Г. Следовател се прицели в министриДата26.10.2018
Размер151.47 Kb.
#100457


15.07.2008 г.

Следовател се прицели в министри
Велчев наредил проверка има ли данни за дело срещу членове на УС на пътния фонд
НЕВЕЛИН ГАНЧЕВ

Два часа вчера главният прокурор Борис Велчев и Александър Тодоров от Националната следствена служба (НСлС) обсъжда­ли темата има ли наруше­ния в пътния фонд и каква е ролята на трима министри.

Поводът - доклад на То­доров за корупционни практики във фонда. В пе­тък депутати от ДСБ съоб­щиха, че въпреки конста­тациите в него прокурату­рата отказала да разследва членовете на УС на фонда -министрите Пламен Оре-шарски, Асен Гагаузов, Петър Мутафчиев.

" Разговорът с г-н Велчев бе много коректен. Имам пълно доверие на главния прокурор и съм убеден, че ще бъдат предприети адек­ватни мерки. Просто тряб­ва да се изчакат резултати­те", заяви следовател То­доров.Главният прокурор и заместникът му Камен Ситнилски разпоредиха

да се изследва какви са въз­можностите за евентуално търсене на наказателна от­говорност от членовете на УС на фонда, съобщи То­доров. Засега нямало до­статъчно данни, но проку­рорът, който разследвал делото, "ще обследва и та­зи насока".

Именно по доклада на Тодоров през февруари по­чнало първото дело за да­лавери в пътния фонд. Той съдържал данни за извър­шени престъпления през 2005 г., още от времето на предшественика на Весе­лин Георгиев - Велико Же­лев, ексдиректор на аген­ция "Пътища".

По тези материали пър­во имало отказ от страна на прокурора Стефан Милев за образуване на досъдебно производство, но той бил отменен и през февруа­ри започнало разследване.Поводът за него била жалба на пенсиониран инженер с 11-годишен стаж в пътните строежи

В личен план с нея чрез ек­спертите по друго дело се запознал и Александър То­доров, който решил да ана­лизира фактите.

В жалбата на инженера се сочели нарушения при провеждане на открити конкурси за възлагане на малки обществени поръч­ки за строителни работи.

Твърдяло се, че свързани лица и фирми преоблада­ващо печелели поръчки за ремонт и рехабилитация на пътища в Шуменско и Вар­ненско. В сигнала се казва­ло още, че от фонда се из­плащали суми, надвишаващи в пъти средните пазар­ни стойности. Едни фир­ми получавали авансово до 50 процента от общата сума, а други чакали недо­пустимо дълго парите си. След като проучил фак­тите, следователят напи­салдоклад до директора на НСлС Бойко Найденов

Той разпоредил да се из­върши проверка. След то­ва зам.-директорът на следствието Свилен Турмаков наредил на Тодо­ров да предложи конкрет­ни действия.

Предложението му гла­сяло: да се образува досъдебно производство сре­щу виновни длъжностни лица. Визирах всички, които са вземали решения и са одобрявали тези об­ществени поръчки, обяс­нява Тодоров.

В предложението си той сочел данни за извършена безстопанственост, още­тила държавата в особено големи размери.

Апелативната прокура­тура за 2 дни извършила проверка, отменила отка­за на прокурора Милев и образувала досъдебно производство.

"Данните за нарушения по времето на Велико Же­лев поразително съвпа­дат със схемите от послед­ните 1-2 г.

Корупционната практи­ка е продължила и при не­говия наследник. Затова в сигнала си визирах перио­да 2005-2007 г.", казва сле­дователят.

Тодоров посочил вече и тримата министри, зам. транспортния министър и изпълнителния директор като членове на управи­телния съвет на фонда.

Следователят цитира Закона за пътищата: УС утвърждава разработки и проекти за изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища и контролира целесъо­бразното разходване на средствата.

Тодоров припомня, че вече има практика да се търси наказателна отго­ворност от членове на ко­лективни органи. Той да­ва пример с делата за "То­плофикация" и "Софий­ски имоти". И по двете ка­то обвиняеми са привлечени членовете на бордовете на скандалните дружества.Прокурор Стефан Милев: Одит не откри нарушения

Експертиза ще покаже има ли щети за бюджета, обяснява магистратът
ВАСИЛИЙ ДРУЖИНИН

- Прокурор Милев, как ще коментирате атаките на ДСБ по повод проверка­та в пътния фонд?

- Информацията, изнесе­на през последните дни, е ярък пример за това как работата на прокуратура­та по конкретни преписки и дела може да бъде мани­пулирана и интерпретира­на от външни лица, които не са се докоснади дори за момент до съответните ма­териали, и да бъде пречу­пена през призмата на съо­тветните политически ин­тереси.

- Кое е вярно и кое - не?

- От това, което чух и прочетох в медиите, е ве­рен само номерът на про­курорската преписка и фактът, че аз съм бил на­блюдаващ прокурор. Пър­во, никога не ми е било въз­лагано наказателно произ­водство или предварител­на проверка срещу цитира­ните трима министри.

- Как всъщност се разви­ха нещата?

- През август 2006 г. в Со­фийската градска прокуратура(СГП) беше депози­ран сигнал от главен редак­тор на един варненски вест­ник, в който се твърди, че имал информация за корупционна схема при възлагането на обществени поръчки от Областно път­но управление - Варна, към няколко фирми изпълни­тели, които печелили проекти за рехабилитация на 70-километров пътен участък.

По този сигнал СГП вед­нага с мое постановление възложи проверка на по­лицията.

Към октомври 2006 г. стана ясно, че тези обстоя­телства много трудно мо­гат да бъдат изяснени само чрез снемане на писмени обяснения и чрез прилага­не на съответните догово­ри. Същия месец разпоре­дих Държавната финансо­ва инспекция да

извърши мащабна проверка

на тези договори, които в крайна сметка са били одо­брени от централното ръко­водство на бившата агенция "Пътища" в София.

През януари 2007 г. полу­чихме подробен анализ на договорите за рехабилита­ция на няколко пътни учас­тъка в Североизточна Бъл­гария и на конкурсната про­цедура.

- Имаше ли нарушения?

- Не бяха констатирани никакви нарушения, липсва­ха и данни за ощетяване на бюджета. Затова отказах да образувам наказателно производство. Единствено­то, което беше констатира­но от този одит, беше, че много договори са били удължени откъм срока за тяхното из­пълнение с анекси. Самите договори обаче са имали та­кава клауза.

Всички договори са одо­брени от Милош Поцков, тогавашния изпълнителен директор.

В една от фирмите, спече­лила обществената поръч­ка, участие имаше съпруга­та на предишния изпълни­телен директор Велико Же­лев - Мая. Но при разпит в полицията той представил бракоразводно решение. Ако може да се говори за конфликт на интереси, това е единственият факт.

- Как се развиха нещата след това?

- Шест месеца по-късно инженер Михаил Христов сезира Софийската апела­тивна прокуратура (САЛ) с жалба срещу това постано­вление за отказ от февруари 2007 г. Апелативната проку­ратура отказва да разгледа жалбата, защото Христов по никакъв начин не е имал право да атакува постано­влението.

След още половин година, през февруари 2008 г., в САП постъпил доклад от следователя Александър Тодоров, който аз получих едва миналия петък. В него той настоява да се отмени отказът и да се образува на­казателно производство.

- Как се мотивира?

- В доклада се казва, че той лично разполагал с дан­ни за корупционни действия при възлагането на обще­ствени поръчки. В него оба­че изобщо не се сочи какви са тези корупционни дей­ствия.

Единствените му аргу­менти са срещу мотивите. След сигнала му САП ре­шава да разгледа жалбата на Михаил Христов, като се произнася и по до­клада и разпорежда образу­ването на наказателно производство срещу винов­ни длъжностни лица от агенция "Пътища" и Обла­стно пътно управление-Варна.

- За ремонт на кой път става въпрос?

- Това е обходен път Шу­мен - Девня - Провадия - Ай­тос. На съответните фирми са възлагани обществени поръчки за различни кило­метри. Експертизата ще бъ­де готова в средата на сеп­тември. Едва тогава ще знаем какви нарушения да

разследваме, кои длъж­ностни лица да разпитаме, от кого да търсим наказа­телна отговорност.

- Има ли вероятност раз­следването да ви доведе до тримата министри?

- През 2005 г., когато са се сключвали договорите, из­общо не е съществувал фонд"Републиканска път­на инфраструктура". Тога­ва е съществувала агенция "Пътища". Тя не е имала орган, в който да влизат тримата министри, и по ни­какъв начин - нито пряко, нито косвено, е възможно настоящото производство да се отнася до тях.- Ген. Атанасов изтъкна факта, че сте зет на зам,-шефа на Столичния об­щински съвет Мичо Райковски. Вярно ли е това?

- Абсолютно вярно е. Аз съм зет на г-н Райковски не защото той е функ­ционер на БСП, а защото дъщеря му е моя съпруга. Тук се спекулира с два съ­ществени факта. Първо, г-н Атанасов не се е осве­домил, че баща ми е дъл­гогодишен функционер на СДС, кмет на община в столицата няколко после­дователни мандата. И какво общо има това с де­лата, които аз водя като прокурор?

На второ място, към мо­мента, в който аз съм се произнасял по тази препи­ска, нито съм познавал бъдещата си съпруга, ни­то г-н Райковски. Може би трябва да се откажа чрез "Държавен вестник " от баща си и от тъста си.

Тодоров:

Няма политика в сигнала ми

Не участвам и няма да участвам в политически игри. Друг въпрос е, че все­ки политик може да се въз­ползва от тази ситуация.

Главният прокурор прие моите аргументи, че в слу­чая няма никаква конспи­рация. Просто изразих по­зицията си, че става въ­прос за накърнени големи обществени интереси. Ка­то общество и като държа­ва имаме интерес да се разследват тези коруп-ционни практики, заради които ни спират еврофондовете. Който е крал така безобразно, просто трябва да си понесе отговорност­та.

Това бяха моите мотиви да сезирам прокуратура­та. Разследване не озна­чава непременно повдига­не на обвинение и даване на съд.

В интерес и на самите министри, членове на УС на фонда, е да се изясни дали са виновни или не, за да не остава никакво съмнение. Трябва да се пречупи това разбиране, че щом някой е минис­тър, то той е недосегаем.


15.07.2008 г.

Поредно отлагане на електронния билет в София
Въвеждането на електронни карти за градския транспорт в София отново ще бъде отложено, съобщи Дарик радио вчера. Системата за електронно таксуване трябваше да влезе в сила от 1 юли. Това обаче ще стане най-вероятно от началото на септември. Абонаментните електронни карти ще бъдат за един, три или шест месеца, за една, две или за всички линии. Предвиждат се и карти, които ще се зареждат за 5 или 10 пътувания. Ползващите преференции, като пенси­онерите например или военноинвалидите, ще имат електронни карти, в чиято памет ще се записват личните данни, а от външната страна ще има сканирана снимка. За фалшив превозен документ глобата е 100 лв. Пред август или септември ще започне и издаването на талони за "синя зона" в центъра на столицата, стана ясно още вчера. За годишен абонамент цената ще е 70 лв. До края на месеца ще стане ясно и как ще се уреди въпросът с живеещите в райони на "синя зона". Те ще плащат по 6-7 лв. на месец.


15.07.2008 г.

Водата поскъпва средно с 13% от 1 август
Градовете с най-големи загуби са и с най-скъпата вода в България
Екип на "Сега"
С изключение на София, където водата поскъпна от 1 юни, в цялата страна предстои увеличение на цените й средно с 13% от 1 август 2008 г. Предложенията на отделните ВиК дружества ще се гледат днес от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Те варират от 2 до 23%, като най-голямо е предложеното поскъпване в Североизточна България, където водата се добива с помощта на помпи и поскъпването на тока е увеличило много разходите на ВиК фирмите.

Друга от главните причини за исканото увеличение е браншовото договаряне на заплатите от февруари тази година, което увеличи разходите за труд. В някои от ВиК дружествата предимно в по-малки населени места поскъпването се дължи изключително само на инфлацията от 2005 г., когато е било последното увеличение на цената досега.

Палмата на първенството по скъпа вода вече се държи не от Разград, а от Исперих, където 1 кубик вода с ДДС след 1 август ще струва 2.34 лв. В Разград тя ще струва вече 2.27 лв. И в двата града поскъпването е незначително като процент.

Повечето ВиК дружества, които предлагат увеличение на цените от 1 август, имат огромни загуби на вода от порядъка на 60-70%. Има и градове, в които загубите са още по-големи като например Добрич, където в земята потъва 78% от подадената в мрежата вода, и Перник и Габрово, където загубите са по 75%. Обикновено в градовете с големи загуби на вода тя е и най-скъпа като например Добрич, където цената й от 1 август 2008 г. ще е 1.99 лв. за 1 кубик.


ТОП 10

ЦЕНИ НА ВОДАТА В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ
(от 1 август 2008 г., цена за доставяне на 1 кубик вода, в лв. с ДДС)

Пловдив 0.92

Варна 1.25

Бургас 1.13

Русе 1.37

Стара Загора 1.93

Благоевград 1.34

Плевен 1.51

Велико Търново 1.41

Добрич 1.99


15.07.2008 г.
ЖИВЕЕЩИТЕ В СЪРЦЕТО НА СОФИЯ СЪЩО ЩЕ ПЛАЩАТ ЗА СПЕЦИАЛНИЯ ПАРКИНГ
70 лв. на година за “синя зона” в столицата
Винетка с чип сменя ЕГН на капаците на колите от септември
ЗДРАВКА АНДОНОВА

70 лв. годишно ще плащат живеещите в центъра столичани, за да паркират в "синя зона". Толкова ще струва винетката с чип, който ще съдържа личните данни на собственика на колата. Това съобщи вчера зам.-кметът по транспорт на София Велизар Стоилов. В момента столичани с адресна регистрация в сърцето на града паркират, без да плащат нито лев за "синя зона". За целта те поставят копие от лична карта и талон на таблата на колите си.

Издаването на специалния стикер ще започне през септември след публикация на "Монитор", която разказа как столичани са принудени да паркират с ЕГН на показ, за да не плащат "синя зона". Тогава Комисията за защита на личните данни заплаши столичното кметство с глоба до 100 000 лв., ако не промени неписаното правило.

"Стикерът вече е разработен и ще влезе за обсъждане в Столичния общински съвет след седмица. Винетката ще има чип, който да съдържа името на човека, адреса и номера на колата му, за да могат служителите на "Паркинги и гаражи" да разберат дали собственикът на този автомобил живее в "синя зона" в центъра, или не", съобщи пред "Монитор" зам.-кметът по транспорт на София Велизар Стоилов. Той подчерта, че точната цена на талона също подлежи на дискусия.

Нека хората си зачертават ЕГН от талоните, с които паркират, докато въведем стикерите, призоваха от "Московска" 33.

15.07.2008 г.ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО КИРЧО АТАНАСОВ:
ВЛАГАМЕ ПАРИ В РЕМОНТИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Национални програми в образованието, насочени към оптимизирането на училищна­та мрежа представи заместник-министърът на образованието и науката Кирчо Атана­сов на среща с общински съветници по въп­росите за въвеждането на делегираните бю­джети в училищата. Седем милиона от па­рите по програмата ще бъдат за подмяната на дъските, за училищните мебели, както и за оборудването на кабинетите по физика, химия и биология, които не са обновявани от години, каза Кирчо Атанасов. За преоборудването на тези кабинети предстои об­ществена поръчка. Също седем милиона ле­ва са предвидени по програмата за спорт в училище. С тези средства ще бъдат модер­низирани физкултурните салони и ще бъдат изградени спортни площадки с изкуствени настилки. На срещата присъства и заместник-кметът по образованието на София Йор­данка фандъкова.

Третият модул от програмата е "Създава­не на достъпна архитек­турна среда" и за него е предвиден 1 милион ле­ва, съобщи заместника-министърът на образо­ванието Кирчо Атана­сов.. С тези средства ще бъдат изградени до два месеца в държавни и общински училища рампи, адаптирани са­нитарни помещения и асансьори.

Общо 558 държавни и общински училища ще получат 8258 бели дъс­ки, а в 95 училища ще бъдат подменени 20 000 учебни маси и 40 000 стола по националната програма "Модерниза­ция на материалната ба­за в училище".

Националната прог­рама "Енергоефективно саниране на училищни сгради" е с бюджет 6,7 милиона лева и е за държавните училища в страната. В тях се пред­вижда подмяна на съ­ществуващата дограма с ПВЦ или алуминиева дограма или подобрява­не на

ЕФЕКТИВНОСТТА на отоплителните инсталации.

Заместник-министъ­рът на образованието представи и национал­ната програма "Оптими­зация на училищната мрежа". От нея 48 мили­она лева са предвидени за закриването на учи­лища, като 250 000 лева ще се дават за закрито или преобразувано учи­лище с над 44 ученици.

150 000 лева ще бъдат предоставяни за закри­то или преобразувано училище с от 21 до 44 ученици, а 80 000 лева -за закрито учебно заве­дение с до 20 ученици. Тези средства ще се да­ват на общините за под­дръжка на средищните училища-за организира­нето на занимални и транспорт за децата от закритите училища, по­сочи Атанасов.

Отделен модул по съ­щата програма предвиж­да 2 милиона лева за преобразуване на мре­жата от професионални училища. До 130 000 ле­ва ще се дават за зак­рито или преобразувано професионално училище. До 2 юли по предложе­ние на общините са зак­рити 253 училища в страната, а други около 53 малки училища са преоб­разувани в

СРЕДИЩНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Атанасов съобщи, че са купени около 210 ав­тобуса за средищните училища, които ще бъдат разпределени от общини­те. Тези автобуси са пре­димно за училищата от планинските райони и се предоставят по програма­та "По-пълно обхващане на децата и учениците".

Заместник-министър Атанасов съобщи, че по програмата за диферен­цирано заплащане са предвидени 44 милиона лева. От тях 39 милиона лева са за учителите, а 5 милиона лева-за ди­ректорите на училищата и детските градини.

Изготвеният проект на постановление за увеличаване на единните разходни стандарти за издръжка на един ученик предстои да влезе в Ми­нистерския съвет, каза заместник-министърът. Проектът предвижда от 1 юли т.г. в зависимост от вида на училището разходите за издръжка на един ученик да се увеличат от 104 до 169 лева, или средно с 10,6 на сто. Досега средният стандарт за

ИЗДРЪЖКА НА УЧЕНИК

в страната е 1151 лева. Единният стандарт за издръжка на един ученик в София с увеличението към момента е около

1100 лева, съобщи Йор­данка Фандъкова. Заместник-кметът постави въпроса за преразглеж­дане на този стандарт за училищата от столични­те райони "Витоша", "Кремиковци", "Нови Искър" и "Панчарево", тъй като в тях разходите за транспорт са по-големи, а броят на учениците е по-малък. Над 83 на сто от средствата от общия бюджет за образовани­ето в София са отделени за заплати и осигуровки. По думите на фандъко­ва между 10 и 12 милио­на лева е недостигът на средства за столичните училища за изплащане на режийните разходи до края на тази година. Заместник-кметът на София по образованието посочи,че са преведени вече 2 милиона лева за делегираните бюджети на столичните училища, очакват се още 6 милио­на лева по постановле­ние на Министерския съ­вет, което се обсъжда в момента. По този начин недостигът на средства за образование в София се очаква да е около 4 милиона лева, посочи Фандъкова. Заместник-министър Атанасов се ангажира да постави то­зи въпрос за обсъждане в МОН. До момента в София са съкратени 201 души - педагогически и непедагогически персо­нал, главно от занималните, информира още Йорданка Фандъкова.


15.07.2008 г.Инспектори влизат при боеприпасите
ВИКТОРИЯ ПЕНКОВА

Масови проверки във всички военни поделе­ния и особено в тези, в които се съхраняват бо­еприпаси, ще прави Главна инспекция по труда (ГИТ).

Проверките обаче ще засегнат само цивилните лица. Инспекторите ще следят най-вече дали са спазени безопасните ус­ловия за труд и дали хората имат изрядни трудови договори. Вече е изпратено писмо до Министерството на от­браната, в което се иска пълен списък на всички армейски обекти в стра­ната, в които работят не­военни специалисти. Очаква се до три дни спи­съкът да им бъде предос­тавен. Повод за акцията

е взривът в Челопечене. Ще бъде проверявана по-специално безопас­ността на труда, работното време, заплащането, обясни главният секре­тар на ГИТ Румяна Ми­хайлова. Складовете, в които се съхраняват боеприпаси, са секретни обекти и достъпът до тях е строго ограничен. За то­ва и инспекторите трябва да получат разрешение от МО, за да влезнат в тях. Ако има пропуски в трудовия договор или са нарушени безопасните условия на труд глобите тръгват от 500 -1000 лв.80 хектара пшеница увредени край Челопечене

Близо 80 хектара, засе­ти с пшеница, са повре­дили военните, които претърсват за осколки и невзривени боеприпаси в Чепинци и Челопечене.

Районите на земеделс­ките площи се намират в 1-километровата зона от епицентъра на взрива. За нанесените щети Минис­терството на земеделието и храните ще заплати 61 439 лв. на производители­те. Това стана ясно вчера, след като комисията за

оценка на щетите приклю­чи проверката. В провере­ните райони на 1 -километровата зона Се включват 400 хектара. Няма нанесени щети при площите с царевица, слънчоглед, зеленчукови култури, захарна цареви­ца и медицински-ароматни култури. Проверките ще продължат, след като военните претърсят за ос­колки и снаряди и остана­лите територии в по-голям обсег. Междувременно от во­енното ведомство покани­ха вчера над 120 фирми да участват в търга за утилизация на ненужните бомби, снаряди и гилзи. Фирмите трябва да са се занимавали и преди с та­кава дейност, да имат нужните сертификати, складове за съхранение на боеприпаси и т. н. Же­лаещите да участват в търга трябва да подадат заявка в 10-дневен срок в МО.


15.07.2008 г.Вкарват лични данни в чипкартите за транспорт
За един, три или шест месеца за една, две или всички линии ще бъдат абонаментните електронни карти за пътуване в столичния градски транспорт след въвеждането на електронната система за таксуване. Това урежда нова наредба на Столичната община за пътуване с електронно валиране, която предстои да бъде разглеждана от комисии. Ползващите преференции като пенсионерите или военноинвалидите например ще имат електронни карти, в чиято памет ще се записват личните данни, а от външната страна ще има сканирана снимка. Предвижда се глобата за фалшив превозен документ да е 100 лв.
14.07.2008 г.

Оценки-менте уредили бутането на хотел Рила
Небостъргачът в арехеологически резерват !? Абсурд”, диви се главен експерт арх. Върбанова
Гаргара с най-ценното археологическо наслед­ство на София установи НТ-разследване.

Нароченият за събаря­не хотел Рила се оказва в чертите на археологиче­ския резерват Сердика-Средец. Той се ползва със статут на изключи­телно защитена зона и включва ротондата Св. Георги. За да се избегне тази забрана, служител от Ди­рекция Архитектура и градоустройство е дал експертно мнение, че хотел Рила не попада в територията на резервата Сердика-Средец, а в "охранителната му територия". Колко ли пари струва да се даде такава експертна оценка? Защото тя трасира слободията да се дълбае с багери в уникални археологически находки и да се вдига 22-етажен небостъргач!

Заради документа с невярно съдържание гражданските сдружения "Спасение 2000" и "София - исторически град" искат преобявяване на процедурата в ДАГ.

За сведение, на това мя­сто през 343 г. сл. Хр. се провежда прочутият Сердикийски църковен събор. Той е свикан по заръка на папа Юлий I. Тук е била и резиденцията на импера­тор Константин, наложил християнството като офи­циална религия в Римска­та империя. През 1960 г, когато е строен хотел Рила, за ко­мунистите тези реликви са били празни приказки. Но въпреки това са съхрани­ли откритата мозайка и римска гробница.

Резерватът Сердика-Средец е в процедура за приемане в листата на световното историческо наследство под крилото на ЮНЕСКО.

"Резерватът Сердика-Средец е защитен със за­кон от три години, откакто е приет Общият устройствен план на София. Не мога да повярвам, че ня­кой е намислил да вдига небостъргач там", заяви пред НТ главният експерт в ОП "Стара София" арх. Валентина Върбанова.Максим ПЕТРОВ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница