали съмнително за трихинелоза месо, осигурява серологичното изследване и ги насочва към общопрактикуващия им лекар за уточняване на диагнозата;

4. уведомява органите на Държавния ветеринарно-санитарен контрол и съвместно извършват паразитологично изследване на съмнителното за инвазия с трихинелни ларви месо;

5. до един месец след приключване на епидемичния взрив изпраща в Министерството на здравеопазването кратък епидемиологичен анализ за причините за взрива и предприетите мерки за ликвидирането му, както и попълнените карти, съдържащи данни от епидемиологичното проучване на трихинелозен взрив съгласно приложение № 4.Чл. 26. При получаване на информация за случай на тениидози РИОКОЗ извършват епидемиологично проучване и в срок до 14 дни от получаване на бързото известие за случая попълват карта за епидемиологично проучване съгласно приложение № 5.

Чл. 27. В 14-дневен срок след получаване на съобщение от Държавния ветеринарно-санитарен контрол за открити цистицеркозни животни при кланичния месодобив РИОКОЗ извършва епидемиологични проучвания и паразитологични изследвания на всички лица, свързани с отглеждането на тези животни.

Чл. 28. На всяко тримесечие РИОКОЗ и РВМС обменят информация за откритите случаи в региона на тениидози по хората и цистицеркоза по животните.

Чл. 29. Всяко тримесечие РИОКОЗ изпраща в Министерството на здравеопазването обобщена информация за регистрираните случаи на тениидози и попълнените карти за епидемиологично проучване на случаи с тениаринхоза/тениоза.
Раздел VI.
Паразитологичен надзор и контрол на околната среда

Чл. 30. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве извършват контрол на околната среда с паразитологични изследвания на вода и утайки от пречиствателни станции, вода от напоителни системи с отпадъчни води, вода, предназначена за питейно-битови цели от питейни водоизточници, почва от зеленчукови градини, плодове и зеленчуци от търговската мрежа и пясък от детски площадки.

Чл. 31. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве извършват контрол на околната среда с паразитологични изследвания в заведенията по чл. 1.
Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 60, ал. 5 от Закона за здравето и отменя Наредба № 3 от 1997 г. за профилактиката, лечението и контрола на местните паразитози.


Приложение № 1 към чл. 6 и 7


Справка за местните паразитни заболявания, открити от РИОКОЗ/Паразитологична лаборатория към ЛЗ

 

РИОКОЗ (Паразитологична лаборатория) …................................

 

 Град ................................…

Месец: ................................…

година …................................ 

 

 Брой лица,

Енте-

Аскари-

Трихо-

Химе-

Тении-

Ламб-

Аме-

Крип-

Бласто-

Пневмо-

Лайш-

Мала-

Токсо-

Ехино-

Трихи-

Фас-

Други

изследвани чрез:

робио-

доза

цефа-

ноле-

дози

лиоза

биаза

тоспо-

цис-

цистоза

манио-

рия

плаз-

кокоза

нелоза

цио-

*

 

за

 

лоза

пидоза

**

 

 

ридио-

тоза

 

за

 

моза

 

 

лоза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за

 

 

(висце-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рална)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Макроскопска

 

диагностика

 

От тях положителни:

 

Перианален отпечатък

 

От тях положителни:

 

Фекалии - хелминти

 

и протозои

 

От тях положителни:

 

Културелно изследване

 

От тях положителни:

 

Фекалии - оцветяване

 

за чревни протозои

 

От тях положителни:

 

Кръвни и тъканни

 

материали

 

От тях положителни:

 

Урина

 

От тях положителни:

 

РПХА

 

От тях положителни:

 

ELISA

 

От тях положителни:

 

РИФ

 

От тях положителни:

 

Други имунологични

 

методи

 

От тях положителни:

 
 

 

(*)

Находките се описват по вид на открития паразит в забележка.

(**)

При откриване на T.solium се описва в забележка.
Забележка.

Таблицата се изпраща в РИОКОЗ от паразитологичните лаборатории към ЛЗ до 5-о число на следващия месец и от РИОКОЗ в МЗ до 15-о число на следващия месец.

 

 

Дата:

Изготвил: ......................................................…

 

(подпис, име, фамилия, длъжност)

 

 

Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница