Contacts: Merrell Tuck In Washington – tel. 202 473-9516 Tunde Buzetzky: In Hungary – tel 36-1-374-9524Дата28.02.2018
Размер72.61 Kb.
#59974

The World Bank

Europe and Central Asia Region
Contacts:

Merrell Tuck

In Washington – tel. 202 473-9516

Tunde Buzetzky:

In Hungary – tel 36-1-374-9524БЕДНОСТТА СРЕД РОМИТЕ ОСТАВА ОСНОВНА ПРЕЧКА ЗА ОБЩОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Световната банка призовава в свой доклад към политика на приобщаванe и участва в съвместно спонсориране на конференция на високо равнище
ВАШИНГТОН, 24 юни 2003 г. — Правителствата в Централна и Източна Европа трябва да се заемат активно със задълбочаващата се бедност сред най-уязвимото малцинство на континента - ромите, се казва в новия доклад на Световната банка “Ромите в разширяваща се Европа: разчупване на цикъла на бедността”. Ромите, които наброяват между 7 и 9 млн., са най-голямата и бързо разрастваща се малцинствена група.
Според президента на Световната банка Джеймс Д. Улфенсон, който е съ-организатор на конференция на високо равнище за ромите (или “циганите”) в Будапеща в края на месеца, “комплексният цикъл на бедността сред ромите е един от най-сериозните въпроси, които все още са на дневен ред за централно- и източноевропейските страни в подготовката им за членство в ЕС.”
Докладът ще бъде предоставен на участниците в конференцията “Ромите в разширяваща се Европа: предизвикателства за бъдещето” (30 юни – 1 юли). Световната банка спонсорира и организира това събитие съвместно с института “Отворено общество” на Джордж Сорос и Европейската комисия. Правителството на Унгария е домакин на конференцията, на която ще участват г-н Улфенсон, г-н Сорос и министър-председатели на няколко страни-кандидатки за членство в ЕС, министри, ромски политически лидери, неправителствени и международни организации.
Тази конференция би могла да представлява обрат за ромите,” добавя г-н Улфенсон. “Тези, които имат отношение към ромския въпрос, подхождат със съзнанието, че той не би трябвало да се разглежда само от гледна точка на човешките права и дискриминацията, а също така и като основен проблем от гледна точка на икономическата и социалната политика. Европа не трябва да оставя ромите след себе си.”
В подробният доклад на Банката се измерва нивото на бедността сред ромите в Централна и Източна Европа, чиито брой приблизително възлиза на 6 млн. души, и се предлагат редица оздравителни политически мерки, които обхващат различни сектори и имат за цел приобщаването на ромите. Страните, към които е насочено вниманието, са България, Унгария, Румъния и Словашката република; използвани са примери и от Чешката република, Македония, Сърбия и Черна гора и Испания.
Националните правителства играят съществена роля по отношение на благоденствието на ромите, не само за решаване на проблемите, свързани със социалната справедливост, но и за стимулиране на растеж и конкурентоспособност. В страните, където ромите са голяма и нарастваща част от населението в трудоспособна възраст, ако ромите останат в състояние на маргинализация, бедност и продължителна безработица, се застрашават икономическата стабилност и социалната сплотеност,” каза Анет Диксън, Директор на отдел “Човешко развитие” в Световната банка за Европа и Централна Азия, която ръководеше проучването.
Продължаваща бедност и след прехода
Според една от основните констатации в доклада, бедността сред ромите все още е изключително голяма, дори и в сравнително по-богатите страни, за които скоро ще бъдат членки на ЕС. Понякога равнищата на бедност сред ромите са повече от десет пъти по-високи, отколкото при не-ромското население. Например, анализираният набор от данни в доклада, показва че почти 80 % от ромите в България и Румъния живеят с по-малко от 4,30 щ.д. на ден.
Отдалечените и изолирани ромски общини, които са най-маргинализирани, са най-бедните, смятат авторите. Картината представена в доклада обхваща както ромите, които идва се препитават от сметищата на Белград, така и тези в претъпканите порутени къщи в Стара Любовна в Словакия и малко по-поносимите условия в градските ромски гета на Будапеща и София.
Ромите живеят в най- различни среди – от напълно интегрирани градове и села до отделени райони в покрайнините на големите градове и селища, отдалечени на няколко километра от най-близкия град, поради което не може да има универсално решение за подобряване на условията им на живот. ” обяснява Дина Ринголд, икономист в отдела на Световната банка за Европа и Централна Азия и водещ автор на доклада.
Изключването на ромите от работната сила е основен фактор, който води до затварянето на цикъла на бедността и до спада в жизнения им стандарт. Сериозната дълготрайна безработица се изразява в това, че много роми са без работа от началото на 90-те години. В Унгария, например, заетостта сред ромите в трудоспособна възраст е спаднала от около 80 % през 70-те години на 26 % в началото на 90-те. В съседна Словакия официалните данни за безработица до 100 % в ромските селища не са необичайни.
Ромите са сред най-губещите в прехода към пазарна икономика – те са често първите, които биват уволнени, а след това завръщането им на пазара на труда е постоянно възпрепятствано.” казва Улфенсон.
Образование: ромските деца изостават
Липсата на образование е пречка за ромите при намирането на работа и ограничава бъдещите им възможности за участие в обществото. Голяма част от ромите не продължават образованието си след основното. Показателен е примерът за разликата в образователното ниво в България, където за 2000 г. само с основно или по-ниско образование са 89 % от ромите в сравнение с 33 % от не-ромското население. Твърде малко са ромите в среднообразователни училища, а много от тези, които продължават обучението си, не го завършват. За всички страни, по-малко от 1 % от ромите следват някакво висше образование.
Особено пагубен проблем е тенденцията за неподходящо настаняване на ромски деца в училища за деца с психически и физически увреждания. Езиковата бариера, изолацията на ромските общности и изолацията в общите училища също са причина за изоставането на ромските деца. Те са изолирани или в училища само за роми, които са с недостатъчни ресурси и не отговарят на стандартите, или в отделни класни стаи в рамките на общите училища.
Изключително сериозни здравни проблеми
Много роми умират млади – средната продължителност на живота при тях е с около 15 години по-ниска, отколкото при другото население. Поради нездравословни жилищни условия, недостатъчен достъп до чиста вода и събиране на отпадъци много от ромите са с лошо здраве и податливи на заразни болести. Малките деца също са уязвими – в Чехия и Словакия смъртността сред ромските бебета е два пъти по-висока, отколкото сред не-ромските, според данните в доклада.
Трудно обаче се набира надеждна информация за здравословното състояние на ромите. Ето защо в доклада се подчертава необходимостта от добро наблюдение, особено по отношение на туберкулоза, хепатит и СПИН. Посочва се и неотложната нужда от по-добър достъп до здравни услуги за отдалечените ромски общности.
Призив за приобщаване
Според авторите на доклада има основания за надежда, въпреки поразителните размери на бедността сред ромите, ако бъдещата политика е насочена към приобщаване и даване на пълномощия на самите роми. Една малка, но увеличаваща се група опитни ромски лидери са в състояние да окажат влияние върху подходите в политиката. В Унгария например има роми, които са депутати в парламента и заемат висши длъжности в правителството.
От богатата гама проекти за ромските въпроси, инициирани от неправителствените организации и от правителствата, се открояват някои окуражаващи успешни постижения: проекти за наемане на ромски помощник-учители или здравни работници, чиято цел е да играят ролята на посредници между ромските общности и доставчиците на услуги, образователни програми, които подготвят децата за нормалните училища; и инициативи за социални фондове и малки схеми за безвъзмездна помощ в подкрепа на предприемачески дейности на ромите. При тези успешни дейности ромите участват в целия ход на процеса – от проектирането до изпълнението и оценката.
Според заключенията в доклада усилията за подобряване на развитието на ромите в пост-комунистическа Европа са откъслечни и трудно могат да се поддържат. Световната банка призовава към нов етап в усилията за борба с бедността, на който посочените постижения да се вплетат в общата политика, ударението да бъде върху намаляването на неравенството между роми и не-роми. В доклада се подчертава, че за успеха на този подход в работата за приобщаване обаче самите роми трябва да участват активно от начало до край.
Няма един единствен път напред, а няколко,” обяснява Улфенсон. “Това, което ни е нужно, е подход на няколко нива с партньорство между отделните страни, с участието на ромите и международните организации, централните и местните власти, НПО и общностите. Надяваме се, че конференцията на Световната банка в Будапеща ще бъде катализатор за нова епоха на активни действия, които ще направят живота на ромите по-добър – за тяхно добро и за доброто на всички в Европа.”
Следващата стъпка: Конференцията в Будапеща
Конференцията в Будапеща очертава нов поглед върху ромския въпрос, както и ново ниво на ангажираност от страна на Световната банка, националните правителства и другите партньорир както за издигане на ромския въпрос на предна позиция в дневния ред на Европа, така и за енергични действия, които да гарантират, че пред ромите няма да се затворят вратите на разширяващата се и благоденстваща Европа.
Докладът ще бъде раздаден на конференцията, която започва на 30 юни, както и на Форума на ромските жени на 29 юни, който ще се проведе на същото място. В центъра и на двете събития ще бъде приносът на ромските организации. Форумът на жените ще даде възможност на ромски жени лидери да обсъдят въпроси, които женската ромска общност определя като ключови за последните пет години в Централна и Източна Европа. За основната конференция са предвидени и обсъждания по възлови теми като образование, ролята на НПО и местните власти, заетост и здравеопазване.
Успоредно с конференцията ще се провежда и “борса”, на която НПО, донори и представители на организации, работещи по инициативи за ромите, ще имат възможност да представят своите дейности и да изградят мрежа за взаимодействие. В конференцията ще участват и млади ромски лидери, които играят все по-важна роля в политиката за развитие в своите страни. Други партньори, които оказват подкрепа за това събитие, са Програмата за Развитие на ООН, Банката за развитие на Съвета на Европа и правителствата на Финландия и Швеция.

Повече информация за конференцията за ромите можете да намерите на адрес: http://www.worldbank.org/romaconference
Повече информация за участието на Световната банка в решаването на ромските въпроси можете да намерите на адрес : http://www.worldbank.org/roma

Световната банка представя регионален доклад за ромите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница